Programové obdobie 2014 až 2020

Operačné programy (OP) sú spôsob, akým Európska únia pomáha zlepšiť život ľudí v rôznych regiónoch. Tieto programy sa zameriavajú na to, aby bohatšie a chudobnejšie časti Slovenska mali podobné príležitosti a aby sa zlepšovala kvalita života v celej krajine. Slovensko má niekoľko takýchto programov, ktoré sú financované z fondov Európskej únie.

Zrealizované projekty:


 

OP IROP

 

Cyklotrasy

Vážska magistrála – Istebnícka
Modernizácia mestských cyklotrás
Cyklotrasa – Kasárenská ulica
Cyklotrasa – Piešťanská
Cyklotrasa – Zlatovská
Cyklotrasa – Ľ. Stárka, k priemyselnému parku
Cyklotrasa na Kamenci
Cyklotrasa – ul. Ľ. Stárka
Cyklotrasa – Zablatská ulica
Cyklotrasa – Bratislavská, Žabinská a Palackého
Cyklotrasa – Brnianska ul. 1. etapa 
Cyklotrasa – trasa C, Karpatská ul.  
Cyklotrasa Centrum – Sídlisko Juh 2. etapa

 

Základné školy

Modernizácia ZŠ Dlhé Hony
Modernizácia ZŠ Hodžova
Modernizácia ZŠ Veľkomoravská
Modernizácia ZŠ Novomeského
Modernizácia ZŠ Kubranská
Modernizácia ZŠ Na dolinách
Modernizácia ZŠ Bezručova

 

Materské školy

Obnova Materskej školy Opatovská.   
Obnova Materskej školy Šafárikova

 

Zelená infraštruktúra

Revitalizácia vnútrobloku na Východnej ulici
Revitalizácia vnútrobloku na Ul. J. Halašu
Revitalizácia priestoru átria Trenčín
Vysoko vzrastlé a alejové stromy a kry vo verejnej zeleni
Zelené pľúca mesta – Revitalizácia Parku ÚSPECH, Trenčín
Regenerácia vnútrobloku Sihoť za Magnusom
Regenerácia vnútrobloku Sihoť, Turkovej ul.
Revitalizácia verejného priestoru Rozkvet
Revitalizácia verejného priestoru Považská ulica

Revitalizácia vnútrobloku Pádivec

 

Strategické dokumenty

Plán udržateľnej mobility
Stratégia adaptability na klimatickú zmenu

Noclaháreň

FAST CARE Trenčín

 

Predprojektová príprava

Projektová dokumentácia – Hviezdoslavova
Projektová dokumentácia – Ul. 1. mája – I.

 

Kreatívne centrá

Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda 

 

Kultúrne inštitúcie

Kultúrno-informačné centrum s pódiom 

 

Zelená infaštruktúra

Revitalizácia Parku M. R. Štefánika 


 

OP KŽP

 

Rozvoj energetických služieb

Rozvoj energ. služieb – zníženie energetickej náročnosti
Rozvoj energetických služieb – verejné osvetlenie v meste Trenčín

 

Materské školy

Obnova Materskej školy Kubranská 
Rekonštrukcia budovy škôlky – MŠ J. Halašu v Trenčíne 


 

OP II

 

Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti

Nezrealizované:

Smart plán mesta Trenčín
Manažment údajov mesta Trenčín 


 

Programy cezhraničnej spolupráce

 

TreBuChET – Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!