Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín pre roky 2023 – 2029 s výhľadom do roku 2050 (Program rozvoja mesta Trenčín 2023+)

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín pre roky 2023 – 2029 s výhľadom do roku 2050 (Program rozvoja mesta Trenčín 2023+) predstavuje aktualizáciu pôvodného Plánu rozvoja mesta Trenčín pre roky 2016 – 2022 s výhľadom do roku 2040 (PRM 2016 – 2022). Jeho vypracovaním Mesto Trenčín deklaruje pretrvávajúci záujem o udržateľný rozvoj územia s dôrazom na kvalitu života, atraktivitu územia a o koordináciu s relevantnými kľúčovými aktérmi územia. 

Potreba aktualizácie  tohto strategického dokumentu súvisí s tromi určujúcimi faktormi:

  • potrebou zadefinovať víziu a k nej prislúchajúcu stratégiu rozvoja mesta, ktorá má prispieť k rozvoju lokálnej ekonomiky a čeliť hrozbám úpadku mesta z dôvodu demografickej, klimatickej a ekonomickej krízy,
  • potrebou získať efektívny manažérsky nástroj pre riadenie mesta s nadväznosťou na procesy územného plánovania a programového rozpočtovania na najbližšie roky,
  • podmienkou vlastníctva aktuálneho strategického dokumentu pre čerpanie možných finančných zdrojov v programovom období 2021 – 2027 v zmysle novelizovaného zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja.

 

Koordinácia implementácie PHRSR – poverený

Ing. Milan Ovseník
projektový manažér
E-mail: milan.ovsenik@trencin.sk

 

Predkladaný Program rozvoja mesta Trenčín 2023+ je spracovaný formou aktualizácie PRM 2016 – 2022.  Nadväzuje na pôvodne zvolený inovatívny prístup k jeho tvorbe, v ktorom v tom čase verejnosť vyjadrila svoje súčasné potreby i požiadavky na budúci rozvoj mesta, jednak prostredníctvom verejných diskusií osobitne zameraných na jednotlivé špecifické problematiky rozvoja mesta, jednak prostredníctvom dotazníkového prieskumu zameraného na otázky kvality života v meste Trenčín. Predmetom tejto aktualizácie je zhodnotenie doterajšieho procesu implementácie navrhovaných opatrení a ich aktualizácia do ďalšieho obdobia s ohľadom na súčasnú situáciu a stav rozvoja mesta.

Predložený dokument reflektuje doterajšie výsledky implementácie PRM 2016-2022 ako aj výsledky procesu participácie pod názvom „Trenčín si Ty“,  ktorý je kontinuálne prítomný v meste Trenčín od roku 2011  a výstupy z neho sa stávajú jedným z podkladov aj pre nadväzujúce strategické rozvojové dokumenty mesta. Doterajšia dobrá prax v tomto inovatívnom participatívnom procese bola rozhodujúcim dôvodom, pre ktoré sa mesto Trenčín rozhodlo v súlade s §8, ods. 4 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja pristúpiť k aktualizácii PRM 2016-2022 a nie k spracovaniu nového rozvojového dokumentu.

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2023 – 2029 s výhľadom do roku 2050 prešiel zisťovacím konaním podľa Zákona 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom záverečné stanovisko Okresného úradu – SEA bolo vydané dňa 26. 10. 2022.

Dokument bol prezentovaný vo všetkých komisiách mestského zastupiteľstva v Trenčíne v priebehu decembra 2022 a následne, po zapracovaní pripomienok, bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 34 dňa 15. 12. 2022.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!