Sprostredkovateľský orgán pre IROP

Aktuality

Aktuality

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (SO pre IROP)

Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 232 zo 14. mája 2014 k Návrhu Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, v bode A. 7. bolo mesto Trenčín určené ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020.

 

Čo je Integrovaný regionálny operačný program IROP?

Čo je Regionálna integrovaná územná stratégia RIÚS?

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (SO pre IROP) plní úlohy pri implementácii Integrovanej územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja mestskej funkčnej oblasti Trenčín (IÚS UMR) na základe Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom. V zmysle uvedenej zmluvy SO pre IROP vykonáva úlohy v oblasti programovania, implementácie, monitorovania a hodnotenia, auditu a kontroly, informovania, komunikácie ako aj v iných prierezových oblastiach.

 

Výzvy a vyhodnotenia IROP

Publikované výzvy a vyhodnotenia IROP

 

Hlavné činnosti SO pre IROP

Programovanie

Aktualizácia Regionálnej integrovanej územnej stratégie TSK (RIÚS) časť udržateľný mestský rozvoj (UMR), návrhy zmien IROP v relevantných častiach s odôvodnením napĺňania cieľov IROP a stratégií EÚ, ktoré vyplývajú najmä z aktualizácie RIÚS a jeho súčasti IÚS UMR. Spolupráca s Riadiacim orgánom pre IROP (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR) pri vypracovaní výhľadového plánu implementácie IROP a indikatívneho harmonogramu výziev.

Úlohy korešpondujúce s výberom operácií v rámci udržateľného mestského rozvoja (UMR)

V nadväznosti na  čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o EFRR – najmä tvorba a aktualizácia riadiacej dokumentácie pre výber projektových zámerov, posudzovanie projektových zámerov v rámci IÚS UMR.

Monitorovanie a hodnotenie

Monitorovanie pokroku v špecifických cieľoch a projektoch realizovaných v rámci IÚS UMR, vypracovanie podkladov do príslušných častí výročnej a záverečnej správy o vykonávaní IROP, príprava údajov relevantných k správam o pokroku pri vykonávaní Partnerskej dohody, spolupráca s riadiacim orgánom pri vypracovaní plánu hodnotení IROP pre príslušné špecifické ciele.

Koordinácia udržateľného mestského rozvoja (UMR)

Koordinácia subjektov zapojených do UMR a organizačno-technické zabezpečenie implementácie IÚS UMR.

 

Užitočné odkazy

 

Kontakty SO pre IROP

Poštová adresa:
Sprostredkovateľský orgán pre IROP 
Mesto Trenčín
Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín

Sídlo:
Sprostredkovateľský orgán pre IROP
Hviezdoslavova 6, Trenčín
Tel. 032 6504 423
e-mail: soirop@trencin.sk
www.trencin.sK/samosprava/so-pre-irop

 Meno zamestnanca:

 Telefón, e-mail:

 Ing. Martin Sedláček

vedúci zamestnanec SO pre IROP

tel: 032/6504 423
mobil: 0902 911 350
email: martin.sedlacek@trencin.sk

Ing. Karolína Súľovská

manažér pre posudzovanie projektov
/projektových zámerov

tel: 032/6504 423
mobil: 0914 369 013
email: karolina.sulovska@trencin.sk

 

Kontakt na Riadiaci orgán pre IROP

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Sídlo: Pribinova 4195/25,  811 09 Bratislava
www.mirri.gov.sk

 

Publicita a informovanie

Informácie o projektoch technickej pomoci:

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!