Smernice a dokumenty

Interné smernice a dokumenty upravujú vzťah mesta navonok.

Koncepcie, štatúty a plány

Štatút mesta Trenčín – úplné znenie

Koncepcia práce s mládežou mesta Trenčín na r. 2013 – 2020

Štatút Fóra akčnej mládeže mesta Trenčín

Akčný plán rozvoja práce s mládežou mesta Trenčín na rok 2013

 

Rokovacie poriadky

Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva  v Trenčíne – úplné znenie

Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Trenčíne – úplné znenie

Rokovací poriadok výborov mestských častí mesta Trenčín – úplné znenie

Vydávanie Všeobecne záväzných nariadení

Všetky Všeobecne záväzné nariadenia

Zásady vydávania všeobecne záväzných nariadení a vnútorných noriem mesta Trenčín – úplné znenie

Príloha č.1 k Zásadám vydávania všeobecne záväzných nariadení a vnútorných noriem Mesta Trenčín

 

Finančné smernice

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Trenčín- úplné znenie

Prílohy k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Trenčín

Smernica primátora mesta Trenčín č.1/2020 o správnych poplatkoch vyberaných podľa položky 82 sadzobníka správnych poplatkov zákona NR SR č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 

Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčíne – úplné znenie

Používanie erbu a loga mesta Trenčín

Smernica primátora mesta Trenčín č.4/2007 Používanie erbu a loga mesta Trenčín

Príloha k smernici primátora mesta Trenčín č.4/2007 – Dizajnmanuál A – 1 – logo

Príloha k smernici primátora mesta Trenčín č.4/2007 – Dizajnmanuál A – 2 – erb

Príloha k smernici primátora mesta Trenčín č.4/2007 – Dizajnmanuál A – 3 – štruktúry

Príloha k smernici primátora mesta Trenčín č.4/2007 – Dizajnmanuál B – 1 – agenda

Príloha k smernici primátora mesta Trenčín č.4/2007 – Dizajnmanuál C – 1 – označenie

Príloha k smernici primátora mesta Trenčín č.4/2007 – Dizajnmanuál D – 1 – reklama

Príloha k smernici primátora mesta Trenčín č.4/2007 – Dizajnmanuál E- CD – prílohy

Iné smernice

Civilná ochrana mesta Trenčín

Požiarny poriadok mesta Trenčín

Etický kódex zamestnancov Mesta Trenčín

Smernica primátora mesta Trenčín č.10/2012 o sťažnostiach (úplné znenie)

Rozhodnutie primátora mesta Trenčín č.5/2019 k verejnému obstarávaniu v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín 

Smernica primátora mesta Trenčín č.3/2002 o geografickom informačnom systéme Mesta Trenčín a poskytovaní jeho výstupov

Smernica primátora mesta Trenčín č.13/2019 o oznamovaní protispoločenskej činnosti v podmienkach Mesta Trenčín

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!