Voľby do Európskeho parlamentu 2024

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 12/2024 Z. z. vyhlásil
voľby do Európskeho parlamentu
a určil deň ich konania

na sobotu 8. júna 2024

voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Všetky informácie k voľbám do Európskeho parlamentu 2024 sú zverejnené na stránke Ministerstva vnútra SR http://www.minv.sk/?volby-ep

 

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb

 

Informácie pre voliča

 

Volebné okrsky a volebné miestnosti

 

Delegovanie členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií

 

Hlasovací preukaz a zverejnenie emailovej adresy na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu

 

Zápis občana iného členského štátu Európskej únie do zoznamu voličov

Občana iného členského štátu Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, zapisuje do zoznamu voličov obec, v ktorej má občan iného členského štátu Európskej únie trvalý pobyt, na základe jeho žiadosti a vyhlásenia. 

Žiadosť spolu s vyhlásením sa musí predložiť najneskôr 40 dní predo dňom konania volieb (najneskôr 29. 4. 2024), inak právo na zápis do zoznamu voličov zaniká.

Volič, ktorý požiada pre voľby do Európskeho parlamentu o zápis do zoznamu voličov v inom členskom štáte Európskej únie a zároveň požiada o zápis do zoznamu voličov v Slovenskej republike sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 100 eur.

(DOCX, 19 KB)

Umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane

Zápisnica o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku 

(PDF, 5 MB)
(PDF, 5 MB)
(PDF, 4 MB)
(PDF, 5 MB)
(PDF, 3 MB)
(PDF, 4 MB)
(PDF, 2 MB)
(PDF, 3 MB)
(PDF, 2 MB)
(PDF, 3 MB)
(PDF, 3 MB)
(PDF, 2 MB)
(PDF, 3 MB)
(PDF, 3 MB)
(PDF, 3 MB)
(PDF, 3 MB)
(PDF, 2 MB)
(PDF, 4 MB)
(PDF, 4 MB)
(PDF, 4 MB)
(PDF, 3 MB)
(PDF, 2 MB)
(PDF, 2 MB)
(PDF, 5 MB)
(PDF, 2 MB)
(PDF, 5 MB)
(PDF, 4 MB)
(PDF, 2 MB)
(PDF, 2 MB)
(PDF, 4 MB)
(PDF, 2 MB)
(PDF, 3 MB)
(PDF, 2 MB)
(PDF, 4 MB)
(PDF, 5 MB)
(PDF, 3 MB)
(PDF, 2 MB)
(PDF, 2 MB)
(PDF, 2 MB)
(PDF, 2 MB)
(PDF, 2 MB)
(PDF, 2 MB)
(PDF, 4 MB)
(PDF, 2 MB)
(PDF, 3 MB)
(PDF, 2 MB)
(PDF, 3 MB)
(PDF, 3 MB)
(PDF, 3 MB)
(PDF, 2 MB)
(PDF, 3 MB)

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!