Všeobecne záväzné nariadenia – VZN

Vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy mesto môže vydávať všeobecne záväzné nariadenia. Tieto nariadenia majú na území mesta silu zákona, z čoho vyplýva, že sú záväzné pre všetkých obyvateľov mesta, osoby podnikajúce na území mesta ako aj pre všetky osoby nachádzajúce sa na území mesta.

Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať mestské zastupiteľstvo, sa  zverejňuje vyvesením na úradnej tabuli najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese mesta v tej istej lehote.  Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade.

Návrhy:

  • VZN č.1/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy alebo školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín na kalendárny rok,
  • VZN č.2/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.35/2019, ktorým sa určuje výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín,
  • VZN č.3/2023,  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.1/2015 Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Mesta Trenčín,
  • VZN č.4/2023,  ktorým sa mení a dopĺňa  VZN č.8/2016 o sociálnych  službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín,
  • VZN č.5/2023,  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.12/2011 o určovaní cien za prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Trenčín,
  • VZN č.6/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN  č.10/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel  na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Trenčín,
  • VZN č.7/2023 o určení názvu ulice v mestskej časti ZÁPAD,
  • VZN č.8/2023, ktorým sa mení a dopĺňa  VZN č.7/2017, ktorým sa schvaľuje  Trhový poriadok pre určené príležitostné trhy konané  na území mesta Trenčín,
  • VZN č.9/2023, ktorým sa mení a dopĺňa  VZN č.8/2017,  ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok pre trhovisko č.1 pri NS Družba

 
boli dňa 03.02.2023 v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnené vyvesením na úradnej tabuli a webovom sídle mesta najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Podľa zákona o obecnom zriadení dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom  úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.
 
Svoje pripomienky k uvedeným návrhom VZN môžete uplatniť v súlade so zákonom o obecnom zriadení do 13.02.2023.

 

FILTER

Stav nariadenia:  
Číslo
Názov
Stav nariadenia

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!