Všeobecne záväzné nariadenia – VZN

Vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy mesto môže vydávať všeobecne záväzné nariadenia. Tieto nariadenia majú na území mesta silu zákona, z čoho vyplýva, že sú záväzné pre všetkých obyvateľov mesta, osoby podnikajúce na území mesta ako aj pre všetky osoby nachádzajúce sa na území mesta.

Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať mestské zastupiteľstvo, sa  zverejňuje vyvesením na úradnej tabuli najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese mesta v tej istej lehote.  Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade.

Návrhy:

  • VZN č. 21/2023,  ktorým sa ruší VZN č. 1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy alebo školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín na kalendárny rok,
  • VZN č.22/2023 o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území mesta Trenčín v určených dňoch v kalendárnom roku 2024,
  • VZN č.23/2023 o určení názvov ulíc v mestskej časti ZÁPAD a  v mestskej časti JUH,
  • VZN č. 24/2023, ktorým sa ruší VZN č. 12/2011 o určovaní cien za prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín,
  • VZN č.25/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2017, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok pre určené príležitostné trhy konané na území mesta Trenčín,
  • VZN č.26/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2017, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok pre trhovisko č.1 pri NS Družba,
  • VZN č.27/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania terás na území mesta Trenčín,
  • VZN č.28/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.7/2003 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta,
  • VZN č.29/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Trenčín

boli dňa 08.09.2023 v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnené vyvesením na úradnej tabuli a webovom sídle mesta najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Podľa zákona o obecnom zriadení dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom  úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.
 
Svoje pripomienky k uvedeným návrhom VZN môžete uplatniť v súlade so zákonom o obecnom zriadení do 18.09.2023.

 

FILTER

Stav nariadenia:  
Číslo
Názov
Stav nariadenia

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!