Všeobecne záväzné nariadenia – VZN

Vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy mesto môže vydávať všeobecne záväzné nariadenia. Tieto nariadenia majú na území mesta silu zákona, z čoho vyplýva, že sú záväzné pre všetkých obyvateľov mesta, osoby podnikajúce na území mesta ako aj pre všetky osoby nachádzajúce sa na území mesta.

Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať mestské zastupiteľstvo, sa  zverejňuje vyvesením na úradnej tabuli najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese mesta v tej istej lehote.  Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade.

Návrhy:

  • VZN č.10/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.20/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín a VZN č.35/2019, ktorým sa určuje výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín,
  • VZN č.11/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.7/2019, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok príležitostného trhu „Trenčín na korze“ lokalizovaného na Ulici 1.mája v Trenčíne,
  • VZN  č.12/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.9/2019, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok príležitostného trhu „Kukanova desina “ lokalizovaného pri reštaurácií Koliba na ulici Mládežnícka a v priestoroch lesoparku Brezina pri Hoteli Brezina v meste Trenčín,
  • VZN  č.13/2020, ktorým sa  schvaľuje Trhový poriadok  príležitostného  trhu  „SLOVAK FOOD TRUCK FEST“ lokalizovaného medzi ulicami Jaselská,  Hviezdoslavova pri Okruhovom dome armády (ODA) v Trenčíne
  • VZN č.14/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.12/2012 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy alebo školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území mesta Trenčín na kalendárny rok,
  • VZN č.15/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.14/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

boli dňa 09.04.2020  v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnené vyvesením na úradnej tabuli a webovom sídle mesta najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Podľa zákona o obecnom zriadení dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom  úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.  
Svoje pripomienky k uvedeným návrhom VZN môžete uplatniť v súlade so zákonom o obecnom zriadení do 20.04.2020.
 
 

 

FILTER

Stav nariadenia:  
Číslo
Názov
Stav nariadenia

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!