Všeobecne záväzné nariadenia – VZN

Vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy mesto môže vydávať všeobecne záväzné nariadenia. Tieto nariadenia majú na území mesta silu zákona, z čoho vyplýva, že sú záväzné pre všetkých obyvateľov mesta, osoby podnikajúce na území mesta ako aj pre všetky osoby nachádzajúce sa na území mesta.

Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať mestské zastupiteľstvo, sa  zverejňuje vyvesením na úradnej tabuli najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese mesta v tej istej lehote.  Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade.

Návrhy:

-VZN č.5/2021 o určení názvu ulice v mestskej časti ZÁPAD

-VZN č.8/2021, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok príležitostného trhu „ITALSKÉ DNI“ lokalizovaného medzi ulicami Jaselská, Hviezdoslavova pri Okruhovom dome armády (ODA) v Trenčíne,

-VZN č.9/2021, ktorým sa vyhlasuje obecné chránené územie Trenčiansky luh,

-VZN č.10/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.12/2011 o určovaní cien za prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín,

– VZN č.11/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.3/2002 o podmienkach  držania  psov  v Meste Trenčín

boli dňa 03.05.2021  v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnené vyvesením na úradnej tabuli a webovom sídle mesta najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Podľa zákona o obecnom zriadení dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom  úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Svoje pripomienky k uvedeným návrhom VZN môžete uplatniť v súlade so zákonom o obecnom zriadení do 13.05.2021.

 

FILTER

Stav nariadenia:  
Číslo
Názov
Stav nariadenia

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!