Všeobecne záväzné nariadenia – VZN

Vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy mesto môže vydávať všeobecne záväzné nariadenia. Tieto nariadenia majú na území mesta silu zákona, z čoho vyplýva, že sú záväzné pre všetkých obyvateľov mesta, osoby podnikajúce na území mesta ako aj pre všetky osoby nachádzajúce sa na území mesta.

Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať mestské zastupiteľstvo, sa  zverejňuje vyvesením na úradnej tabuli najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese mesta v tej istej lehote.  Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade.

Návrhy:

  • VZN č. 10/2024, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.8/2016 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín,
  • VZN č.11/2024, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.7/2017, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok pre určené príležitostné trhy konané na území mesta Trenčín,
  • VZN č.12/2024, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.8/2017, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok pre trhovisko č.1 pri NS Družba,
  • VZN č.13/2024, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.14/2008 Zásady hospodárenia s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Trenčín,
  • VZN č.14/2024, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok príležitostného trhu „Čerešnička“ lokalizovaný v Čerešňovom sade pri Južnom opevnení Trenčianskeho hradu na časti pozemku parc.č. 1183/1 v k.ú. Trenčín,
  • VZN č.15/2024, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.4/2022 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území mesta Trenčín

     

 

boli dňa 02.04.2024 v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnené vyvesením na úradnej tabuli a webovom sídle mesta najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Podľa zákona o obecnom zriadení dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom  úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.
 
Svoje pripomienky k uvedeným návrhom VZN môžete uplatniť v súlade so zákonom o obecnom zriadení do 12.04.2024.
 

FILTER

Stav nariadenia:  
Číslo
Názov
Stav nariadenia

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!