Všeobecne záväzné nariadenia – VZN

Vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy mesto môže vydávať všeobecne záväzné nariadenia. Tieto nariadenia majú na území mesta silu zákona, z čoho vyplýva, že sú záväzné pre všetkých obyvateľov mesta, osoby podnikajúce na území mesta ako aj pre všetky osoby nachádzajúce sa na území mesta.

Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať mestské zastupiteľstvo, sa  zverejňuje vyvesením na úradnej tabuli najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese mesta v tej istej lehote.  Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade.

Návrhy:
 -VZN č.6/2019,  ktorým sa ruší  VZN  č.18/2008 o rozhodovaní o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam riaditeľa základnej umeleckej školy, materskej školy a centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín

– VZN  č.7/2019, ktorým sa  schvaľuje Trhový poriadok  príležitostného  trhu  „Trenčín na korze“ lokalizovaného na Ulici 1. mája v Trenčíne     

– VZN  č.8/2019, ktorým sa  schvaľuje Trhový poriadok  príležitostného  trhu  „Fest Art 2019“ lokalizovaného na ulici Hasičská za autobusovou zastávkou (v smere na juh) v meste Trenčín

– VZN  č.9/2019,  ktorým sa  schvaľuje Trhový poriadok  príležitostného  trhu  „Kukanova desina“ lokalizovaného pri reštaurácii Koliba na ulici Mládežnícka a v priestoroch lesoparku Brezina pri Hoteli Brezina v meste Trenčín

boli dňa 05.04.2019  v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnené vyvesením na úradnej tabuli a webovom sídle mesta najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Podľa zákona o obecnom zriadení dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom  úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.
 
Svoje pripomienky k uvedeným návrhom VZN môžete uplatniť v súlade so zákonom o obecnom zriadení do 15.04.2019.
 

 

FILTER

Stav nariadenia:  
Číslo
Názov
Stav nariadenia

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!