Inštitút participácie

Čo je participácia ? 

Existuje veľa definícií čo participácia znamená aké sú jej možnosti a spôsoby uplatňovania. Je to však jednoduché, ide o zapájanie verejnosti do rozhodovania, ktoré ovplyvňujú náš život. Je to príležitosť pre ľudí vyjadriť svoje nápady, názory a potreby a podieľať sa na zmenách. Participácia má vždy presný cieľ. Či už chceme verejnosť včasne informovať, zisťovať potreby, alebo spoločne plánovať verejné priestory.  

Participácia funguje najlepšie, keď je na ňu dostatočný čas, poskytuje dostatok informácií a je jasné na čo a ako budú výsledky z participácie použité. Neexistuje univerzálny návod. To, ako sa dá robiť sa prispôsobuje ľuďom, lokalite, projektu. Výsledkom participácie je napríklad aj spoločné riešenie nových návrhov alebo problémov v meste.  

 

Ako vznikol Inštitút participácie na mestskom úrade? 

Inštitút participácie bol založený mestom Trenčín, ako súčasť projektu Trenčín 2026. Vznikol na základe potrieb obyvateľov mesta byť vypočutí. Nie je zvykom, že na mestskom úrade býva tím, venujúci sa výlučne participácií. Jeho založením vytvárame podmienky pre aktívne zapojenie verejnosti, vrátane tých, ktorí bývajú najmenej vypočutí. Na dianie a situáciu v meste sa rozdielne pozerajú deti, seniori, cudzinci, či ľudia so zdravotným a sociálnym znevýhodnením.  Všetci sme však súčasťou verejnosti, ktorá má osobitné skúsenosti a potreby. Založením Inštitútu zabezpečujeme férový prístup pre všetkých.  

 

Ako vyzeral prvý rok fungovania Inštitútu participácie?  

Inštitút participácie bol za uplynulý rok súčasťou viacerých aktivít so zapojením verejnosti. Zrealizovali sme rozhovory spoštovými doručovateľkami adoručovateľmi omobilite vmeste. Vškolskom roku 2023/2024 sme spustili projekt participatívnych rozpočtov na základných školách. Vrámci Európskeho týždňa mobility sme so žiakmi ZŠ, Bezručova hovorili opocitoch bezpečnosti pri dochádzaní do školy aznázorňovali ich postrehy na mape. Zorganizovali sme aj „pešibus do školy“, bezpečná cesta do školy bola tak zaujímavým spestrením pre žiakov prvého stupňa ZŠ, Novomeského.  Mali sme množstvo stretnutí arozhovorov s organizáciami zTrenčína opotrebách zdravotne znevýhodnených občanov, seniorov, ľudí ohrozených chudobou asociálnym vylúčením. Zároveň sme rozvíjali participáciu na mestskom úrade aspolupracovali aj na projektoch Európskeho hlavného mesta kultúry 2026.  

Okrem našich vlastných projektov sme sa podieľali aj na ročnom programe neformálneho vzdelávania pre stredoškolákov známom ako DASATO Academy, prostredníctvom workshopov akonzultácií so študentmi. Spolupracovali sme tiež aj na projektoch Nadácie Milana Šimečku a Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v oblasti participácie.  

 

Zrealizované participatívne projekty 

 

Na čom práve pracujeme?

Participatívne plánovanie vnútrobloku Kvetná
Participatívne plánovanie vnúrobloku M. Bela (pri KC Juh)

 

Ako sa s nami spojíš?

E-mailom na ipt@trencin.sk

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!