Pes v meste

Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území mesta podlieha evidencii psov. Evidenciu vedie útvar klientskeho centra a matriky MsÚ. Držiteľovi psa zapísaného do evidencie vydá evidenčnú známku psa. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa.

Povinnosti držiteľov psov

  • Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť a umiestniť ich do zbernej nádoby. V Trenčíne je umiestnených na verejných priestranstvách 103 ks nádob na psie exkrementy. Vyhodiť psie exkrementy je možné aj do uličných smetných nádob a nádob na zmesový komunálny odpad.
  • Vodiť psa mimo chovného priestoru, alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil, alebo iným spôsobom ohrozoval človeka, alebo zvieratá a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.
  • Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa, alebo osoba, ktorá psa vedie, alebo nad psom vykonáva dohľad.
  • Držiteľ psa a ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol. Ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť osobe, ktorú pes pohrýzol aj meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa. Súčasne je povinný skutočnosť, že pes pohrýzol človeka oznámiť na miesto jeho evidencie.
  • Na verejnom priestranstve každý nebezpečný pes musí mať nasadený náhubok.

(Článok 5 Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2002 o podmienkach držania psov v Meste Trenčín)

 

Buďme ohľaduplní pri venčení psov.

 

Vstup so psom je v meste zakázaný:

  1. na kúpaliská, športoviská, detské ihriská, cintoríny a pietne miesta, pokiaľ vlastník, správca, alebo užívateľ nerozhodol inak.
  2. do úradných budov, do zdravotníckych, školských, kultúrnych a sociálnych zariadení, stravovacích zariadení, obchodov, zariadení pre poskytovanie služieb okrem vodiacich psov v zmysle platných predpisov, pokiaľ vlastník, správca, alebo užívateľ nerozhodol inak.

V meste je zakázaný vstup so psom bez vôdzky a náhubku do vozidla verejnej dopravy.

 

Čipovanie

Povinné je trvalé označenie psov mikročipom, a to pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr však do 12 týždňov veku. Vlastník psa narodeného do 31. 8. 2018 je povinný zabezpečiť označenie psa mikročipom do 31. 10. 2019. Zákon o veterinárnej starostlivosti tiež ustanovuje povinnosť uviesť identifikačné údaje psa a údaje o vlastníkovi psa v centrálnom registri spoločenských zvierat.

  • Označiť zviera mikročipom môže len súkromný veterinárny lekár, ktorý je oprávnený požadovať úhradu za trvalé označenie psa najviac 10 eur.
  • Ak je vlastníkom psa osoba v hmotnej núdzi alebo poberateľ minimálneho dôchodku, u psov narodených do 31. októbra 2019, uhradí označenie súkromnému veterinárnemu lekárovi štát. Postup pri uplatňovaní náhrady za označenie psa mikročipom je zverejnený na webovej stránke Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR.
  • Povinnosť označiť psov implantovateľným transpondérom (mikročipom) a uviesť identifikačné údaje psa a údaje o vlastníkovi psa v centrálnom registri spoločenských zvierat ustanovuje § 19 ods. 9 zákona č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

 

Daň za psa

Daň sa platí za psa staršieho ako 6 mesiacov, ktorý je chovaný na území mesta Trenčín. Poplatok je vo výške 30 € ročne (12 € ročne v prípade rodinného domu alebo nehnuteľnosti s výbehom pre psa). Občania starší ako 70 rokov si môžu uplatniť 50 % zníženie dane za psa. 

Záchranárske psy s výcvikom, policajné psy, alebo psy z útulku v meste Trenčín sú od dane oslobodené.

(IV. časť Všeobecne záväzného nariadenia č. 14/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady)

 


Platná legislatíva:

 

Ilustračné foto: Designed by rawpixel.com / Freepik

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!