Rady školy

Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov obcí a samosprávnych krajov z pohľadu školskej problematiky.

Výzva na voľby členov RŠ MŠ Považská

Výzva na voľby členov RŠ MŠ Švermova 24

Výzva na voľby členov RŠ MŠ Soblahovská 1183-6

Výzva na voľby členov RŠ MŠ Pri parku 10-16

Kompetencie rady školy

  1. uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa podľa § 4, zákona 596/2003 Z.z.
  2. navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa,
  3. predkladá návrh na odvolanie riaditeľa alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa; návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením,
  4. vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy alebo školského zariadenia, k návrhu na zrušenie školy a školského zariadenia a ku skutočnostiam uvedeným v § 3 ods. 8 písm. b) až d) a § 5 ods. 7. zákona 596/2003 Z.z.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!