Zásobník investícií

Názov Stav
Vybudovanie odvodňovacieho rigolu – Halalovka 14  
Vybudovanie chodníka na ulici Hurbanova č.1571-1572  
Úprava plochy stojiska pre kontajnery Považská  
Oprava oplotenia na cintoríne v Zlatovciach  
Vybudovať schody smerom od Južanky k novému priechodu pri križovatke na ul. Gen. Svobodu pri Kebabizni a nahradiť tak rozpadnuté, ktoré boli vybudované ku starému priechodu.  
Doasfaltovanie chodníka pozdĺž celého parkoviska pri cintoríne na ul. Saratovská.   
Dobudovanie chodníka na  ul. M.Bela pred vchodmi 37,39,41.   
Vyasfaltovanie komunikácie medzi lávkou na ostrov a starým železničným mostom popod nový železničný most na ľavom brehu Váhu  
Rekonštrukcia ul. J Zemana- pravá strana s vyústením do ul. Karpatskej.  
Vybudovanie chodníka pre peších pred bytovým domom na ulici Západná 2518/11  
MK Jahodová – slepá ulica  
Napojenie ul.Opatovská na ul. Armádna pri VÚO  
Cyklotrasa Ul.Stárka k priemyselnému parku /prepojenie priemyselného parku s novým mostom/  
Cyklotrasa Brnianska  
Cyklotrasa Vážska magistrála-Istebnícka  
Cyklotrasa Sihoť Opatová,Kubra,Ľ.Stárka  
Cyklotrasa Na Kamenci-Vinohrady  
Rekonštrukcia veľkej zasadačky MsÚ Trenčín  
Monitorovanie obsadenosti parkoviska pri kúpalisku  
Riešenie statickej dopravy na Turkovej 4-20  
Rekonštrukcia komunikácie M. Turkovej  
Výjazd na hrádzu-pokračovanie cyklotrasy Ul.Jiráskova  
Rekonštrukcia oporného múru Ul. Kukučínova  
Statická doprava Dlhé Hony  
Statická doprava Dlhé Hony,Inovecká-vnútrobloky  
Statická doprava Dlhé Hony-Smažienka  
Presun zastávky pred NsP-priechod pre chodcov  
Rekonštrukcia spojovacej komunikácie Hasičská-Palackého  
Rekonštrukcia cesty na hrad Ul.Matúšova  
Rozšírenie cintorína v Kubrej  
Bezbariérová úprava chodníka na Legionárskej ulici v smere k tržnici (pri zastávke MHD)  
Oprava chodníka – M. R. Štefánika č. 281, 382  
Vybudovanie stojiska kontajnerov na Legionárskej ulici č. 660  
Chodník v Biskupiciach od LOT smerom k OD TESCO  
MČ Istebník bezdrôtový digitálny rozhlas  
28.októbra 1176/31 – vytvorenie oficiálneho schváleného stojiska pre smetné nádoby  
Realizácia  verejného osvetlenia na ceste Ku kyselke okolo Univerzity  
Oprava/rekonštrukcia/ prístrešku pre kontajnery na odpad – Západná ulica pred vchodom č.9  
Oprava oporného múru v Opatovej pri Základnej škole  
ZŠ Novomeského – panvica a chladnička do školskej jedálne  
ZŠ Novomeského – výmena okien a rekonštrukcia sociálnych zariadení v pavilóne A1  
Križovatka ul.Východná-M.Bela-Lavičková  
Vytvorenie prístupového chodníka k workoutovému ihrisku za Južankou  
Doplniť pouličné osvetlenie na Potočnej ul. pri dome č. 193  
Zrealizovať priechod pre chodcov na Bratislavskej ul. pri Merkury Markete  
Dodatočné umiestnenie verejného osvetlenia 1-2 ks medzi garáže na Ovocnej ulici  
Upraviť stojiská pre nádoby na komunálny odpad na ul. J. Zemana 2355  
Rekonštrukcia domu smútku v Kubrej  
Vybudovanie ohradeného prístrešku pre stanovište kontajnerov pre separovaný odpad pred bytovým domom s nájomnými bytmi Veľkomoravská11  
Vybudovanie spevnenej plochy pod kontajnery na Ul. Gagarinova 17/17 – oproti domu 17/27  
Priechod pre chodcov Ul. Šmidkeho 11  
Názov Stav
Nový asfaltový povrch na Karpatskej ulici v časti – slepá ulica k rod. domom č.18, 20, 22  
Vybudovanie chodníka k zadným vchodom Halalovka 2369/17,19  a 2340/21,23 a vybudovanie zábradlia vchod 2369/17,19  
Oprava farských schodov  
Umiestniť verejné osvetlenie pred vchod do domu Pod Sokolice 507/2  
Prístupové chodníky ku vchodom (Beckovská 1188/25, Dlhé Hony 1159/12) predpokladaná suma: 3 000 eur  
Stĺp verejného osvetlenia Nozdrkovce 22  
Oprava chodníkov cintorín Zlatovce    
Doplnenie osvetlenia a prístupový chodník – Polopodzemné kontajnery MČ Sever – stojisko K Výstavisku  
Preloženie stĺpa VO na ul.Bratislavská 4 – Ľ.Stárka ktorý je v strede chodníka a vybudovanie zvukovej ochrannej bariéry – požiadavka od p. Ziga  
Komplexná oprava chodníka na ul. Východná – úsek Lavičková – Halalovka.  
Inštalácia verejného osvetlenia na Potočnej ulici smerom na Opatovskú chatu /požiadavka Mgr. Viskupiča/  
Rozšírenie siete verejného osvetlenia doplnením nového svetelného bodu na spojnici ulíc Malozáblatská a Kňažské  
Rekonštrukcia chodníka – zastávka MHD oproti OC MAX na ul. Gen. M. R. Štefánika  
Inštalácia verejného osvetlenia na hrádzi od ostrova smerom na Noviny  
Zrealizovať výstavbu chodníka v Hornom Orechovom v mieste výstavby nových rodinných domov  
Rekonštrukcia chodníka na Bratislavskej ul.  
Osvetlenie cvičiska a workoutu nad Južankou  
Rekonštrukcia komunikácie a chodníkov na ulici Vladimíra Roya  
Rekonštrukcia chodníka nad ihriskom pri Južanke  
Rekonštrukcia komunikácie s chodníkmi na Sasinkovej ulici  
Rekonštrukcia chodníka od kruhového objazdu pod Juhom po Bezručovu ul.  
Rekonštrukcia strechy MŠ a KS v Istebníku  
Zjednosmernenie troch ulíc pri Piáne PD  
Mostek pri Leoni  
VO priechod pre chodcov pri Lidli na Soblahovskej  
Vybudovanie stanovišťa na nádoby pre KO  
MK Legionárska pred semafórmi  
MK Kollárova a Bernolákova  
Výmena okien a vstupných dverí v zrekonštruovaných sociálnych priestoroch budovy MHSL  
Umiestnenie svetelného bodu VO Kňažské-Malozáblatská  
Rekonštrukcia časti ulice Psotného od skladu firmy Beta Trenčín ku križovatke s Hanzlíkovskou ulicou  
Umiestnenie verejného osvetlenia na Kukučínovej ulici 39 pred Penziónom pod Brezinou  
MK – Prepadajúca sa cesta na Mateja Bela 22 zrealizované
Cesta Pod Komárky zrealizované
Chodník v Opatovej  vnútorný  
Chodník v Opatovej  vonkajší  
Chodník na Východnej  
Chodník na Istebníckej ulici v zákrute   
Rozšírenie komunikácie pri ZŠ na Ul. Šafárikova vrátane priechodu pre chodcov  
MK Potočná – rozšírenie za kostolom + obratisko (PD+realizácia)  
Rekonštrukcia MK Martina Hricku a otoč MHD v Kubrej (PD+realizácia)  
Napojenie Ul. Pod sokolice na Ul. K výstavisku  
Autobusový prístrešok – zastávka PAL – Trenčín, Kubra, rázc. (PD+realizácia)  
Autobusový prístrešok – zastávka MHD – Kubranská, Billa (PD+realizácia)   
Rekonštrukcia existujúcich priechodov pre chodcov na Sihoti  
Rekonštrukcia chodníka na Ul. gen. Viesta (PD+realizácia)  
presun stĺpa VO na zastávke Inovecká (PD+realizácia)  
Rekonštrukcia autobusovej niky na Ul. Legionárska – smer centrum (PD+realizácia)  
Autobusové niky na Ul. Inovecká – 4x autobusová nika (PD+realizácia)  
Úprava križovatky MK Legionárska – K dolnej stanici  (PD+realizácia)  
Rekonštrukcia MK Partizánska – horná časť vrátane odbočiek – cca 1 000 m (PD+realizácia)  
Chodník na Ul. Biskupická – medzi Biskupicami a Nozdrkovcami (PD+realizácia)    
Realizácia MK z Villa Parku k OC Laugaricio (aktualizácia PD+realizácia)  
Rekonštrukcia otoču MHD v Biskupiciach (PD+realizácia)  
Realizácia plošín pre vozíčkarov v podchode na Hasičskej ul.  
chodník na Ul. Ku štvrtiam (PD+realizácia)  
Rekonštrukcia existujúcich priechodov pre chodcov v centre (PD+realizácia)   
Cyklokoridory VMČ Stred  (PD+realizácia)  
Rekonštrukcia MK Kvetinová – komunikácia + chodník (ak to dovolia priestorové možnosti) a odstavná plocha (PD a R)  
Celoriadená CSS na križovatke I/61 Ul. Bratislavská – MK Ul. Zlatovská a Žabinská (PD+realizácia)  
Otoč MHD v Záblatí  na Rybároch – rekonštrukcia (PD+realizácia)  
Rekonštrukcia MK Ku kyselke (PD+realizácia)  
Vyriešenie autobusovej zastávky Záblatie, pošta – smer Rybáre (PD+realizácia)  
Rekonštrukcia MK Brnianska – medzi Ľ. Stárka a Zlatovskou vrátane vybudovania chodníka (PD+realizácia)  
Rekonštrukcia MK Ul. Vl. Roya (PD+realizácia)    
Rekonštrukcia MK Ul. Kvetinová (PD+realizácia)  
Rekonštrukcia existujúcich priechodov pre chodcov na Zámostí  
Vnútorné chodníky v ZŠ Kubrá  
PD na čiastočné riešenie križovatky Legionárska vs. K Dolnej stanici (pred Masaryčkami)  
Spevnenie komunikácie za blokom domov Halalovka 1,3,5 ku reštauračnej prevádzke. Nakoľko na KO parkujú vozidlá a ďaľšie ich predchádzajú, je na jednej stranne rozjazdená trávnatá plocha.  
Terénne úpravy zamedzujúce ztekaniu blata na chodník, ktorý je medzi krčmou Brooklyn na Novomeského ulici a škôlkou.  
Rekonštruovať kotolňu vrátane vykurovacej sústavy MsP na Hviezdovej ulici  
Premiestnenie odpadových nádob na ulici Šafárikova  
Nový cintorín Východná ( vrátane výkupu pozemkov )  
ZŠ P. Demitru, opláštenie  
Odbočka Východná, z jednosmerky pod kostolom späť na okružnú križovatku  
Vybudovanie odvodnenia / vpustí  – ul. Pri parku  
Rekultivácia pozemku nad garážami na ul. Partizánskej oproti domom č. 11 a 15 ako sa ide na ul. Nad tehelňou, zosúva sa tam pôda.  
Kanalizácia 14 domov, Opatovská, koniec Sihote  
Posunutie priechodu na začiatku Hodžovej ul., slepecká úprava a bezbariéra  
Priechod pre chodcov pri ul. Jána Derku  
Priechod pre chodcov na Kubranskej pri dome s. č. 279 – oproti Slovex alfa pri zastávka MHD  
Vydláždenie plochy pred podchodom pri Elizabeth  
Rekonštrukcia povrchu – pešia zóna pri ÓDE  
Kyjevská 2,4 polo-podzemné kontajnery  
Rekonštrukcia povrchu vozovky Ul. Matice Slovenskej  
Výmena okien na II. NP administratívnej budovy MHSL  
Umiestniť svetelné stožiare 1. – na pravej strane pri vjazde na parkovisko pred OC Južanka z Ul. Vansovej, 2. – za OC Južanka nad schodiskom vedľa prístupovej cesty zásobovania predajne Billa  
Osvetlenie chodníka ul. Halalovka za bytovým domom č.16-32  
Chodník na Opatovskej ulici od RD č.24 – 30 až za autobusovú zastávku  
Krytá plaváreň: výmena bazénovej fólie  
Krytá plaváreň: výmena osvetlenia  
Krytá plaváreň: výmena  riadiacich jednotiek technológie  
Krytá plaváreň: výmena vzduchotechniky     
KS Kubra: výmena okien + výmena rín  
KS Istebník: I Fáza ukončená, II Fáza postupovať podľa jestvujúcej PD  
CO kryt Saratovská: oprava strechy   
Kasárenská 5 (16 b. j.): výmena okien + výmena strešnej krytiny  
KS Kubrica: výmena strešnej krytiny + zateplenie  
KS Dlhé Hony: samostatný tepelný zdroj + výmena okien  
KS Záblatie: výmena okien + zateplenie  
KS Zlatovce: výmena okien   
Oprava padajúceho oporného múra  na pohrebisku Trenčín – Juh  
Vybudovanie spevnených chodníkov  na pohrebisku Trenčín – Juh v časti 4   
Vybudovanie spevnených chodníkov  na pohrebisku Trenčín – Juh v časti 5  
Vybudovanie spevnených chodníkov  na pohrebisku Trenčín – Juh v časti 6-PB a  6-OZ  
Vybudovanie spevneného chodníka na pohrebisku Opatová   
Vybudovanie vodovodnej prípojky na pohrebisku Záblatie   
Zbúranie márnice v Kubrej  
Oprava oporného múru na ul. Cintorínska  
Chodník pri cintoríne Záblatie a priechod cez Bratislavskú   
Súvislá oprava prioritne chodníkov (ale aj cesty) na Puškinovej ulici (najmä v úseku od Sasinkovej ku kurtom)  
Oprava chodníka na Bratislavskej ulici, od diaľničného privádzača po odbočku do časti Záblatie  
Pokračovanie obojstranného chodníka na Istebníckej od č. d. 90 a 69  
Chodník pre peších pri zadnom vchode do kultúrneho strediska Dlhé Hony  
Vybudovanie prístrešku so sedením na autobusovej zastávke na Istebníckej ulici oproti kultúrnemu stredisku(Istebnícka 9)  
Vybudovanie prepojenia chodníka na Východnej ulici (končiaci popod podjazdom) a spojiť ho s chodníkom budujúcej sa novej štvrte RD od COOP Jednoty, ktorý je už vyhotovený. Ide o oblúkový chodník dĺžky cca 40 m.  
Chodník do Nozdrkoviec v celej dĺžke  
Vybudovanie chodníka pre bezbariérový prístup do obytného domu na Jána Halašu 12  
BUS zastávky na ul. Legionárska, Braneckého a Považská  
Kompletná rekonštrukcia zastávky na Legionárskej ulici pri fakultnej nemocnici (Výmena povrchu za betónový, úprava obrubníkov na bezbariérové, úprava chodníkov pred zastávkou)  
ul. gen. L. Svobodu  
ul. Kukučínova (dolná časť)  
ul. Obchodná /nad hlavnou Obchodnou/   
Vybudovanie cesty na MK ulica Úzka  
Nový asfaltový povrch na ihrisku M. Bela 10, 12  
Dorobiť prepojenie ulíc po mžt – dve etapy  
Oprava asfaltových povrchov a schodiska, DS Záblatie  
Hrabovská cesta, stav ako na Jahodovej  
MK Kubranská od Slovexu po Dubovú – súvislá oprava povrchu  
Vybudovanie nového VO: 
a) Námestie Sv.Anny (časť ulice od Kostola, okolo Tatrabanky až po Slov. Sporiteľňu); 
b) Ul. Zelnica 13A 
c) Ul. Dukl. Hrdinov / okolo Seka
 
Doplnenie VO: Viacero lokalít, odhadom 20 ks svietidiel, cena doplnenia 1 ks svietidla = cca 200 €, ide o požiadavky z VMČ  
Rekonštrukcia stožiarov VO: Stožiare sídlisko Kvetná  
Oprava budov:   Rekonštrukcia výklenku s oknami v kancelárii hovorkyne MsÚ  
VO na chodniku z ulice Saratovska smerom na ulicu Partizanska  
Križovatka pod starým mostom, presun prechodu pre chodcov, prestavenie svetelnej signalizácie, nový jazdný pruh  
Osvetlenie priechodu pre chodcov na začiatku Hodžovej ul.  
Doplniť VO pred a za podjazdom Jesenského   
Doplnenie VO: ul. Partizánska, v križovatke pri židovskom cintoríne  
Doplnenie osvetlenia v Opatovej pred Kultúrnym domom  
Výmena povrchu chodník medzi Lidlom a Cyklostore, Hodžova ulica  
Výmena povrchu chodník na pravej strane od Váhu, Žilinská ulica  
Rekonštrukcia a odvodnenie časti MK na Ul. Partizánska 93-101  

 

Školstvo

Názov Stav
ZŠ L. Novomeského: malotraktor – kosačka  
ZŠ L. Novomeského: Rekonštrukcia sociálnych zariadení  
ZŠ Východná: Odstránenie havarijného stavu ventilácie na odsávanie pár v školskej kuchyni a výdajni jedál   
ZŠ Východná: výmena všetkých okien  
ZŠ Východná: zateplenie budovy  
ZŠ Východná: Rekonštrukcia sociálnych zariadení  
ZŠ Východná: Rekonštrukcia a modernizácia výpočtovej techniky v počítačovej učebni  
ZŠ Hodžova: kompletná výmena okien a dverí v školskom klube detí vo výške  
ZŠ Dlhé Hony: Rozšírenie kuchyne a školskej jedálne  
ZŠ Dlhé Hony: Výstavba podkrovia  PD 2016
ZŠ Dlhé Hony: Rekonštrukcia spojovacej chodby  
ZŠ Dlhé Hony: Rekonštrukcia povrchu cvičebnej plochy  
ZŠ Na dolinách: Rekonštrukcia elektrickej prípojky do budovy ZŠ + Výmena radiátorov v budove školy  
ZŠ Na dolinách: Rekonštrukcia žiackych sociálnych zariadení  
ZŠ Na dolinách: Rekonštrukcia vodovodných rozvodov v budove školy  
ZŠ Na dolinách: Výmena okien a dverí v budove školy + osvetlenie  
ZŠ Na dolinách: Rekonštrukcia toaliet, šatní a výmena vodoinštalácie v telocvični  
ZŠ Kubranská: Rekonštrukcia chodníkov-výmena asfaltového povrchu za brúsený betón, Chodníky sú   v kritickom stave  
ZŠ Kubranská: Zateplenie pavilónov a strechy   
ZŠ Kubranská: Výmena okien za plastové   
ZŠ Bezručova:  Rekonštrukcia strechy ŠJ vrátane zateplenia  
ZŠ Bezručova: Výstavba technických dielní pre duálne vzdelávanie  
MŠ Švermova: Oprava terás, fasáda budovy, Zateplenie budovy  
MŠ Švermova: výmena okien, dverí /vonkaj./,izolácie terasy  
MŠ Legionárska: Výmena okien, druha časť  
MŠ 28.októbra:   Oprava strechy + oprava pretekajúceho rohu budovy IA 2016
MŠ 28.októbra: oprava rýny strechy so zvodmi + oprava prasknutého potrubia v kúpelni v stene  
MŠ Považská:  výmena 4 ks vchodových dverí, oddelenie MŠ od Centra seniorov plotom, výmena okien, klampiarke práce  
MŠ Považská: Výmena vstupných dverí, okien, zateplenie budovy, striech a rekonštrukcia kúrenia  
MŠ Považská: okná, strecha, soc. Zariadenia  
MŠ M.Turkovej:  rekonštrukcia soc. zariadenia (3 pavilóny), rekonštrukcia a zateplenie strechy a výmena zberačov vody, oprava betónových múrikov a oplotenia, výmena okien a dverí, oprava asfaltových chodníkov  
MŠ M.Turkovej:  okná,strecha,zateplenie, soc.zar.,chodník,výmena PVC,bezpeč.prvky,výmena radiátorov,reg.hlavice na rad.,kontaj.prístr., PD na výmenu   
MŠ M.Turkovej: Kompletné zateplenie  pavilónov,strechy, výmena okien a dverí, rekonštrukcia kúrenia,   
MŠ Soblahovská:  výmena okien a dverí, oprava zatekajúcej strechy s rínami,  vymaľovanie interiéru  
MŠ Soblahovská: Kompletné zateplenie  pavilónov  
MŠ Šmidkeho: Kompletné zateplenie  pavilónov, strechy, oprava fasád na terasách, vymena okien a dverí,  
MŠ Šmidkeho: oprava terás, rek.soc.zar.,výmena okien, zámková dlažba pre hry detí, školský dvor  
MŠ Šafárikova: Rekonštrukcia sociálnych zariadení  
MŠ Šafárikova: Výmena okien, oprava strechy a zvodov (ak by sa nerobil projekt z eurofondov)  
MŠ Šafárikova: Rekonštrukcia troch ihriskových plôch a chodníkov k nim, výmena preliezok  
MŠ J.Halašu:  Výmena okien v celej budove školy, výmena vstupných dverí (počet 2), výmena balkónových dverí (počet 3). Revitalizácia stropov vonkajších terás (počet 3). Vstupy do tried 5-E a 6-F riešiť vytvorením nových vstupov zo šatne. Výmena poškodenej sklenej výplne (kopelit) na schodisku pavilónu A. Zabezpečiť vykurovanie spojovacích chodieb (v zimnom a jesennom období sú šmykľavé podlahy). Rekonštrukcia detských umývarní (počet 5). Oprava zatekajúcej strechy pavilón C. Revitalizácia, oprava detských zariadení na školskom dvore. Revitalizácia pieskovísk (počet 6).Vchodovové dvere na rampe/výmena/ŠJ  
MŠ J.Halašu:  oprava strechy,výmena okien,dverí, sklenné plochy na schodištiach, podl.krytín, rek.hyg.zariadení  
MŠ Stromová: Výmena okien a vchodových dverí – spojovacia chodba, šatne, hospodársky pavilón aj so žalúziami   – dokončenie výmeny na celej MŠ; Rekonštrukcia podhľadov stropov objektu  – prepadáva stará sklená vata – veľmi nebezpečné!!! Rekonštrukcia sociálnych zariadení; Rekonštrukcia a obnova detského záhradného vybavenia  
MŠ Stromová: výmena okien, vchod.dverí,výmena UK,výmena strop.obkladov,zateplenie budovy,výmena int.dverí,zárubní,rek.her.zar.na škol.dvore,  
MŠ Kubranská: Výmena okien a dverí,rekonštrukcia fasády(zateplenie) + strecha (zateplenie),oprava asfaltových chodníkov,vybavenie šk.dvora preliezkami  
MŠ Opatovská:  práčka malá (žiadanka na ŠZTN), 50 lehátok (žiadanka na ŠZTN), požiadavky na zabezpečenie ochrany osobných údajov na základe vypracovaného bezpečnostného projektu (žiadanky na ŠZTN), rekonštrukcia umývariek a sociálnych zariadení v štyroch triedach, rekonštrukcia vnútornej presklennej chodby (pergoly),  
MŠ Opatovská: výmena okien, zateplenie budovy,vyasfalt.vnútor.komunikácia  
MŠ Na dolinách: Výmena okien, dverí,v 4 pavilonoch 25320 €, oprava múrikov okolo šk. dvora, oprava obvodových múrov 4 pavilóny, asfaltový chodník pri MŠ B- nebezpečný, výmena asfaltu – 4 šk. dvory, pieskoviská- obruby  
MŠ Na dolinách: Kompletné zateplenie  pavilónov,strechy,výmena okien a dverí,   
MŠ Medňanského:  Rozšírenie o 2 WC a 2 umyvadlá 2 kúpelne, oprava murika  
MŠ Medňanského: Výmena okien a dverí  
MŠ Medňanského: Oprava strechy, fasády,soc.zariadení, telocvične  
MŠ Niva: fasáda + prípojka kanalizácie na verejnú kanalizáciu  
MŠ Niva: Kompletné zateplenie  pavilónov,strechy,výmena okien a dverí,   
MŠ Niva: asfaltovanie chodníkov  
MŠ Pri Parku: Výmena okien, vyasfaltovanie betónových plôch  
ŠJ Švermova: výmena okien v ŠJ, žalúzie  
ŠJ Švermova: 2 ks kombinovaný sporák  
ŠJ Legionárska:   smažiška do kuchyne umývačka riadu,  
ŠJ Legionárska:  umývačka, elek.pec,klimatizácia  
ŠJ Legionárska:  výmena okien  
ŠJ Považská:   výmena okien v ŠJ, žalúzie  
ŠJ Považská: 2ks kombinovaný sporák  
ŠJ M.Turkovej: výmena okien v ŠJ, žalúzie  
ŠJ M.Turkovej: 2 ks kombinovaný sporák  
ŠJ Soblahovská:  zakúpenie šporáka plynového s el.rúrou, výmele ektrickej panvice  
ŠJ Soblahovská: Klimatizácia  
ŠJ Soblahovská: Výmena okien  
ŠJ ZŠ Novomeského: Elektrická sklopná panvica  
ŠJ ZŠ Dlhé Hony: Krájač zeleniny  
ŠJ ZŠ Dlhé Hony: Pec elektrická statická  
ŠJ ZŠ Dlhé Hony: Robot univerzálny  
ŠJ ZŠ Veľkomoravská: umývačka  
ŠJ ZŠ Veľkomoravská: chladnička 2 ks  
ŠJ ZŠ Veľkomoravská: mrazák  
ŠJ ZŠ Veľkomoravská: škrabka na zemiaky  
ŠJ ZŠ Bezručova: trojpodlažné elektrické pece 2 ks  
ŠJ ZŠ Na Dolinách: výmena dlažby v jedálni a predsieňach  
ŠJ Šmidkeho: konvektomat  
ŠJ Šafárikova: konvektomat  
ŠJ J.Halašu: diétny kotlík 3x30l,kuch.veľký robot, konvektomat  
ŠJ Stromová: výmena šporáka plynového s el.rúrou + výmena plynovej panvice  
ŠJ Stromová: umývačka ,klimatizácia  
ŠJ Kubranská: plynový sporák, elekt. Dvojrúra + plechy, chladnička 300 l   
ŠJ Kubranská: varný kotol  
ŠJ Opatovská: 6 ks dvojdrez, 1 ks trojrúra el. + plechy, 1ks robot malý, 1ks kuch. linka, 1ks chladnička 150l, 2ks kuch. regále, 3ks servírovací vozíky  
ŠJ Niva:  2 ks jednodrez nerez, chladnička s mrazničkou 300 l  
ŠJ Niva: trojrúra elektrická  
ŠJ Pri Parku:  malý mrazák 100 l  
ŠJ Medňanského:  sporák elektrický SE 40 ARS  
ŠJ Medňanského:  klimatizácia  
ŠJ Medňanského: napojenie na prívod teplej vody z centrál.  
MŠ Legionárska: asfaltovanie cca 80 m2 chodníkov, rekonštrukcia elektroinštalácie v celej budove, zateplenie budov, výmena okien  
MŠ Pri parku: výmena okien dverí v MŠ   
MŠ 28.októbra: zateplenie budovy, strecha  
asfaltovanie chodníkov v materských školách, ZŠ + Detské ihriská + šport. Ihriská  
 
 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!