Zásobník investícií

Názov Stav
Chodník Kvetná oproti Železničnému učilišťu  
Chodník ul. Brnianska od PTA k Stavmatu  
Prestrešenie pódia KS Kubrá  
Rekonštrukcia MK – ulica M. Kišša  
Vybudovanie odvodňovacieho rigolu – Halalovka 14  
Vybudovanie chodníka na ulici Hurbanova č.1571-1572  
Úprava plochy stojiska pre kontajnery Považská  
Oprava oplotenia na cintoríne v Zlatovciach  
Vybudovať schody smerom od Južanky k novému priechodu pri križovatke na ul. Gen. Svobodu pri Kebabizni a nahradiť tak rozpadnuté, ktoré boli vybudované ku starému priechodu.  
Doasfaltovanie chodníka pozdĺž celého parkoviska pri cintoríne na ul. Saratovská.   
Dobudovanie chodníka na  ul. M.Bela pred vchodmi 37,39,41.   
Vyasfaltovanie komunikácie medzi lávkou na ostrov a starým železničným mostom popod nový železničný most na ľavom brehu Váhu  
Rekonštrukcia ul. J Zemana- pravá strana s vyústením do ul. Karpatskej.  
Vybudovanie chodníka pre peších pred bytovým domom na ulici Západná 2518/11  
MK Jahodová – slepá ulica  
Cyklotrasa Brnianska  
Cyklotrasa Sihoť Opatová,Kubra,Ľ.Stárka  
Rekonštrukcia veľkej zasadačky MsÚ Trenčín  
Monitorovanie obsadenosti parkoviska pri kúpalisku  
Výjazd na hrádzu-pokračovanie cyklotrasy Ul.Jiráskova  
Rekonštrukcia oporného múru Ul. Kukučínova  
Presun zastávky pred NsP-priechod pre chodcov  
Rekonštrukcia spojovacej komunikácie Hasičská-Palackého  
Rozšírenie cintorína v Kubrej  
Bezbariérová úprava chodníka na Legionárskej ulici v smere k tržnici (pri zastávke MHD)  
Oprava chodníka – M. R. Štefánika č. 281, 382  
Vybudovanie stojiska kontajnerov na Legionárskej ulici č. 660  
Chodník v Biskupiciach od LOT smerom k OD TESCO  
MČ Istebník bezdrôtový digitálny rozhlas  
28.októbra 1176/31 – vytvorenie oficiálneho schváleného stojiska pre smetné nádoby  
Realizácia  verejného osvetlenia na ceste Ku kyselke okolo Univerzity  
Oprava/rekonštrukcia/ prístrešku pre kontajnery na odpad – Západná ulica pred vchodom č.9  
Oprava oporného múru v Opatovej pri Základnej škole  
Vytvorenie prístupového chodníka k workoutovému ihrisku za Južankou  
Doplniť pouličné osvetlenie na Potočnej ul. pri dome č. 193  
Zrealizovať priechod pre chodcov na Bratislavskej ul. pri Merkury Markete  
Dodatočné umiestnenie verejného osvetlenia 1-2 ks medzi garáže na Ovocnej ulici  
Upraviť stojiská pre nádoby na komunálny odpad na ul. J. Zemana 2355  
Rekonštrukcia domu smútku v Kubrej  
Vybudovanie ohradeného prístrešku pre stanovište kontajnerov pre separovaný odpad pred bytovým domom s nájomnými bytmi Veľkomoravská11  
Vybudovanie spevnenej plochy pod kontajnery na Ul. Gagarinova 17/17 – oproti domu 17/27  
Priechod pre chodcov Ul. Šmidkeho 11  
Názov Stav
Nový asfaltový povrch na Karpatskej ulici v časti – slepá ulica k rod. domom č.18, 20, 22  
Vybudovanie chodníka k zadným vchodom Halalovka 2369/17,19  a 2340/21,23 a vybudovanie zábradlia vchod 2369/17,19  
Oprava farských schodov  
Umiestniť verejné osvetlenie pred vchod do domu Pod Sokolice 507/2  
Prístupové chodníky ku vchodom (Beckovská 1188/25, Dlhé Hony 1159/12) predpokladaná suma: 3 000 eur  
Stĺp verejného osvetlenia Nozdrkovce 22  
Oprava chodníkov cintorín Zlatovce    
Doplnenie osvetlenia a prístupový chodník – Polopodzemné kontajnery MČ Sever – stojisko K Výstavisku  
Preloženie stĺpa VO na ul.Bratislavská 4 – Ľ.Stárka ktorý je v strede chodníka a vybudovanie zvukovej ochrannej bariéry – požiadavka od p. Ziga  
Inštalácia verejného osvetlenia na Potočnej ulici smerom na Opatovskú chatu /požiadavka Mgr. Viskupiča/  
Rozšírenie siete verejného osvetlenia doplnením nového svetelného bodu na spojnici ulíc Malozáblatská a Kňažské  
Rekonštrukcia chodníka – zastávka MHD oproti OC MAX na ul. Gen. M. R. Štefánika  
Inštalácia verejného osvetlenia na hrádzi od ostrova smerom na Noviny  
Zrealizovať výstavbu chodníka v Hornom Orechovom v mieste výstavby nových rodinných domov  
Rekonštrukcia chodníka na Bratislavskej ul.  
Osvetlenie cvičiska a workoutu nad Južankou  
Rekonštrukcia chodníka od kruhového objazdu pod Juhom po Bezručovu ul.  
Rekonštrukcia strechy MŠ a KS v Istebníku  
Zjednosmernenie troch ulíc pri Piáne PD  
Mostek pri Leoni  
VO priechod pre chodcov pri Lidli na Soblahovskej  
Vybudovanie stanovišťa na nádoby pre KO  
MK Legionárska pred semafórmi  
MK Kollárova a Bernolákova  
Výmena okien a vstupných dverí v zrekonštruovaných sociálnych priestoroch budovy MHSL  
Umiestnenie svetelného bodu VO Kňažské-Malozáblatská  
Rekonštrukcia časti ulice Psotného od skladu firmy Beta Trenčín ku križovatke s Hanzlíkovskou ulicou  
Umiestnenie verejného osvetlenia na Kukučínovej ulici 39 pred Penziónom pod Brezinou  
MK – Prepadajúca sa cesta na Mateja Bela 22 zrealizované
Cesta Pod Komárky zrealizované
Chodník v Opatovej  vnútorný  
Chodník v Opatovej  vonkajší  
Chodník na Istebníckej ulici v zákrute   
Rozšírenie komunikácie pri ZŠ na Ul. Šafárikova vrátane priechodu pre chodcov  
MK Potočná – rozšírenie za kostolom + obratisko (PD+realizácia)  
Rekonštrukcia MK Martina Hricku a otoč MHD v Kubrej (PD+realizácia)  
Napojenie Ul. Pod sokolice na Ul. K výstavisku  
Autobusový prístrešok – zastávka PAL – Trenčín, Kubra, rázc. (PD+realizácia)  
Autobusový prístrešok – zastávka MHD – Kubranská, Billa (PD+realizácia)   
Rekonštrukcia existujúcich priechodov pre chodcov na Sihoti  
Rekonštrukcia chodníka na Ul. gen. Viesta (PD+realizácia)  
presun stĺpa VO na zastávke Inovecká (PD+realizácia)  
Úprava križovatky MK Legionárska – K dolnej stanici  (PD+realizácia)  
Rekonštrukcia MK Partizánska – horná časť vrátane odbočiek – cca 1 000 m (PD+realizácia)  
Chodník na Ul. Biskupická – medzi Biskupicami a Nozdrkovcami (PD+realizácia)    
Realizácia MK z Villa Parku k OC Laugaricio (aktualizácia PD+realizácia)  
Rekonštrukcia otoču MHD v Biskupiciach (PD+realizácia)  
Realizácia plošín pre vozíčkarov v podchode na Hasičskej ul.  
chodník na Ul. Ku štvrtiam (PD+realizácia)  
Rekonštrukcia existujúcich priechodov pre chodcov v centre (PD+realizácia)   
Cyklokoridory VMČ Stred  (PD+realizácia)  
Rekonštrukcia MK Kvetinová – komunikácia + chodník (ak to dovolia priestorové možnosti) a odstavná plocha (PD a R)  
Celoriadená CSS na križovatke I/61 Ul. Bratislavská – MK Ul. Zlatovská a Žabinská (PD+realizácia)  
Otoč MHD v Záblatí  na Rybároch – rekonštrukcia (PD+realizácia)  
Rekonštrukcia MK Ku kyselke (PD+realizácia)  
Vyriešenie autobusovej zastávky Záblatie, pošta – smer Rybáre (PD+realizácia)  
Rekonštrukcia MK Brnianska – medzi Ľ. Stárka a Zlatovskou vrátane vybudovania chodníka (PD+realizácia)  
Rekonštrukcia MK Ul. Kvetinová (PD+realizácia)  
Rekonštrukcia existujúcich priechodov pre chodcov na Zámostí  
PD na čiastočné riešenie križovatky Legionárska vs. K Dolnej stanici (pred Masaryčkami)  
Spevnenie komunikácie za blokom domov Halalovka 1,3,5 ku reštauračnej prevádzke. Nakoľko na KO parkujú vozidlá a ďaľšie ich predchádzajú, je na jednej stranne rozjazdená trávnatá plocha.  
Terénne úpravy zamedzujúce ztekaniu blata na chodník, ktorý je medzi krčmou Brooklyn na Novomeského ulici a škôlkou.  
Rekonštruovať kotolňu vrátane vykurovacej sústavy MsP na Hviezdovej ulici  
Premiestnenie odpadových nádob na ulici Šafárikova  
Nový cintorín Východná ( vrátane výkupu pozemkov )  
ZŠ P. Demitru, opláštenie  
Odbočka Východná, z jednosmerky pod kostolom späť na okružnú križovatku  
Vybudovanie odvodnenia / vpustí  – ul. Pri parku  
Rekultivácia pozemku nad garážami na ul. Partizánskej oproti domom č. 11 a 15 ako sa ide na ul. Nad tehelňou, zosúva sa tam pôda.  
Kanalizácia 14 domov, Opatovská, koniec Sihote  
Posunutie priechodu na začiatku Hodžovej ul., slepecká úprava a bezbariéra  
Priechod pre chodcov pri ul. Jána Derku  
Priechod pre chodcov na Kubranskej pri dome s. č. 279 – oproti Slovex alfa pri zastávka MHD  
Vydláždenie plochy pred podchodom pri Elizabeth  
Rekonštrukcia povrchu – pešia zóna pri ÓDE  
Kyjevská 2,4 polo-podzemné kontajnery  
Výmena okien na II. NP administratívnej budovy MHSL  
Umiestniť svetelné stožiare 1. – na pravej strane pri vjazde na parkovisko pred OC Južanka z Ul. Vansovej, 2. – za OC Južanka nad schodiskom vedľa prístupovej cesty zásobovania predajne Billa  
Osvetlenie chodníka ul. Halalovka za bytovým domom č.16-32  
Chodník na Opatovskej ulici od RD č.24 – 30 až za autobusovú zastávku  
Krytá plaváreň: výmena bazénovej fólie  
Krytá plaváreň: výmena osvetlenia  
Krytá plaváreň: výmena  riadiacich jednotiek technológie  
Krytá plaváreň: výmena vzduchotechniky     
KS Kubra: výmena okien + výmena rín  
KS Istebník: I Fáza ukončená, II Fáza postupovať podľa jestvujúcej PD  
CO kryt Saratovská: oprava strechy   
Kasárenská 5 (16 b. j.): výmena okien + výmena strešnej krytiny  
KS Kubrica: výmena strešnej krytiny + zateplenie  
KS Dlhé Hony: samostatný tepelný zdroj + výmena okien  
KS Záblatie: výmena okien + zateplenie  
KS Zlatovce: výmena okien   
Oprava padajúceho oporného múra  na pohrebisku Trenčín – Juh  
Vybudovanie spevnených chodníkov  na pohrebisku Trenčín – Juh v časti 4   
Vybudovanie spevnených chodníkov  na pohrebisku Trenčín – Juh v časti 5  
Vybudovanie spevnených chodníkov  na pohrebisku Trenčín – Juh v časti 6-PB a  6-OZ  
Vybudovanie spevneného chodníka na pohrebisku Opatová   
Vybudovanie vodovodnej prípojky na pohrebisku Záblatie   
Zbúranie márnice v Kubrej  
Oprava oporného múru na ul. Cintorínska  
Chodník pri cintoríne Záblatie a priechod cez Bratislavskú   
Súvislá oprava prioritne chodníkov (ale aj cesty) na Puškinovej ulici (najmä v úseku od Sasinkovej ku kurtom)  
Oprava chodníka na Bratislavskej ulici, od diaľničného privádzača po odbočku do časti Záblatie  
Pokračovanie obojstranného chodníka na Istebníckej od č. d. 90 a 69  
Chodník pre peších pri zadnom vchode do kultúrneho strediska Dlhé Hony  
Vybudovanie prístrešku so sedením na autobusovej zastávke na Istebníckej ulici oproti kultúrnemu stredisku(Istebnícka 9)  
Vybudovanie prepojenia chodníka na Východnej ulici (končiaci popod podjazdom) a spojiť ho s chodníkom budujúcej sa novej štvrte RD od COOP Jednoty, ktorý je už vyhotovený. Ide o oblúkový chodník dĺžky cca 40 m.  
Vybudovanie chodníka pre bezbariérový prístup do obytného domu na Jána Halašu 12  
BUS zastávky na ul. Legionárska, Braneckého a Považská  
ul. gen. L. Svobodu  
ul. Kukučínova (dolná časť)  
ul. Obchodná /nad hlavnou Obchodnou/   
Vybudovanie cesty na MK ulica Úzka  
Nový asfaltový povrch na ihrisku M. Bela 10, 12  
Dorobiť prepojenie ulíc po mžt – dve etapy  
Oprava asfaltových povrchov a schodiska, DS Záblatie  
Hrabovská cesta, stav ako na Jahodovej  
MK Kubranská od Slovexu po Dubovú – súvislá oprava povrchu  
Vybudovanie nového VO: 
a) Námestie Sv.Anny (časť ulice od Kostola, okolo Tatrabanky až po Slov. Sporiteľňu); 
b) Ul. Zelnica 13A 
c) Ul. Dukl. Hrdinov / okolo Seka
 
Doplnenie VO: Viacero lokalít, odhadom 20 ks svietidiel, cena doplnenia 1 ks svietidla = cca 200 €, ide o požiadavky z VMČ  
Rekonštrukcia stožiarov VO: Stožiare sídlisko Kvetná  
Oprava budov:   Rekonštrukcia výklenku s oknami v kancelárii hovorkyne MsÚ  
VO na chodniku z ulice Saratovska smerom na ulicu Partizanska  
Križovatka pod starým mostom, presun prechodu pre chodcov, prestavenie svetelnej signalizácie, nový jazdný pruh  
Osvetlenie priechodu pre chodcov na začiatku Hodžovej ul.  
Doplniť VO pred a za podjazdom Jesenského   
Doplnenie VO: ul. Partizánska, v križovatke pri židovskom cintoríne  
Doplnenie osvetlenia v Opatovej pred Kultúrnym domom  
Výmena povrchu chodník medzi Lidlom a Cyklostore, Hodžova ulica  
Výmena povrchu chodník na pravej strane od Váhu, Žilinská ulica  
Rekonštrukcia a odvodnenie časti MK na Ul. Partizánska 93-101  

 

Školstvo

Názov Stav
ZŠ Bezručova: výmena časti zvodov kanalizácie budovy školy  
ZŠ Bezručova: výmena – rekonštrukcia elektrických rozvodov v budove telocvične  
ZŠ Bezručova: strecha – prístrešok šatne v budove telocvične  
ZŠ Bezručova: vybudovanie zastrešenej spojovacej chodby medzi budovami  
ZŠ Bezručova: podlahy v triedach a kabinetoch – rekonštrukcia  
ZŠ Bezručova: rekonštrukcia alebo výmena vzduchotechniky v školskej kuchyni  
ZŠ Hodžova: úplná revitalizácia, obnova tartanového povrchu športového areálu  
ZŠ Hodžova: rekonštrukcia toaliet v ŠJ  
ZŠ Hodžova: malotraktor-kosačka  
ZŠ Hodžova: rekonštrukcia a modernizácia odborných učební (FYZ, CHE, VYV, ETV)  
ZŠ Hodžova: modernizácia osvetlenia a stropu v telocvični I. st  
ZŠ Hodžova: rekonštrukcia strešnej krytiny telocvične I. st  
ZŠ Hodžova: rekonštrukcia rozvodov elektrického vedenia  
ZŠ L. Novomeského: malotraktor – kosačka  
ZŠ L. Novomeského: Rekonštrukcia sociálnych zariadení  
ZŠ L. Novomeského: rekonštrukcia šatní – nákup šatňových skriniek  
ZŠ L. Novomeského: rekonštrukcia vonkajších schodíšť  
ZŠ L. Novomeského: výmena okien v pav. F (šk. jedáleň)  
ZŠ L. Novomeského: plynový varný kotol 150l (šk. jedáleň)  
ZŠ L. Novomeského: výmena umelého povrchu na 2 multifunkčných ihriskách v športovom areáli  
ZŠ Východná: Odstránenie havarijného stavu ventilácie na odsávanie pár v školskej kuchyni a výdajni jedál   
ZŠ Východná: výmena všetkých okien  
ZŠ Východná: zateplenie budovy  
ZŠ Východná: prekládka výmenníkovej stanice do budovy školy (kotolňa)  
ZŠ Východná: vymaľovanie stien v budove školy  
ZŠ Východná: výmena podlahových krytín v budove školy  
ZŠ Hodžova: kompletná výmena okien a dverí v školskom klube detí vo výške  
ZŠ Dlhé Hony: Rozšírenie kuchyne a školskej jedálne  
ZŠ Dlhé Hony: Rekonštrukcia povrchu cvičebnej plochy  
ZŠ Dlhé Hony: kompletná výmena rozvodov vody, odpadov a kúrenia  
ZŠ Dlhé Hony: dobudovanie vonkajšieho športového areálu  
ZŠ Dlhé Hony: rekonštrukcia vnútro-areálových komunikácií a čiastočná debariérizácia  
ZŠ Dlhé Hony: zväčšenie telocvične  
ZŠ Dlhé Hony: zateplenie fasády
 
ZŠ Na dolinách: Výmena okien a dverí v budove školy + osvetlenie  
ZŠ Na dolinách: elektroinštalácia – rekonštrukcia (projekt je hotový na mest od r. 2020 projektant p. Donko)  
ZŠ Na dolinách: strecha školy a jedáleň – rekonštrukcia  
ZŠ Na dolinách: umývačka riadu – ŠJ  
ZŠ Na dolinách: smažiaca panvica – ŠJ  
ZŠ Na dolinách: rekonštrukcia komunikácie okolo školy + vyriešiť parkovanie pre zamestnancov + chodníky pre peších, dopravné značenie  
ZŠ Na dolinách: pergola – rekonštrukcia ďalšej časti  
ZŠ Na dolinách: plaváreň  
ZŠ Kubranská: Rekonštrukcia chodníkov-výmena asfaltového povrchu za brúsený betón, Chodníky sú   v kritickom stave  
ZŠ Kubranská: Zateplenie pavilónov a strechy   
ZŠ Kubranská: Výmena okien za plastové   
ZŠ Kubranská: konvektomat  
ZŠ Kubranská: varný kotol  
ZŠ Kubranská: nový traktor na kosenie areálu (cca 9 000)  
ZŠ Kubranská: prístavba nového pavilónu školy
 
ZŠ Veľkomoravská: rekonštrukcia podlahy v školskej telocvični  
ZŠ Veľkomoravská: prerábka kabinetu chémie na triedu
 
ZŠ Veľkomoravská: výmena svetlíka na schodisku hlavnej budovy (za energeticky vyhovujúce okná)
 
ZUŠ Karola Pádivého: rozšírenie koncertnej sály
 
MŠ Švermova: rekonštrukcia objektu – fasáda, zateplenie, terasy  
MŠ Legionárska: výmena svetlíkov na chodbách MŠ  
MŠ Považská: komplexná rekonštrukcia – zateplenie, dokončenie strechy, vzduchotechnika, sociálne zariadenia  
MŠ M.Turkovej: komplexná rekonštrukcia oplotenia MŠ  
MŠ Soblahovská: rekonštrukcia sociálnych zariadení v 1 pavilóne  
MŠ Šmidkeho: oprava terás, rek.soc.zar.,výmena okien, zámková dlažba pre hry detí, školský dvor  
MŠ Šmidkeho: rekonštrukcia strechy a terás  
MŠ Novomeského: oprava chodníkov, spevnených plôch na školskom dvore, zabudovanie kovových schodov na školskom dvore, vybudovanie ihriska s porvchom gumového granulátu  
MŠ Šafárikova: Rekonštrukcia sociálnych zariadení  
MŠ Stromová: dokončenie výmeny stropných podhľadov chodby, sociálnych zariadení, hospodárskeho pavilóna, rekonštrukcia ÚK, výmena výhrevných telies, zateplenie budovy, rekonštrukcia spevnených plôch v areáli  
MŠ Kubranská: komplexná rekonštrukcia oplotenia MŠ  
MŠ Opatovská: výmena okien, zateplenie budovy,vyasfalt.vnútor.komunikácia  
MŠ Opatovská: komplexná rekonštrukcia oplotenia MŠ  
MŠ Na dolinách: Výmena okien, dverí,v 4 pavilonoch 25320 €, oprava múrikov okolo šk. dvora, oprava obvodových múrov 4 pavilóny, asfaltový chodník pri MŠ B- nebezpečný, výmena asfaltu – 4 šk. dvory, pieskoviská- obruby  
MŠ Na dolinách: rekonštrukcia spevnených plôch školských dvorov  
MŠ Medňanského: rekonštrukcia schodov do objektu MŠ, ŠJ  
MŠ Niva: rekonštrukcia fasády, rozvodov elektroinštalácie  
ŠJ Švermova: vzduchotechnika  
ŠJ Legionárska: konvektomat, škrabka zemiakov + lapač šupiek, chladiaci box na odpad  
ŠJ Považská: vzduchotechnika, chladiaci box  
ŠJ M.Turkovej: vzduchotechnika, chladiace zariadenie  
ŠJ Soblahovská: Výmena okien  
ŠJ ZŠ Dlhé Hony: Robot univerzálny  
ŠJ Šmidkeho: vzduchotechnika  
ŠJ Novomeského: kuchynský robot 60L, konvektomat  
ŠJ Kubranská: varný kotol elektrický, konvektomat, škrabka zemiakov  
ŠJ Opatovská: konvektomat elektrický  
ŠJ Pri Parku:  malý mrazák 100 l  
ŠJ Medňanského:  sporák elektrický SE 40 ARS  
ŠJ Medňanského: varný kotol elektrický, umývačka, box chladiaci na odpad  
asfaltovanie chodníkov v materských školách, ZŠ + Detské ihriská + šport. Ihriská  
 
 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!