Primátor mesta

Predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta je primátor, ktorého volia obyvatelia mesta v priamych voľbách. Primátor mesta je štatutárnym orgánom mesta, môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca mesta. Poverený zamestnanec mesta rozhoduje v mene mesta v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.

Mgr. Richard Rybníček 
primátor Mesta Trenčín

Mgr. Richard Rybníček

tel.: 032/6504 230
fax: 032/7431 248
e-mail: primator@trencin.sk
facebook: facebook.com/richard.rybnicek

Korešpondenčná adresa Mesto Trenčín
Mierové námestie 1/2
911 64 Trenčín

 

Niektoré kompetencie primátora

  • zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady a podpisuje ich uznesenia,
  • vykonáva mestskú správu,
  • zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým  a fyzickým osobám,
  • vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok mestského úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov mesta a informuje mestské zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku mestského úradu,
  • rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom mesta vyhradené mestskému zastupiteľstvu,
  • podpisuje všeobecne záväzné nariadenia mesta,
  • môže pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva.

Právomoci primátora upravuje aj štatút mesta.

Postavenie primátora mesta upravuje § 13 – 13 b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!