Oznamovanie protispoločenskej činnosti

 Osoba zodpovedná za prijímanie, preverovanie a evidenciu oznámení

Hlavný kontrolór Mesta Trenčín

 

Zásady uplatňovania zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Oznam protispoločenskej činnosti je možné podať:

  • elektronickou poštou, zaslanou na adresu kontrolor@trencin.sk
  • poštou zaslanou na Mesto Trenčín, pričom je na obálke potrebné uviesť upozornenie „DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ“. Takto označené oznámenie musí podateľňa Mesta Trenčín bez otvorenia bezodkladne doručiť hlavnému kontrolórovi
  • osobne v podateľni mestského úradu
  • ústne do záznamu
  • na adresu Mierové námestie č. 2, do označenej schránky „Oznámenia podľa zákona č. 54/2019 Z. z.“, ktorá je prístupná 24 hodín denne

Poštová adresa:
Mesto Trenčín
Hlavný kontrolór 
Mierové námestie 2
911 64 Trenčín

 


Ak máte podozrenie na nekalú činnosť, pošlite nám informáciu

  • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!