Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil termín ich konania na sobotu 10. novembra 2018.

Výsledky komunálnych volieb
Právna úprava k voľbám do orgánov samosprávy obcí
Predpisy mesta k voľbám do orgánov samosprávy obcí
Informácie pre voliča (dátum a čas konania volieb, právo voliť, právo byť volený, spôsob hlasovania)
Zverejnenie počtu obyvateľov
Volebné obvody a počet poslancov mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne v súlade s § 166 ods. 3 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zasadnutí konanom dňa 4.7.2018 uznesením č.1509 určilo volebné obvody a počet poslancov mestského  zastupiteľstva v nich nasledovne:

U z n e s e n i e  č. 1509

k Návrhu na určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich  pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia v roku 2018.       

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne

                u r č u j e 

1.  počet poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčíne na volebné obdobie 2018-2022, a to 25 poslancov

2.  pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia v roku  2018, v meste Trenčín 4 volebné obvody s týmto počtom poslancov v jednotlivých volebných obvodoch:

– Volebný obvod 1 – STRED, DOLNÉ MESTO, DLHÉ HONY, NOVINY, BISKUPICE (zodpovedajúci VMČ STRED):     6 poslancov,

– volebný   obvod   2   – JUH (zodpovedajúci VMČ JUH):   7 poslancov,

– volebný obvod 3 – SIHOŤ I–IV, OPATOVÁ, POD SOKOLICE, KUBRA, KUBRICA (zodpovedajúci VMČ SEVER):  7 poslancov,

– volebný obvod 4 – ZÁMOSTIE, ZLATOVCE, ISTEBNÍK, ORECHOVÉ, ZÁBLATIE (zodpovedajúci VMČ ZÁPAD): 5 poslancov.

Volebné okrsky a volebné miestnosti:

Upozorňujeme voličov na zmenu vo volebných miestnostiach v okrskoch č.2 (Základná škola –  1. mája 168/7), 47 a 48 (Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. (TVK)- Kožušnícka 72/4) !  Zmeny vo volebných miestnostiach nastali z dôvodu problémov s bezbariérovosťou volebných miestností v uvedených okrskoch. Nové volebné miestnosti sú lepšie dostupné pre zdravotne znevýhodnených občanov.

Zapisovateľka mestskej volebnej komisie –  zabezpečuje organizačné a administratívne záležitosti súvisiace s prípravou a priebehom rokovania volebnej komisie a plní funkciu jej odborného poradcu. Zúčastňuje sa rokovania volebnej komisie. Pri rokovaní volebnej komisie má poradný hlas.  Zapisovateľka volebnej komisie skladá sľub tohto znenia: “Sľubujem na svoju česť, že budem svedomite a nestranne vykonávať svoju funkciu a budem sa pritom riadiť Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi.”

Kandidátne listiny

1.Kandidátna listina pre voľby do mestského zastupiteľstva

Kandidát na poslanca mestského  zastupiteľstva musí mať trvalý pobyt v meste, v ktorom kandiduje a najneskôr v deň konania volieb musí dovŕšiť 18 rokov veku, môže kandidovať aj na primátora mesta. Kandidát pre voľby do toho istého mestského  zastupiteľstva môže kandidovať iba v jednom volebnom obvode.

Kandidátnu listinu môže podať politická strana, ktorá je registrovaná podľa osobitného predpisu, a nezávislý kandidát. Politická strana doručí kandidátnu listinu v listinnej forme prostredníctvom svojho splnomocnenca a nezávislý kandidát osobne najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 11. 9. 2018), zapisovateľovi miestnej volebnej komisie. Lehota na podanie kandidátnej listiny sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na kandidátne listiny, ktoré neboli doručené ustanoveným spôsobom, a na kandidátne listiny doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Politické strany môžu na účely volieb utvoriť koalíciu a podať spoločnú kandidátnu listinu. Ak podáva politická strana kandidátnu listinu v jednom volebnom obvode samostatne, nemôže v ďalšom volebnom obvode pre voľby do toho istého mestského zastupiteľstva podať kandidátnu listinu v rámci koalície; ak podáva politická strana kandidátnu listinu v rámci koalície, môže v ďalšom volebnom obvode pre voľby do toho istého mestského  zastupiteľstva podať kandidátnu listinu len v rámci tej istej koalície.

Kandidátna listina politickej strany alebo koalície obsahuje

a) názov politickej strany alebo názvy politických strán tvoriacich koalíciu, číslo volebného obvodu,

b) zoznam kandidátov, ktorý obsahuje meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny, adresu trvalého pobytu kandidáta a poradie na kandidátnej listine vyjadrené arabským číslom pri všetkých kandidátoch,

c) meno, priezvisko, funkciu, podpis osoby oprávnenej konať v mene politickej strany a odtlačok pečiatky politickej strany; ak ide o koalíciu, meno, priezvisko, funkciu, podpis osoby oprávnenej konať v mene každej politickej strany tvoriacej koalíciu a odtlačok pečiatky každej politickej strany tvoriacej koalíciu.

Ku kandidátnej listine politickej strany alebo koalície musí byť pripojené

a) vlastnoručne podpísané vyhlásenie každého kandidáta uvedeného na kandidátnej listine, že súhlasí so svojou kandidatúrou, nekandiduje na inej kandidátnej listine a nemá prekážky práva byť volený,

b) oznámenie o určení splnomocnenca politickej strany alebo koalície a jeho náhradníka s uvedením mena, priezviska a adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti; úkonmi splnomocnenca vo volebných veciach je politická strana alebo koalícia viazaná, pričom splnomocnencom politickej strany alebo koalície ani jeho náhradníkom nemôže byť kandidát ani zapisovateľ mestskej  volebnej komisie.

Politická strana môže na kandidátnej listine uviesť najviac toľko kandidátov, koľko má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených poslancov mestského zastupiteľstva. Po podaní kandidátnej listiny nie je možné dopĺňať kandidátnu listinu o ďalších kandidátov ani meniť ich poradie.

Kandidátna listina nezávislého kandidáta obsahuje číslo volebného obvodu, meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny, adresu trvalého pobytu a vlastnoručný podpis kandidáta.

Ku kandidátnej listine nezávislého kandidáta musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou, nekandiduje na inej kandidátnej listine a nemá prekážky práva byť volený.

Súčasťou kandidátnej listiny každého nezávislého kandidáta je listina podpísaná voličmi, ktorí podporujú jeho kandidatúru a majú trvalý pobyt v meste, v ktorom  kandiduje (ďalej len “podpisová listina”). V podpisovej listine každý volič pri podpise uvedie meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt, ktorým sa rozumie názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, a číslo domu. Na každom hárku podpisovej listiny sa uvedie meno, priezvisko, titul, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu kandidáta. Jednou podpisovou listinou možno podporiť len jedného kandidáta.

Potrebný minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislého kandidáta  pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva pre mesto Trenčín je 500.

2. Kandidátna listina pre voľby primátora mesta

Kandidát na primátora mesta musí mať trvalý pobyt v meste, v ktorom kandiduje a najneskôr v deň konania volieb musí dovŕšiť 25 rokov veku. Kandidát na primátora mesta môže kandidovať aj na poslanca mestského zastupiteľstva.

Kandidátnu listinu môže podať politická strana, ktorá je registrovaná podľa osobitného predpisu, a nezávislý kandidát. Politická strana doručí kandidátnu listinu v listinnej forme prostredníctvom svojho splnomocnenca a nezávislý kandidát osobne najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 11. 9. 2018), zapisovateľovi miestnej volebnej komisie. Lehota na podanie kandidátnej listiny sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na kandidátne listiny, ktoré neboli doručené ustanoveným spôsobom, a na kandidátne listiny doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Politické strany môžu na účely volieb utvoriť koalíciu a podať spoločnú kandidátnu listinu. Ak podáva politická strana kandidátnu listinu samostatne, nemôže pre voľby primátora mesta podať kandidátnu listinu v rámci koalície.

Kandidátna listina politickej strany alebo koalície obsahuje

a) názov politickej strany alebo názvy politických strán tvoriacich koalíciu,

b) meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny, a adresu trvalého pobytu kandidáta,

c) meno, priezvisko, funkciu, podpis osoby oprávnenej konať v mene politickej strany a odtlačok pečiatky politickej strany; ak ide o koalíciu, meno, priezvisko, funkciu, podpis osoby oprávnenej konať v mene každej politickej strany tvoriacej koalíciu a odtlačok pečiatky každej politickej strany tvoriacej koalíciu.

Ku kandidátnej listine politickej strany alebo koalície musí byť pripojené

a) vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta uvedeného na kandidátnej listine, že súhlasí so svojou kandidatúrou, nekandiduje na inej kandidátnej listine a nemá prekážky práva byť volený,

b) oznámenie o určení splnomocnenca politickej strany alebo koalície a jeho náhradníka s uvedením mena, priezviska a adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti; úkonmi splnomocnenca vo volebných veciach je politická strana alebo koalícia viazaná, pričom splnomocnencom politickej strany alebo koalície ani jeho náhradníkom nemôže byť kandidát ani zapisovateľ mestskej volebnej komisie.

Politická strana alebo koalícia môže na kandidátnej listine uviesť iba jedného kandidáta.

Kandidátna listina nezávislého kandidáta obsahuje meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny, adresu trvalého pobytu a vlastnoručný podpis kandidáta.

Ku kandidátnej listine nezávislého kandidáta musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou, nekandiduje na inej kandidátnej listine a nemá prekážky práva byť volený.

Súčasťou kandidátnej listiny každého nezávislého kandidáta je podpisová listina podpísaná voličmi, ktorí podporujú jeho kandidatúru a majú trvalý pobyt v meste, v ktorom kandiduje. V podpisovej listine každý volič pri podpise uvedie meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt, ktorým sa rozumie názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, a číslo domu. Na každom hárku podpisovej listiny sa uvedie meno, priezvisko, titul, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu kandidáta. Jednou podpisovou listinou možno podporiť len jedného kandidáta.

Potrebný minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislého kandidáta  pre voľby primátora mesta  pre mesto Trenčín je 500.

Vzory kandidátnych listín a príloh ku kandidátnym listinám sú uvedené na stránke Ministerstva vnútra SRhttp://www.minv.sk/?oso18_vzory3  

Mestská volebná komisia a okrskové volebné komisie

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!