Programové obdobie 2021 – 2027

V rámci východiskového návrhu priorít  SR pre politiku súdržnosti na programové obdobie 2021 – 2027, Slovensko ako členský štát EÚ definovalo päť jasných cieľov politiky súdržnosti:

 1. Inteligentnejšia Európa – inovatívna a inteligentná transformácia hospodárstva;
 2. Ekologickejšia, nízkouhlíková Európa;
 3. Prepojenejšia Európa – mobilita a regionálna pripojiteľnosť IKT;
 4. Sociálnejšia Európa – vykonávanie Európskeho piliera sociálnych práv.
 5. Európa bližšie k občanom – udržateľný a integrovaný rozvoj mestských, vidieckych a pobrežných oblastí prostredníctvom miestnych iniciatív.

Mesto Trenčín v súčasnosti realizuje aktivity v súvislosti s prebiehajúcou prípravou programového obdobia 2021 – 2027:

 • Príprava Integrovanej územnej stratégie, ktorej súčasťou je Integrovaná územná stratégia udržateľnej mestskej funkčnej oblasti (ďalej len „IÚS MFO“) ako nástroj na podporu využitia rozvojového potenciálu a riešenia spoločných problémov jadrového mesta a jeho zázemia tvoriace územie mestskej funkčnej oblasti. Je spoločnou stratégiou územia MFO implementovanou nástrojom integrovaných územných investícií (IÚI). IÚS MFO vychádza z programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja  jednotlivých obcí MFO Trenčín a strategických rozvojových dokumentov na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, ktoré sa dotýkajú územia MFO. 
 • Definovanie územia mestskej funkčnej oblasti (ďalej len „územie MFO“) tvorené územím jadrového mesta a obcí jeho zázemia, v ktorom prebiehajú intenzívne interakcie a medzikomunálna spolupráca a implementácia spoločnej stratégie zabezpečuje efektívne využitie rozvojového potenciálu a riešenie problémov územia MFO integrovaným prístupom.
  Územie MFO Trenčín tvoria: mesto Trenčín, obec Opatovce, obec Skalka nad Váhom, obec Soblahov, obec Trenčianske Stankovce, obec Trenčianska Teplá, obec Trenčianska Turná,  obec Veľké Bierovce, obec Zamarovce
 • Spracovanie projektových zámerov MFO Trenčín, tvoriace súčasť IÚS MFO.
 • Kreovanie Kooperačnej rady MFO Trenčín v súlade s §7 Zákona č. 121/2022 Z.z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Informácie o projektoch technickej pomoci:

Kooperačná rada Mestskej funkčnej oblasti Trenčín:

 • Štatút a rokovací poriadok Kooperačnej rady MFO Trenčín bol schválený Ministerkou investícií regionálneho rozvoja a informatizácie na základe rozhodnutia č. 016245/2022/OKÚS-19 v septembri 2022. Štatút kooperačnej rady MFO Trenčín bol novelizovaný a 16.2.2023 schválený na základe rozhodnutia č. 014611/2023/oKÚS-0002 Ministerskou investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Aktuálna verzia štatútu a rokovacieho poriadku Kooperačnej rady Mestskej funkčnej oblasti Trenčín:
 • Členovia Kooperačnej rady MFO Trenčín: primátor mesta Trenčín, štatutárni zástupcovia obcí Opatovce, Skalka nad Váhom, Soblahov, Trenčianske Stankovce, Trenčianska Teplá, Trenčianska Turná, Veľké Bierovce, Zamarovce

Zápisnice z rokovaní kooperačnej rady MFO Trenčín:

Indikatívny harmonogram rokovaní Kooperačnej rady MFO Trenčín pre rok 2024

Aktuálna verzia Integrovanej územnej stratégie Mestskej funkčnej oblasti Trenčín do roku 2029 “Životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy” – december 2023

 

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!