Programové obdobie 2021 – 2027

V rámci východiskového návrhu priorít  SR pre politiku súdržnosti na programové obdobie 2021 – 2027, Slovensko ako členský štát EÚ definovalo päť jasných cieľov politiky súdržnosti:

 1. Inteligentnejšia Európa – inovatívna a inteligentná transformácia hospodárstva;
 2. Ekologickejšia, nízkouhlíková Európa;
 3. Prepojenejšia Európa – mobilita a regionálna pripojiteľnosť IKT;
 4. Sociálnejšia Európa – vykonávanie Európskeho piliera sociálnych práv.
 5. Európa bližšie k občanom – udržateľný a integrovaný rozvoj mestských, vidieckych a pobrežných oblastí prostredníctvom miestnych iniciatív.

Mesto Trenčín v súčasnosti realizuje aktivity v súvislosti s prípravou a implementáciou programového obdobia 2021 – 2027:

 • Príprava Integrovanej územnej stratégie, ktorej súčasťou je Integrovaná územná stratégia udržateľnej mestskej funkčnej oblasti (ďalej len „IÚS MFO“) ako nástroj na podporu využitia rozvojového potenciálu a riešenia spoločných problémov jadrového mesta a jeho zázemia tvoriace územie mestskej funkčnej oblasti. Je spoločnou stratégiou územia MFO implementovanou nástrojom integrovaných územných investícií (IÚI). IÚS MFO vychádza z programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja  jednotlivých obcí MFO Trenčín a strategických rozvojových dokumentov na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, ktoré sa dotýkajú územia MFO. 
 • Definovanie územia mestskej funkčnej oblasti (ďalej len „územie MFO“) tvorené územím jadrového mesta a obcí jeho zázemia, v ktorom prebiehajú intenzívne interakcie a medzikomunálna spolupráca a implementácia spoločnej stratégie zabezpečuje efektívne využitie rozvojového potenciálu a riešenie problémov územia MFO integrovaným prístupom.
 • Spracovanie projektových zámerov MFO Trenčín, tvoriace súčasť IÚS MFO.
 • Kreovanie Kooperačnej rady MFO Trenčín v súlade s §7 Zákona č. 121/2022 Z.z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Územie MFO Trenčín tvoria: mesto Trenčín, obec Opatovce, obec Skalka nad Váhom, obec Soblahov, obec Trenčianske Stankovce, obec Trenčianska Teplá, obec Trenčianska Turná,  obec Veľké Bierovce, obec Zamarovce

Formulár projektového zámeru (formulár projektového zámeru je potrebný predložiť na rokovanie Kooperačnej rady emailom kooperacnarada@trencin.sk a na adresu Technického sekretariátu Kooperačnej rady MFO Trenčín)

(DOCX, 142 KB)

Informácie o projektoch technickej pomoci:

Podpora Technického sekretariátu Kooperačnej rady MFO Trenčín

Kooperačná rada Mestskej funkčnej oblasti Trenčín:

 • Štatút a rokovací poriadok Kooperačnej rady MFO Trenčín bol schválený Ministerkou investícií regionálneho rozvoja a informatizácie na základe rozhodnutia č. 016245/2022/OKÚS-19 v septembri 2022. Štatút kooperačnej rady MFO Trenčín bol novelizovaný a 16.2.2023 schválený na základe rozhodnutia č. 014611/2023/oKÚS-0002 Ministerskou investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Aktuálna verzia štatútu a rokovacieho poriadku Kooperačnej rady Mestskej funkčnej oblasti Trenčín:
 • Členovia Kooperačnej rady MFO Trenčín: primátor mesta Trenčín, štatutárni zástupcovia obcí Opatovce, Skalka nad Váhom, Soblahov, Trenčianske Stankovce, Trenčianska Teplá, Trenčianska Turná, Veľké Bierovce, Zamarovce

Zápisnice z rokovaní kooperačnej rady MFO Trenčín:

Indikatívny harmonogram rokovaní Kooperačnej rady MFO Trenčín pre rok 2024

Aktuálna verzia Integrovanej územnej stratégie Mestskej funkčnej oblasti Trenčín do roku 2029 “Životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy” – december 2023

 

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!