Povinne zverejňované informácie

Prehľad predpisov:

Zbierky zákonov Slovenskej republiky sú k nahliadnutiu na útvare právnom Mestského úradu v Trenčíne.

 

Ochrana osobných údajov

 

O sprístupňovaní informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.

 

Sadzobník správnych poplatkov

 

Informácie o spôsobe podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené: 

Proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva prostredníctvom Mestského úradu v Trenčíne. 

Rozhodnutie o odmietnutí požadovanej informácie možno preskúmať v súdnom konaní podľa § 244 a nasl. zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších prepisov , podaním na Krajský súd v Trenčíne v lehote do 2 mesiacov od doručenia rozhodnutia povinnej osoby v poslednom stupni.

 

Miesto, čas a spôsob, akým možno získať informácie

Informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie.

 1. Osobne

  Na podateľni Mestského úradu (prízemie naľavo od hlavného vchodu)

  Adresa
  Mierové námestie 1/2
  911 64 Trenčín

  Úradné hodiny
  Pondelok 8.00 – 15.30
  Utorok  8.00 – 15.30
  Streda  8.00 – 16.30
  Štvrtok  8.00 – 15.30
  Piatok  8.00 – 14.00

  Zodpovedná: Andrea Trnavská, Ing. Janka Berecová

 2. Písomne

  poštou alebo osobne na podateľni Mestského úradu

  Adresa
  Mestský úrad Trenčín
  Mierové námestie 1/2
  911 64 Trenčín

  Zodpovedná: Andrea Trnavská, Ing. Janka Berecová

 3. Elektronickou poštou
  msu@trencin.sk
 4. Ústne

  U ktoréhokoľvek pracovníka MsÚ, pričom ten je povinný spísať žiadosť na formulári podľa prílohy č. 1

 

Postup mesta Trenčín pri vybavovaní žiadostí

Postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí podľa zákona č. 211/2000 Z. z., vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať.

Žiadosť o sprístupnenie informácií mesto Trenčín vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti podľa § 14 ods. 2 a 3 zákona č. 211/2000 Z. z. a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm. a), ak tento zákon neustanovuje inak.
 
Zo závažných dôvodov môže mesto Trenčín predĺžiť horeuvedenú lehotu, najviac však o osem pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm. a). Závažnými dôvodmi sú:

 1. vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako je sídlo povinnej osoby vybavujúcej žiadosť
 2. vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti
 3. preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty.

 

Spôsob úhrady

 1. V hotovosti v pokladni Klientskeho centra Mestského úradu (prízemie rovno)
 2. Bezhotovostným prevodom na účet v banke.
 3. Poštovou poukážkou.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!