Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 29. februára 2020.

Právna úprava k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky

Predpisy mesta k voľbám

Informácie pre voličov

Volebné okrsky a volebné miestnosti

Upozorňujeme voličov na zmeny vo volebných okrskoch !!! 

 • Na uskutočnenie volieb bolo vytvorených 51 okrskov !
 • Pôvodný okrsok č.2 bol rozdelený  na 2 časti a vytvoril sa  nový okrsok č.3 so sídlom v TSK. Pôvodné okrsky č.3-11 sa prečíslovali na okrsky č.4-12.  
 • Došlo k zmenám v okrskoch na sídlisku JUH. Celé územie sídliska bolo nanovo rozdelené do 13 okrskov (okrsky č.13-25), t.j. bolo vytvorených o 1 okrsok menej okrskov ako v minulosti  s viacerými voličmi v 3 budovách (ZŠ L.Novomeského, KS JUH a ZŠ Východná), nevytvoril sa okrsok v Zariadení pre seniorov na Lavičkovej ulici.
 • V okrsku č.45 došlo k premiestneniu   volebnej  miestnosti  z  MŠ Medňanského do Kultúrneho strediska Medňanského (bez zmeny adresy volebnej miestnosti).  
 • Pôvodný okrsok č. 49 sa rozdelil  na 2 časti. Do pôvodného okrsku 49 KS Zlatovce  boli  doplnené ulice zo Zlatoviec, ktoré boli doposiaľ v okrsku 45 MŠ Medňanského (Slivková, Šafránová, Hroznová) a novovytvorená ulica Tramínová.  Vytvoril sa  nový okrsok č.50 so sídlom v ZŠ Na dolinách, do ktorého sa presunula časť ulíc z pôvodného okrsku 49 (Malozáblatská, Hanzlíkovská, Jarná, J. Psotného, Na dolinách, Poľovnícka, Severná, Detská, K mlyniskám)   a ulica Kňažské, ktorá bola doposiaľ v okrsku KS Záblatie). Do  okrsku č.51 KS Záblatie sa doplnila novovytvorená ulica Pavla Ondráška.
 • Volebné okrsky a volebné miestnosti

Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

Žiadosť musí byť doručená najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 1. 2020). Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada. Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, mesto zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 25. 1. 2020). voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine volebné materiály (obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky mesta,hlasovacie lístky, návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU“ vypísanou adresou mesta ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa,poučenie o spôsobe hlasovania).

Hlasovacie preukazy, ich vydávanie a adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu

 • Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu: evidencia.kc@trencin.sk  
 • Adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu v písomnej forme: Mestský úrad v Trenčíne, Mierové nám. 2, 911 64 Trenčín
 • Hlasovací preukaz

Umiestňovanie volebných plagátov na území mesta Trenčín

Delegovanie členov do okrskových volebných komisií a zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do NR SR, ktoré sa uskutočnia dňa 29.februára 2020

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, jedného člena a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje:

a) meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,

b) meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,

c) podpis osoby oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany; ak ide o koalíciu, meno, priezvisko, podpis osoby oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok jej pečiatky.

 • Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka: trencin@trencin.sk    
 • Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka v písomnej forme: Mestský úrad v Trenčíne, Mierové nám. 2, 911 64 Trenčín

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, najneskôr do 8. januára 2020. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada!

Dňa 8.januára 2020 sa oznámenia o delegovaní členov do okrskových volebných komisií osobne odovzdávajú nasledovne:

do 18.00 h: kancelária č.110 – 1.poschodie

od  18.00 h do 24.00 h – stála služba Mestskej polície v Trenčíne (Hviezdová 2) 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!