Spojené voľby do orgánov územnej samosprávy 2022

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov
a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022. Voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h.

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí

Zoznamy zaregistrovaných kandidátov – voľby do orgánov samosprávy obcí

Zoznamy zaregistrovaných kandidátov – voľby do orgánov samosprávnych krajov

Právna úprava k voľbám

Špeciálny spôsob hlasovania voličov v izolácii alebo karanténe z dôvodu COVID-19

Vo voľbách, ktoré sa uskutočnia dňa 29.októbra 2022 sa bude uplatňovať postup podľa zákona č. 185/2022 o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase.  Znamená to, že budú zriadené špeciálne volebné komisie a voliči v izolácii alebo karanténe z dôvodu ochorenia COVID-19 budú môcť hlasovať doma do špeciálnej volebnej schránky.

Kto môže hlasovať podľa tohto zákona?

Oprávnený volič podľa zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania je

 • osoba, ktorá má právo hlasovať v spojených voľbách podľa zákona o podmienkach výkonu volebného práva a ktorá má ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19
 • osoba, ktorá v deň konania spojených volieb žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti.

Upozorňujeme, že hlasovanie do špeciálnej volebnej schránky je iba vo vzťahu k ochoreniu COVID-19. Prekážkou práva voliť je tak naďalej zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia v iných prípadoch ako COVID-19.

Ako požiadať o hlasovanie do špeciálnej schránky?

Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľke mestskej volebnej komisie obce svojho trvalého pobytu sám alebo prostredníctvom inej osoby. Urobiť tak môže telefonicky v úradných hodinách obce svojho trvalého pobytu. Žiadosť môže podať najneskôr do piatku 28. októbra do 12.00 h.

Zapisovateľkou mestskej volebnej komisie v Trenčíne je Iveta Plešová – tel. č.: 032/6504 244.

Oprávnený volič v žiadosti oznámi zapisovateľovi údaje v rozsahu

a) meno a priezvisko,

b) rodné číslo,

c) adresa trvalého pobytu,

d) adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu; adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, sa musí nachádzať na území volebného obvodu pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva podľa miesta trvalého pobytu oprávneného voliča,

e) telefonický kontakt.

Ako sa hlasuje do špeciálnej schránky?

 • Volič  týmto spôsobom hlasuje v mieste svojho trvalého pobytu alebo na inej adrese, ktorú v žiadosti oznámi. Adresa tohto miesta sa však musí nachádzať na území volebného obvodu pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva podľa miesta trvalého pobytu voliča.
 • Volič hlasuje osobne, zastúpenie nie je prípustné.
 • Hlasovanie zabezpečia vždy dvaja vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie.
 • Po príchode na miesto špeciálneho spôsobu hlasovania vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie vyzvú voliča na hlasovanie a na mieste zotrvajú desať minút. Ak sa volič v tejto lehote napriek opakovanej výzve nedostaví hlasovať, platí, že volič hlasovanie odmietol.
 • Volič preukazuje vyslaným členom špeciálnej volebnej komisie svoju totožnosť občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca.
 • Vyslaný člen špeciálnej volebnej komisie vydá voličovi najskôr hlasovacie lístky pre voľby do orgánov samosprávnych krajov a obálku na hlasovanie vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov. Ich prevzatie volič potvrdí vlastnoručným podpisom v špeciálnom zozname voličov pre voľby do orgánov samosprávnych krajov; ak tak urobiť nemôže alebo ak prevzatie odmietne podpísať, vyslaný člen špeciálnej volebnej komisie poznamená túto skutočnosť v špeciálnom zozname voličov pre voľby do orgánov samosprávnych krajov
 • Následne vyslaný člen špeciálnej volebnej komisie vydá voličovi  hlasovacie lístky pre voľby do orgánov samosprávy obcí a obálku na hlasovanie vo voľbách do orgánov samosprávy obcí. Ich prevzatie podľa prvej vety volič potvrdí vlastnoručným podpisom v špeciálnom zozname voličov pre voľby do orgánov samosprávy obcí; ak tak urobiť nemôže alebo ak prevzatie odmietne podpísať, vyslaný člen špeciálnej volebnej komisie poznamená túto skutočnosť v špeciálnom zozname voličov pre voľby do orgánov samosprávy obcí.
 • Po úprave hlasovacích lístkov a ich vložení do príslušných obálok volič pred vyslanými členmi špeciálnej volebnej komisie vloží obálku na hlasovanie vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov do špeciálnej schránky pre voľby do orgánov samosprávnych krajov a obálku na hlasovanie vo voľbách do orgánov samosprávy obcí do špeciálnej schránky pre voľby do orgánov samosprávy obcí. Nepoužité hlasovacie lístky alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky volič znehodnotí pred vyslanými členmi špeciálnej volebnej komisie.

Informácie pre voličov

Volebná kampaň

Volebné okrsky a volebné miestnosti

Upozorňujeme voličov na zmeny vo volebných okrskoch !!! 

Na uskutočnenie volieb bolo vytvorených 51 okrskov.
Pôvodné okrsky č.4 a 5, ktoré sa nachádzali v KS Dlhé Hony boli premiestnené do iných budov. Volebná miestnosť v okrsku č.4  (Cintorínska, Dolný Šianec, J. Kráľa, Krátka,  Nová, Partizánska,  Zelená, Tatranská, Záhradnícka, Legionárska nepárne č. 1-37, párne č. 2 – 30) bola premiestnená do Základnej školy, Bezručova 1226/66.
Pôvodné okrsky č.6 a 7 sú pre tieto voľby označené ako okrsky č.5 a 6, pričom sa nemení ani volebná miestnosť a ani vymedzenie územia volebného okrsku. Pôvodný okrsok č.5 (Soblahovská nepárne č.1-39) je pre tieto voľby označený ako okrsok č.7, volebná miestnosť v tomto okrsku  bola premiestnená do Základnej školy, Dlhé Hony 1155/1.

Špeciálne hlasovanie – uplatnenie postupu podľa zákona č.185/2022 Z.z.

Vo voľbách, ktoré sa vykonajú 29. októbra 2022  sa uplatní postup podľa zákona č. 185/2022 Z. z. o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Na zabezpečenie špeciálneho spôsobu hlasovania sa pre každý špeciálny volebný obvod zriaďuje špeciálna volebná komisia.

Do špeciálnej volebnej komisie môže delegovať jedného člena politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá podala kandidátnu listinu pre voľby do obecného zastupiteľstva určenej  obce, ktorou je aj mesto Trenčín (podľa prílohy k zákonu o špeciálnom hlasovaní). Inštitút „náhradníka“ zákon o špeciálnom hlasovaní neupravuje, teda politické subjekty náhradníka do špeciálnej volebnej komisie nedelegujú.

Oznámenie o delegovaní člena do špeciálnej volebnej komisie doručí politická strana alebo koalícia starostovi určenej obce (primátorovi mesta, starostovi mestskej časti) najneskôr do  nedele 9. októbra 2022.

Oznámenie o delegovaní člena špeciálnej volebnej komisie musí obsahovať:

 • meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, a telefonického a e-mailového kontaktu,
 • meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej konať
    – v mene politickej strany a odtlačok pečiatky politickej strany;
    -za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok pečiatky každej politickej strany tvoriacej koalíciu, ak ide o koalíciu.
 • Oznámenie o delegovaní člena do špeciálnej volebnej komisie – vzor

    Oznámenie o delegovaní člena špeciálnej volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky (e-mailom). Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty (9. októbra 2022). Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

V listinnej forme musí byť oznámenie doručené najneskôr v posledný deň lehoty. V tento deň je možné doručiť oznámenie o delegovaní člena špeciálnej volebnej komisie na stálu službu Mestskej polície v Trenčíne (Hviezdová 129/2 Trenčín), tel. číslo 159. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie podané na pošte.

Elektronicky sa doručí oznámenie o delegovaní člena do špeciálnej volebnej komisie ako sken na e-mailovú adresu legnormy@trencin.sk.  Pre vznik členstva v špeciálnej volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené do e-mailovej schránky príjemcu. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie odoslané.

Informácie pre kandidujúce subjekty – voľby do orgánov samosprávy obcí

Kandidátne listiny

 • Podávanie kandidátnych listín pre voľby do mestského zastupiteľstva a pre voľby primátora mesta:

  zapisovateľka mestskej volebnej komisie – Mgr. Iveta Plešová

  kontakt: 032/6504 244, 0902 911 151

  v úradných hodinách.

  Dňa 30.8.2022  sa kandidátne listiny podávajú do 24.00 hod. – kancelária č.110, 1. poschodie.

 • Kandidátnu listinu môže podať politická strana, ktorá je registrovaná podľa osobitného predpisu, a nezávislý kandidát. Politická strana doručí kandidátnu listinu v listinnej forme prostredníctvom svojho splnomocnenca a nezávislý kandidát osobne najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 30.augusta 2022)  zapisovateľovi miestnej volebnej komisie. Nezávislý kandidát môže doručiť kandidátnu listinu aj prostredníctvom splnomocnenca, ktorého na to písomne splnomocnil. Splnomocnenec politickej strany alebo koalície, nezávislý kandidát a splnomocnenec nezávislého kandidáta pri doručení kandidátnej listiny preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca. Lehota na podanie kandidátnej listiny sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na kandidátne listiny, ktoré neboli doručené ustanoveným spôsobom, a na kandidátne listiny doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.
 • Informácie o postupe, spôsobe a lehote podania kandidátnych listín pre politické strany, politické hnutia a koalície sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky –  https://www.minv.sk/?selfgov22-info20.
 • Informácie o postupe, spôsobe a lehote podania kandidátnych listín pre nezávislých kandidátov sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – https://www.minv.sk/?selfgov22-info30.
 • Vzory kandidátnych listín  pre voľby do orgánov samosprávy obcí a ich prílohy sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – https://www.minv.sk/?selfgov22-vzory04. Potrebný minimálny počet podpisov  voličov podporujúcich kandidatúru nezávislého kandidáta pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva a pre voľbu primátora mesta Trenčín je 500. Upozorňujeme, že názov mesta a názov ulice nemôže byť použitý v skrátenej forme (“TN”); názov mesta možno do podpisového hárku predpísať.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!