Spojené voľby do orgánov územnej samosprávy 2022

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov
a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022. Voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h.

Právna úprava k voľbám

Informácie pre voličov

Volebné okrsky a volebné miestnosti

Upozorňujeme voličov na zmeny vo volebných okrskoch !!! 

Na uskutočnenie volieb bolo vytvorených 51 okrskov.
Pôvodné okrsky č.4 a 5, ktoré sa nachádzali v KS Dlhé Hony boli premiestnené do iných budov. Volebná miestnosť v okrsku č.4  (Cintorínska, Dolný Šianec, J. Kráľa, Krátka,  Nová, Partizánska,  Zelená, Tatranská, Záhradnícka, Legionárska nepárne č. 1-37, párne č. 2 – 30) bola premiestnená do Základnej školy, Bezručova 1226/66.
Pôvodné okrsky č.6 a 7 sú pre tieto voľby označené ako okrsky č.5 a 6, pričom sa nemení ani volebná miestnosť a ani vymedzenie územia volebného okrsku. Pôvodný okrsok č.5 (Soblahovská nepárne č.1-39) je pre tieto voľby označený ako okrsok č.7, volebná miestnosť v tomto okrsku  bola premiestnená do Základnej školy, Dlhé Hony 1155/1.

Informácie pre kandidujúce subjekty – voľby do orgánov samosprávy obcí

Kandidátne listiny

  • Kandidátnu listinu môže podať politická strana, ktorá je registrovaná podľa osobitného predpisu, a nezávislý kandidát. Politická strana doručí kandidátnu listinu v listinnej forme prostredníctvom svojho splnomocnenca a nezávislý kandidát osobne najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 30.augusta 2022)  zapisovateľovi miestnej volebnej komisie. Nezávislý kandidát môže doručiť kandidátnu listinu aj prostredníctvom splnomocnenca, ktorého na to písomne splnomocnil. Splnomocnenec politickej strany alebo koalície, nezávislý kandidát a splnomocnenec nezávislého kandidáta pri doručení kandidátnej listiny preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca. Lehota na podanie kandidátnej listiny sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na kandidátne listiny, ktoré neboli doručené ustanoveným spôsobom, a na kandidátne listiny doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.
  • Informácie o postupe, spôsobe a lehote podania kandidátnych listín pre politické strany, politické hnutia a koalície sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky –  https://www.minv.sk/?selfgov22-info20.
  • Informácie o postupe, spôsobe a lehote podania kandidátnych listín pre nezávislých kandidátov sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – https://www.minv.sk/?selfgov22-info30.
  • Vzory kandidátnych listín  pre voľby do orgánov samosprávy obcí a ich prílohy sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – https://www.minv.sk/?selfgov22-vzory04. Potrebný minimálny počet podpisov  voličov podporujúcich kandidatúru nezávislého kandidáta pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva a pre voľbu primátora mesta Trenčín je 500. Upozorňujeme, že názov mesta a názov ulice nemôže byť použitý v skrátenej forme (“TN”); názov mesta možno do podpisového hárku predpísať.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!