Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 166/2017 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil termín ich konania na sobotu 4. novembra 2017.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov

Mesto Trenčín uverejňuje zoznam kandidátov pre voľby na predsedov Trenčianskeho samosprávneho kraja a pre voľby do zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.1

Informovanie voličov

Mesto doručuje najneskôr 25 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10.10.2017) do každej domácnosti oznámenie, v ktorom uvedie čas konania volieb, volebný okrsok, volebnú miestnosť, stručný spôsob úpravy hlasovacieho lístka a povinnosť voliča preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti.

Dávame do pozornosti, že v oznámení sa neuvádzajú mená a priezviská voličov – členov domácnosti, ale len adresa ich trvalého pobytu tak, ako je uvedená v stálom zozname voličov, 
a to názov ulice, ak sa obec člení na ulice a súpisné číslo alebo orientačné číslo domu trvalého pobytu.  Doručuje sa oznámenie v počte jeden kus

 • do každého rodinného domu (aj viacgeneračného s viacerými domácnosťami)
 • do každého bytu v bytovom domev ktorom sú prihlásení na trvalý pobyt občania Slovenskej republiky a cudzinci s právom voliť do orgánov samosprávnych krajov.

Volebné okrsky a volebné miestnosti

Na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov voličov utvára primátor mesta volebné okrsky a určuje volebné miestnosti. Volebný okrsok sa utvára tak, aby zahŕňal spravidla 1 000 voličov. V meste Trenčín na vykonanie volieb bolo vytvorených týchto 50 okrskov.

Umiestňovanie volebných plagátov

Obec všeobecne záväzným nariadením vyhradí miesta a ustanoví podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do orgánov samosprávnych krajov.2 

Na základe uvedeného Mesto Trenčín zabezpečilo v súlade s VZN č.13/2015 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane  na území Mesta Trenčín možnosť počas volebnej kampane bezplatne umiestňovať volebné  plagáty na betónových skružiach, ktoré budú na tento účel umiestnené na Ul. Hviezdoslavova.

Všetkým politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, ktorí boli zaregistrovaní pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja a osobitne pre všetkých kandidátov zaregistrovaných pre voľby predsedu samosprávneho kraja, bola v zmysle zásady rovnosti pridelená rovnaká časť betónovej skruže označená číslom, v zmysle nižšie uvedeného rozpisu vytvoreného v závislosti od abecedného poradia jednotlivých kandidujúcich subjektov.

Umiestňovanie volebných plagátov na betónových skružiach si každý kandidujúci subjekt zabezpečí sám na vlastné náklady. Zároveň každý kandidujúci subjekt zodpovedá za obsah a rozsah umiestňovaných volebných plagátov. Ak politická strana, koalícia a nezávislý kandidát nevyužije svoje právo na umiestnenie volebného plagátu, ostane miesto určené na umiestnenie volebného plagátu pre kandidáta prázdne. Volebná kampaň končí 48 hodín predo dňom konania volieb.

Okrskové volebné komisie

Komisia je zriadená na celé volebné obdobie. Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do zastupiteľstva vo volebnom obvode, súčasťou ktorého je volebný okrsok, jedného člena a jedného náhradníka. Lehota na doručenie oznámenia sa končí 5.októbra 2017.  Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje

 1. meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,
 2. meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,
 3. meno, priezvisko a podpis osoby
  1. oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany,
  2. oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok jej pečiatky, ak ide o koalíciu.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť

 1. v listinnej forme na adresu Mestský úrad v Trenčíne, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín
 2. elektronicky na adresy gabriela.petovska@trencin.sk alebo iveta.plesova@trencin.sk

Preberanie delegačných listín  na členov a náhradníkov  do okrskových volebných komisií  pre voľby do orgánov samosprávnych krajov  dňa 5. októbra 2017 /štvrtok/ sa uskutoční takto:

 1. do 19.00 h – Mestský úrad v Trenčíne, kancelária č.110
 2. od 19.00 h do 24.00 h – stála služba Mestskej polície Trenčín (Hviezdová 2, Trenčín)

Prvé zasadanie okrskových volebných komisií  sa uskutoční dňa vo veľkej sále Veliteľstva síl výcviku a podpôr OS SR (ODA), Hviezdoslavova 205/16, Trenčín takto:

 • 10. októbra 2017 o 16.00 h – okrsky č.1 – 25
 • 10. októbra 2017 o 17.00 h – okrsky č.26 – 50

Právna úprava

Interné predpisy

 1. v súlade s § 141 ods. 3 zákona č.180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 2. Podľa zákona č.181/2014 Z.z. o volebnej kampani v znení neskorších predpisov.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!