Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil termín ich konania na sobotu 25. mája 2019.

Informácie pre voliča (dátum a čas konania volieb, právo voliť, právo byť volený, spôsob hlasovania)  

Právna úprava k voľbám do Európskeho parlamentu

Predpisy mesta k voľbám 

Volebné okrsky a volebné miestnosti utvorené primátorom mesta

Informácia pre občanov iných členských  štátov Európskej únie s trvalým pobytom na území mesta Trenčín k zápisu do zoznamu voličov

Hlasovacie preukazy, ich vydávanie a adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu

Umiestňovanie volebných plagátov na území mesta Trenčín

Delegovanie členov do okrskových volebných komisií

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, jedného člena a jedného náhradníka.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje

a) meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,

b) meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,

c) podpis osoby oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany; ak ide o koalíciu, meno, priezvisko, podpis osoby oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok jej pečiatky.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť v listinnej forme (podateľňa mestského úradu alebo kancelária č.110) alebo elektronicky (na adresy: iveta.plesova@trencin.sk, gabriela.petovska@trencin.sk alebo msu@trencin.sk).

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, najneskôr do 1. apríla 2019.

NA OZNÁMENIA DORUČENÉ PO UPLYNUTÍ TEJTO LEHOTY SA NEPRIHLIADA!

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!