Petície

Oznámenie o vybavení petícii

V súlade s §5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov Mesto Trenčín oznamuje vybavenie petícií.

Petície v roku 2024

1. Petícia

Dňa 30.01.2024 bolo na podateľňu Mestského úradu v Trenčíne doručené podanie s názvom „Petícia“, v ktorom podpísaní majitelia bytov na Štefánikovej ul. 381, 382, Trenčín, žiadajú mestské zastupiteľstvo mesta Trenčín o urýchlené riešenie neúnosnej situácie v spolužití s neprispôsobivým občanom anonymizované meno, podnájomníka anonymizované meno, v súvislosti s neustálym porušovaním domového poriadku, rušením nočného kľudu, hádkami s návštevníkmi a verbálnymi útokmi na obyvateľov bytovky. 

Mesto Trenčín – Kancelária primátora, prijala vyššie uvedenú petíciu odstúpením Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trenčín, po predchádzajúcich procesných úkonoch, dňa 12.02.2024. Po preštudovaní a prešetrení petície vo vzťahu k ukončeniu nájomnej zmluvy s anonymizované meno, ktorý má pridelený mestský byt č. 8 na Štefánikovej ul. 382/31 v Trenčíne, uvádzame v danej veci nasledovné stanovisko:

Mesto Trenčín pri prešetrovaní a vybavovaní petície postupovalo tak, aby zistilo skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi, a verejným alebo iným spoločným záujmom. V súvislosti s riešením petície požiadalo mesto o súčinnosť Mestskú políciu mesta Trenčín ako aj Útvar majetku mesta Trenčín – byty a nebyty.

Nájomná zmluva medzi Mestom Trenčín ako prenajímateľom a anonymizované meno ako nájomcom, bola uzatvorená dňa 15.12.2010, na dobu neurčitú, pričom v predmetnom byte na ulici Štefánikovej v Trenčíne sú v zmysle nájomnej zmluvy okrem anonymizované meno spoločnými užívateľmi bytu aj anonymizované meno a anonymizované meno.

Zamestnanec mesta – útvaru právneho za účelom objektívneho prešetrenia skutkového stavu, dňa 18.03.2024 telefonicky kontaktoval zástupkyňu spoločenstva vlastníkov bytov Štefánikova 381,382 s požiadavkou o predloženie ďalších listín, dôkazov a skutočností, ktoré môžu svojim obsahom prispieť k náležitému objasneniu veci a preukážu tvrdenia uvedené v petícii. Mestu Trenčín v tejto veci neboli adresované žiadne ďalšie písomnosti.  

Dňa 20.03.2024 o 9:00 h., zamestnanci z útvaru majetku mesta, vykonali za účasti nájomcu anonymizované meno a príslušníka mestskej polície kontrolu užívania jednoizbového bytu č. 8 a spoločných priestorov bytového domu so súpisným číslom 382, orientačným číslom 31, na ulici M. R. Štefánika v Trenčíne. K obhliadke bol prizvaný aj organizátor petície, ktorý sa však nezúčastnil a nedostavil sa ani jeho zástupca. Obhliadkou bytu nebolo zistené poškodenie bytu, jeho príslušenstva, spoločných priestorov a zariadení v dome. V spoločných priestoroch mal nájomca odloženú taburetku a stavebný materiál, na čo bol nájomca upozornený a vyzvaný na ich vyprázdnenie. Nájomca bol tiež poučený o dodržiavaní poriadku a čistoty spoločných priestorov, o dodržiavaní domového poriadku a nenarúšaní spolunažívania s ostatnými nájomcami a vlastníkmi bytov. 

Mestská polícia Trenčín  v predmetnej veci poskytla na základe požiadavky či disponuje záznamom z posledných troch rokov o vyslaní hliadky na adresu Štefánikova 381,382 súvisiaci s menom: anonymizované meno alebo anonymizované meno vyjadrenie, že neeviduje žiadne udalosti týkajúce sa uvedených osôb.

Podľa § 711 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), prenajímateľ môže vypovedať nájom bytu, ak:

a) prenajímateľ potrebuje byt pre seba, manžela, pre svoje deti, vnukov, zaťa alebo nevestu, svojich rodičov alebo súrodencov,

b) nájomca prestal vykonávať prácu, na ktorú je nájom služobného bytu viazaný,

c) nájomca alebo ten, kto je členom jeho domácnosti, hrubo poškodzuje prenajatý byt, jeho príslušenstvo, spoločné priestory alebo spoločné zariadenia v dome alebo sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných nájomcov alebo vlastníkov bytov, ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v dome,

d) nájomca hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu najmä tým, že nezaplatil nájomné alebo úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu za dlhší čas ako tri mesiace, alebo tým, že prenechal byt alebo jeho časť inému do podnájmu bez písomného súhlasu prenajímateľa,

e) je potrebné z dôvodu verejného záujmu s bytom alebo s domom naložiť tak, že byt nemožno užívať, alebo ak byt alebo dom vyžaduje opravy, pri ktorých vykonávaní nemožno byt alebo dom najmenej počas šiestich mesiacov užívať,

f) nájomca prestal spĺňať predpoklady užívania bytu osobitného určenia alebo predpoklady užívania bytu vyplývajúce z osobitného určenia domu,

g) nájomca využíva byt bez súhlasu prenajímateľa na iné účely ako na bývanie.

Dôvodom výpovede z nájmu môže byť len opakované hrubé poškodzovanie bytu alebo jeho príslušenstva alebo spoločných priestorov alebo spoločných zariadení v dome, pričom za hrubé poškodzovanie možno považovať konanie, ktorého dôsledkom je stav, keď byt alebo príslušenstvo či spoločné priestory a zariadenia nemožno užívať riadne alebo pri takomto konaní dochádza k spôsobeniu väčšej škody na majetku prenajímateľa. Musí ísť o zavinené konanie nájomcu alebo osôb, ktorí s ním tvoria spoločnú domácnosť. V prípade narušovania pokojného bývania ostatných nájomcov alebo vlastníkov bytov zo strany nájomcu alebo členov jeho domácnosti musí ísť o sústavné narúšanie pokojného bývania.

Nájomcovi, v prípade nájmu uzatvoreného na dobu neurčitú, možno adresovať výpoveď z nájmu len z taxatívne ustanovených dôvodov uvedených v zákone. Podmienkou platnosti výpovede je skutkové vylíčenie dôvodu výpovede takým spôsobom, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom. Vo výpovedi nestačí len citovať príslušné ustanovenie Občianskeho zákonníka, ani odôvodniť ho iba textom príslušného zákonného ustanovenia, nakoľko sa nájomca môže brániť proti takejto výpovedi na súde. Súd skúma existenciu dôvodu uvedeného v písomnej výpovedi prenajímateľa, pričom zisťuje všetky okolnosti prípadu, ktoré sú významné z hľadiska platnosti a odôvodnenosti výpovede.

Mesto Trenčín má za to, že v danej veci nebol naplnený zákonom požadovaný predpoklad na postup podľa § 711 ods. 1 Občianskeho zákonníka, avšak naďalej bude predmetný stav a situáciu v bytovom dome sledovať. Nájomca bude tiež prostredníctvom útvaru majetku mesta písomne upozornený na dodržiavanie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o nájme bytu a z domového poriadku s poučením o následku ich nedodržania. V prípade ďalších opodstatnených sťažností, bude nájomcovi daná výpoveď zo zmluvy o nájme.

Pri rušení nočného pokoja, Mesto Trenčín odporúča privolať hliadku mestskej polície, ktorá vyhotoví záznam a vec môže riešiť ako priestupok s uložením blokovej pokuty.

Mesto Trenčín ďalej dodáva, že v prípade prešetrenia a vybavovania petície nie je subjektom, ktorému možno poskytnúť údaje z evidencie priestupkov v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.   

Na základe vyššie uvedených skutočností, Mesto Trenčín v zmysle príslušných právnych predpisov, petícii majiteľov bytov na Štefánikovej ul. 381, 382, Trenčín, nevyhovuje.

2. Petícia za zachovanie územia ohraničeného ulicami Ľ. Stárka a Vladimíra Roya v územnom pláne mesta Trenčín

Mesto Trenčín – Útvar územného plánovania prijal predmetnú petíciu odstúpením hlavnej kontrolórky mesta Trenčín dňa 4.4.2024.  Po jej posúdení a preverení všetkých súvislostí dávame v  zmysle platného ÚPN mesta, v znení zmien a doplnkov nasledovné stanovisko:

· Predmetom Vašej petície je požiadavka na zmenu funkčného a priestorového usporiadania platného ÚPN mesta Trenčín, v znení zmien a doplnkov.

· Dotknuté územie bolo definované funkčným regulatívom UB/O – Polyfunkčná zóna bývania a občianskeho vybavenia, s maximálnou výškou zástavby 4 NP od schválenia v roku 2012, s následnými úpravami a detailnou reguláciou v zmenách a doplnkoch, ktoré z Vašej strany neboli v jednotlivých procesoch pripomienkované.

· Procesy zmien a doplnkov sú riešené príslušným orgánom územného plánovania, t.j. mestom Trenčín, v zmysle platnej legislatívy a jednotlivých ustanovení, aktuálne zákonom č. 50/76 Zb., v znení neskorších predpisov v znení účinnom do 31.3.2024 a zákonom č. 200/2022, v znení účinnom od 1.4.2024, vo väzbe na prechodné ustanovenia, ktorými sa tento proces riadi.

· To znamená, že petíciou nie je možné meniť platný územný plán mesta a ani nijako nie je možné urýchľovať procesy zmien a doplnkov. Pre každú investičnú činnosť v akomkoľvek území mesta teda platí schválený územný plán v znení všetkých zmien a doplnkov až do doby, kým zákonným spôsobom nedôjde k jeho zmene. Mesto Trenčín ako orgán územného plánovania a rovnako aj príslušný stavebný úrad tak vždy postupuje a rozhoduje podľa platného územného plánu.

· Váš podnet, resp. podnety viacerých obyvateľov tejto časti mesta, boli doručené v rámci lehoty na to určenej a Útvar územného plánovania, ako príslušný odborný útvar v tejto veci, bude so všetkým podnetmi pracovať v zmysle zákonných postupov a procesov. Upozorňujeme zároveň na skutočnosť, že zaradenie do aktualizácie ÚPN mesta neznamená, že Vášmu podnetu (resp. všetkým podnetom, doručeným v tejto veci) v procese spracovania, prerokovania a schvaľovania zmien a doplnkov, vyhovieme. 

· Na základe vyššie uvedených skutočností Vašej petícii nevyhovujeme, s vyššie uvedeným zdôvodnením.

Petície v roku 2023

1. Petícia za odstránenie smetných nádob

Dňa 18.01.2023 bolo na podateľňu Mestského úradu v Trenčíne doručené podanie s názvom „Petícia“, v ktorom podpísaní obyvatelia bytového domu 524 žiadajú o odstránenie smetných nádob umiestnených pred ich vchodmi a oknami.

Dňa 14.03.2023 bola urobená miestna obhliadka za účasti zástupcu zo stavebného úradu a životného prostredia Bc. Zuzany Čachovej, z útvaru mobility Ing. Hany Múdrej a bol prizvaný aj organizátor petície.

Súčasné umiestnenie smetných nádob pre bytové domy Pod Sokolice č. 528/34,36,38; 524/40,42; 523/28,30,32; 522/24,26; 521/20,22 sa nachádza na 3 stojiskách rozvrhnutých v dostupnej vzdialenosti pre všetky uvedené vchody, pričom

· stojisko 1 – slúži pre byt. domy 524/40,42+521/20,22. Spolu pre 22+18 poplatníkov.  Na stojisku sa nachádzajú 2 ks 1100 l na komunálny odpad/ s vývozom 2 x týždenne, 1 ks 1100 l na papier, 1 ks 1100 l na plasty a 4 ks bionádob;

· stojisko 2 – slúži pre byt. dom 523/28,30,32+522/24,26. Spolu pre 48+32 poplatníkov. Na stojisku sa nachádzajú 1 ks 1100 l na komunálny odpad/ s vývozom 2 x týždenne, 1 ks 1100 l na papier, 1 ks 1100 l na plasty, 1 nádoba na sklo a 2 ks   bionádob;

· stojisko 3 – slúži pre byt. dom 528/34,36,38. Spolu pre 61 poplatníkov. Na stojisku sa nachádzajú 2 ks 1100 l na komunálny odpad/ s vývozom 2 x týždenne, 1 ks 1100 l na plasty a 2 ks bionádob.

Stojiská sa nachádzajú na mestskej komunikácii. Ich umiestnenie bolo určené  s ohľadom na parkovaciu situáciu, dopravnú prejazdnosť či vývoznú obslužnosť.

Na základe zistených skutočností Mesto Trenčín ako orgán verejnej správy petícii čiastočne vyhovuje.

Odôvodnenie:

Bytový dom Pod sokolice 524/40,42 je vlastníkom priľahlých pozemkov. V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trenčín (ďalej len „VZN o odpadoch“) čl. 6 platí:

· Zberné nádoby na zmesový KO  musia byť prednostne umiestnené na vlastnom pozemku. V prípade, že to nie je možné, je poplatník povinný navrhnúť si iné stojisko zberných nádob. V prípade, že stojisko zberných nádob nie je možné umiestniť na pozemku poplatníka, je povinný si doriešiť vzťah k pozemku, na ktorom sa zberné nádoby budú nachádzať. Zároveň navrhované stojisko musí byť schválené aj mestom, a to útvarom stavebným a životného prostredia, príp. útvarom majetku mesta a útvarom hlavného architekta Mestského úradu v Trenčíne.

· Za umiestnenie nádob na pozemkoch v súkromnom vlastníctve zodpovedajú poplatníci, ktorí zberné nádoby užívajú.

· Stojiská zberných nádob musia zohľadňovať vhodné donáškové aj odstupové vzdialenosti, technické podmienky pre ich vyprázdňovanie a zároveň musia vyhovovať hygienickým, estetickým, bezpečnostným, požiarnym a iným predpisom.

· Ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú alebo sťažujú prístup k zbernej nádobe, je užívateľ nádob (poplatník, resp. vlastník, nájomca, správca nehnuteľnosti) povinný postarať sa o dočasné stojisko. Dočasné stojisko zberných nádob je upravená plocha na dočasné umiestnenie zberných nádob, prístupná užívateľom nádob a vozidlám zabezpečujúcim zber a prepravu KO a triedených zložiek. Zriaďuje sa na nevyhnutnú dobu trvania okolností, ktoré znemožňujú alebo sťažujú prístup k stálemu stojisku zberných nádob.

· Pri výstavbe alebo zmene stojiska zberných nádob musí stojisko spĺňať nasledujúce požiadavky:

– cesty medzi stojiskom zberných nádob a miestom ich nakladania do zberových vozidiel budú rovné, dláždené, spevnené,  s dostatočným osvetlením, s nájazdovou úpravou tak, aby prístupová cesta pre nakladanie nemala žiaden schod,

– stojisko bude umiestnené tak, aby bol zabezpečený bezpečný prístup a dostatočný priestor pre manipuláciu s nádobami,

– vzdialenosť stojiska od miesta nakladania, teda miesta, kde sa nádoby vyprázdňujú, nepresahuje viac ako 5 m,

– pôdorysné rozmery stojiska boli dostatočné podľa veľkosti a počtu umiestnených zberných nádob,

– uzamykateľné stojiská boli vopred odkonzultované s mestom,  útvarom stavebným a životného prostredia Mestského úradu v Trenčíne a s organizáciou poverenou zberom.

   Splnením týchto požiadaviek nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov.

Vzhľadom k nespokojnosti občanov bytového domu Pod sokolice 524/40,42 so súčasným umiestnením nádob na mestskej komunikácii Mesto odporúča vybudovanie si vlastného stojiska na svojom pozemku, pričom  musia byť dodržané požiadavky určené vo VZN o odpadoch a stojisko povolené v zmysle stavebného zákona. Pre bytový dom Pod sokolice 524/40,42 prislúcha v zmysle VZN o odpadoch k aktuálnemu počtu poplatníkov 1 ks 240 l nádoba na komunálny odpad s vývozom 2 x týždenne, 1 ks 240 l a 1 ks 120 l BIO, 1 ks 1 100 l nádoba na plasty a 1 ks 1 000 l nádoba na  papier. K tomuto počtu nádob treba prispôsobiť veľkosť stojiska.

Nádoba na komunálny odpad ako aj 2 ks BIO určená pre bytový dom Pod sokolice 521/20, 22 bude presunutá na stojisko č. 2 k ostatným nádobám.

2. Petícia za zvýšenie bezpečnosti občanov na určenom úseku Hanzlíkovskej ulice v Trenčíne

Dňa 05.06.2023 bola Mestu Trenčín doručená Petícia s označením „PETÍCIA za zvýšenie bezpečnosti občanov na určenom úseku Hanzlíkovskej ulice v Trenčíne“.

V zmysle § 5 ods. 3 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov „Orgán verejnej moci, ktorému bola petícia doručená, je povinný petíciu prijať. Ak z obsahu petície vyplýva, že nie je príslušný vybaviť ju, petíciu do desiatich pracovných dní odo dňa jej doručenia postúpi príslušnému orgánu verejnej moci a oznámi to zástupcovi. Ak nie je príslušný na vybavenie jej časti, kópiu petície s uvedením príslušnej časti do desiatich pracovných dní postúpi príslušnému orgánu verejnej moci a oznámi to zástupcovi. Pri postúpení petície podanej elektronicky postupuje orgán verejnej moci podľa osobitného predpisu.“

Nakoľko petícia, ktorá  bola doručená Mestu Trenčín, ktoré nie je príslušné ju vybaviť, bola dňa 09.06.2023 postúpená na vybavenie v zákonom stanovenej lehote Trenčianskemu samosprávnemu kraju. 

3. Petícia za obnovenie pôvodných parkovacích miest vyhradených pre MŠ na ulici Inovecká

Dňa 29.09.2023 bolo na podateľňu Mestského úradu v Trenčíne doručené podanie s názvom „Petícia za obnovenie pôvodných parkovacích miest vyhradených pre MŠ na ulici Inovecká“ v ktorom podpísaní rodičia detí navštevujúcich Materskú školu 28.októbra 7, 911 01 Trenčín a Detské jasle 28.októbra 1169/7, 911 01 Trenčín, žiadajú mesto Trenčín, Útvar mobility – správcu miestnych komunikácií, Mierové námestie č.2, 911 64 Trenčín, aby sa obnovili pôvodné parkovacie miesta vyhradené pre MŠ na ulici Inovecká.

V zmysle ustanovenia §5 ods. 4 zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve v platnom znení, bola dňa 04.10.2023 zaslaná „Výzva na odstránenie nedostatkov petície“ zo dňa 03.10.2023, lehota na odstránenie nedostatkov bola do 20.11.2023, dňa 05.10.2023 bola osobne doručená petícia v ktorej boli odstránené nedostatky petície v zmysle zaslanej výzvy. Lehota na odstránenie nedostatkov bola dodržaná.

Predmetom petície bola žiadosť o obnovenie pôvodných parkovacích miest vyhradených pre MŠ na ulici Inovecká z dôvodu výrazne zvýšeného rizika nebezpečenstva detí pri vystupovaní/nastupovaní detí z/do áut, hlavne u viacdetných rodín a sťaženej situácie v zimnom období a za nepriaznivého počasia. Novozriadené parkovacie miesta sú neprimerane vzdialené od MŠ/DJ a v prípade obsadenosti parkovacích miest obyvateľmi okolitých bytoviek sú rodičia detí nútení hľadať parkovacie miesto v lokalite s jednosmernou premávkou v rannej aj poobednej špičke, čím sa problém nerieši.

Mesto Trenčín presunulo vyhradené miesta na základe určenia použitia dopravného značenia zo dňa 23.08.2023  pod č. MSÚTN-ÚM/2023/42432/104975/ZAO.

Vyhradené parkovacie miesta boli presunuté z vnútrobloku na ulicu 28. októbra na základe požiadavky obyvateľov okolitých bytov v záujme upokojenia dopravy vo vnútrobloku. Pri presune miest sme navýšili počet z 3 na 4 vyhradené miesta.  Miesta sú umiestnené o 65 m ďalej, ako boli pôvodné miesta. Ide o bežnú dochádzkovú vzdialenosť. 

K plnému obsadeniu parkovacích miest môže dôjsť na krátky čas v rannej i poobednej špičke, bez ohľadu na to, kde sú vyhradené miesta umiestnené. Vyhradenie takého počtu miest, ktoré by plne pokrylo požiadavky rodičov, však nie je reálne. Ide o potrebu veľkého počtu miest v krátkom časovom úseku.  

Z hľadiska bezpečnosti – pri pohybe detí v okolí vozidla je vždy potrebné zvýšiť opatrnosť, či už ide o nastupovanie / vystupovanie v mieste bydliska alebo pri materskej škole. Aj pôvodne vyhradené miesta vo vnútrobloku sa nachádzali v priamom kontakte s jazdným pruhom, rovnako ako miesta na ul.28. októbra. Naviac pri príležitostných obhliadkach sme zistili značný pohyb osôb, vrátane detí idúcich do / zo školy a preto aj taká zmena, akou je presun miest z vnútrobloku na vonkajšiu komunikáciu môže prispieť k zvýšeniu bezpečnosti chodcov. 

Na základe zistených skutočností Mesto Trenčín ako orgán verejnej správy petícii nevyhovelo. 

4. Petícia za výstavbu bypassu (obchvatu) obytnej časti ulice Nozdrkovce

Mesto Trenčín  ako orgán územnej samosprávy v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (orgán verejnej správy) Vám ako osobe určenej pre styk s orgánom verejnej správy vo veci Petície za výstavbu bypassu (obchvatu) obytnej časti ulice Nozdrkovce za účelom vykonania všetkých potrebných krokov vedúcich k vybudovaniu a sprevádzkovaniu miestnej komunikácie, ktorá je v územnom pláne mesta Trenčín zakreslená ako C1III/507021 MO8,5/50 (bypass obytnej časti ulice Nozdrkovce) najneskôr do začiatku stavebných prác obytného komplexu v objekte spoločnosti VOD-EKO, doručenej orgánu verejnej správy dňa 19.10.2023, ktorú podpísalo 161 osôb podporujúcich petíciu, v zmysle §5 ods.5 zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (zákon o petičnom práve), týmto oznamuje vybavenie petície.

Vzhľadom k tomu, že Mesto Trenčín nie je podľa obsahu petície na jej vybavenie príslušným orgánom verejnej moci Vám  oznamujeme, že „Petícii za výstavbu bypassu (obchvatu) obytnej časti ulice Nozdrkovce“, teda ohľadom výstavby časti prepojenia ciest subregionálneho významu v koridore danom osou a ochranným pásmom prepojenia ciest III/1879 – III/1868 v úseku Trenčín – Opatovce,  Mesto Trenčín nevyhovelo.

V zmysle §5 ods.5 zákona o petičnom práve je príslušný orgán verejnej správy povinný prešetriť a vybaviť petíciu tak, aby zistil skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom.

V petícii podávatelia a osoby podporujúce petíciu žiadajú vykonanie všetkých potrebných krokov vedúcich k vybudovaniu a sprevádzkovaniu miestnej komunikácie, ktorá je v územnom pláne mesta Trenčín zakreslená ako C1III/507021 MO8,5/50 (bypass obytnej časti ulice Nozdrkovce) najneskôr do začiatku stavebných prác obytného komplexu v objekte spoločnosti VOD-EKO.

Pre zistenie skutočného stavu veci sa k obsahu petície za mesto Trenčín vyjadrili:  Útvar mobility  a Útvar architektúry a územného plánovania nasledovne :

Vyjadrenie Útvaru mobility

Cesta Nozdrkovce je dvojpruhová komunikácia, ktorú sme z hľadiska posúdenia stavu rozdelili na 2 úseky nasledovne:

 • Časť cesty v území zastavanom rodinnými domami

           Kvalita povrchu cesty je vyhovujúca, obnova povrchu cesty prebehla zhruba v rokoch 2013 – 2014, krajnice sú nespevnené. Šírkové parametre cesty však nie sú dostatočné, šírka sa pohybuje v rozmedzí 5,8 – 6,5 m bez 

           potrebného rozšírenia v oblúkoch. V celom úseku nie je chodník pre peších, čo považujeme z hľadiska bezpečnosti za najväčší nedostatok cesty v zastavanom území.

 • Časť cesty za zastavaným územím rodinnými domami až po hospodársku časť

           Obnova povrchu bola ukončená pri rodinnom dome č. 1947/34. Od tohto miesta je kvalita povrchu cesty v nevyhovujúcom stave, vykazuje priečne a pozdĺžne nerovnosti, praskliny a lokálne výtlky, množstvo spätných úprav po                 rozkopávkach. Krajnice sú nespevnené, v niektorých miestach sa rozpadajú. Šírkové parametre nie sú dostatočné, v rozmedzí 5,0 – 6,0 m. Aj v tomto úseku absentuje chodník.

           Stav podkladových vrstiev a podložia, konštrukcia vozovky neboli skúmané.

Vyjadrenie Útvaru územného plánovania

K zamýšľanej výstavbe v lokalite VOD-EKO, je to z hľadiska platného ÚPN, v znení zmien a doplnkov č. 1 – 7, riešené nasledovne:

 • Predmetná lokalita má funkčný regulatív UB 06 – Obytné územie – Zmiešaná zástavba malopodlažnými bytovými domami a rodinnými domami, s max. výškou 4 NP + S, zároveň je toto územie špecifikované aj špeciálnym regulatívom U64, ktorý spresňuje podmienky výstavby na základe požiadaviek orgánu ochrany prírody. V zmysle funkčného využitia územia, t.j. uvedeného regulatívu UB 06 a špeciálneho regulatívu U64, je zamýšľaná výstavba plne v súlade s platným ÚPN, v znení zmien a doplnkov.
 • Z hľadiska dopravnej obslužnosti je to nasledovne:
 • Navrhovaná prekládka komunikácie, graficky znázornená vo výkrese č. 3 – Doprava, je prekládkou komunikácie III/1879, vyznačená ako kategória cesty C1, MO 8,5/50. To znamená, že ide o zamýšľanú prekládku cesty III. triedy, s pokračovaním a zamýšľaným dopravným prepojením subregionálneho významu, a to v zmysle kap. B.2.2. Rozvoj mesta v rámci Trenčianskeho kraja (ÚPN VÚC Trenčiansky kraj), časť I. Záväzné  regulatívy územného rozvoja, bod 7. V oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infraštruktúry, 7.1. Cestná infraštruktúra, 7.1.31. Zabezpečiť územnú rezervu pre prepojenie ciest subregionálneho významu v koridore danom osou a ochranným pásmom prepojenia ciest III/1879 – III/1868 v úseku Trenčín – Opatovce. 
 • Uvedená špecifikácia komunikácie  teda vyplýva   z nadradenej územnoplánovacej dokumentácie mesta Trenčín, ktorou je ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja.
 • Zároveň je príslušná časť tohto cestného prepojenia Nozdrkovce – Opatovce vyznačená v zmysle kap. C.12.1. Verejnoprospešné stavby dopravné, v grafickej časti ÚPN mesta Trenčín, rovnako v kategórii komunikácie III/1879, t.j. ide o uvedenú územnú rezervu pre prepojenie ciest tak, ako uvádza Záväzná časť ÚPN VÚC TSK.
 • Na základe vyššie uvedených skutočností, vyplývajúcich z platného ÚPN mesta Trenčín, v znení zmien a doplnkov, ako aj nadradenej územnoplánovacej dokumentácie, ktorou je ÚPN  VÚC TSK,  je zámer výstavby v lokalite VOD-EKO v súlade s týmito dokumentmi a zároveň potvrdzujeme, že navrhovaná prekládka komunikácie je prekládkou cesty III. triedy, v úseku Trenčín – Opatovce.
 • Prílohou sú jednotlivé výrezy z grafickej časti ÚPN Trenčín a výrezov záväzných častí, so zvýraznením textov k uvedenej komunikácii, v nasledovnom poradí:
 • Výrez zo Záväznej časti ÚPN VÚC TSK (prevzaté v príslušnej kapitole Textovej časti ÚPN TN)
 • Výrez zo Záväznej časti ÚPN TN (kapitola VPS)
 • Výrez z výkresu č. 3 – Dopravné vybavenie – ÚPN TN

Po prešetrení petície a vyhodnotení jej dôvodov dospel orgán verejnej správy k nasledujúcim záverom :

– petícia vrátane všetkých jej náležitostí je urobená v súlade so zákonom o petičnom práve, nezasahuje do nezávislosti súdov, nevyzýva k porušovaniu ústavy, zákonov a právne záväzných aktov Európskej únie, nepopiera a neobmedzuje osobné, politické ani iné práva,  

– zabezpečenie bezpečnosti chodcov a ostatných účastníkov cestnej premávky je vo verejnom a spoločnom záujme občanov mesta aj celej verejnosti, avšak požadovaný úsek C1, MO 8,5/50 cesty III triedy III/1879 v súlade s vymedzeným stanoviskom ÚAÚP spadá kompetenčne nielen z pohľadu správy a údržby, ale aj z pohľadu prípravy a realizácie pod Trenčiansky samosprávny kraj, nakoľko zákon č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v §3d ods.2 určuje ako správcov ciest III. triedy samosprávne kraje, a preto bola petícia postúpená príslušnému orgánu verejnej moci,

– napriek uvedenému je potrebné vzhľadom k stavu mestskej komunikácie v obytnej časti ulice Nozdrkovce v súlade so stanoviskom Útvaru mobility existujúcu komunikáciu v niektorých častiach rozšíriť a v obytnej časti je potrebné vybudovať nový chodník,

– počas výstavby obytného komplexu v objekte spoločnosti VOD-EKO bude mesto Trenčín prostredníctvom odborných útvarov mestského úradu a Mestského hospodárstva s správy lesov, m.r.o. – správcu mestských komunikácií podmieňovať svoje stanoviská vedením a smerovaním staveništnej dopravy mimo existujúcej komunikácie v obytnej časti ulice Nozdrkovce.

Na základe vyššie uvedených záverov mesto Trenčín postúpilo petíciu TSK, ako príslušnému orgánu verejnej správy a zaradilo do zásobníku stavieb pre určenie kapitálových výdavkov do rozpočtu mesta Trenčín na rok 2024 aj prípravu projektovej dokumentácie pre rozšírenie existujúcej komunikácie a vybudovanie chodníka v obytnej časti ulice Nozdrkovce. Spustenie prípravy tejto investičnej akcie bude možné v roku 2024 za predpokladu, že táto investičná akcia bude do rozpočtu mesta schválená Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne.

Petície v roku 2022

1. Petícia za rekonštrukciu cestnej komunikácie na ulici Vladimíra Roya, Trenčín

Dňa 02.06.2022 bola Mestu Trenčín doručená petícia s názvom: „Petícia za rekonštrukciu cestnej komunikácie na ulici Vladimíra Roya, Trenčín“. V petícii podávateľ a osoby podporujúce petíciu žiadali poslancov menovaných v petícii o vyjadrenie k problému komunikácie na ulici Vladimíra Roya, ktorá patrí pod ich volebný okrsok –  Mestská časť Západ. Zároveň upozorňovali na katastrofálny, havarijný stav cestnej komunikácie uvedenej ulice, ktorá nikdy nebola zrekonštruovaná ako celok, vždy po kúskoch, čo má za následok jamy, ktoré spôsobujú roky technické problémy a ničia ich majetok.

Mesto Trenčín  ako orgán územnej samosprávy v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (orgán verejnej správy) Vám ako podávajúcej osobe  a osobe určenej na styk s orgánom verejnej správy  vo veci Petície za rekonštrukciu cestnej komunikácie na ulici Vladimíra Roya, Trenčín, ktorú v zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o petičnom práve“) podpísalo 54 osôb podporujúcich petíciu (1 osoba nemala uvedené čitateľne svoje meno, priezvisko), v súlade s § 5 ods. 5 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve Vám týmto oznamuje vybavenie petície.

V zmysle § 5 ods. 5 zákona o petičnom práve je príslušný orgán verejnej správy povinný prešetriť a vybaviť petíciu tak, aby zistil skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom. Výsledok vybavenia petície písomne oznámi do 30 pracovných dní od doručenia petície alebo od odstránenia jej nedostatkov podľa § 5 ods. 4 zástupcovi.

Pri prešetrení Mesto Trenčín nezistilo žiadny rozpor s právnymi predpismi. Nebol potvrdený ani rozpor s verejným alebo iným spoločným záujmom. Mesto Trenčín pravidelne monitoruje stav mestských komunikácií v meste Trenčín a skutočnosť týkajúcu sa zlého stavu mestskej komunikácie na ulici Vladimíra Roya registruje. Realizácia rekonštrukcie cestnej komunikácie na ulici Vladimíra Roya, Trenčín, momentálne nie je plánovaná, a to z dôvodu, že spoločnosť TVK a.s., Trenčín, podľa dostupných informácií, plánuje v budúcom roku rekonštrukciu vlastných inžinierskych sietí v danej lokalite. V uvedenej veci sa pripravuje projektová dokumentácia a následne prebehne povoľovací proces k uvedenej stavbe. Výmena celého asfaltového povrchu cestnej komunikácie na ulici Vladimíra Roya v Trenčíne prebehne ihneď po tejto rekonštrukcii. Rekonštrukcia cestnej komunikácie je teda v budúcnosti plánovaná.

Na základe zistených skutočností Mesto Trenčín ako orgán verejnej správy petícii vyhovelo čiastočne.

Petície v roku 2021

1. Petícia proti investičnej akcii: Výstavba stojiska s polopodzemnými kontajnermi na ul. 28.októbra

Dňa 29.03.2021 bola Mestu Trenčín doručená petícia s označením „Petícia proti investičnej akcii: Výstavba stojiska s polopodzemnými kontajnermi na ul. 28.októbra“.

Pôvodná lehota na vybavenie predmetnej petície, vyplývajúca z príslušnej legislatívy bola po doplnení petície do 29.05.2021. Z dôvodu existencie viacerých technických prekážok pre umiestnenie polopodzemných kontajnerov na Vami navrhovanom mieste, ktoré bolo potrebné v súčinnosti s príslušnými inštitúciami prekonzultovať a doriešiť, jednalo sa o zvlášť zložitý prípad. Z uvedeného dôvodu bola pôvodná lehota na vybavenie predĺžená v zmysle § 5 ods. 5 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého bude petícia vybavená najneskôr do 60 pracovných dní.

Mesto Trenčín petíciu prešetrilo a v súlade s verejným a spoločným záujmom Vašej petícii proti investičnej akcii: Výstavba stojiska s polopodzemnými kontajnermi na ul. 28.októbra, doručenej Mestu Trenčín dňa 29.03.2021 v plnom rozsahu vyhovelo. Plánovaná realizácia stojiska s polopodzemnými kontajnermi na ul. 28.októbra nebude realizovaná.  

Petície v roku 2020

1. Petícia proti vybudovaniu optickej siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s. na ulici Rovná v Trenčíne časť Kubrá

Mesto Trenčín  ako orgán územnej samosprávy v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (orgán verejnej správy) Vám ako podávajúcej osobe  a osobe určenej na styk s orgánom verejnej správy vo veci Petície proti vybudovaniu optickej siete spoločnosti Slovak Telekom a.s. na ulici Rovná v Trenčíne časť Kubrá, ktorú v zmysle § 4 ods.2 zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o petičnom práve“) podpísalo 45 osôb podporujúcich petíciu  (4 osoby nemali uvedenú celú adresu trvalého bydliska, mesto Trenčín bolo uvedené len skratkou TN, čo nemožno považovať za názov mesta),  v súlade s § 5 ods. 5 zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve, týmto oznamuje vybavenie petície.

V zmysle §5 ods.5 zákona o petičnom práve je príslušný orgán verejnej správy povinný prešetriť a vybaviť petíciu tak, aby zistil skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom. Výsledok vybavenia petície písomne oznámi do 30 pracovných dní od doručenia petície alebo od odstránenia jej nedostatkov podľa odseku 4 zástupcovi.

V petícii podávateľ a osoby podporujúce petíciu žiadajú o zastavenie výstavby optickej siete na ulici Rovná v Trenčíne časť Kubrá z dôvodu, že predmetná lokalita je pokrytá optickou sieťou od spoločnosti Orange Slovensko, ku ktorej má každá prislúchajúca nehnuteľnosť vlastné pripojenie, a preto obyvatelia a majitelia domov na tejto ulici nemajú záujem o dátové pripojenie prostredníctvom iného optického kábla.

Vyjadrenie Mesta Trenčín:

Mesto Trenčín ako príslušný stavebný úrad uskutočnil na základe návrhu zo dňa 22.10.2018  k predmetnej líniovej stavbe ,,INS_FTTH_TN_PALA_01_Kubrá + Kubrica“ – telekomunikačná líniová stavba územné konanie pre navrhovateľa Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28,  817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469.

Stavebný úrad oznámil dňa 07.12.2018 v zmysle § 36 ods. 4 stavebného zákona začatie územného konania dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom konania a súčasne nariadil ústne pojednávanie s miestnou obhliadkou stavby. Stavebný úrad podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona oznámil začatie územného konania verejnou vyhláškou, pričom v oznámení uviedol, že účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť  najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.

Stavebný úrad posúdil v konaní predložený návrh podľa § 37 stavebného zákona a zosúladil stanoviská dotknutých orgánov. Stanoviská dotknutých orgánov neboli záporné, ani protichodné, boli skoordinované a zahrnuté do podmienok pre umiestnenie stavby vydaného rozhodnutia. Stavebný úrad nezistil, že by umiestnenie stavby bolo v rozpore s verejnými záujmami. V konaní neboli uplatnené námietky ani pripomienky účastníkov konania.

Na základe vyššie uvedeného bolo dňa 09.01.2019 vydané rozhodnutie  o umiestnení predmetnej stavby ÚSaŽP 2019/771/1445/3-Dud.  Rozhodnutie bolo oznámené  verejnou  vyhláškou a bolo vyvesené v súlade s ustanovením §26 ods. 2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestského úradu Trenčín. Proti rozhodnutiu bolo možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Nakoľko v uvedenej zákonnej lehote nebolo na mesto Trenčín doručené odvolanie proti predmetnému rozhodnutiu, nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 18.02.2019.               

Ďalej sa v petícii uvádza:

„Máme za to, že rozkopanie cestnej komunikácie a príslušného (1m širokého) chodníka je neefektívna investícia a nenávratné poškodenie asfaltového povrchu. Od vybudovania tejto cestnej komunikácie až doposiaľ nebolo teleso cesty poškodené žiadnou rozkopávkou. Asfaltový povrch je zánovný a vo veľmi dobrom stave. Preto predpokladáme, že je aj v záujme mesta Trenčín, ako majiteľa nehnuteľnosti, chrániť asfaltovú plochu pred zbytočným poškodením, ktoré si môže v budúcnosti vyžadovať rekonštrukciu a tým aj zvýšenie nákladov na údržbu telesa cesty a jej povrchu.

Vyjadrenie Mesta Trenčín:

Pozemok vrátane telesa komunikácie a chodníka je vo vlastníctve a súčasne v správe mesta Trenčín. Cestným správnym orgánom uvedenej komunikácie – ulica Rovná je mesto Trenčín. Mesto Trenčín, ako vecne a miestne príslušný orgán podľa § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon), v súlade s § 126 ods. 1 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 18 ods. 6 cestného zákona, na základe predloženej projektovej dokumentácie vydalo ako dotknutý orgán, chrániaci záujmy na úseku miestnych a účelových komunikácií súhlasné záväzné stanovisko č. UM/2018/39921/112438/ksl. Uvedeným stanoviskom vyjadrilo mesto Trenčín ako cestný správny orgán súhlas s predloženou projektovou dokumentáciou v územnom konaní vedenému na stavebnom úrade Trenčín a súčasne určilo podmienky na uskutočnenie predmetnej stavby.

Mesto Trenčín v rámci prešetrenia petície požiadalo o vyjadrenie aj navrhovateľa a stavebníka predmetnej optickej siete Slovak Telekom a.s.. Dňa 17.04.2020 bolo mestu Trenčín mailom doručené nasledovné stanovisko.

Stanovisko navrhovateľa a stavebníka:

„V prvom rade vo vzťahu ku sťažovateľom považujeme za potrebné pripomenúť, že na výstavbu vedení elektronickej komunikačnej siete sa nevyžaduje stavebné povolenie (§ 56 písm. b) stavebného zákona), ale stačí územné rozhodnutie, ktoré aj bolo riadne vydané.

Zároveň si Vás dovoľujem informovať, že vzhľadom na vzniknuté okolnosti nemá naša spoločnosť záujem situáciu eskalovať. A preto, aj keď nám územné rozhodnutie umožňuje vedenia našej siete vybudovať aj na ulici Rovná, nateraz od tohto zámeru ustupujeme a na tejto ulici vedenia nevybudujeme. Ponecháme si však na začiatku ulice pripravenú rezervu, aby v prípade, že sa okolnosti zmenia, bolo možné na tejto ulici sieť dobudovať.“

Po prešetrení petície a vyhodnotení jej dôvodov dospel orgán verejnej správy k nasledujúcim záverom a zisteniam:

Petícia vrátane všetkých jej náležitostí bola podaná v súlade so zákonom o petičnom práve, nezasahuje do nezávislosti súdov, nevyzýva k porušovaniu ústavy, zákonov a právne záväzných aktov Európskej únie, nepopiera a neobmedzuje osobné, politické ani iné práva.

Na základe vyjadrenia Útvaru územného plánovania Mesta Trenčín je stavba v súlade s platným územným plánom mesta Trenčín schváleným MsZ č. 683 zo dňa 12. 12. 2012, v znení Zmien a doplnkov č. 2, schválených uznesením MsZ č. 338 zo dňa 16. 12. 2015 a Zmien a doplnkov č. 1, schválených uznesením Č. 427 zo dňa 17. 2. 2016, a podľa kap. č. 4.3.4. Zásady, regulatívy a limity technického vybavenia územia – elektronické komunikácie, je potrebné pri riadení rozvoja územia mesta Trenčín dodržiavať ustanovenia zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách.

K uskutočnenému územnému konaniu sa v zmysle § 140b vyjadrili kladne všetky potrebné dotknuté orgány štátnej správy, dotknutí správcovia inžinierskych sietí nachádzajúcich sa na území mesta Trenčín, ako aj vecne a miestne príslušný cestný správny orgán podľa § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon).

Stavebný úrad oznámil začatie územného konania verejnou vyhláškou, pričom v oznámení uviedol, že účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť  najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Žiadne námietky voči  začatiu územného konania neboli stavebnému úradu doručené. Z uvedeného vyplýva, že verejnosť mala možnosť vyjadriť sa k predmetnej stavbe.

Nakoľko všetky stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy boli kladné a k územnému konaniu neboli vznesené žiadne námietky ani pripomienky účastníkov konania, stavebný úrad nemal dôvod nepovoliť predmetnú stavbu.

Rozhodnutie o umiestnení predmetnej stavby zo dňa 09.01.2019 bolo oznámené  verejnou  vyhláškou a bolo vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestského úradu Trenčín. Proti rozhodnutiu bolo možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia.

Pred samotnou realizáciou stavby bolo dňa 2.3.2020 mestom Trenčín vydané Rozhodnutie o zvláštnom užívaní pozemnej komunikácie pod č. MSÚTN-UM/2020/35831/13520/GAS, kde sa okrem veľkého množstva iných dôležitých podmienok pre realizáciu stavby uvádza nasledovné :

·      pri vykonávaní prác nesmie byť uložený akýkoľvek materiál v korune cesty a premávka na ceste nesmie byť vplyvom výkonu prác hatená alebo obmedzená nad rámec určeného dočasného dopravného značenia,

·      žiadateľ bude užívať verejné priestranstvo tak, aby bolo čo najmenej obmedzené jeho pôvodné využitie,

·      žiadateľ zabezpečí po celú dobu realizácie prístup k inžinierskym sieťam (uzáverom vody, plynu, elektrickej energie, kanálovým vpustiam), požiarnym hydrantom, hlásičom  požiaru a záchrannej služby,

·      žiadateľ zaručí a zaistí bezpečnosť užívateľom verejného priestranstva i po zotmení a v nočnej dobe,

·      žiadateľ dodrží ustanovenia čl. 7 Všeobecného záväzného nariadenia mesta Trenčín č. 6/2018 o ochrane verejnej zelene a drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene,

·      povrchovú úpravu (chodník, vozovka) vykonávať ihneď po vykonaní tlakových skúšok, informovať cestný správny orgán o jednotlivých úsekoch upravovania rozkopávky podľa podmienok rozhodnutia,  

·      počas prác zabezpečiť čistotu komunikácie v okolí rozkopávky, stavebný a výkopový materiál neskladovať na vozovke a ani na zeleni,

·      zaistiť dôsledné označenie pracoviska z dôvodu bezpečnosti a plynulosti účastníkov cestnej premávky  počas celej doby realizácie a adekvátne zabezpečiť ryhy rozkopávky proti vpadnutiu chodcov a proti možnému vzniku úrazu,

Navrhovateľ a stavebník predmetnej optickej siete Slovak Telekom a.s. po vyhodnotení informácie o predmetnej petícii,  podľa jeho vyjadrenia, nateraz od svojho zámeru  ustupuje a na  ulici Rovná nevybuduje optickú sieť, pričom ponechá na začiatku ulice pripravenú rezervu pre prípad zmeny okolností.

Pri prešetrení Mesto Trenčín nezistilo žiadny rozpor s právnymi predpismi. Nebol potvrdený ani rozpor s  verejným alebo iným spoločným záujmom. Na základe zistených skutočností mesto Trenčín ako orgán verejnej správy petícii nevyhovelo.

2. Petícia Umiestnenie svetelného bodu verejného osvetlenia Kňažské-Malozáblatská

Nakoľko v súčasnosti medzi investičnými akciami neevidujeme túto stavbu a v Rozpočte Mesta Trenčín nie sú zahrnuté financie, Vaša požiadavka na umiestnenie svetelného bodu verejného osvetlenia Kňažské-Malozáblatská  bola zaradená do Zásobníka investičných akcii Mesta Trenčín. V prípade schválenia financií mestským zastupiteľstvom v Rozpočte Mesta Trenčín bude zabezpečená realizácia.

3. Petícia zabránenie výstavbe Bytového súboru OBYTNÝ SÚBOR HANZLÍKOVSKÁ, TRENČÍN - ZÁBLATIE

Dňa 01.07.2020 bola Mestu Trenčín doručená „Petícia“ v ktorej občania mestskej časti Západ žiadali, aby Mesto Trenčín ako aj mestská časť Západ, rešpektovali požiadavky dotknutých občanov a zabránili výstavbe Bytového súboru „OBYTNÝ SÚBOR HANZLÍKOVSKÁ, TRENČÍN – ZÁBLATIE“ parc. č. 1063/483 v k.ú. Záblatie Trenčín.

V zmysle ustanovenia § 5 ods. 4 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v platnom znení bola dňa 06.07.2020 zaslaná Výzva na doplnenie petície v lehote najneskôr do 30 pracovných dní od doručenia tejto výzvy.

Výzva na doplnenie petície bola prevzatá dňa 8. 7. 2020 tzn., že lehota na odstránenie nedostatkov v petícií bola do 19. 8. 2020.

Dňa 31.07.2020 bola osobne na podateľňu Mestského úradu v Trenčíne odovzdaná petícia aj s našim listom „Výzva na doplnenie – „Petícia“. Kontrolou petície bolo zistené, že niektoré nedostatky neboli v petícií odstránené, nakoľko lehota na ich odstránenie bola do 19.08.2020, rozhodli sme sa o  opakované zaslanie výzvy na doplnenie petície, ktorá bola zaslaná 03.08.2020 a prevzatá 06.08.2020.

Z dôvodu, že nedostatky petície neboli odstránené v stanovenej lehote (do 19.8.2020), Mesto Trenčín  ako príslušný orgán verejnej moci v súlade s § 5 ods. 4 zákona o petičnom práve petíciu odložilo.

4. Petícia za zabezpečenie poriadku na ihrisku za bytovým domom

Dňa 6.7.2020 bola Mestu Trenčín doručená “Petícia za zabezpečenie poriadku na ihrisku za bytovým domom Západná 2501, vchody 5,7,9“, ktorá bola po výzve správneho orgánu dňa 14.7.2020 doplnená v zmysle zákona o petičnom práve. Predmetom uvedenej petície  bola požiadavka, aby mesto Trenčín vykonalo nápravu a zabezpečilo poriadok na ihrisku za bytovým domom Západná 2501, nakoľko kvalita bývania obyvateľov danej bytovky sa zhoršila.

V zmysle § 5 ods. 5 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov je príslušný orgán verejnej moci povinný prešetriť a vybaviť petíciu tak, aby zistil skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom. Výsledok vybavenia petície písomne oznámi do 30 pracovných dní od doručenia petície alebo od odstránenia jej nedostatkov, čo je v uvedenom prípade do 25. augusta 2020.

Obec petíciu prešetrila a zistila, že dochádza k činnosti v rozpore s verejným záujmom. Mesto už pred doručením predmetnej petície uvedenú vec začalo riešiť. Priestor detského ihriska na Západnej ulici bol vyčistený od cigaretových ohorkov  a ostatného odpadu. Hliadky mestskej polície už od 6. júla 2020, kedy sa tento problém otvoril aj na zasadnutí príslušného VMČ, vykonávajú kontroly detského ihriska každý deň  a pri zistení porušenia pravidiel občianskeho spolunažívania mládež napomínajú. Pri podozrení, že maloleté osoby sú pod vplyvom alkoholu, ich príslušníci mestskej polície budú v rámci svojej kompetencie podrobovať dychovej skúške. V prípade pozitívnej skúšky na alkohol sú tieto zistenia predmetom prejednania v priestupkovom konaní na Útvare sociálnych vecí Mestského úradu v Trenčíne a táto skutočnosť sa oznamuje Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.  Pri pravidelných kontrolách ihriska vo večerných hodinách príslušníci MsP konštatovali, že situácia v oblasti verejného poriadku, dodržiavania čistoty a hluku sa výrazne zlepšila.

Momentálne zamestnanci mestského úradu pripravujú passport detských ihrísk na území Mesta Trenčín. Súčasťou predmetného passportu  bude novovzniknutý návštevný poriadok, na ktorom plánujeme obmedziť návštevné hodiny predmetného ihriska, aby boli jasné podmienky prevádzkovania ihriska a riešenie ich prípadného konkrétneho porušenia pri komunikácii s osobami, ktoré ich porušujú.

Nie je však objektívne možné, aby mestská polícia bola prítomná na ihrisku po celý deň a aby zabezpečovala zamykanie ihriska, preto Vás vyzývam k spolupráci, t.j. ak máte medzi sebou osobu, s ktorou by Mesto mohlo uzavrieť dobrovoľnícku zmluvu, aby mohla vykonávať „činnosti správcu ihriska“, teda zamykanie a odomykanie objektu, informujte nás, aby sme sa s ním mohli skontaktovať. Prosím aj Vás, ktorí ste priamo na mieste, aby ste mestskú políciu informovali vždy, keď uvidíte niečo nečestné.

Týmto si dovoľujem informovať Vás o tom, že petícii  v rozsahu kompetencií a možností mesta čiastočne vyhovujeme.

Petície v roku 2019

1. Petícia „Zachráňme výstavbu Ihriska Nad Tehelňou Trenčín“

Mesto Trenčín ako orgán územnej samosprávy v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (orgán verejnej správy) vo veci  „Zachráňme výstavbu Ihriska Nad Tehelňou Trenčín“ a v zmysle § 5 ods.7) zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (zákon o petičnom práve), týmto oznamuje vybavenie petície.

Mesto Trenčín – Útvar územného plánovania prijal vyššie uvedenú petíciu, odstúpením Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trenčín, a prednostu MsÚ v Trenčíne, po predchádzajúcich procesných úkonoch, dňa 18. 3. 2019. Po preštudovaní petície vo vzťahu k funkčnému využitiu územia a majetkovo – právnych vzťahoch, dávame nasledovné stanovisko:

 • podľa platného ÚPN, schváleného uznesením MsZ č. 683 zo dňa 12. 12. 2012, v znení Zmien a doplnkov č. 2, schválených uznesením MsZ č. 338 zo dňa 16. 12. 2015 ,  Zmien a doplnkov č. 1, schválených uznesením č. 427 zo dňa 17. 2. 2016, a Zmien a doplnkov č. 3, schválených uznesením č. 1537 zo dňa 26. 9. 2018,  je predmetná parcela CKN 2108/690 kú. Trenčín definovaná  regulatívom UB 02 – Nadštandardné rodinné domy a rezidencie, s maximálnou výškou zástavby 2 NP + S, maximálnou zastavanosťou 20%, a minimálnym podielom zelene 70%.
 • k zmene funkčného využitia prišlo v ostatnom procese Zmien a doplnkov č. 3 ÚPN mesta Trenčín, schválenom v orgánoch mesta tak, ako je vyššie uvedené, dňa 26. 9. 2018, a to na základe žiadostí vlastníka tejto parcely pána Jaroslava Svetlíka, vrátane ďalších žiadostí zo strany fyzických a právnických osôb.
 • Územnoplánovacie procesy sa riadia zákonom č. 24/2006 Z.z., o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, a zákonom č. 50/76 Zb., v znení neskorších predpisov. V rámci toho sú všetky podnety na zmeny funkčného využitia, doplnky rozvojových území, opravy zrejmých chýb a pod., predmetom tohto procesu, s možnosťou podania písomných pripomienok a podnetov, zo strany verejnosti.  Zároveň sa vyjadrujú ku každej navrhovanej zmene aj dotknuté orgány štátnej správy a samosprávy.
 • Zo strany verejnosti boli k zmene funkčného využitia parcely č. 2108/690, kú. Trenčín, ako aj susednej parcele č. 977/39, kú. Trenčín vznesená pripomienka zo strany poslanca MsZ Richarda Medala, kde nesúhlasil so záberom verejnej zelene. Táto pripomienka nebola akceptovaná, a bola riadne prerokovaná podľa § 22 ods. 7 zákona, keďže nešlo  o verejnú zeleň. Žiadne iné pripomienky zo strany verejnosti k zmene funkčného využitia vznesené neboli.
 • Zo strany dotknutých orgánov sa k zmene funkčného využitia oboch parciel kladne vyjadril Okresný úrad v Trenčíne – Odbor starostlivosti o životné prostredie, ako aj Štátna ochrana prírody SR, a zároveň bol tejto lokalite udelený súhlas s použitím pôdy na nepoľnohospodárske účely zo strany Okresného úradu v Trenčíne – Odbor opravných prostriedkov.
 • Žiadne písomné pripomienky zo strany občanov, ktorí sú uvedení v doručenej petícii, neboli v tomto procese mestu Trenčín doručené. Podľa platnej legislatívy tak nevyužili možnosť pripomienkovať tento proces v danom čase, a nevyužili ani možnosť verejného prerokovania spojeného s výkladom spracovateľa, ktoré sa uskutočnilo dňa 13. 6. 2018.
 • V čase schvaľovania zmluvného vzťahu, na ktorý sa odvolávate, platil ÚPN mesta Trenčín, schválený v roku 1998, následne bol spracovaný a schválený nový ÚPN mesta z roku 2012, o zmenu funkčného využitia požiadal vlastník parcely až v ostatnom procese zmien a doplnkov č. 3.
 • Čo sa týka práva Mesta Trenčín vymáhať nároky z Kúpnej zmluvy uzatvorenej v roku 2002 medzi Mestom Trenčín a súčasným vlastníkom pozemku p. č. 2108/690, k.ú. Trenčín, dovoľujeme si uviesť, že akýkoľvek nárok Mesta Trenčín je vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti a vzhľadom k uplynutiu premlčacej doby nevymáhateľný.
   

Na základe vyššie uvedených skutočností mesto Trenčín podľa príslušnej legislatívy petícii občanov „Zachráňme výstavbu ihriska Nad tehelňou“ nevyhovuje.

2. Petícia proti plánovanej realizácii prístupovej cesty (vjazdu) na stavenisko obytného súboru (ďalej len OS) Suchý dub z Južnej ulice - stanovisko

Mesto Trenčín – Útvar územného plánovania ako odborný útvar v tejto veci, prijal predmetnú „Petíciu proti plánovanej realizácii prístupovej cesty na stavenisko obytného súboru Suchý dub z Južnej ulice“, odstúpením z Útvaru kontroly mesta Trenčín a doplnení dňa 17. 5. 2019, a následne upovedomením o predĺžení lehoty na vybavenie zo dňa 25. 6. 2019. Po jej posúdení v zmysle platného ÚPN mesta, v znení zmien a doplnkov, dáva k nej nasledovné stanovisko:

 • Predmetná petícia obyvateľov ul. Južnej poukazuje na viaceré aspekty, týkajúce  sa územnoplánovacej dokumentácie a požiadavky na rešpektovanie výstavby len IBV (t.j. individuálna bytová  výstavba) s maximálnou výškou zástavby 2 NP + S, realizácie vjazdu na stavenisko z existujúcej stavebnej komunikácie k OS Liptovská, ďalej na zhoršenie a znečistenie životného prostredia, likvidácie existujúcej zelene, zníženia počtu parkovacích miest, zhoršenie bezpečnosti premávky, a celkovo negatívneho vplyvu na jestvujúce rodinné domy na ul. Južnej.
 • Relevantným a platným dokumentom, určujúcim predpoklady pre akúkoľvek výstavbu na území mesta Trenčín, je platná územnoplánovacia dokumentácia, v znení zmien a doplnkov, príslušné STN, stavebný zákon, a súvisiace technické a právne predpisy.
 • ÚPN mesta Trenčín, schvaľovaný v roku 1998,  definoval toto územie, vrátane lokality rodinných domov ul. Južnej, na hromadnú formu bývania, s maximálnou výškou zástavby 7 NP + S. Toto funkčné využitie územia platilo až do schválenia novej územnoplánovacej dokumentácie v roku 2012.
 • podľa platného ÚPN, schváleného uznesením MsZ č. 683 zo dňa 12. 12. 2012, v znení Zmien a doplnkov č. 2, schválených uznesením MsZ č. 338 zo dňa 16. 12. 2015 , Zmien a doplnkov č. 1, schválených uznesením č. 427 zo dňa 17. 2. 2016, a Zmien a doplnkov č. 3, schválených uznesením MsZ č. 1537 zo dňa 26. 9. 2018, je predmetná lokalita (vrátane navrhovanej výstavby OS Suchý dub situovaná za ul. Južnou tak, ako je uvedené v grafickej prílohe), definovaná regulatívom UB 03 – Obytné územie – mestské vily a intenzívna malopodlažná zástavba, s maximálnou výškou zástavby 2 NP + S. Maximálna zastavanosť je pri tomto regulatíve určená na 65%, minimálny podiel zelene je stanovený na 25%. Tieto percentá je nutné rešpektovať.
 • Regulačný list UB 03 určuje, že  územie mestského bloku slúži primárne na bývanie v rodinných domoch a  bytových domoch a im podobných stavbách podľa špecifikácie nižšie – t.j. v mestských vilách,  v malopodlažnej zástavbe radovej, átriovej, alebo terasovej, v malopodlažnej zástavbe habitatového typu, a súčasťou tohto územia môžu byť aj bytové domy, ale s podmienkou  splnenia maximálnej  zastavanosti a minimálneho  podielu  zelene pre tento regulatív UB03  a splnenia maximálnej povolenej výšky  pre daný blok. Zástavba habitatového typu je prechodný typ medzi rodinnými domami a malopodlažnou zástavbou bytovými domami, mestská vila je bytová budova vilového typu, so 4 – 8 bytovými jednotkami a maximálne 4 NP vrátane strešného podlažia.
 • S pre potreby ÚPN mesta, v znení zmien a doplnkov, predstavuje buď podkrovný priestor, alebo odsadené podlažie, počet podzemných podlaží sa v ÚPN neudáva. Presná definícia a výklad pojmu podkrovný priestor, resp. odsadené podlažie, je definované v Záväznej časti ÚPN mesta, kap. C.2.4. Regulatívy hmotovo – priestorovej štruktúry, a ich splnenie je v plnom rozsahu nevyhnutné pre akékoľvek konania podľa zákona č. 50/76 Zb., v znení neskorších predpisov, a to takto:
 • Podkrovný priestor

Podkrovný priestor je vnútorný priestor domu prístupný z posledného nadzemného podlažia vymedzený krovom a ďalšími stavebnými konštrukciami.  Za podkrovný priestor sa pritom považuje také podlažie, ktoré má aspoň nad tretinou podlahovej plochy šikmú konštrukciu krovu a ktorého zvislé obvodové steny nadväzujú na šikmú strešnú konštrukciu alebo stropnú konštrukciu a nie sú vyššie ako 2/3 výšky bežného nadzemného podlažia domu. V prípade ak má podkrovný priestor viac ako jednu využiteľnú úroveň zaratúvajú sa tieto ďalšie úrovne do celkového počtu nadzemných podlaží.

 • Odsadené podlažie

Odsadené podlažie je posledným podlažím budovy, ktorého zastavaná plocha je o odsadenie menšia ako plocha predchádzajúceho (predposledného) podlažia. Pri rodinných domoch, bytových domoch a polyfunkčných bytových domoch je minimálne požadované odsadenie podlažia zo strany ulice rovné výške typického podlažia objektu, pri ostatných objektoch 2/3 výšky typického podlažia objektu.

 • Navrhovaná forma zástavby OS Suchý dub v plnom rozsahu spĺňa regulatívy UB 03, vrátane navrhovanej formy bytových objektov, požadovaných percent zastavanosti,  podielu zelene a maximálnej výšky, požiadavka obyvateľov ul. Južnej na realizáciu výhradne IBV zástavby s max. výškou 2 NP + S, resp. zníženia maximálnej  výšky na 1 NP je irelevantná.
 • Dopravné prepojenie v pokračovaní ul. Južnej, je  definované ako súčasť dopravnej kostry ( ako  mestská komunikácia )  od schválenia ÚPN mesta, v roku 2012, a to v mierke prislúchajúcej ÚPN, bez ďalšej podrobnejšej projektovej dokumentácie, resp. prípravy na konkrétnu investíciu. Mesto Trenčín ako orgán územného plánovania neuvažuje so zrušením tohto prepojenia v rámci ÚPN. Dopravná kostra mesta Trenčín ( a teda aj predmetné navrhované prepojenie)  je podľa kap. C. 12. 1.1. Cestná komunikačná sieť a cestné stavby súčasťou kap. C.12.1. Verejnoprospešné stavby dopravné,  podľa § 108 ods. 3 zákona č. 50/76 Zb., v znení neskorších predpisov.
 • Po pracovných rokovaniach s investorom OS Suchý dub, bude počas výstavby vjazd zabezpečený priamo z p.č. 2180/8 kú. Trenčín.
 • Trvalé dopravné napojenie v zmysle  technických možností napojenia, uvažovaného budúceho predĺženia  a zokruhovania ul. Gen. Svobodu, bude riešené s napojením na jestvujúci vjazd a pozemky vo vlastníctve mesta Trenčín, t.j. cez p.č. 2316/3 a 2316/7, pričom ide o napojenie z verejnej miestnej komunikácie tak, ako je zabezpečené aj pre obyvateľov ul. Južnej. Toto dopravné napojenie zároveň rieši aj umiestnenie zberných polopodzemných kontajnerov, uvažuje s vybudovaním cestného retardéra prioritne pre zlepšenie dopravných parametrov obyvateľov ul. Južnej, a taktiež je plánované aj vybudovanie odstavných miest MHD. Požiadavka „neprenajať investorovi mestský pozemok na žiadaný účel, s cieľom zabrániť zhoršeniu podmienok bývania pre obyvateľov ul. Južnej“, nie je relevantná z hľadiska ÚPN mesta, v znení zmien a doplnkov.
 • Požiadavka VMČ Juh, doručená elektronicky zástupcovi primátora mesta Trenčín dňa 28. 5. 2019, na zmenu maximálnej výšky z 2 NP + S na 1 NP, je z hľadiska priestorových a funkčno – prevádzkových vzťahov v danom území neprijateľná.  
 • Požiadavky, súvisiace s procesom EIA, je potrebné riešiť s Okresným úradom v Trenčíne – Odborom starostlivosti o životné prostredie, ktorý je kompetentný konať v tejto veci.
 • Na základe vyššie uvedených skutočností a faktov, súvisiacich s platnou územnoplánovacou dokumentáciou, príslušnými technickými normami, a zákonom č. 50/76 Zb., v znení neskorších predpisov, mesto Trenčín a príslušné odborné útvary horeuvedenej petícii:
 • Nevyhovujú v požiadavke realizácie len IBV s maximálnou výškou 2 NP + S, ani znižovaním maximálnej výšky na 1NP. Navrhovaný Obytný súbor Suchý dub je riešený v súlade s platným ÚPN mesta, v znení zmien a doplnkov, a sú rešpektované požadované parametre formy, výšky, zastavanosti a podielu zelene.
 • Nevyhovujú požiadavke iného dopravného napojenia, než je uvedené v investičnom zámere, ktoré je navrhované v súlade s technickými normami a z verejnej komunikácie
 • Vyhovujú požiadavke dočasného dopravného napojenia počas výstavby z p.č. 2180/8 kú. Trenčín
3. Petícia pre vybudovanie výjazdu na hrádzu a železničný most pre cyklistov, chodcov a matky s kočíkmi

        Mesto Trenčín  ako orgán územnej samosprávy v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (orgán verejnej správy) Vám ako podávajúcej osobe a osobe určenej na styk s orgánom verejnej správy Vo veci Petície na vybudovanie výjazdu na hrádzu a železničný most pre cyklistov, chodcov a matky s kočíkmi a v zmysle §5 ods.5 zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov ( zákon o petičnom práve ), týmto oznamuje vybavenie petície.

        V zmysle §5 ods.5 zákona o petičnom práve je príslušný orgán verejnej správy povinný prešetriť a vybaviť petíciu tak, aby zistil skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom.

Dňa 01.07.2019 bola na Mestský úrad V Trenčíne doručená „Petícia pre vybudovanie výjazdu na hrádzu a železničný most pre cyklistov, chodcov a matky s kočíkmi“, s prílohou petičných hárkov v počte 14 ks.

Stanovisko Mesta Trenčín je nasledovné:

Mesto Trenčín dalo v minulom roku vypracovať projektovú dokumentáciu na výstavbu cyklotrasy z hrádze pri železničnom moste na Vlársku ulicu, ktorej súčasťou budú aj výjazdy na hrádzu po oboch stranách nového železničného mosta. V súčasnosti prebieha majetkovoprávne vysporiadanie po skončení ktorého bude možné spustiť povoľovací proces. Samospráva chce taktiež požiadať o nenávratný finančný príspevok z fondov európskej únie, ktorým by sa časť stavby prefinancovala. Toto je však možné uskutočniť až po vydaní stavebného povolenia. Predpokladaná doba výstavby je najneskôr do konca roka 2022.

Po prešetrení petície a vyhodnotení jej dôvodov dospel orgán verejnej správy k nasledujúcim záverom:

Z vyššie uvedeného vyplýva, že „Petícii na vybavenie výjazdu na hrádzu a železničný most pre cyklistov, chodcov a matky s kočíkmi“  sa vyhovuje.

4. Petícia o zachovanie klubu dôchodcov a kultúrneho domu Istebník v prospech miestnych občanov

            Dňa 1.7.2019 bola Mestu Trenčín doručená petícia s označením „Petícia o zachovanie klubu dôchodcov a kultúrneho domu Istebník v prospech miestnych občanov“, ktorou podpísané osoby žiadali o zachovanie klubu dôchodcov.

            Pôvodná lehota na vybavenie predmetnej petície, vyplývajúca z príslušnej legislatívy bola 13.8.2019. Z dôvodu potreby prešetrenia a zistenia skutočného stavu veci, mesto požiadalo o prejednanie petície Komisiou kultúry a cestovného ruchu, pričom termín zasadnutia tejto komisie bol určený až po pôvodnej lehote na vybavenie petície. Z uvedeného dôvodu bola pôvodná lehota na vybavenie predĺžená v zmysle § 5 ods. 5 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o petičnom práve) o 30 pracovných dní, t.j. do 25.9.2019.

            Mesto preverilo aj stanovisko poslancov príslušnej mestskej časti. V zmysle zápisnice zo zasadnutia Výboru mestskej časti Západ zo dňa 26.6.2019 k riešeniu využitia objektu bývalého kultúrneho domu na Istebníckej ulici, v kontexte s požiadavkami dôchodcov a požiadavkami vyplývajúcimi z potrieb škôlky na Medňanského ulici uviedol pán poslanec Barčák nasledovné: „Už viackrát som na to odpovedal. Vznikla tu fáma, že by tu mal byť zrušený klub dôchodcov. Miestnosť klubu dôchodcov v tomto objekte bude zachovaná, súhlasia s tým všetci piati poslanci VMČ Západ. Ďalej sa budeme zapodievať plánom investičných akcií na ďalšie 3 roky tohto funkčného obdobia. Táto fáma zrušenia klubu vznikla na základe požiadavky škôlky na rozšírenie priestorov. V tejto časti mesta sa v poslednom čase realizuje rozsiahla bytová výstavba, ktorá spôsobuje nárast požiadavky umiestnenia detí do škôlok. Na budúci rok bude vypracovaný projekt rekonštrukcie tohto objektu. Uvažujeme, že klub dôchodcov v tomto rozsahu so samostatným vstupom zostane zachovaný. V zbytku v súčasnosti nevyužitých priestorov budeme hľadať možnosť vybudovania minimálne dvoch ďalších tried a telocvične pre škôlku. Rozšírenie škôlky bude jedna z našich priorít pre budúci rok.“

            Komisia kultúry a cestovného ruchu  zvolaná na deň 20.8.2019 mala vo svojom programe aj bod týkajúci sa prejednania a zaujatia stanoviska k petícii ohľadom zachovania KD a KS Istebník. Komisia kultúry a cestovného ruchu dňa 20.8.2019 však nebola uznášaniaschopná. Ďalšie zasadnutie Komisie kultúry a cestovného ruchu  bolo zvolané na  17.9.2019. Na tomto  zasadnutí Komisia kultúry a CR prijala k predmetnej petícii nasledovné uznesenie: „Komisia kultúry a CR odporúča zachovanie súčasného stavu využívania klubu dôchodcov v KS Istebník“.

            Po preverení na Investičnom útvare konštatujeme, že v roku 2019 Mesto Trenčín nemá v rozpočte vyčlenené peniaze na investíciu v budove kultúrneho domu Istebník.

Na základe zistených skutočností je zjavné, že priestor, ktorý na svoju činnosť využíva klub dôchodcov, Mesto Trenčín neplánuje dať do užívania inému subjektu ani žiadnym spôsobom narušiť jeho činnosť. Zároveň má záujem na všestrannom využití predmetného objektu a vykonáva kroky na zveľaďovanie predmetných priestorov. V nedávnom období bola zrealizovaná výmena vstupných dverí, položená nová podlahová krytina ako aj osadený stojan na bicykle, pre skvalitnenie podmienok na užívanie tejto nehnuteľnosti.

            Mesto Trenčín petíciu prešetrilo a v súlade s verejným a spoločným záujmom petícii vyhovelo v rozsahu „zachovania súčasného stavu využívania klubu dôchodcov v kultúrnom dome Istebník.“

          Sme toho názoru, že viacúčelové využívanie priestorov kultúrneho domu Istebník, ktorý aktuálne  využíva klub dôchodcov, materská škola a aj mestská polícia, slúži v prospech širokého spektra miestnych občanov a priestor je plnohodnotne využitý.

5. Petícia proti zvýšeniu úhrad o 30 % z nasledovných dôvodov: ...

Dňa 02.07.2019 bola do podateľne Mesta Trenčín, neznámou osobou vo vašom mene, doručená „ Petícia proti zvýšeniu úhrad o 30 %“ s požiadavkou, aby úhrady podľa VZN boli zvýšené najviac o 10 %.

Listom zo dňa 04.07.2019 č.: HK/2019/34518/96060 Vám, ako prvému podpísanému v uvedenej petícii, bola zaslaná „Výzva na odstránenie nedostatkov petície“ v zmysle § 5 ods. 4 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v platnom znení,(ďalej len zákon o petičnom práve) z dôvodu, že uvedená petícia nemalá náležitosti podľa § 5 odseku 1 zákona o petičnom práve. Výzvou ste boli vyzvaný k doplneniu petície najneskôr do 30 pracovných dní od doručenia výzvy, s poučením, že ak v tejto lehote nedostatky nebudú neodstránené, Mesto Trenčín, ako orgán verejnej moci, petíciu odloží. Petícia bola doplnená dňa 15.07.2019.

V zmysle § 5 ods. 5 zákona o petičnom práve „Príslušný orgán verejnej moci je povinný prešetriť a vybaviť petíciu tak, aby zistil skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom. Výsledok vybavenia petície písomne oznámi do 30 pracovných dní od doručenia petície alebo od odstránenia jej nedostatkov podľa odseku 4 zástupcovi. Vo zvlášť zložitých prípadoch, príslušný orgán verejnej moci písomne oznámi zástupcovi, že petícia sa vybaví v lehote najneskôr do 60 pracovných dní.“

V zariadení pre seniorov, Lavičková 10, Trenčín sa pre klientov poskytujú: odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti, pričom výška úhrady za ne je stanovená v prílohe č. 1 VZN č.8/2016 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín v znení neskorších zmien a doplnkov.

Na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, ktoré sa konalo dňa 03.07.2019, bola pripravená novelizácia citovaného VZN. Hlavným obsahom návrhu novelizácie VZN 8/2016 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín bola zmena poplatkov za jednotlivé sociálne služby poskytované Sociálnymi službami mesta Trenčín, m.r.o. Posledná rozsiahla zmena poplatkov bola v roku 2011 a odvtedy sa v podstate len menila štruktúra poplatkov, resp. začali sa poskytovať nové služby a neboli zahrnuté v poplatkoch alebo zo zákona museli byť niektoré poplatky rozdelené podrobnejšie.

Výška poplatkov v pobytových zariadeniach závisí od služieb, ktoré sa občanovi poskytujú a od stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, od veľkosti obytnej miestnosti a od druhu stravy, ktorú občan poberá. Návrh VZN, ktorý bol predložený na rokovanie MsZ , navrhoval zvýšenie poplatkov v priemere 30%.

Niektoré sociálne služby boli navrhnuté bez poplatkov, aby sa zjednodušila evidencia a spôsob výpočtu úhrady za poskytované služby.

Výdavky na sociálne služby sa zvýšili hlavne z dôvodov, ktoré je poskytovateľ (teda SSMTN) povinný dodržiavať:

– Maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca a minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov

– Úprava priestorov – bezbariérové kúpeľne hygienické zariadenia, vstupy do budov

– Valorizácia platov zamestnancov – zákon č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

– Zvýšené prevádzkové výdavky budov na energie

Ešte pred rokovaním MsZ, návrh novelizácie VZN č.8/2016 prerokovali príslušné komisie MsZ s nasledovným výsledkom:

1. Komisia sociálnych vecí a verejného poriadku prerokovala návrh VZN Mesta Trenčín č. 19/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Trenčín č. 8/2016 dňa 12.6.2019 a schválila zmeny poplatkov v nasledovných službách: dovoz obedov, prepravná služba a detské jasle (príloha č. 4, č. 7 a č. 8). Zvýšenie poplatkov v zariadení pre seniorov, (príloha č.1), v zariadení opatrovateľskej služby, (príloha č. 2 ), za opatrovateľskú službu domácnosti (príloha č. 3) v navrhovanej výške sociálna komisia neschválila, doporučila zvýšenie o 15 % z aktuálnych poplatkov.

2. Finančná a majetková komisia prerokovala návrh VZN č. 19/2019 dňa 13.6.2019 s nasledovným uznesením:

a/ odporučila schváliť Návrh VZN Mesta Trenčín č.19/2019, ktorým sa mení  a dopĺňa VZN  Mesta Trenčín č.8/2016 o sociálnych službách a úhradách za sociálne  služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín    

b/ odporučila SSMTN každoročne k marcu predkladať správu o ekonomicky oprávnených  nákladoch, tak aby sa mohla  FMK vyjadrovať k problematike navrhovanej výšky poplatkov

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom zasadaní dňa 03.07.2019 prerokovalo návrh č. 19/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 8/2016 o sociálnych službách a úhradách za poskytované sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín. Predsedníčka Komisie sociálnych vecí a verejného poriadku, p. Eva Struhárová predložila pozmeňovací návrh k návrhu VZN, ktorým sa upravila (znížila) výška poplatkov v zariadení pre seniorov (t. j. na Lavičkovej 10), v zariadení opatrovateľskej služby a pri poskytovaní opatrovateľskej služby v domácnosti, čiže terénnej opatrovateľskej služby, mimo projekt Podpora opatrovateľskej služby z navrhovaných 30 % na 15 % (teda tak, ako odporučila Komisia sociálnych vecí a verejného poriadku). Tento návrh bol mestským zastupiteľstvom schválený a zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 251 ktorým schválilo Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 19/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 8/2016 o sociálnych službách a úhradách za poskytované sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín. Všeobecne záväzným nariadením Mesta Trenčín č. 19/2019 sa zmenila Príloha č. 1 k  Všeobecne záväznému nariadeniu č. 8/2016 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín- Zariadenie pre seniorov, ul. Lavičková č. 10 Trenčín s novými výškami jednotlivých sadzieb (navýšenými nie o 30%, ale o 15%) s účinnosťou od 01.09.2019.

Vzhľadom na uvedené „Petícii proti zvýšeniu úhrad o 30 %“ s požiadavkou, aby úhrady podľa VZN boli zvýšené najviac o 10 % sa nevyhovuje.

6. Petícia za vybudovanie športového areálu a detského ihriska Nad tehelňou - stanovisko k petícii

Mesto Trenčín – Útvar územného plánovania prijal odstúpením z príslušných útvarov MsÚ v Trenčíne predmetnú petíciu, s lehotou na vybavenie vyplývajúcou z príslušnej legislatívy do 7. 11. 2019, s následným upovedomením o predĺžení lehoty na vybavenie listom č. MSÚTN – Kprim/UUp/2019/43251/127098/mly zo dňa 4. 11. 2019, a jeho prevzatím dňa 8. 11. 2019.Po preskúmaní všetkých súvislostí, vrátane výsledkov procesov riešených Okresnou prokuratúrou v Trenčíne, Vám dávame nasledovné stanovisko a vyhodnotenie predmetnej petície:

1. K požiadavke o naplnení uznesenia č. 132 zo zasadnutia MsZ dňa 22. 8. 2002 o podmienke predaja predmetnej parcely č, CKN 2108/690 kú. Trenčín:

Mesto Trenčín petícii nevyhovuje, nakoľko záväzok vybudovať detské ihrisko, ktorý vyplýva zo zmluvy uzavretej na základe predmetného uznesenia, v súčasnej dobe nie je právne vymožiteľný a Mesto Trenčín ku dňu rozhodovania o petícií bez osobitnej dohody s vlastníkom predmetného pozemku nevie garantovať naplnenie záväzku vybudovania detského ihriska. Avšak v súčasnej dobe prebiehajú aktívne rokovania s vlastníkom pozemku pánom Jaroslavom Svetlíkom a manželkou, výsledkom ktorých by malo byť dosiahnutie dohody o vybudovaní detského ihriska.  

Odôvodnenie:

Stretnutie s pánom Jaroslavom Svetlíkom a jeho manželkou na úrovni primátora mesta Trenčín sa uskutočnilo s jednoznačným prísľubom zo strany manželov Svetlíkovcov vybudovať ihrisko. K naplneniu tohto prísľubu sa uskutočnilo aj pracovné stretnutie priamo v predmetnej lokalite, za účasti kompetentných zamestnancov mesta Trenčín, projektanta a vlastníka pozemku. V 49. týždni prebehlo ďalšie rokovanie, z čoho je zrejmá snaha zúčastnených strán dosiahnuť dohodu. Ihrisko musí spĺňať všetky normy a podmienky platnej legislatívy a preto je potrebné ho naprojektovať, čo tiež vyžaduje istý časový priestor. Veríme, že dohodu sa podarí dosiahnuť a ihrisko bude vybudované. 

2. K požiadavke na zmenu ÚPN mesta Trenčín s cieľom zamedzenia zastavania predmetnej lokality a vytvorenia podmienok realizácie pôvodného zámeru:

 Mesto Trenčín petícii vyhovuje tak, že podnet na zmenu funkčného využitia na realizáciu pôvodného zámeru v zmysle  zmluvy z roku 2002 zaradil medzi podnety, ktoré budú predmetom komunikácie s odbornou komisiou pri MsZ a poslancami MsZ.

Odôvodnenie:

Útvar územného plánovania ako odborný útvar pre územnoplánovacie procesy zaradil podnet na zmenu funkčného využitia predmetnej parcely do pripravovaných procesov aktualizácie územnoplánovacej dokumentácie. Zaradenie podnetu však nezakladá automaticky zmenu funkčného využitia.  Územnoplánovacie procesy sa riadia ustanoveniami zákonov č. 24/2006 Z.z., v znení neskorších predpisov a  50/76 Zb., v znení neskorších predpisov. Mesto Trenčín ako orgán územného plánovania nezaručuje akceptáciu a zapracovanie každej požiadavky na zmenu územnoplánovacej dokumentácie. Útvar územného plánovania ako odborný útvar v územnoplánovacích procesoch mesta následne ale navrhne vylúčiť tento podnet z procesu aktualizácie podľa § 30 a § 31 zákona č. 50/76 Zb., v znení neskorších predpisov a to z dôvodov odborných ako aj právnych.

Aktuálne platný ÚPN mesta, v znení zmien a doplnkov, a teda aj súčasne platné funkčné využitie územia, nebránia situovať na predmetnej parcele ihrisko, pri splnení podmienok vyplývajúcich z príslušného regulatívu Záväznej časti ÚPN.

7. Petícia za dodržiavanie nočného kľudu, za odstránenie hlučnosti a ostatných rušivých a obťažujúcich prvkov v blízkosti chránených bytových jednotiek na sídlisku Pred poľom v Trenčíne

Mesto Trenčín dňa 07.10.2019 prijalo postúpením z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne časť petície s označením „Petícia za dodržanie kľudu, za odstránenie hlučnosti a ostatných rušivých a obťažujúcich prvkov v blízkosti chránených bytových jednotiek na sídlisku Pre poľom v Trenčíne“. Citujeme obsah postúpenej časti petície: „Okrem nadmerného hluku v nočných hodinách obťažuje táto prevádzka výrobne mäsa obyvateľov sídliska Pred poľom aj vypúšťaním zapáchajúceho dymu niekoľkokrát za deň, teda neprimeraným zápachom, čo má za následok dráždenie ľudí, zníženie komfortu bývania a kvality života dotknutých obyvateľov v tejto lokalite. Žiadame zmenu technológie výroby pridaním filtrov, ktoré 100% eliminujú zápach vychádzajúci z údenárskych komínov resp. aj premiestnením týchto komínov do zadnej časti budovy.“

Petícia je zhodná s podnetom doručeným Mestu Trenčín dňa 13.09.2019. Mesto Trenčín, ako orgán ochrany ovzdušia podľa § 22 písm. e) zákona č.137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov vykonalo dňa 26.09.2019, na základe podnetu na rušivé a obťažujúce prvky prevádzky mäsovýroby kontrolu dodržiavania povinností prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia. Z výduchov zariadení na tepelné spracovanie výrobkov počas varenia vychádza para. V čase kontroly bola údiaca komora v prevádzke, z výduchu udiarní vychádzal horúci vzduch, nie dym. Odpadové plyny z udiarni sú odvádzané do spaľovača,  ktorý plní funkciu koncového oxidačného zariadenia na čistenie odpadových plynov. Prevádzkovateľ dodržiava podmienky prevádzkovania zdroja určené orgánom ochrany ovzdušia v súhlase na užívanie zdroja znečisťovania ovzdušia. Na kontrole neboli zistené nedostatky. Pri prevádzkovaní zdroja znečisťovania ovzdušia sú splnené technické požiadavky prevádzkovania stacionárnych zdrojov emitujúcich pachové látky určené v prílohe č.3 časti II. bode 4. vyhlášky č.410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov. Technologické činnosti sú umiestnené v uzavretom priestore, odpadové plyny z udiarne sú odvádzané na spaľovanie zodpovedajúce najlepšej dostupnej technike.

Mesto Trenčín nezistilo nesúlad, alebo rozpor s právnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdušia. Dym z údiacich komôr je odvádzaný na čistenie do vysokoúčinného spaľovača organických látok termickou oxidáciou, výroba v údiacich komorách je jednozmenová. Prevádzkovateľ výroby, spracovania a predaja mäsových výrobkov prijíma ďalšie opatrenia na obmedzenie emisií pachových látok z prevádzky – osadil na ventilačné otvory z budovy filtračný materiál na obmedzenie vypúšťaných pachových látok.

O podanej petícii sme informovali členov Výboru mestskej časti Sever dňa 30.10.2019. Informácia o riešení petície bola podaná tiež na zasadnutí Komisie životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania dňa 12.11.2019.

Vzhľadom na vyššie uvedené požiadavka na zmenu technológie výroby pridaním filtrov, ktoré eliminujú zápach vychádzajúci z údenárskych komínov resp. aj premiestnenie komínov do zadnej časti budovy (ďalej od bytovky) je neopodstatnená. Petícii sa v časti postúpenej Mestu Trenčín nevyhovuje.

Petície v roku 2018

1. Petícia za zachovanie kapacít a priestorov mestských jaslí v Trenčíne, ulica 28. októbra

Mesto Trenčín ako orgán územnej samosprávy v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (orgán verejnej správy) vo veci Petície za zachovanie kapacít a priestorov mestských jaslí v Trenčíne, ulica 28. októbra a v zmysle § 5 ods.7) zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (zákon o petičnom práve), týmto oznamuje vybavenie petície.

Vyjadrenie Mesta Trenčín:

Pri vybavovaní petície Mesto Trenčín zhodnotilo skutkový stav, posúdilo obsadenosť detských jaslí, a to priemernou obsadenosťou a zároveň obsadenosť k 1. 9. daného roku, od roku 2014 do 2017. Ďalej Mesto Trenčín zohľadnilo skutočnosť, že v nehnuteľnosti č. 7, ulica 28. októbra sídli a prevádzkuje sa zároveň Materská škola, ktorej občania listom zo dňa 3. 5. 2016 vyzvali primátora Mesta Trenčín za zachovanie Materskej školy v Trenčíne , ulica 28. októbra. Výzvu podpísalo viac ako 100 občanov Mesta Trenčín.

Po prešetrení petície a vyhodnotení jej dôvodov dospel orgán verejnej správy k nasledujúcim záverom:

Petícii  za zachovanie kapacít a priestorov mestských jaslí v Trenčíne, ulica 28. októbra, doručenej dňa 14. 3. 2018 a doplnenej 21. 3. 2018, evidovanej pod číslom 1/2018 vyhovuje Mesto Trenčín čiastočne.

Detské jasle v Trenčíne, ulica 28. októbra budú naďalej prevádzkované prevádzkovateľom Sociálne služby Mesta Trenčín, m. r. o., zároveň bude zachovaná prevádzka Materskej školy. Mesto Trenčín pri prevádzkovaní oboch zariadení zohľadnilo požiadavky vznesené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trenčíne.

 

2. Petície za reguláciu telekomunikačných stavieb mobilných operátorov v územnom pláne Mesta Trenčín

Mesto Trenčín ako orgán územnej samosprávy v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (orgán verejnej správy) vo veci  „Petície za reguláciu telekomunikačných stavieb mobilných operátorov v územnom pláne Mesta Trenčín“ a v zmysle § 5 ods.7) zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (zákon o petičnom práve), týmto oznamuje vybavenie petície.

V súčasnosti prebieha proces Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu mesta Trenčín s predpokladom jeho schválenia a prijatia Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) do konca roku 2018.

Návrh Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu mesta Trenčín ( ÚPN) v textovej časti v bode 4. obsahuje už požiadavku na „doplnenie regulatívov pre umiestnenie zariadení bezdrôtových telekomunikačných sieti“. K regulácií týchto zariadení v zmysle zákona a metodiky touto zmenou dôjde. Zároveň regulatívy budú do ÚPN v primeranej mierke a rozsahu zapracované. Návrh je zverejnený na webovom sídle Mesta Trenčín Územný plán mesta Trenčín – Zmeny a doplnky č. 3 – textová časť a dňa 13. júna 2018 sa uskutočnilo aj verejné prerokovanie spojené s výkladom spracovateľa.

Po prešetrení petície, zistení skutočného stavu a súladu a rozporu s právnymi predpismi a verejným záujmom

„Petícii za reguláciu telekomunikačných stavieb mobilných operátorov v územnom pláne Mesta Trenčín“ sa vyhovuje.

V časti predmetu petície tykajúcej sa zníženia žiarenia alebo premiestnenia stavby mobilného operátora Telekom na rohu ulíc Puškinova a Biskupická v areáli DEMY nie je možné, vzhľadom na zistený rozpor so súhlasom k prevádzke vydaný rozhodnutím Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR číslo 20408/2014/D411- ÚVHR/49409 zo dňa 7. 8. 2014 a princíp retroaktivity, vyhovieť.

 

3. Petícii za zrušenie dlhodobého parkovacieho státia v zóne D od 08:00 hod. do 16:00 hod na celej ulici Tatranská

Mesto Trenčín ako orgán územnej samosprávy v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (orgán verejnej správy) vo veci  „Petície za zrušenie dlhodobého parkovacieho státia v zóne D od 08:00 hod. do 16:00 hod na celej ulici Tatranská“ a v zmysle § 5 ods.7) zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (zákon o petičnom práve), týmto oznamuje vybavenie petície.

Po dlhodobom monitorovaní parkovania na ulici Tatranská a priľahlých uliciach a petícii občanov z ulice Tatranská došlo k prehodnoteniu zaradenia ulice Tatranská z dlhodobých parkovísk v pásme D, kde je doba spoplatnenia v pracovných dňoch od 08:00 hod. do 16:00 hod. – do parkovísk v pásme D kde je doba spoplatnenia v pracovných dňoch od 00:00 hod. do 24:00 hod. ( s výnimkou dlhodobých parkovísk).

Po prešetrení petície, zistení skutočného stavu a súladu a rozporu s právnymi predpismi a verejným záujmom „Petícii za zrušenie dlhodobého parkovacieho státia v zóne D od 08:00 hod. do 16:00 hod na celej ulici Tatranská“

sa vyhovuje.

V súčasnosti sa na tomto zámere pracuje a po prerokovaní na komisií pri Mestskom zastupiteľstve, zmene v Prevádzkovom poriadku zóny s plateným státím v meste Trenčín a skončení všetkých prác na rekonštrukcii vodovodu v okolí ulíc Partizánska a Olbrachtova, bude ulica Tatranská preradená do parkovísk v pásme D, kde je doba spoplatnenia v pracovných dňoch od 00:00 hod. do 24:00 hod. s výnimkou dlhodobých parkovísk.

4. Petície za zachovanie zelene a proti výstavbe parkoviska

Mesto Trenčín ako orgán územnej samosprávy v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (orgán verejnej správy) vo veci  „Petície za zachovanie zelene a proti výstavbe parkoviska“ a v zmysle § 5 ods.7) zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (zákon o petičnom práve), týmto oznamuje vybavenie petície.
 
Mesto Trenčín má v schválenom kapitálovom rozpočte na rok 2018 zaradenú investičnú akciu „Riešenie statickej dopravy a prístupovej komunikácie ku garážam Opatovská.”

Po prešetrení petície, zistení skutočného stavu a súladu a rozporu s právnymi predpismi a verejným záujmom sa „Petícii za zachovanie zelene a proti výstavbe parkoviska“,

sa vyhovuje.

Investičná akcia „Riešenie statickej dopravy a prístupovej komunikácie ku garážam na ul. Opatovskej“ sa nebude realizovať.

Petície v roku 2017

1. Petícia proti výstavbe parkoviska na rozhraní ulíc Dlhé Hony a 28. októbra

Mesto Trenčín ako orgán územnej samosprávy v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (orgán verejnej správy) vo veci Petície proti výstavbe parkoviska na rozhraní ulíc Dlhé Hony a 28. októbra a v zmysle § 5 ods. 5 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (zákon o petičnom práve), týmto oznamuje vybavenie petície.

Vyjadrenie Mesta Trenčín:

Na základe požiadaviek občanov od Spoločenstva vlastníkov bytov 28. októbra sa parkovacie miesta uvedené v petícii nebudú realizovať.

Po prešetrení petície a vyhodnotení jej dôvodov dospel orgán verejnej správy k nasledujúcim záverom:

Z vyššie uvedeného vyplýva, že „Petícií proti výstavbe parkoviska na rozhraní ulíc Dlhé Hony a 28. októbra“  sa vyhovuje.

 

2. Petícia proti vydaniu stavebného povolenia na výstavbu stavby: Nadstavba výmenníkovej stanice na p.č.821

Mesto Trenčín ako orgán územnej samosprávy v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (orgán verejnej správy) vo veci Petície proti vydaniu stavebného povolenia na výstavbu stavby: Nadstavba výmenníkovej stanice na p.č.821 a v zmysle § 5 ods.5 zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (zákon o petičnom práve), týmto oznamuje vybavenie petície.

Vyjadrenie Mesta Trenčín:

Stavba je v súlade s platným územným plánom mesta Trenčín schváleným MsZ v Trenčíne uznesením č.683 zo dňa 12.12.2012 v znení Zmien a doplnkov č.2, schválených uznesením MsZ č.338 zo dňa 16.12.2015 a Zmien a doplnkov č.1, schválených uznesením č.427 zo dňa 17.2.2016.

K územnému konaniu sa v zmysle §140b vyjadrujú kladne všetky dotknuté orgány štátnej správy, RÚVZ, správcovia inžinierskych sietí, ako aj Mesto Trenčín, ako príslušný orgán vo veciach ochrany drevín podľa § 2 písm. f) zákona č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a podľa § 69 ods. 1 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, Mesto Trenčín, ako príslušný orgán ochrany ovzdušia podľa § 27 ods. 1 písm. c) zákona č.137/2010 Z.z. o ovzduší, Mesto Trenčín ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 63 bod 2 písm. a) zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a súčasne Mesto Trenčín, ako vecne a miestne príslušný orgán podľa § 3 ods. 2 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov. Pokiaľ všetky stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy budú kladné a nebudú protichodné, stavebný úrad nie je oprávnený nepovoliť predmetnú stavbu.

Po prešetrení petície a vyhodnotení jej dôvodov dospel orgán verejnej správy k nasledujúcim záverom:

Z vyššie uvedeného vyplýva, že „Petícií proti vydaniu stavebného povolenia na výstavbu stavby: Nadstavba výmenníkovej stanice na p.č.821 – bytový dom ul. Pred Poľom, Trenčín“  sa nevyhovuje.

 

3. Petícia proti výstavbe parkoviska v Trenčíne - sídlisko Juh - Halalovka sever

Mesto Trenčín ako orgán územnej samosprávy v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (orgán verejnej správy) vo veci Petície proti výstavbe parkoviska v Trenčíne – sídlisko Juh – Halalovka sever a v zmysle § 5 ods.5 zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (zákon o petičnom práve), týmto oznamuje vybavenie petície.

Vyjadrenie Mesta Trenčín:

Na základe stretnutia dňa 24.4.2017 zástupcov Mesta Trenčín a občanov petičného hárku Halalovka sever, nebudú vybudované parkovacie miesta na trávnatej ploche pozemku parc.č.2315/21 za bytovým domom č.2388 na ul. Halalovka.

Po prešetrení petície a vyhodnotení jej dôvodov dospel orgán verejnej správy k nasledujúcim záverom:

Z vyššie uvedeného vyplýva, že „Petícií proti výstavbe parkoviska v Trenčíne – sídlisko Juh – Halalovka sever“  sa vyhovuje.

 

4. Petícia proti výstavbe parkovacích a odstavných plôch vozidiel pri bytovom dome Východná 2426/7, Trenčín - Juh

Mesto Trenčín ako orgán územnej samosprávy v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (orgán verejnej správy) vo veci Petície proti výstavbe parkovacích a odstavných plôch vozidiel pri bytovom dome Východná 2426/7, Trenčín – Juh a v zmysle § 5 ods.5 zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (zákon o petičnom práve), týmto oznamuje vybavenie petície.

Vyjadrenie Mesta Trenčín:

Odbor dopravy sa uvedenou petíciou zaoberal a prešetril okolnosti zámeru predmetnej výstavby. Vzhľadom k záujmu mesta o dôsledné posúdenie dopadov plánovanej stavby a súladu alebo rozporu daného zámeru k verejnému alebo inému spoločnému záujmu, ako aj z dôvodu zistenia možných ďalších variant riešenia parkovania v danej oblasti bolo naplánované stretnutie zástupcov mesta s obyvateľmi v danej lokalite. Pôvodne plánované parkovacie miesta naprojektované na trávnatej ploche pozemku parc. č. 2237/426 za bytovým domom Východná 2426/7 nebudú vybudované. Nové parkovacie miesta budú po dohode s obyvateľmi bytového domu vybudované na miestach na parcele č. 2237/2.

Po prešetrení petície a vyhodnotení jej dôvodov dospel orgán verejnej správy k nasledujúcim záverom:

Z vyššie uvedeného vyplýva, že „Petícií proti výstavbe parkovacích a odstavných plôch vozidiel pri bytovom dome Východná 2426/7, Trenčín – Juh“  sa vyhovuje.

 

5. Petícia proti osadeniu stĺpikov na ulici Mateja Bela č. 24 - 28

Mesto Trenčín ako orgán územnej samosprávy v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (orgán verejnej správy) vo veci Petície proti osadeniu stĺpikov na ulici Mateja Bela č. 24 – 28 a v zmysle § 5 ods. 5 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (zákon o petičnom práve), týmto oznamuje vybavenie petície.

Vyjadrenie Mesta Trenčín:

Pred bytovým domom s číslami vchodov 24, 26, 28 nebudú osadené stĺpiky. Vlastníci v bytovom dome so vstupmi 24, 26 a 28 na vlastné náklady doplnia na šírku 0,5 m zatrávňovacie tvárnice a odstránia kamene tak, aby pri parkovaní osobného motorového vozidla ostala prejazdná šírka 3,5 m. Dopravná značka C9 (cestička pre vyznačených užívateľov) sa presunie o cca 80 m k bytovému domu v blízkosti vstupu 22. Stĺpiky budú osadené pri bytovom dome s číslami vchodov 20 a 22.

Po prešetrení petície a vyhodnotení jej dôvodov dospel orgán verejnej správy k nasledujúcim záverom:

Z vyššie uvedeného vyplýva, že „Petícií proti osadeniu stĺpikov na ulici Mateja Bela č. 24 – 28“  sa vyhovuje.

 

Petície v roku 2016

1. Petícia za čisté ovzdušie a pokojný život

Mesto Trenčín ako orgán územnej samosprávy v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vo veci Petície za čisté ovzdušie a pokojný život a v zmysle §5 ods. 5 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (zákon o petičnom práve) oznamuje vybavenie petície.

Petíciu orgán verejnej správy vyhodnotil ako odôvodnenú. Mesto Trenčín na základe uvedených skutočností uloží prevádzkovateľovi opatrenia na odstránenie nedostatkov.

 

2. Petícia za zachovanie linky č. 11 MHD Trenčín so súčasnou trasou: Kubrická - Trenčín Juh ZŠ, Trenčín Juh - Kubrická

Mesto Trenčín ako orgán územnej samosprávy v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vo veci Petície za zachovanie linky č. 11 MHD Trenčín so súčasnou trasou: Kubrická – Trenčín Juh ZŠ, Trenčín Juh ZŠ – Kubrická a v zmysle §5 ods.5 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov ( zákon o petičnom práve ) oznamuje vybavenie petície.

Linka č. 11 zabezpečuje prepojenie Kubrice – Juh ZŠ. Mesto Trenčín obstaralo návrh „Novej organizácie MHD Trenčín“ od spoločnosti DIC Bratislava. Zmeny, ktoré návrh obsahuje nepredstavujú ochudobnenie obyvateľov o obsluhu jednotlivých oblasti mesta Trenčín. Systém je navrhnutý tak, aby zabezpečil zrýchlenie prepravy cestujúcich a znížil náklady na prepravu.

Návrh, ktorý spoločnosť predniesla nie je konečný. Posledné slovo na zmenu trasovania liniek a všeobecne celej organizácie má Mesto Trenčín. Vaše pripomienky formou petície za zachovanie linky č. 11 zapracovávame do návrhu „Novej organizácie MHD Trenčín“.

 

3. Petícia proti vytvoreniu platených parkovacích zón na území mesta Trenčín

Mesto Trenčín ako orgán územnej samosprávy v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vo veci Petície proti vytvoreniu platených parkovacích zón na území mesta Trenčín a v zmysle §5 ods.5 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov ( zákon o petičnom práve ) oznamuje vybavenie petície.

1. Parkovací systém a prevádzkovanie parkovísk na miestnych komunikáciách bude podľa upraveného návrhu VZN č. 10/2016 zabezpečovať Mesto Trenčín vo vlastnom mene a na vlastný účet.

2. Parkovanie na miestnych komunikáciách bude zabezpečovať Mesto Trenčín. Trenčianska parkovacia spoločnosť, a. s. bude prevádzkovať len niektoré súkromné parkoviská.

3. Navrhnutý rozsah regulácie parkovania (6 pásiem) vychádza z poznania dopravnej situácie v meste Trenčín. Nedostatok parkovacích miest sa prejavuje počas dňa v centre mesta a jeho širšom okolí, v noci na sídliskách. Práve spoplatnenie má svojím regulačným efektom prispieť k zlepšeniu situácie v centre i na sídliskách. Podľa navrhnutého mechanizmu sú práva rezidentov riešené tak, že v centre môžu na základe parkovacej karty parkovať iba rezidenti centra mesta. Ostatní návštevníci musia za parkovné platiť podľa stanovenej hodinovej sadzby. Na sídliskách sú navrhnuté tzv. “dlhodobé parkoviská“, ktoré majú zabezpečiť zníženie dopytu po parkovacích miestach v blízkosti bytových domov. Požiadavke spoplatnenia výhradne centra mesta nie je vyhovené z vyššie uvedených dôvodov. Máme za to, že práva rezidentov sú zabezpečené a to napriek tomu, že nie sú vyhradené parkovacie miesta pre rezidentov.

4. Cenová politika bola prepracovaná na základe doručených pripomienok od občanov. Ceny parkovacích kariet pre rezidentov boli znížené. Došlo aj k odstráneniu rozdielov v cene parkovacej karty pre súkromné vozidlo rezidenta a karty pre iné vozidlo používané na súkromné účely. Cena prvej parkovacej karty do 5 eur/rok nemá regulačný charakter, tzn. nemotivuje držiteľa vozidla k obmedzeniu využívania verejného priestranstva.

5. Vedenie mesta i poslanci MsZ prehodnotili pôvodný návrh VZN č. 10/2016. Prepracovaný návrh bol zverejnený dňa 20.6.2016 a po doplnení pozmeňovacích návrhov schválený na zasadnutí MsZ dňa 6.7.2016.

 

4. Petícia za premiestnenie smetných kontajnerov

Mesto Trenčín  ako orgán územnej samosprávy v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ( orgán verejnej správy ) Vám ako podávajúcej osobe  a osobe určenej na styk s orgánom verejnej správy vo veci Petície za premiestnenie smetných kontajnerov v zmysle §5 ods.5 zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov ( zákon o petičnom práve ), týmto oznamuje vybavenie petície.

Vyjadrenie Mesta Trenčín:

Dňa 2. 5. 2016 sa uskutočnilo zasadnutie VMČ Juh Trenčín, na ktorom mala byť prezentovaná odpoveď Mestského úradu Trenčín (ďalej len MsÚ) k požiadavke premiestnenia stanoviska smetných nádob pri bytovom dome na Kyjevskej 2-4 v Trenčíne. Z predmetnej odpovede citujeme :

„Zamestnanci MsÚ, ktorých sa daná problematika priamo dotýka (útvar majetku mesta, útvar stavebný a životného prostredia, útvar dopravy, útvar hlavného architekta) prejednali danú vec na stretnutí, ktorého úlohou bolo vytypovať možnosti vytvorenia spoločného stanovišťa smetných nádob pre bytové domy na Kyjevskej ulici 2,4,6,8. Záverom stretnutia je návrh troch možností jeho umiestnenia na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa grafickej prílohy. MsÚ navrhuje, aby si vlastníci dvoch predmetných bytových domov na spoločnom stretnutí do zápisnice z domovej schôdze odsúhlasili umiestnenie spoločného stanovišťa smetných nádob.“ 

Nakoľko na predmetnom VMČ Juh ani na žiadnom z nasledujúcich VMČ Juh Trenčín sa k danej veci nikto nevyjadril, zamestnanci MsÚ Trenčín nedisponujú potrebnými informáciami od občanov, na ktoré miesto z troch ponúkaných variantov majú nádoby premiestniť.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že petíciu orgán verejnej správy vyhodnotil ako neodôvodnenú.

 

5. Petícia za riešenie dopravného problému v mestskej časti Opatová (časť Trenčín)

Mesto Trenčín  ako orgán územnej samosprávy v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ( orgán verejnej správy ) Vám ako podávajúcej osobe  a osobe určenej na styk s orgánom verejnej správy vo veci Petície za riešenie dopravného problému v mestskej časti Opatová a v zmysle §5 ods.5 zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov ( zákon o petičnom práve ), týmto oznamuje vybavenie petície.

Vyjadrenie Mesta Trenčín:

Po obhliadke zástupcami Mesta Trenčín a Okresného dopravného inšpektorátu je stanovisko nasledovné:

• zníženie rýchlosti na max. povolenú rýchlosť „30 km/hod.“ dopravný inšpektorát zamietol,
• na miestnych komunikáciách ul. Potočná v jednosmernej komunikácií smerom ku kostolu,  na ul. Niva blízko križovatky s Opatovskou ul. a na ul. Niva pred materskou škôlkou boli osadené spomaľovacie prahy. Vzhľadom k rekonštrukcií  mosta na ceste I/61 sa zvýšila intenzita vozidiel na miestnych komunikáciách. Vodiči nerešpektovali maximálnu povolenú rýchlosť v obci a nedodržiavali bezpečnosť cestnej premávky.
• svetelný oznamovateľ rýchlosti pre vodičov bude osadení na Opatovskej ul. medzi mestskou časťou Sihoť IV. a nadjazdom Opatová v priebehu budúceho roka,
• priechod pre chodcov na ul. Potočná bude potrebné stavebne upraviť ako bezbariérový vyvýšený prah so značením pre nevidiacich a špeciálnym nasvietením. Za týmto účelom je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu a získať náležité povolenia podľa stavebného zákona. V blízkej budúcnosti teda vybudovania priechodu nie je možné.
Po prešetrení petície a vyhodnotení jej dôvodov dospel orgán verejnej správy k nasledujúcim záverom:

Z celkového hľadiska bolo „Petícií k riešeniu dopravného problému v mestskej časti Opatová“ čiastočne vyhovené.

 

6. Petícia vo veci opravy cestnej komunikácie na ulici Pri Parku v Trenčíne - Záblatí

Mesto Trenčín ako orgán územnej samosprávy v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ( orgán verejnej správy ) Vám ako podávajúcej osobe a osobe určenej na styk s orgánom verejnej správy vo veci Petície za riešenie dopravného problému v mestskej časti Opatová a v zmysle §5 ods.5 zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov ( zákon o petičnom práve ), týmto oznamuje vybavenie petície.

Vyjadrenie Mesta Trenčín:

Po obhliadke zástupcami Mesta Trenčín je stanovisko nasledovné:

Vybudovanie dažďových vpustov na ulici Pri parku pri Súkromnej materskej škole a Materskej škole je zaradené do poradovníka opráv miestnych komunikácií. Vpuste bude možné realizovať až v roku 2017, momentálna realizácia nie je možná nakoľko v tomto roku neboli z rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky.

Po prešetrení petície a vyhodnotení jej dôvodov dospel orgán verejnej správy k nasledujúcim záverom:

Z vyššie uvedeného vyplýva, že „Petícií vo veci opravy cestnej komunikácie na ulici Pri parku – Záblatí“ – sa nevyhovuje.

 

Petície v roku 2015

1. Petícia na zabezpečenie parkovísk pre obyvateľov domov 2750/13, 2751/11, 2752/9, 2753/7, 2754/5, 2755/3 na ul. Gen. Svobodu

Mesto Trenčín ako orgán územnej samosprávy v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ods. 5 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (zákon o petičnom práve), týmto oznamuje vybavenie petície.

Vyjadrenie Mesta Trenčín: Ul. Gen. Svobodu pri bytových domoch 2750/13, 2751/11, 2752/9, 2753/7, 2754/5, 2755/3 v Trenčíne, je miestna komunikácia, obojsmerná dvojpruhová, slepá cesta s obratiskom. V súčasnej dobe nie je možné zabezpečiť parkovacie miesta na tejto komunikácii. Vybudovanie nových parkovacích miest si vyžaduje stavebné úpravy. Mesto Trenčín, útvar dopravy navrhne zaradiť do investičných akcií na rok 2016 vybudovanie prepojenia ul. Gen. Svobodu, zjednosmernenie danej ulice a vytvorenie nových parkovacích miest.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!