Petície

Oznámenie o vybavení petícii

V súlade s §5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov Mesto Trenčín oznamuje vybavenie petícií.

Petície v roku 2019

Petícia „Zachráňme výstavbu Ihriska Nad Tehelňou Trenčín“

Mesto Trenčín ako orgán územnej samosprávy v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (orgán verejnej správy) vo veci  „Zachráňme výstavbu Ihriska Nad Tehelňou Trenčín“ a v zmysle § 5 ods.7) zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (zákon o petičnom práve), týmto oznamuje vybavenie petície.

Mesto Trenčín – Útvar územného plánovania prijal vyššie uvedenú petíciu, odstúpením Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trenčín, a prednostu MsÚ v Trenčíne, po predchádzajúcich procesných úkonoch, dňa 18. 3. 2019. Po preštudovaní petície vo vzťahu k funkčnému využitiu územia a majetkovo – právnych vzťahoch, dávame nasledovné stanovisko:

  • podľa platného ÚPN, schváleného uznesením MsZ č. 683 zo dňa 12. 12. 2012, v znení Zmien a doplnkov č. 2, schválených uznesením MsZ č. 338 zo dňa 16. 12. 2015 ,  Zmien a doplnkov č. 1, schválených uznesením č. 427 zo dňa 17. 2. 2016, a Zmien a doplnkov č. 3, schválených uznesením č. 1537 zo dňa 26. 9. 2018,  je predmetná parcela CKN 2108/690 kú. Trenčín definovaná  regulatívom UB 02 – Nadštandardné rodinné domy a rezidencie, s maximálnou výškou zástavby 2 NP + S, maximálnou zastavanosťou 20%, a minimálnym podielom zelene 70%.
  • k zmene funkčného využitia prišlo v ostatnom procese Zmien a doplnkov č. 3 ÚPN mesta Trenčín, schválenom v orgánoch mesta tak, ako je vyššie uvedené, dňa 26. 9. 2018, a to na základe žiadostí vlastníka tejto parcely pána Jaroslava Svetlíka, vrátane ďalších žiadostí zo strany fyzických a právnických osôb.
  • Územnoplánovacie procesy sa riadia zákonom č. 24/2006 Z.z., o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, a zákonom č. 50/76 Zb., v znení neskorších predpisov. V rámci toho sú všetky podnety na zmeny funkčného využitia, doplnky rozvojových území, opravy zrejmých chýb a pod., predmetom tohto procesu, s možnosťou podania písomných pripomienok a podnetov, zo strany verejnosti.  Zároveň sa vyjadrujú ku každej navrhovanej zmene aj dotknuté orgány štátnej správy a samosprávy.
  • Zo strany verejnosti boli k zmene funkčného využitia parcely č. 2108/690, kú. Trenčín, ako aj susednej parcele č. 977/39, kú. Trenčín vznesená pripomienka zo strany poslanca MsZ Richarda Medala, kde nesúhlasil so záberom verejnej zelene. Táto pripomienka nebola akceptovaná, a bola riadne prerokovaná podľa § 22 ods. 7 zákona, keďže nešlo  o verejnú zeleň. Žiadne iné pripomienky zo strany verejnosti k zmene funkčného využitia vznesené neboli.
  • Zo strany dotknutých orgánov sa k zmene funkčného využitia oboch parciel kladne vyjadril Okresný úrad v Trenčíne – Odbor starostlivosti o životné prostredie, ako aj Štátna ochrana prírody SR, a zároveň bol tejto lokalite udelený súhlas s použitím pôdy na nepoľnohospodárske účely zo strany Okresného úradu v Trenčíne – Odbor opravných prostriedkov.
  • Žiadne písomné pripomienky zo strany občanov, ktorí sú uvedení v doručenej petícii, neboli v tomto procese mestu Trenčín doručené. Podľa platnej legislatívy tak nevyužili možnosť pripomienkovať tento proces v danom čase, a nevyužili ani možnosť verejného prerokovania spojeného s výkladom spracovateľa, ktoré sa uskutočnilo dňa 13. 6. 2018.
  • V čase schvaľovania zmluvného vzťahu, na ktorý sa odvolávate, platil ÚPN mesta Trenčín, schválený v roku 1998, následne bol spracovaný a schválený nový ÚPN mesta z roku 2012, o zmenu funkčného využitia požiadal vlastník parcely až v ostatnom procese zmien a doplnkov č. 3.
  • Čo sa týka práva Mesta Trenčín vymáhať nároky z Kúpnej zmluvy uzatvorenej v roku 2002 medzi Mestom Trenčín a súčasným vlastníkom pozemku p. č. 2108/690, k.ú. Trenčín, dovoľujeme si uviesť, že akýkoľvek nárok Mesta Trenčín je vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti a vzhľadom k uplynutiu premlčacej doby nevymáhateľný.
     

Na základe vyššie uvedených skutočností mesto Trenčín podľa príslušnej legislatívy petícii občanov „Zachráňme výstavbu ihriska Nad tehelňou“ nevyhovuje.

Petície v roku 2018

1. Petícia za zachovanie kapacít a priestorov mestských jaslí v Trenčíne, ulica 28. októbra

Mesto Trenčín ako orgán územnej samosprávy v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (orgán verejnej správy) vo veci Petície za zachovanie kapacít a priestorov mestských jaslí v Trenčíne, ulica 28. októbra a v zmysle § 5 ods.7) zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (zákon o petičnom práve), týmto oznamuje vybavenie petície.

Vyjadrenie Mesta Trenčín:

Pri vybavovaní petície Mesto Trenčín zhodnotilo skutkový stav, posúdilo obsadenosť detských jaslí, a to priemernou obsadenosťou a zároveň obsadenosť k 1. 9. daného roku, od roku 2014 do 2017. Ďalej Mesto Trenčín zohľadnilo skutočnosť, že v nehnuteľnosti č. 7, ulica 28. októbra sídli a prevádzkuje sa zároveň Materská škola, ktorej občania listom zo dňa 3. 5. 2016 vyzvali primátora Mesta Trenčín za zachovanie Materskej školy v Trenčíne , ulica 28. októbra. Výzvu podpísalo viac ako 100 občanov Mesta Trenčín.

Po prešetrení petície a vyhodnotení jej dôvodov dospel orgán verejnej správy k nasledujúcim záverom:

Petícii  za zachovanie kapacít a priestorov mestských jaslí v Trenčíne, ulica 28. októbra, doručenej dňa 14. 3. 2018 a doplnenej 21. 3. 2018, evidovanej pod číslom 1/2018 vyhovuje Mesto Trenčín čiastočne.

Detské jasle v Trenčíne, ulica 28. októbra budú naďalej prevádzkované prevádzkovateľom Sociálne služby Mesta Trenčín, m. r. o., zároveň bude zachovaná prevádzka Materskej školy. Mesto Trenčín pri prevádzkovaní oboch zariadení zohľadnilo požiadavky vznesené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trenčíne.

 

2. Petície za reguláciu telekomunikačných stavieb mobilných operátorov v územnom pláne Mesta Trenčín

Mesto Trenčín ako orgán územnej samosprávy v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (orgán verejnej správy) vo veci  „Petície za reguláciu telekomunikačných stavieb mobilných operátorov v územnom pláne Mesta Trenčín“ a v zmysle § 5 ods.7) zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (zákon o petičnom práve), týmto oznamuje vybavenie petície.

V súčasnosti prebieha proces Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu mesta Trenčín s predpokladom jeho schválenia a prijatia Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) do konca roku 2018.

Návrh Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu mesta Trenčín ( ÚPN) v textovej časti v bode 4. obsahuje už požiadavku na „doplnenie regulatívov pre umiestnenie zariadení bezdrôtových telekomunikačných sieti“. K regulácií týchto zariadení v zmysle zákona a metodiky touto zmenou dôjde. Zároveň regulatívy budú do ÚPN v primeranej mierke a rozsahu zapracované. Návrh je zverejnený na webovom sídle Mesta Trenčín Územný plán mesta Trenčín – Zmeny a doplnky č. 3 – textová časť a dňa 13. júna 2018 sa uskutočnilo aj verejné prerokovanie spojené s výkladom spracovateľa.

Po prešetrení petície, zistení skutočného stavu a súladu a rozporu s právnymi predpismi a verejným záujmom

„Petícii za reguláciu telekomunikačných stavieb mobilných operátorov v územnom pláne Mesta Trenčín“ sa vyhovuje.

V časti predmetu petície tykajúcej sa zníženia žiarenia alebo premiestnenia stavby mobilného operátora Telekom na rohu ulíc Puškinova a Biskupická v areáli DEMY nie je možné, vzhľadom na zistený rozpor so súhlasom k prevádzke vydaný rozhodnutím Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR číslo 20408/2014/D411- ÚVHR/49409 zo dňa 7. 8. 2014 a princíp retroaktivity, vyhovieť.

 

3. Petícii za zrušenie dlhodobého parkovacieho státia v zóne D od 08:00 hod. do 16:00 hod na celej ulici Tatranská

Mesto Trenčín ako orgán územnej samosprávy v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (orgán verejnej správy) vo veci  „Petície za zrušenie dlhodobého parkovacieho státia v zóne D od 08:00 hod. do 16:00 hod na celej ulici Tatranská“ a v zmysle § 5 ods.7) zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (zákon o petičnom práve), týmto oznamuje vybavenie petície.

Po dlhodobom monitorovaní parkovania na ulici Tatranská a priľahlých uliciach a petícii občanov z ulice Tatranská došlo k prehodnoteniu zaradenia ulice Tatranská z dlhodobých parkovísk v pásme D, kde je doba spoplatnenia v pracovných dňoch od 08:00 hod. do 16:00 hod. – do parkovísk v pásme D kde je doba spoplatnenia v pracovných dňoch od 00:00 hod. do 24:00 hod. ( s výnimkou dlhodobých parkovísk).

Po prešetrení petície, zistení skutočného stavu a súladu a rozporu s právnymi predpismi a verejným záujmom „Petícii za zrušenie dlhodobého parkovacieho státia v zóne D od 08:00 hod. do 16:00 hod na celej ulici Tatranská“

sa vyhovuje.

V súčasnosti sa na tomto zámere pracuje a po prerokovaní na komisií pri Mestskom zastupiteľstve, zmene v Prevádzkovom poriadku zóny s plateným státím v meste Trenčín a skončení všetkých prác na rekonštrukcii vodovodu v okolí ulíc Partizánska a Olbrachtova, bude ulica Tatranská preradená do parkovísk v pásme D, kde je doba spoplatnenia v pracovných dňoch od 00:00 hod. do 24:00 hod. s výnimkou dlhodobých parkovísk.

4. Petície za zachovanie zelene a proti výstavbe parkoviska

Mesto Trenčín ako orgán územnej samosprávy v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (orgán verejnej správy) vo veci  „Petície za zachovanie zelene a proti výstavbe parkoviska“ a v zmysle § 5 ods.7) zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (zákon o petičnom práve), týmto oznamuje vybavenie petície.
 
Mesto Trenčín má v schválenom kapitálovom rozpočte na rok 2018 zaradenú investičnú akciu „Riešenie statickej dopravy a prístupovej komunikácie ku garážam Opatovská.“

Po prešetrení petície, zistení skutočného stavu a súladu a rozporu s právnymi predpismi a verejným záujmom sa „Petícii za zachovanie zelene a proti výstavbe parkoviska“,

sa vyhovuje.

Investičná akcia „Riešenie statickej dopravy a prístupovej komunikácie ku garážam na ul. Opatovskej“ sa nebude realizovať.

Petície v roku 2017

1. Petícia proti výstavbe parkoviska na rozhraní ulíc Dlhé Hony a 28. októbra

Mesto Trenčín ako orgán územnej samosprávy v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (orgán verejnej správy) vo veci Petície proti výstavbe parkoviska na rozhraní ulíc Dlhé Hony a 28. októbra a v zmysle § 5 ods. 5 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (zákon o petičnom práve), týmto oznamuje vybavenie petície.

Vyjadrenie Mesta Trenčín:

Na základe požiadaviek občanov od Spoločenstva vlastníkov bytov 28. októbra sa parkovacie miesta uvedené v petícii nebudú realizovať.

Po prešetrení petície a vyhodnotení jej dôvodov dospel orgán verejnej správy k nasledujúcim záverom:

Z vyššie uvedeného vyplýva, že „Petícií proti výstavbe parkoviska na rozhraní ulíc Dlhé Hony a 28. októbra“  sa vyhovuje.

 

2. Petícia proti vydaniu stavebného povolenia na výstavbu stavby: Nadstavba výmenníkovej stanice na p.č.821

Mesto Trenčín ako orgán územnej samosprávy v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (orgán verejnej správy) vo veci Petície proti vydaniu stavebného povolenia na výstavbu stavby: Nadstavba výmenníkovej stanice na p.č.821 a v zmysle § 5 ods.5 zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (zákon o petičnom práve), týmto oznamuje vybavenie petície.

Vyjadrenie Mesta Trenčín:

Stavba je v súlade s platným územným plánom mesta Trenčín schváleným MsZ v Trenčíne uznesením č.683 zo dňa 12.12.2012 v znení Zmien a doplnkov č.2, schválených uznesením MsZ č.338 zo dňa 16.12.2015 a Zmien a doplnkov č.1, schválených uznesením č.427 zo dňa 17.2.2016.

K územnému konaniu sa v zmysle §140b vyjadrujú kladne všetky dotknuté orgány štátnej správy, RÚVZ, správcovia inžinierskych sietí, ako aj Mesto Trenčín, ako príslušný orgán vo veciach ochrany drevín podľa § 2 písm. f) zákona č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a podľa § 69 ods. 1 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, Mesto Trenčín, ako príslušný orgán ochrany ovzdušia podľa § 27 ods. 1 písm. c) zákona č.137/2010 Z.z. o ovzduší, Mesto Trenčín ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 63 bod 2 písm. a) zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a súčasne Mesto Trenčín, ako vecne a miestne príslušný orgán podľa § 3 ods. 2 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov. Pokiaľ všetky stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy budú kladné a nebudú protichodné, stavebný úrad nie je oprávnený nepovoliť predmetnú stavbu.

Po prešetrení petície a vyhodnotení jej dôvodov dospel orgán verejnej správy k nasledujúcim záverom:

Z vyššie uvedeného vyplýva, že „Petícií proti vydaniu stavebného povolenia na výstavbu stavby: Nadstavba výmenníkovej stanice na p.č.821 – bytový dom ul. Pred Poľom, Trenčín“  sa nevyhovuje.

 

3. Petícia proti výstavbe parkoviska v Trenčíne - sídlisko Juh - Halalovka sever

Mesto Trenčín ako orgán územnej samosprávy v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (orgán verejnej správy) vo veci Petície proti výstavbe parkoviska v Trenčíne – sídlisko Juh – Halalovka sever a v zmysle § 5 ods.5 zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (zákon o petičnom práve), týmto oznamuje vybavenie petície.

Vyjadrenie Mesta Trenčín:

Na základe stretnutia dňa 24.4.2017 zástupcov Mesta Trenčín a občanov petičného hárku Halalovka sever, nebudú vybudované parkovacie miesta na trávnatej ploche pozemku parc.č.2315/21 za bytovým domom č.2388 na ul. Halalovka.

Po prešetrení petície a vyhodnotení jej dôvodov dospel orgán verejnej správy k nasledujúcim záverom:

Z vyššie uvedeného vyplýva, že „Petícií proti výstavbe parkoviska v Trenčíne – sídlisko Juh – Halalovka sever“  sa vyhovuje.

 

4. Petícia proti výstavbe parkovacích a odstavných plôch vozidiel pri bytovom dome Východná 2426/7, Trenčín - Juh

Mesto Trenčín ako orgán územnej samosprávy v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (orgán verejnej správy) vo veci Petície proti výstavbe parkovacích a odstavných plôch vozidiel pri bytovom dome Východná 2426/7, Trenčín – Juh a v zmysle § 5 ods.5 zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (zákon o petičnom práve), týmto oznamuje vybavenie petície.

Vyjadrenie Mesta Trenčín:

Odbor dopravy sa uvedenou petíciou zaoberal a prešetril okolnosti zámeru predmetnej výstavby. Vzhľadom k záujmu mesta o dôsledné posúdenie dopadov plánovanej stavby a súladu alebo rozporu daného zámeru k verejnému alebo inému spoločnému záujmu, ako aj z dôvodu zistenia možných ďalších variant riešenia parkovania v danej oblasti bolo naplánované stretnutie zástupcov mesta s obyvateľmi v danej lokalite. Pôvodne plánované parkovacie miesta naprojektované na trávnatej ploche pozemku parc. č. 2237/426 za bytovým domom Východná 2426/7 nebudú vybudované. Nové parkovacie miesta budú po dohode s obyvateľmi bytového domu vybudované na miestach na parcele č. 2237/2.

Po prešetrení petície a vyhodnotení jej dôvodov dospel orgán verejnej správy k nasledujúcim záverom:

Z vyššie uvedeného vyplýva, že „Petícií proti výstavbe parkovacích a odstavných plôch vozidiel pri bytovom dome Východná 2426/7, Trenčín – Juh“  sa vyhovuje.

 

5. Petícia proti osadeniu stĺpikov na ulici Mateja Bela č. 24 - 28

Mesto Trenčín ako orgán územnej samosprávy v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (orgán verejnej správy) vo veci Petície proti osadeniu stĺpikov na ulici Mateja Bela č. 24 – 28 a v zmysle § 5 ods. 5 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (zákon o petičnom práve), týmto oznamuje vybavenie petície.

Vyjadrenie Mesta Trenčín:

Pred bytovým domom s číslami vchodov 24, 26, 28 nebudú osadené stĺpiky. Vlastníci v bytovom dome so vstupmi 24, 26 a 28 na vlastné náklady doplnia na šírku 0,5 m zatrávňovacie tvárnice a odstránia kamene tak, aby pri parkovaní osobného motorového vozidla ostala prejazdná šírka 3,5 m. Dopravná značka C9 (cestička pre vyznačených užívateľov) sa presunie o cca 80 m k bytovému domu v blízkosti vstupu 22. Stĺpiky budú osadené pri bytovom dome s číslami vchodov 20 a 22.

Po prešetrení petície a vyhodnotení jej dôvodov dospel orgán verejnej správy k nasledujúcim záverom:

Z vyššie uvedeného vyplýva, že „Petícií proti osadeniu stĺpikov na ulici Mateja Bela č. 24 – 28“  sa vyhovuje.

 

Petície v roku 2016

1. Petícia za čisté ovzdušie a pokojný život

Mesto Trenčín ako orgán územnej samosprávy v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vo veci Petície za čisté ovzdušie a pokojný život a v zmysle §5 ods. 5 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (zákon o petičnom práve) oznamuje vybavenie petície.

Petíciu orgán verejnej správy vyhodnotil ako odôvodnenú. Mesto Trenčín na základe uvedených skutočností uloží prevádzkovateľovi opatrenia na odstránenie nedostatkov.

 

2. Petícia za zachovanie linky č. 11 MHD Trenčín so súčasnou trasou: Kubrická - Trenčín Juh ZŠ, Trenčín Juh - Kubrická

Mesto Trenčín ako orgán územnej samosprávy v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vo veci Petície za zachovanie linky č. 11 MHD Trenčín so súčasnou trasou: Kubrická – Trenčín Juh ZŠ, Trenčín Juh ZŠ – Kubrická a v zmysle §5 ods.5 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov ( zákon o petičnom práve ) oznamuje vybavenie petície.

Linka č. 11 zabezpečuje prepojenie Kubrice – Juh ZŠ. Mesto Trenčín obstaralo návrh „Novej organizácie MHD Trenčín“ od spoločnosti DIC Bratislava. Zmeny, ktoré návrh obsahuje nepredstavujú ochudobnenie obyvateľov o obsluhu jednotlivých oblasti mesta Trenčín. Systém je navrhnutý tak, aby zabezpečil zrýchlenie prepravy cestujúcich a znížil náklady na prepravu.

Návrh, ktorý spoločnosť predniesla nie je konečný. Posledné slovo na zmenu trasovania liniek a všeobecne celej organizácie má Mesto Trenčín. Vaše pripomienky formou petície za zachovanie linky č. 11 zapracovávame do návrhu „Novej organizácie MHD Trenčín“.

 

3. Petícia proti vytvoreniu platených parkovacích zón na území mesta Trenčín

Mesto Trenčín ako orgán územnej samosprávy v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vo veci Petície proti vytvoreniu platených parkovacích zón na území mesta Trenčín a v zmysle §5 ods.5 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov ( zákon o petičnom práve ) oznamuje vybavenie petície.

1. Parkovací systém a prevádzkovanie parkovísk na miestnych komunikáciách bude podľa upraveného návrhu VZN č. 10/2016 zabezpečovať Mesto Trenčín vo vlastnom mene a na vlastný účet.

2. Parkovanie na miestnych komunikáciách bude zabezpečovať Mesto Trenčín. Trenčianska parkovacia spoločnosť, a. s. bude prevádzkovať len niektoré súkromné parkoviská.

3. Navrhnutý rozsah regulácie parkovania (6 pásiem) vychádza z poznania dopravnej situácie v meste Trenčín. Nedostatok parkovacích miest sa prejavuje počas dňa v centre mesta a jeho širšom okolí, v noci na sídliskách. Práve spoplatnenie má svojím regulačným efektom prispieť k zlepšeniu situácie v centre i na sídliskách. Podľa navrhnutého mechanizmu sú práva rezidentov riešené tak, že v centre môžu na základe parkovacej karty parkovať iba rezidenti centra mesta. Ostatní návštevníci musia za parkovné platiť podľa stanovenej hodinovej sadzby. Na sídliskách sú navrhnuté tzv. “dlhodobé parkoviská“, ktoré majú zabezpečiť zníženie dopytu po parkovacích miestach v blízkosti bytových domov. Požiadavke spoplatnenia výhradne centra mesta nie je vyhovené z vyššie uvedených dôvodov. Máme za to, že práva rezidentov sú zabezpečené a to napriek tomu, že nie sú vyhradené parkovacie miesta pre rezidentov.

4. Cenová politika bola prepracovaná na základe doručených pripomienok od občanov. Ceny parkovacích kariet pre rezidentov boli znížené. Došlo aj k odstráneniu rozdielov v cene parkovacej karty pre súkromné vozidlo rezidenta a karty pre iné vozidlo používané na súkromné účely. Cena prvej parkovacej karty do 5 eur/rok nemá regulačný charakter, tzn. nemotivuje držiteľa vozidla k obmedzeniu využívania verejného priestranstva.

5. Vedenie mesta i poslanci MsZ prehodnotili pôvodný návrh VZN č. 10/2016. Prepracovaný návrh bol zverejnený dňa 20.6.2016 a po doplnení pozmeňovacích návrhov schválený na zasadnutí MsZ dňa 6.7.2016.

 

4. Petícia za premiestnenie smetných kontajnerov

Mesto Trenčín  ako orgán územnej samosprávy v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ( orgán verejnej správy ) Vám ako podávajúcej osobe  a osobe určenej na styk s orgánom verejnej správy vo veci Petície za premiestnenie smetných kontajnerov v zmysle §5 ods.5 zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov ( zákon o petičnom práve ), týmto oznamuje vybavenie petície.

Vyjadrenie Mesta Trenčín:

Dňa 2. 5. 2016 sa uskutočnilo zasadnutie VMČ Juh Trenčín, na ktorom mala byť prezentovaná odpoveď Mestského úradu Trenčín (ďalej len MsÚ) k požiadavke premiestnenia stanoviska smetných nádob pri bytovom dome na Kyjevskej 2-4 v Trenčíne. Z predmetnej odpovede citujeme :

„Zamestnanci MsÚ, ktorých sa daná problematika priamo dotýka (útvar majetku mesta, útvar stavebný a životného prostredia, útvar dopravy, útvar hlavného architekta) prejednali danú vec na stretnutí, ktorého úlohou bolo vytypovať možnosti vytvorenia spoločného stanovišťa smetných nádob pre bytové domy na Kyjevskej ulici 2,4,6,8. Záverom stretnutia je návrh troch možností jeho umiestnenia na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa grafickej prílohy. MsÚ navrhuje, aby si vlastníci dvoch predmetných bytových domov na spoločnom stretnutí do zápisnice z domovej schôdze odsúhlasili umiestnenie spoločného stanovišťa smetných nádob.“ 

Nakoľko na predmetnom VMČ Juh ani na žiadnom z nasledujúcich VMČ Juh Trenčín sa k danej veci nikto nevyjadril, zamestnanci MsÚ Trenčín nedisponujú potrebnými informáciami od občanov, na ktoré miesto z troch ponúkaných variantov majú nádoby premiestniť.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že petíciu orgán verejnej správy vyhodnotil ako neodôvodnenú.

 

5. Petícia za riešenie dopravného problému v mestskej časti Opatová (časť Trenčín)

Mesto Trenčín  ako orgán územnej samosprávy v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ( orgán verejnej správy ) Vám ako podávajúcej osobe  a osobe určenej na styk s orgánom verejnej správy vo veci Petície za riešenie dopravného problému v mestskej časti Opatová a v zmysle §5 ods.5 zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov ( zákon o petičnom práve ), týmto oznamuje vybavenie petície.

Vyjadrenie Mesta Trenčín:

Po obhliadke zástupcami Mesta Trenčín a Okresného dopravného inšpektorátu je stanovisko nasledovné:

• zníženie rýchlosti na max. povolenú rýchlosť „30 km/hod.“ dopravný inšpektorát zamietol,
• na miestnych komunikáciách ul. Potočná v jednosmernej komunikácií smerom ku kostolu,  na ul. Niva blízko križovatky s Opatovskou ul. a na ul. Niva pred materskou škôlkou boli osadené spomaľovacie prahy. Vzhľadom k rekonštrukcií  mosta na ceste I/61 sa zvýšila intenzita vozidiel na miestnych komunikáciách. Vodiči nerešpektovali maximálnu povolenú rýchlosť v obci a nedodržiavali bezpečnosť cestnej premávky.
• svetelný oznamovateľ rýchlosti pre vodičov bude osadení na Opatovskej ul. medzi mestskou časťou Sihoť IV. a nadjazdom Opatová v priebehu budúceho roka,
• priechod pre chodcov na ul. Potočná bude potrebné stavebne upraviť ako bezbariérový vyvýšený prah so značením pre nevidiacich a špeciálnym nasvietením. Za týmto účelom je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu a získať náležité povolenia podľa stavebného zákona. V blízkej budúcnosti teda vybudovania priechodu nie je možné.
Po prešetrení petície a vyhodnotení jej dôvodov dospel orgán verejnej správy k nasledujúcim záverom:

Z celkového hľadiska bolo „Petícií k riešeniu dopravného problému v mestskej časti Opatová“ čiastočne vyhovené.

 

6. Petícia vo veci opravy cestnej komunikácie na ulici Pri Parku v Trenčíne - Záblatí

Mesto Trenčín ako orgán územnej samosprávy v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ( orgán verejnej správy ) Vám ako podávajúcej osobe a osobe určenej na styk s orgánom verejnej správy vo veci Petície za riešenie dopravného problému v mestskej časti Opatová a v zmysle §5 ods.5 zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov ( zákon o petičnom práve ), týmto oznamuje vybavenie petície.

Vyjadrenie Mesta Trenčín:

Po obhliadke zástupcami Mesta Trenčín je stanovisko nasledovné:

Vybudovanie dažďových vpustov na ulici Pri parku pri Súkromnej materskej škole a Materskej škole je zaradené do poradovníka opráv miestnych komunikácií. Vpuste bude možné realizovať až v roku 2017, momentálna realizácia nie je možná nakoľko v tomto roku neboli z rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky.

Po prešetrení petície a vyhodnotení jej dôvodov dospel orgán verejnej správy k nasledujúcim záverom:

Z vyššie uvedeného vyplýva, že „Petícií vo veci opravy cestnej komunikácie na ulici Pri parku – Záblatí“ – sa nevyhovuje.

 

Petície v roku 2015

1. Petícia na zabezpečenie parkovísk pre obyvateľov domov 2750/13, 2751/11, 2752/9, 2753/7, 2754/5, 2755/3 na ul. Gen. Svobodu

Mesto Trenčín ako orgán územnej samosprávy v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ods. 5 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (zákon o petičnom práve), týmto oznamuje vybavenie petície.

Vyjadrenie Mesta Trenčín: Ul. Gen. Svobodu pri bytových domoch 2750/13, 2751/11, 2752/9, 2753/7, 2754/5, 2755/3 v Trenčíne, je miestna komunikácia, obojsmerná dvojpruhová, slepá cesta s obratiskom. V súčasnej dobe nie je možné zabezpečiť parkovacie miesta na tejto komunikácii. Vybudovanie nových parkovacích miest si vyžaduje stavebné úpravy. Mesto Trenčín, útvar dopravy navrhne zaradiť do investičných akcií na rok 2016 vybudovanie prepojenia ul. Gen. Svobodu, zjednosmernenie danej ulice a vytvorenie nových parkovacích miest.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!