Petície

Oznámenie o vybavení petícii

V súlade s §5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov Mesto Trenčín oznamuje vybavenie petícií.

Petície v roku 2019

1. Petícia „Zachráňme výstavbu Ihriska Nad Tehelňou Trenčín“

Mesto Trenčín ako orgán územnej samosprávy v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (orgán verejnej správy) vo veci  „Zachráňme výstavbu Ihriska Nad Tehelňou Trenčín“ a v zmysle § 5 ods.7) zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (zákon o petičnom práve), týmto oznamuje vybavenie petície.

Mesto Trenčín – Útvar územného plánovania prijal vyššie uvedenú petíciu, odstúpením Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trenčín, a prednostu MsÚ v Trenčíne, po predchádzajúcich procesných úkonoch, dňa 18. 3. 2019. Po preštudovaní petície vo vzťahu k funkčnému využitiu územia a majetkovo – právnych vzťahoch, dávame nasledovné stanovisko:

 • podľa platného ÚPN, schváleného uznesením MsZ č. 683 zo dňa 12. 12. 2012, v znení Zmien a doplnkov č. 2, schválených uznesením MsZ č. 338 zo dňa 16. 12. 2015 ,  Zmien a doplnkov č. 1, schválených uznesením č. 427 zo dňa 17. 2. 2016, a Zmien a doplnkov č. 3, schválených uznesením č. 1537 zo dňa 26. 9. 2018,  je predmetná parcela CKN 2108/690 kú. Trenčín definovaná  regulatívom UB 02 – Nadštandardné rodinné domy a rezidencie, s maximálnou výškou zástavby 2 NP + S, maximálnou zastavanosťou 20%, a minimálnym podielom zelene 70%.
 • k zmene funkčného využitia prišlo v ostatnom procese Zmien a doplnkov č. 3 ÚPN mesta Trenčín, schválenom v orgánoch mesta tak, ako je vyššie uvedené, dňa 26. 9. 2018, a to na základe žiadostí vlastníka tejto parcely pána Jaroslava Svetlíka, vrátane ďalších žiadostí zo strany fyzických a právnických osôb.
 • Územnoplánovacie procesy sa riadia zákonom č. 24/2006 Z.z., o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, a zákonom č. 50/76 Zb., v znení neskorších predpisov. V rámci toho sú všetky podnety na zmeny funkčného využitia, doplnky rozvojových území, opravy zrejmých chýb a pod., predmetom tohto procesu, s možnosťou podania písomných pripomienok a podnetov, zo strany verejnosti.  Zároveň sa vyjadrujú ku každej navrhovanej zmene aj dotknuté orgány štátnej správy a samosprávy.
 • Zo strany verejnosti boli k zmene funkčného využitia parcely č. 2108/690, kú. Trenčín, ako aj susednej parcele č. 977/39, kú. Trenčín vznesená pripomienka zo strany poslanca MsZ Richarda Medala, kde nesúhlasil so záberom verejnej zelene. Táto pripomienka nebola akceptovaná, a bola riadne prerokovaná podľa § 22 ods. 7 zákona, keďže nešlo  o verejnú zeleň. Žiadne iné pripomienky zo strany verejnosti k zmene funkčného využitia vznesené neboli.
 • Zo strany dotknutých orgánov sa k zmene funkčného využitia oboch parciel kladne vyjadril Okresný úrad v Trenčíne – Odbor starostlivosti o životné prostredie, ako aj Štátna ochrana prírody SR, a zároveň bol tejto lokalite udelený súhlas s použitím pôdy na nepoľnohospodárske účely zo strany Okresného úradu v Trenčíne – Odbor opravných prostriedkov.
 • Žiadne písomné pripomienky zo strany občanov, ktorí sú uvedení v doručenej petícii, neboli v tomto procese mestu Trenčín doručené. Podľa platnej legislatívy tak nevyužili možnosť pripomienkovať tento proces v danom čase, a nevyužili ani možnosť verejného prerokovania spojeného s výkladom spracovateľa, ktoré sa uskutočnilo dňa 13. 6. 2018.
 • V čase schvaľovania zmluvného vzťahu, na ktorý sa odvolávate, platil ÚPN mesta Trenčín, schválený v roku 1998, následne bol spracovaný a schválený nový ÚPN mesta z roku 2012, o zmenu funkčného využitia požiadal vlastník parcely až v ostatnom procese zmien a doplnkov č. 3.
 • Čo sa týka práva Mesta Trenčín vymáhať nároky z Kúpnej zmluvy uzatvorenej v roku 2002 medzi Mestom Trenčín a súčasným vlastníkom pozemku p. č. 2108/690, k.ú. Trenčín, dovoľujeme si uviesť, že akýkoľvek nárok Mesta Trenčín je vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti a vzhľadom k uplynutiu premlčacej doby nevymáhateľný.
   

Na základe vyššie uvedených skutočností mesto Trenčín podľa príslušnej legislatívy petícii občanov „Zachráňme výstavbu ihriska Nad tehelňou“ nevyhovuje.

2. Petícia proti plánovanej realizácii prístupovej cesty (vjazdu) na stavenisko obytného súboru (ďalej len OS) Suchý dub z Južnej ulice - stanovisko

Mesto Trenčín – Útvar územného plánovania ako odborný útvar v tejto veci, prijal predmetnú „Petíciu proti plánovanej realizácii prístupovej cesty na stavenisko obytného súboru Suchý dub z Južnej ulice“, odstúpením z Útvaru kontroly mesta Trenčín a doplnení dňa 17. 5. 2019, a následne upovedomením o predĺžení lehoty na vybavenie zo dňa 25. 6. 2019. Po jej posúdení v zmysle platného ÚPN mesta, v znení zmien a doplnkov, dáva k nej nasledovné stanovisko:

 • Predmetná petícia obyvateľov ul. Južnej poukazuje na viaceré aspekty, týkajúce  sa územnoplánovacej dokumentácie a požiadavky na rešpektovanie výstavby len IBV (t.j. individuálna bytová  výstavba) s maximálnou výškou zástavby 2 NP + S, realizácie vjazdu na stavenisko z existujúcej stavebnej komunikácie k OS Liptovská, ďalej na zhoršenie a znečistenie životného prostredia, likvidácie existujúcej zelene, zníženia počtu parkovacích miest, zhoršenie bezpečnosti premávky, a celkovo negatívneho vplyvu na jestvujúce rodinné domy na ul. Južnej.
 • Relevantným a platným dokumentom, určujúcim predpoklady pre akúkoľvek výstavbu na území mesta Trenčín, je platná územnoplánovacia dokumentácia, v znení zmien a doplnkov, príslušné STN, stavebný zákon, a súvisiace technické a právne predpisy.
 • ÚPN mesta Trenčín, schvaľovaný v roku 1998,  definoval toto územie, vrátane lokality rodinných domov ul. Južnej, na hromadnú formu bývania, s maximálnou výškou zástavby 7 NP + S. Toto funkčné využitie územia platilo až do schválenia novej územnoplánovacej dokumentácie v roku 2012.
 • podľa platného ÚPN, schváleného uznesením MsZ č. 683 zo dňa 12. 12. 2012, v znení Zmien a doplnkov č. 2, schválených uznesením MsZ č. 338 zo dňa 16. 12. 2015 , Zmien a doplnkov č. 1, schválených uznesením č. 427 zo dňa 17. 2. 2016, a Zmien a doplnkov č. 3, schválených uznesením MsZ č. 1537 zo dňa 26. 9. 2018, je predmetná lokalita (vrátane navrhovanej výstavby OS Suchý dub situovaná za ul. Južnou tak, ako je uvedené v grafickej prílohe), definovaná regulatívom UB 03 – Obytné územie – mestské vily a intenzívna malopodlažná zástavba, s maximálnou výškou zástavby 2 NP + S. Maximálna zastavanosť je pri tomto regulatíve určená na 65%, minimálny podiel zelene je stanovený na 25%. Tieto percentá je nutné rešpektovať.
 • Regulačný list UB 03 určuje, že  územie mestského bloku slúži primárne na bývanie v rodinných domoch a  bytových domoch a im podobných stavbách podľa špecifikácie nižšie – t.j. v mestských vilách,  v malopodlažnej zástavbe radovej, átriovej, alebo terasovej, v malopodlažnej zástavbe habitatového typu, a súčasťou tohto územia môžu byť aj bytové domy, ale s podmienkou  splnenia maximálnej  zastavanosti a minimálneho  podielu  zelene pre tento regulatív UB03  a splnenia maximálnej povolenej výšky  pre daný blok. Zástavba habitatového typu je prechodný typ medzi rodinnými domami a malopodlažnou zástavbou bytovými domami, mestská vila je bytová budova vilového typu, so 4 – 8 bytovými jednotkami a maximálne 4 NP vrátane strešného podlažia.
 • S pre potreby ÚPN mesta, v znení zmien a doplnkov, predstavuje buď podkrovný priestor, alebo odsadené podlažie, počet podzemných podlaží sa v ÚPN neudáva. Presná definícia a výklad pojmu podkrovný priestor, resp. odsadené podlažie, je definované v Záväznej časti ÚPN mesta, kap. C.2.4. Regulatívy hmotovo – priestorovej štruktúry, a ich splnenie je v plnom rozsahu nevyhnutné pre akékoľvek konania podľa zákona č. 50/76 Zb., v znení neskorších predpisov, a to takto:
 • Podkrovný priestor

Podkrovný priestor je vnútorný priestor domu prístupný z posledného nadzemného podlažia vymedzený krovom a ďalšími stavebnými konštrukciami.  Za podkrovný priestor sa pritom považuje také podlažie, ktoré má aspoň nad tretinou podlahovej plochy šikmú konštrukciu krovu a ktorého zvislé obvodové steny nadväzujú na šikmú strešnú konštrukciu alebo stropnú konštrukciu a nie sú vyššie ako 2/3 výšky bežného nadzemného podlažia domu. V prípade ak má podkrovný priestor viac ako jednu využiteľnú úroveň zaratúvajú sa tieto ďalšie úrovne do celkového počtu nadzemných podlaží.

 • Odsadené podlažie

Odsadené podlažie je posledným podlažím budovy, ktorého zastavaná plocha je o odsadenie menšia ako plocha predchádzajúceho (predposledného) podlažia. Pri rodinných domoch, bytových domoch a polyfunkčných bytových domoch je minimálne požadované odsadenie podlažia zo strany ulice rovné výške typického podlažia objektu, pri ostatných objektoch 2/3 výšky typického podlažia objektu.

 • Navrhovaná forma zástavby OS Suchý dub v plnom rozsahu spĺňa regulatívy UB 03, vrátane navrhovanej formy bytových objektov, požadovaných percent zastavanosti,  podielu zelene a maximálnej výšky, požiadavka obyvateľov ul. Južnej na realizáciu výhradne IBV zástavby s max. výškou 2 NP + S, resp. zníženia maximálnej  výšky na 1 NP je irelevantná.
 • Dopravné prepojenie v pokračovaní ul. Južnej, je  definované ako súčasť dopravnej kostry ( ako  mestská komunikácia )  od schválenia ÚPN mesta, v roku 2012, a to v mierke prislúchajúcej ÚPN, bez ďalšej podrobnejšej projektovej dokumentácie, resp. prípravy na konkrétnu investíciu. Mesto Trenčín ako orgán územného plánovania neuvažuje so zrušením tohto prepojenia v rámci ÚPN. Dopravná kostra mesta Trenčín ( a teda aj predmetné navrhované prepojenie)  je podľa kap. C. 12. 1.1. Cestná komunikačná sieť a cestné stavby súčasťou kap. C.12.1. Verejnoprospešné stavby dopravné,  podľa § 108 ods. 3 zákona č. 50/76 Zb., v znení neskorších predpisov.
 • Po pracovných rokovaniach s investorom OS Suchý dub, bude počas výstavby vjazd zabezpečený priamo z p.č. 2180/8 kú. Trenčín.
 • Trvalé dopravné napojenie v zmysle  technických možností napojenia, uvažovaného budúceho predĺženia  a zokruhovania ul. Gen. Svobodu, bude riešené s napojením na jestvujúci vjazd a pozemky vo vlastníctve mesta Trenčín, t.j. cez p.č. 2316/3 a 2316/7, pričom ide o napojenie z verejnej miestnej komunikácie tak, ako je zabezpečené aj pre obyvateľov ul. Južnej. Toto dopravné napojenie zároveň rieši aj umiestnenie zberných polopodzemných kontajnerov, uvažuje s vybudovaním cestného retardéra prioritne pre zlepšenie dopravných parametrov obyvateľov ul. Južnej, a taktiež je plánované aj vybudovanie odstavných miest MHD. Požiadavka „neprenajať investorovi mestský pozemok na žiadaný účel, s cieľom zabrániť zhoršeniu podmienok bývania pre obyvateľov ul. Južnej“, nie je relevantná z hľadiska ÚPN mesta, v znení zmien a doplnkov.
 • Požiadavka VMČ Juh, doručená elektronicky zástupcovi primátora mesta Trenčín dňa 28. 5. 2019, na zmenu maximálnej výšky z 2 NP + S na 1 NP, je z hľadiska priestorových a funkčno – prevádzkových vzťahov v danom území neprijateľná.  
 • Požiadavky, súvisiace s procesom EIA, je potrebné riešiť s Okresným úradom v Trenčíne – Odborom starostlivosti o životné prostredie, ktorý je kompetentný konať v tejto veci.
 • Na základe vyššie uvedených skutočností a faktov, súvisiacich s platnou územnoplánovacou dokumentáciou, príslušnými technickými normami, a zákonom č. 50/76 Zb., v znení neskorších predpisov, mesto Trenčín a príslušné odborné útvary horeuvedenej petícii:
 • Nevyhovujú v požiadavke realizácie len IBV s maximálnou výškou 2 NP + S, ani znižovaním maximálnej výšky na 1NP. Navrhovaný Obytný súbor Suchý dub je riešený v súlade s platným ÚPN mesta, v znení zmien a doplnkov, a sú rešpektované požadované parametre formy, výšky, zastavanosti a podielu zelene.
 • Nevyhovujú požiadavke iného dopravného napojenia, než je uvedené v investičnom zámere, ktoré je navrhované v súlade s technickými normami a z verejnej komunikácie
 • Vyhovujú požiadavke dočasného dopravného napojenia počas výstavby z p.č. 2180/8 kú. Trenčín
3. Petícia pre vybudovanie výjazdu na hrádzu a železničný most pre cyklistov, chodcov a matky s kočíkmi

        Mesto Trenčín  ako orgán územnej samosprávy v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (orgán verejnej správy) Vám ako podávajúcej osobe a osobe určenej na styk s orgánom verejnej správy Vo veci Petície na vybudovanie výjazdu na hrádzu a železničný most pre cyklistov, chodcov a matky s kočíkmi a v zmysle §5 ods.5 zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov ( zákon o petičnom práve ), týmto oznamuje vybavenie petície.

        V zmysle §5 ods.5 zákona o petičnom práve je príslušný orgán verejnej správy povinný prešetriť a vybaviť petíciu tak, aby zistil skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom.

Dňa 01.07.2019 bola na Mestský úrad V Trenčíne doručená „Petícia pre vybudovanie výjazdu na hrádzu a železničný most pre cyklistov, chodcov a matky s kočíkmi“, s prílohou petičných hárkov v počte 14 ks.

Stanovisko Mesta Trenčín je nasledovné:

Mesto Trenčín dalo v minulom roku vypracovať projektovú dokumentáciu na výstavbu cyklotrasy z hrádze pri železničnom moste na Vlársku ulicu, ktorej súčasťou budú aj výjazdy na hrádzu po oboch stranách nového železničného mosta. V súčasnosti prebieha majetkovoprávne vysporiadanie po skončení ktorého bude možné spustiť povoľovací proces. Samospráva chce taktiež požiadať o nenávratný finančný príspevok z fondov európskej únie, ktorým by sa časť stavby prefinancovala. Toto je však možné uskutočniť až po vydaní stavebného povolenia. Predpokladaná doba výstavby je najneskôr do konca roka 2022.

Po prešetrení petície a vyhodnotení jej dôvodov dospel orgán verejnej správy k nasledujúcim záverom:

Z vyššie uvedeného vyplýva, že „Petícii na vybavenie výjazdu na hrádzu a železničný most pre cyklistov, chodcov a matky s kočíkmi“  sa vyhovuje.

4. Petícia o zachovanie klubu dôchodcov a kultúrneho domu Istebník v prospech miestnych občanov

            Dňa 1.7.2019 bola Mestu Trenčín doručená petícia s označením „Petícia o zachovanie klubu dôchodcov a kultúrneho domu Istebník v prospech miestnych občanov“, ktorou podpísané osoby žiadali o zachovanie klubu dôchodcov.

            Pôvodná lehota na vybavenie predmetnej petície, vyplývajúca z príslušnej legislatívy bola 13.8.2019. Z dôvodu potreby prešetrenia a zistenia skutočného stavu veci, mesto požiadalo o prejednanie petície Komisiou kultúry a cestovného ruchu, pričom termín zasadnutia tejto komisie bol určený až po pôvodnej lehote na vybavenie petície. Z uvedeného dôvodu bola pôvodná lehota na vybavenie predĺžená v zmysle § 5 ods. 5 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o petičnom práve) o 30 pracovných dní, t.j. do 25.9.2019.

            Mesto preverilo aj stanovisko poslancov príslušnej mestskej časti. V zmysle zápisnice zo zasadnutia Výboru mestskej časti Západ zo dňa 26.6.2019 k riešeniu využitia objektu bývalého kultúrneho domu na Istebníckej ulici, v kontexte s požiadavkami dôchodcov a požiadavkami vyplývajúcimi z potrieb škôlky na Medňanského ulici uviedol pán poslanec Barčák nasledovné: „Už viackrát som na to odpovedal. Vznikla tu fáma, že by tu mal byť zrušený klub dôchodcov. Miestnosť klubu dôchodcov v tomto objekte bude zachovaná, súhlasia s tým všetci piati poslanci VMČ Západ. Ďalej sa budeme zapodievať plánom investičných akcií na ďalšie 3 roky tohto funkčného obdobia. Táto fáma zrušenia klubu vznikla na základe požiadavky škôlky na rozšírenie priestorov. V tejto časti mesta sa v poslednom čase realizuje rozsiahla bytová výstavba, ktorá spôsobuje nárast požiadavky umiestnenia detí do škôlok. Na budúci rok bude vypracovaný projekt rekonštrukcie tohto objektu. Uvažujeme, že klub dôchodcov v tomto rozsahu so samostatným vstupom zostane zachovaný. V zbytku v súčasnosti nevyužitých priestorov budeme hľadať možnosť vybudovania minimálne dvoch ďalších tried a telocvične pre škôlku. Rozšírenie škôlky bude jedna z našich priorít pre budúci rok.“

            Komisia kultúry a cestovného ruchu  zvolaná na deň 20.8.2019 mala vo svojom programe aj bod týkajúci sa prejednania a zaujatia stanoviska k petícii ohľadom zachovania KD a KS Istebník. Komisia kultúry a cestovného ruchu dňa 20.8.2019 však nebola uznášaniaschopná. Ďalšie zasadnutie Komisie kultúry a cestovného ruchu  bolo zvolané na  17.9.2019. Na tomto  zasadnutí Komisia kultúry a CR prijala k predmetnej petícii nasledovné uznesenie: „Komisia kultúry a CR odporúča zachovanie súčasného stavu využívania klubu dôchodcov v KS Istebník“.

            Po preverení na Investičnom útvare konštatujeme, že v roku 2019 Mesto Trenčín nemá v rozpočte vyčlenené peniaze na investíciu v budove kultúrneho domu Istebník.

Na základe zistených skutočností je zjavné, že priestor, ktorý na svoju činnosť využíva klub dôchodcov, Mesto Trenčín neplánuje dať do užívania inému subjektu ani žiadnym spôsobom narušiť jeho činnosť. Zároveň má záujem na všestrannom využití predmetného objektu a vykonáva kroky na zveľaďovanie predmetných priestorov. V nedávnom období bola zrealizovaná výmena vstupných dverí, položená nová podlahová krytina ako aj osadený stojan na bicykle, pre skvalitnenie podmienok na užívanie tejto nehnuteľnosti.

            Mesto Trenčín petíciu prešetrilo a v súlade s verejným a spoločným záujmom petícii vyhovelo v rozsahu „zachovania súčasného stavu využívania klubu dôchodcov v kultúrnom dome Istebník.“

          Sme toho názoru, že viacúčelové využívanie priestorov kultúrneho domu Istebník, ktorý aktuálne  využíva klub dôchodcov, materská škola a aj mestská polícia, slúži v prospech širokého spektra miestnych občanov a priestor je plnohodnotne využitý.

5. Petícia proti zvýšeniu úhrad o 30 % z nasledovných dôvodov: ...

Dňa 02.07.2019 bola do podateľne Mesta Trenčín, neznámou osobou vo vašom mene, doručená „ Petícia proti zvýšeniu úhrad o 30 %“ s požiadavkou, aby úhrady podľa VZN boli zvýšené najviac o 10 %.

Listom zo dňa 04.07.2019 č.: HK/2019/34518/96060 Vám, ako prvému podpísanému v uvedenej petícii, bola zaslaná „Výzva na odstránenie nedostatkov petície“ v zmysle § 5 ods. 4 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v platnom znení,(ďalej len zákon o petičnom práve) z dôvodu, že uvedená petícia nemalá náležitosti podľa § 5 odseku 1 zákona o petičnom práve. Výzvou ste boli vyzvaný k doplneniu petície najneskôr do 30 pracovných dní od doručenia výzvy, s poučením, že ak v tejto lehote nedostatky nebudú neodstránené, Mesto Trenčín, ako orgán verejnej moci, petíciu odloží. Petícia bola doplnená dňa 15.07.2019.

V zmysle § 5 ods. 5 zákona o petičnom práve „Príslušný orgán verejnej moci je povinný prešetriť a vybaviť petíciu tak, aby zistil skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom. Výsledok vybavenia petície písomne oznámi do 30 pracovných dní od doručenia petície alebo od odstránenia jej nedostatkov podľa odseku 4 zástupcovi. Vo zvlášť zložitých prípadoch, príslušný orgán verejnej moci písomne oznámi zástupcovi, že petícia sa vybaví v lehote najneskôr do 60 pracovných dní.“

V zariadení pre seniorov, Lavičková 10, Trenčín sa pre klientov poskytujú: odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti, pričom výška úhrady za ne je stanovená v prílohe č. 1 VZN č.8/2016 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín v znení neskorších zmien a doplnkov.

Na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, ktoré sa konalo dňa 03.07.2019, bola pripravená novelizácia citovaného VZN. Hlavným obsahom návrhu novelizácie VZN 8/2016 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín bola zmena poplatkov za jednotlivé sociálne služby poskytované Sociálnymi službami mesta Trenčín, m.r.o. Posledná rozsiahla zmena poplatkov bola v roku 2011 a odvtedy sa v podstate len menila štruktúra poplatkov, resp. začali sa poskytovať nové služby a neboli zahrnuté v poplatkoch alebo zo zákona museli byť niektoré poplatky rozdelené podrobnejšie.

Výška poplatkov v pobytových zariadeniach závisí od služieb, ktoré sa občanovi poskytujú a od stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, od veľkosti obytnej miestnosti a od druhu stravy, ktorú občan poberá. Návrh VZN, ktorý bol predložený na rokovanie MsZ , navrhoval zvýšenie poplatkov v priemere 30%.

Niektoré sociálne služby boli navrhnuté bez poplatkov, aby sa zjednodušila evidencia a spôsob výpočtu úhrady za poskytované služby.

Výdavky na sociálne služby sa zvýšili hlavne z dôvodov, ktoré je poskytovateľ (teda SSMTN) povinný dodržiavať:

– Maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca a minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov

– Úprava priestorov – bezbariérové kúpeľne hygienické zariadenia, vstupy do budov

– Valorizácia platov zamestnancov – zákon č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

– Zvýšené prevádzkové výdavky budov na energie

Ešte pred rokovaním MsZ, návrh novelizácie VZN č.8/2016 prerokovali príslušné komisie MsZ s nasledovným výsledkom:

1. Komisia sociálnych vecí a verejného poriadku prerokovala návrh VZN Mesta Trenčín č. 19/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Trenčín č. 8/2016 dňa 12.6.2019 a schválila zmeny poplatkov v nasledovných službách: dovoz obedov, prepravná služba a detské jasle (príloha č. 4, č. 7 a č. 8). Zvýšenie poplatkov v zariadení pre seniorov, (príloha č.1), v zariadení opatrovateľskej služby, (príloha č. 2 ), za opatrovateľskú službu domácnosti (príloha č. 3) v navrhovanej výške sociálna komisia neschválila, doporučila zvýšenie o 15 % z aktuálnych poplatkov.

2. Finančná a majetková komisia prerokovala návrh VZN č. 19/2019 dňa 13.6.2019 s nasledovným uznesením:

a/ odporučila schváliť Návrh VZN Mesta Trenčín č.19/2019, ktorým sa mení  a dopĺňa VZN  Mesta Trenčín č.8/2016 o sociálnych službách a úhradách za sociálne  služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín    

b/ odporučila SSMTN každoročne k marcu predkladať správu o ekonomicky oprávnených  nákladoch, tak aby sa mohla  FMK vyjadrovať k problematike navrhovanej výšky poplatkov

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom zasadaní dňa 03.07.2019 prerokovalo návrh č. 19/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 8/2016 o sociálnych službách a úhradách za poskytované sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín. Predsedníčka Komisie sociálnych vecí a verejného poriadku, p. Eva Struhárová predložila pozmeňovací návrh k návrhu VZN, ktorým sa upravila (znížila) výška poplatkov v zariadení pre seniorov (t. j. na Lavičkovej 10), v zariadení opatrovateľskej služby a pri poskytovaní opatrovateľskej služby v domácnosti, čiže terénnej opatrovateľskej služby, mimo projekt Podpora opatrovateľskej služby z navrhovaných 30 % na 15 % (teda tak, ako odporučila Komisia sociálnych vecí a verejného poriadku). Tento návrh bol mestským zastupiteľstvom schválený a zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 251 ktorým schválilo Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 19/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 8/2016 o sociálnych službách a úhradách za poskytované sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín. Všeobecne záväzným nariadením Mesta Trenčín č. 19/2019 sa zmenila Príloha č. 1 k  Všeobecne záväznému nariadeniu č. 8/2016 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín- Zariadenie pre seniorov, ul. Lavičková č. 10 Trenčín s novými výškami jednotlivých sadzieb (navýšenými nie o 30%, ale o 15%) s účinnosťou od 01.09.2019.

Vzhľadom na uvedené „Petícii proti zvýšeniu úhrad o 30 %“ s požiadavkou, aby úhrady podľa VZN boli zvýšené najviac o 10 % sa nevyhovuje.

 

Petície v roku 2018

1. Petícia za zachovanie kapacít a priestorov mestských jaslí v Trenčíne, ulica 28. októbra

Mesto Trenčín ako orgán územnej samosprávy v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (orgán verejnej správy) vo veci Petície za zachovanie kapacít a priestorov mestských jaslí v Trenčíne, ulica 28. októbra a v zmysle § 5 ods.7) zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (zákon o petičnom práve), týmto oznamuje vybavenie petície.

Vyjadrenie Mesta Trenčín:

Pri vybavovaní petície Mesto Trenčín zhodnotilo skutkový stav, posúdilo obsadenosť detských jaslí, a to priemernou obsadenosťou a zároveň obsadenosť k 1. 9. daného roku, od roku 2014 do 2017. Ďalej Mesto Trenčín zohľadnilo skutočnosť, že v nehnuteľnosti č. 7, ulica 28. októbra sídli a prevádzkuje sa zároveň Materská škola, ktorej občania listom zo dňa 3. 5. 2016 vyzvali primátora Mesta Trenčín za zachovanie Materskej školy v Trenčíne , ulica 28. októbra. Výzvu podpísalo viac ako 100 občanov Mesta Trenčín.

Po prešetrení petície a vyhodnotení jej dôvodov dospel orgán verejnej správy k nasledujúcim záverom:

Petícii  za zachovanie kapacít a priestorov mestských jaslí v Trenčíne, ulica 28. októbra, doručenej dňa 14. 3. 2018 a doplnenej 21. 3. 2018, evidovanej pod číslom 1/2018 vyhovuje Mesto Trenčín čiastočne.

Detské jasle v Trenčíne, ulica 28. októbra budú naďalej prevádzkované prevádzkovateľom Sociálne služby Mesta Trenčín, m. r. o., zároveň bude zachovaná prevádzka Materskej školy. Mesto Trenčín pri prevádzkovaní oboch zariadení zohľadnilo požiadavky vznesené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trenčíne.

 

2. Petície za reguláciu telekomunikačných stavieb mobilných operátorov v územnom pláne Mesta Trenčín

Mesto Trenčín ako orgán územnej samosprávy v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (orgán verejnej správy) vo veci  „Petície za reguláciu telekomunikačných stavieb mobilných operátorov v územnom pláne Mesta Trenčín“ a v zmysle § 5 ods.7) zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (zákon o petičnom práve), týmto oznamuje vybavenie petície.

V súčasnosti prebieha proces Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu mesta Trenčín s predpokladom jeho schválenia a prijatia Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) do konca roku 2018.

Návrh Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu mesta Trenčín ( ÚPN) v textovej časti v bode 4. obsahuje už požiadavku na „doplnenie regulatívov pre umiestnenie zariadení bezdrôtových telekomunikačných sieti“. K regulácií týchto zariadení v zmysle zákona a metodiky touto zmenou dôjde. Zároveň regulatívy budú do ÚPN v primeranej mierke a rozsahu zapracované. Návrh je zverejnený na webovom sídle Mesta Trenčín Územný plán mesta Trenčín – Zmeny a doplnky č. 3 – textová časť a dňa 13. júna 2018 sa uskutočnilo aj verejné prerokovanie spojené s výkladom spracovateľa.

Po prešetrení petície, zistení skutočného stavu a súladu a rozporu s právnymi predpismi a verejným záujmom

„Petícii za reguláciu telekomunikačných stavieb mobilných operátorov v územnom pláne Mesta Trenčín“ sa vyhovuje.

V časti predmetu petície tykajúcej sa zníženia žiarenia alebo premiestnenia stavby mobilného operátora Telekom na rohu ulíc Puškinova a Biskupická v areáli DEMY nie je možné, vzhľadom na zistený rozpor so súhlasom k prevádzke vydaný rozhodnutím Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR číslo 20408/2014/D411- ÚVHR/49409 zo dňa 7. 8. 2014 a princíp retroaktivity, vyhovieť.

 

3. Petícii za zrušenie dlhodobého parkovacieho státia v zóne D od 08:00 hod. do 16:00 hod na celej ulici Tatranská

Mesto Trenčín ako orgán územnej samosprávy v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (orgán verejnej správy) vo veci  „Petície za zrušenie dlhodobého parkovacieho státia v zóne D od 08:00 hod. do 16:00 hod na celej ulici Tatranská“ a v zmysle § 5 ods.7) zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (zákon o petičnom práve), týmto oznamuje vybavenie petície.

Po dlhodobom monitorovaní parkovania na ulici Tatranská a priľahlých uliciach a petícii občanov z ulice Tatranská došlo k prehodnoteniu zaradenia ulice Tatranská z dlhodobých parkovísk v pásme D, kde je doba spoplatnenia v pracovných dňoch od 08:00 hod. do 16:00 hod. – do parkovísk v pásme D kde je doba spoplatnenia v pracovných dňoch od 00:00 hod. do 24:00 hod. ( s výnimkou dlhodobých parkovísk).

Po prešetrení petície, zistení skutočného stavu a súladu a rozporu s právnymi predpismi a verejným záujmom „Petícii za zrušenie dlhodobého parkovacieho státia v zóne D od 08:00 hod. do 16:00 hod na celej ulici Tatranská“

sa vyhovuje.

V súčasnosti sa na tomto zámere pracuje a po prerokovaní na komisií pri Mestskom zastupiteľstve, zmene v Prevádzkovom poriadku zóny s plateným státím v meste Trenčín a skončení všetkých prác na rekonštrukcii vodovodu v okolí ulíc Partizánska a Olbrachtova, bude ulica Tatranská preradená do parkovísk v pásme D, kde je doba spoplatnenia v pracovných dňoch od 00:00 hod. do 24:00 hod. s výnimkou dlhodobých parkovísk.

4. Petície za zachovanie zelene a proti výstavbe parkoviska

Mesto Trenčín ako orgán územnej samosprávy v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (orgán verejnej správy) vo veci  „Petície za zachovanie zelene a proti výstavbe parkoviska“ a v zmysle § 5 ods.7) zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (zákon o petičnom práve), týmto oznamuje vybavenie petície.
 
Mesto Trenčín má v schválenom kapitálovom rozpočte na rok 2018 zaradenú investičnú akciu „Riešenie statickej dopravy a prístupovej komunikácie ku garážam Opatovská.“

Po prešetrení petície, zistení skutočného stavu a súladu a rozporu s právnymi predpismi a verejným záujmom sa „Petícii za zachovanie zelene a proti výstavbe parkoviska“,

sa vyhovuje.

Investičná akcia „Riešenie statickej dopravy a prístupovej komunikácie ku garážam na ul. Opatovskej“ sa nebude realizovať.

Petície v roku 2017

1. Petícia proti výstavbe parkoviska na rozhraní ulíc Dlhé Hony a 28. októbra

Mesto Trenčín ako orgán územnej samosprávy v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (orgán verejnej správy) vo veci Petície proti výstavbe parkoviska na rozhraní ulíc Dlhé Hony a 28. októbra a v zmysle § 5 ods. 5 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (zákon o petičnom práve), týmto oznamuje vybavenie petície.

Vyjadrenie Mesta Trenčín:

Na základe požiadaviek občanov od Spoločenstva vlastníkov bytov 28. októbra sa parkovacie miesta uvedené v petícii nebudú realizovať.

Po prešetrení petície a vyhodnotení jej dôvodov dospel orgán verejnej správy k nasledujúcim záverom:

Z vyššie uvedeného vyplýva, že „Petícií proti výstavbe parkoviska na rozhraní ulíc Dlhé Hony a 28. októbra“  sa vyhovuje.

 

2. Petícia proti vydaniu stavebného povolenia na výstavbu stavby: Nadstavba výmenníkovej stanice na p.č.821

Mesto Trenčín ako orgán územnej samosprávy v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (orgán verejnej správy) vo veci Petície proti vydaniu stavebného povolenia na výstavbu stavby: Nadstavba výmenníkovej stanice na p.č.821 a v zmysle § 5 ods.5 zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (zákon o petičnom práve), týmto oznamuje vybavenie petície.

Vyjadrenie Mesta Trenčín:

Stavba je v súlade s platným územným plánom mesta Trenčín schváleným MsZ v Trenčíne uznesením č.683 zo dňa 12.12.2012 v znení Zmien a doplnkov č.2, schválených uznesením MsZ č.338 zo dňa 16.12.2015 a Zmien a doplnkov č.1, schválených uznesením č.427 zo dňa 17.2.2016.

K územnému konaniu sa v zmysle §140b vyjadrujú kladne všetky dotknuté orgány štátnej správy, RÚVZ, správcovia inžinierskych sietí, ako aj Mesto Trenčín, ako príslušný orgán vo veciach ochrany drevín podľa § 2 písm. f) zákona č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a podľa § 69 ods. 1 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, Mesto Trenčín, ako príslušný orgán ochrany ovzdušia podľa § 27 ods. 1 písm. c) zákona č.137/2010 Z.z. o ovzduší, Mesto Trenčín ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 63 bod 2 písm. a) zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a súčasne Mesto Trenčín, ako vecne a miestne príslušný orgán podľa § 3 ods. 2 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov. Pokiaľ všetky stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy budú kladné a nebudú protichodné, stavebný úrad nie je oprávnený nepovoliť predmetnú stavbu.

Po prešetrení petície a vyhodnotení jej dôvodov dospel orgán verejnej správy k nasledujúcim záverom:

Z vyššie uvedeného vyplýva, že „Petícií proti vydaniu stavebného povolenia na výstavbu stavby: Nadstavba výmenníkovej stanice na p.č.821 – bytový dom ul. Pred Poľom, Trenčín“  sa nevyhovuje.

 

3. Petícia proti výstavbe parkoviska v Trenčíne - sídlisko Juh - Halalovka sever

Mesto Trenčín ako orgán územnej samosprávy v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (orgán verejnej správy) vo veci Petície proti výstavbe parkoviska v Trenčíne – sídlisko Juh – Halalovka sever a v zmysle § 5 ods.5 zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (zákon o petičnom práve), týmto oznamuje vybavenie petície.

Vyjadrenie Mesta Trenčín:

Na základe stretnutia dňa 24.4.2017 zástupcov Mesta Trenčín a občanov petičného hárku Halalovka sever, nebudú vybudované parkovacie miesta na trávnatej ploche pozemku parc.č.2315/21 za bytovým domom č.2388 na ul. Halalovka.

Po prešetrení petície a vyhodnotení jej dôvodov dospel orgán verejnej správy k nasledujúcim záverom:

Z vyššie uvedeného vyplýva, že „Petícií proti výstavbe parkoviska v Trenčíne – sídlisko Juh – Halalovka sever“  sa vyhovuje.

 

4. Petícia proti výstavbe parkovacích a odstavných plôch vozidiel pri bytovom dome Východná 2426/7, Trenčín - Juh

Mesto Trenčín ako orgán územnej samosprávy v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (orgán verejnej správy) vo veci Petície proti výstavbe parkovacích a odstavných plôch vozidiel pri bytovom dome Východná 2426/7, Trenčín – Juh a v zmysle § 5 ods.5 zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (zákon o petičnom práve), týmto oznamuje vybavenie petície.

Vyjadrenie Mesta Trenčín:

Odbor dopravy sa uvedenou petíciou zaoberal a prešetril okolnosti zámeru predmetnej výstavby. Vzhľadom k záujmu mesta o dôsledné posúdenie dopadov plánovanej stavby a súladu alebo rozporu daného zámeru k verejnému alebo inému spoločnému záujmu, ako aj z dôvodu zistenia možných ďalších variant riešenia parkovania v danej oblasti bolo naplánované stretnutie zástupcov mesta s obyvateľmi v danej lokalite. Pôvodne plánované parkovacie miesta naprojektované na trávnatej ploche pozemku parc. č. 2237/426 za bytovým domom Východná 2426/7 nebudú vybudované. Nové parkovacie miesta budú po dohode s obyvateľmi bytového domu vybudované na miestach na parcele č. 2237/2.

Po prešetrení petície a vyhodnotení jej dôvodov dospel orgán verejnej správy k nasledujúcim záverom:

Z vyššie uvedeného vyplýva, že „Petícií proti výstavbe parkovacích a odstavných plôch vozidiel pri bytovom dome Východná 2426/7, Trenčín – Juh“  sa vyhovuje.

 

5. Petícia proti osadeniu stĺpikov na ulici Mateja Bela č. 24 - 28

Mesto Trenčín ako orgán územnej samosprávy v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (orgán verejnej správy) vo veci Petície proti osadeniu stĺpikov na ulici Mateja Bela č. 24 – 28 a v zmysle § 5 ods. 5 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (zákon o petičnom práve), týmto oznamuje vybavenie petície.

Vyjadrenie Mesta Trenčín:

Pred bytovým domom s číslami vchodov 24, 26, 28 nebudú osadené stĺpiky. Vlastníci v bytovom dome so vstupmi 24, 26 a 28 na vlastné náklady doplnia na šírku 0,5 m zatrávňovacie tvárnice a odstránia kamene tak, aby pri parkovaní osobného motorového vozidla ostala prejazdná šírka 3,5 m. Dopravná značka C9 (cestička pre vyznačených užívateľov) sa presunie o cca 80 m k bytovému domu v blízkosti vstupu 22. Stĺpiky budú osadené pri bytovom dome s číslami vchodov 20 a 22.

Po prešetrení petície a vyhodnotení jej dôvodov dospel orgán verejnej správy k nasledujúcim záverom:

Z vyššie uvedeného vyplýva, že „Petícií proti osadeniu stĺpikov na ulici Mateja Bela č. 24 – 28“  sa vyhovuje.

 

Petície v roku 2016

1. Petícia za čisté ovzdušie a pokojný život

Mesto Trenčín ako orgán územnej samosprávy v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vo veci Petície za čisté ovzdušie a pokojný život a v zmysle §5 ods. 5 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (zákon o petičnom práve) oznamuje vybavenie petície.

Petíciu orgán verejnej správy vyhodnotil ako odôvodnenú. Mesto Trenčín na základe uvedených skutočností uloží prevádzkovateľovi opatrenia na odstránenie nedostatkov.

 

2. Petícia za zachovanie linky č. 11 MHD Trenčín so súčasnou trasou: Kubrická - Trenčín Juh ZŠ, Trenčín Juh - Kubrická

Mesto Trenčín ako orgán územnej samosprávy v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vo veci Petície za zachovanie linky č. 11 MHD Trenčín so súčasnou trasou: Kubrická – Trenčín Juh ZŠ, Trenčín Juh ZŠ – Kubrická a v zmysle §5 ods.5 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov ( zákon o petičnom práve ) oznamuje vybavenie petície.

Linka č. 11 zabezpečuje prepojenie Kubrice – Juh ZŠ. Mesto Trenčín obstaralo návrh „Novej organizácie MHD Trenčín“ od spoločnosti DIC Bratislava. Zmeny, ktoré návrh obsahuje nepredstavujú ochudobnenie obyvateľov o obsluhu jednotlivých oblasti mesta Trenčín. Systém je navrhnutý tak, aby zabezpečil zrýchlenie prepravy cestujúcich a znížil náklady na prepravu.

Návrh, ktorý spoločnosť predniesla nie je konečný. Posledné slovo na zmenu trasovania liniek a všeobecne celej organizácie má Mesto Trenčín. Vaše pripomienky formou petície za zachovanie linky č. 11 zapracovávame do návrhu „Novej organizácie MHD Trenčín“.

 

3. Petícia proti vytvoreniu platených parkovacích zón na území mesta Trenčín

Mesto Trenčín ako orgán územnej samosprávy v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vo veci Petície proti vytvoreniu platených parkovacích zón na území mesta Trenčín a v zmysle §5 ods.5 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov ( zákon o petičnom práve ) oznamuje vybavenie petície.

1. Parkovací systém a prevádzkovanie parkovísk na miestnych komunikáciách bude podľa upraveného návrhu VZN č. 10/2016 zabezpečovať Mesto Trenčín vo vlastnom mene a na vlastný účet.

2. Parkovanie na miestnych komunikáciách bude zabezpečovať Mesto Trenčín. Trenčianska parkovacia spoločnosť, a. s. bude prevádzkovať len niektoré súkromné parkoviská.

3. Navrhnutý rozsah regulácie parkovania (6 pásiem) vychádza z poznania dopravnej situácie v meste Trenčín. Nedostatok parkovacích miest sa prejavuje počas dňa v centre mesta a jeho širšom okolí, v noci na sídliskách. Práve spoplatnenie má svojím regulačným efektom prispieť k zlepšeniu situácie v centre i na sídliskách. Podľa navrhnutého mechanizmu sú práva rezidentov riešené tak, že v centre môžu na základe parkovacej karty parkovať iba rezidenti centra mesta. Ostatní návštevníci musia za parkovné platiť podľa stanovenej hodinovej sadzby. Na sídliskách sú navrhnuté tzv. “dlhodobé parkoviská“, ktoré majú zabezpečiť zníženie dopytu po parkovacích miestach v blízkosti bytových domov. Požiadavke spoplatnenia výhradne centra mesta nie je vyhovené z vyššie uvedených dôvodov. Máme za to, že práva rezidentov sú zabezpečené a to napriek tomu, že nie sú vyhradené parkovacie miesta pre rezidentov.

4. Cenová politika bola prepracovaná na základe doručených pripomienok od občanov. Ceny parkovacích kariet pre rezidentov boli znížené. Došlo aj k odstráneniu rozdielov v cene parkovacej karty pre súkromné vozidlo rezidenta a karty pre iné vozidlo používané na súkromné účely. Cena prvej parkovacej karty do 5 eur/rok nemá regulačný charakter, tzn. nemotivuje držiteľa vozidla k obmedzeniu využívania verejného priestranstva.

5. Vedenie mesta i poslanci MsZ prehodnotili pôvodný návrh VZN č. 10/2016. Prepracovaný návrh bol zverejnený dňa 20.6.2016 a po doplnení pozmeňovacích návrhov schválený na zasadnutí MsZ dňa 6.7.2016.

 

4. Petícia za premiestnenie smetných kontajnerov

Mesto Trenčín  ako orgán územnej samosprávy v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ( orgán verejnej správy ) Vám ako podávajúcej osobe  a osobe určenej na styk s orgánom verejnej správy vo veci Petície za premiestnenie smetných kontajnerov v zmysle §5 ods.5 zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov ( zákon o petičnom práve ), týmto oznamuje vybavenie petície.

Vyjadrenie Mesta Trenčín:

Dňa 2. 5. 2016 sa uskutočnilo zasadnutie VMČ Juh Trenčín, na ktorom mala byť prezentovaná odpoveď Mestského úradu Trenčín (ďalej len MsÚ) k požiadavke premiestnenia stanoviska smetných nádob pri bytovom dome na Kyjevskej 2-4 v Trenčíne. Z predmetnej odpovede citujeme :

„Zamestnanci MsÚ, ktorých sa daná problematika priamo dotýka (útvar majetku mesta, útvar stavebný a životného prostredia, útvar dopravy, útvar hlavného architekta) prejednali danú vec na stretnutí, ktorého úlohou bolo vytypovať možnosti vytvorenia spoločného stanovišťa smetných nádob pre bytové domy na Kyjevskej ulici 2,4,6,8. Záverom stretnutia je návrh troch možností jeho umiestnenia na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa grafickej prílohy. MsÚ navrhuje, aby si vlastníci dvoch predmetných bytových domov na spoločnom stretnutí do zápisnice z domovej schôdze odsúhlasili umiestnenie spoločného stanovišťa smetných nádob.“ 

Nakoľko na predmetnom VMČ Juh ani na žiadnom z nasledujúcich VMČ Juh Trenčín sa k danej veci nikto nevyjadril, zamestnanci MsÚ Trenčín nedisponujú potrebnými informáciami od občanov, na ktoré miesto z troch ponúkaných variantov majú nádoby premiestniť.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že petíciu orgán verejnej správy vyhodnotil ako neodôvodnenú.

 

5. Petícia za riešenie dopravného problému v mestskej časti Opatová (časť Trenčín)

Mesto Trenčín  ako orgán územnej samosprávy v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ( orgán verejnej správy ) Vám ako podávajúcej osobe  a osobe určenej na styk s orgánom verejnej správy vo veci Petície za riešenie dopravného problému v mestskej časti Opatová a v zmysle §5 ods.5 zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov ( zákon o petičnom práve ), týmto oznamuje vybavenie petície.

Vyjadrenie Mesta Trenčín:

Po obhliadke zástupcami Mesta Trenčín a Okresného dopravného inšpektorátu je stanovisko nasledovné:

• zníženie rýchlosti na max. povolenú rýchlosť „30 km/hod.“ dopravný inšpektorát zamietol,
• na miestnych komunikáciách ul. Potočná v jednosmernej komunikácií smerom ku kostolu,  na ul. Niva blízko križovatky s Opatovskou ul. a na ul. Niva pred materskou škôlkou boli osadené spomaľovacie prahy. Vzhľadom k rekonštrukcií  mosta na ceste I/61 sa zvýšila intenzita vozidiel na miestnych komunikáciách. Vodiči nerešpektovali maximálnu povolenú rýchlosť v obci a nedodržiavali bezpečnosť cestnej premávky.
• svetelný oznamovateľ rýchlosti pre vodičov bude osadení na Opatovskej ul. medzi mestskou časťou Sihoť IV. a nadjazdom Opatová v priebehu budúceho roka,
• priechod pre chodcov na ul. Potočná bude potrebné stavebne upraviť ako bezbariérový vyvýšený prah so značením pre nevidiacich a špeciálnym nasvietením. Za týmto účelom je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu a získať náležité povolenia podľa stavebného zákona. V blízkej budúcnosti teda vybudovania priechodu nie je možné.
Po prešetrení petície a vyhodnotení jej dôvodov dospel orgán verejnej správy k nasledujúcim záverom:

Z celkového hľadiska bolo „Petícií k riešeniu dopravného problému v mestskej časti Opatová“ čiastočne vyhovené.

 

6. Petícia vo veci opravy cestnej komunikácie na ulici Pri Parku v Trenčíne - Záblatí

Mesto Trenčín ako orgán územnej samosprávy v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ( orgán verejnej správy ) Vám ako podávajúcej osobe a osobe určenej na styk s orgánom verejnej správy vo veci Petície za riešenie dopravného problému v mestskej časti Opatová a v zmysle §5 ods.5 zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov ( zákon o petičnom práve ), týmto oznamuje vybavenie petície.

Vyjadrenie Mesta Trenčín:

Po obhliadke zástupcami Mesta Trenčín je stanovisko nasledovné:

Vybudovanie dažďových vpustov na ulici Pri parku pri Súkromnej materskej škole a Materskej škole je zaradené do poradovníka opráv miestnych komunikácií. Vpuste bude možné realizovať až v roku 2017, momentálna realizácia nie je možná nakoľko v tomto roku neboli z rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky.

Po prešetrení petície a vyhodnotení jej dôvodov dospel orgán verejnej správy k nasledujúcim záverom:

Z vyššie uvedeného vyplýva, že „Petícií vo veci opravy cestnej komunikácie na ulici Pri parku – Záblatí“ – sa nevyhovuje.

 

Petície v roku 2015

1. Petícia na zabezpečenie parkovísk pre obyvateľov domov 2750/13, 2751/11, 2752/9, 2753/7, 2754/5, 2755/3 na ul. Gen. Svobodu

Mesto Trenčín ako orgán územnej samosprávy v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ods. 5 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (zákon o petičnom práve), týmto oznamuje vybavenie petície.

Vyjadrenie Mesta Trenčín: Ul. Gen. Svobodu pri bytových domoch 2750/13, 2751/11, 2752/9, 2753/7, 2754/5, 2755/3 v Trenčíne, je miestna komunikácia, obojsmerná dvojpruhová, slepá cesta s obratiskom. V súčasnej dobe nie je možné zabezpečiť parkovacie miesta na tejto komunikácii. Vybudovanie nových parkovacích miest si vyžaduje stavebné úpravy. Mesto Trenčín, útvar dopravy navrhne zaradiť do investičných akcií na rok 2016 vybudovanie prepojenia ul. Gen. Svobodu, zjednosmernenie danej ulice a vytvorenie nových parkovacích miest.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!