Mestské zastupiteľstvo

Orgánmi Mesta Trenčín sú primátor mesta a Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne.

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne je zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta. Počet poslancov na celé volebné obdobie štyroch rokov určí pred voľbami mestské zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov mesta. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne je zložené z 25 poslancov.

Harmonogram zasadnutí

Termíny zasadnutí mestského zastupiteľstva, odborných komisií a výborov mestských častí nájdete v dokumente nižšie.

Niektoré kompetencie Mestského zastupiteľstva

 • určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
 • schvaľovať rozpočet mesta a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet mesta, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu,
 • schvaľovať územný plán mesta alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života mesta,
 • rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,
 • určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
 • vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja mesta a zvolávať zhromaždenie obyvateľov mesta,
 • uznášať sa na nariadeniach,
 • voliť a odvolávať hlavného kontrolóra mesta, určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
 • schvaľovať štatút mesta, rokovací poriadok mestského zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
 • zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie mesta a na návrh primátora vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov mesta do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť mesta v právnickej osobe,
 • udeľovať čestné občianstvo mesta, mestské vyznamenania a ceny,
 • ustanoviť erb mesta, vlajku mesta, pečať mesta, prípadne znelku mesta.

Rokovací poriadok MsZ v Trenčíne – úplné znenie k 25.04.2018

Rokovania mestského zastupiteľstva sú zásadne verejné. Mestské zastupiteľstvo vyhlási svoje rokovanie za neverejné ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov (napr. Obchodný zákonník, zákon o bankách, zákon o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov, zákon o ochrane osobných údajov). V prípade, že požiada o možnosť vystúpiť na zasadnutí MsZ obyvateľ mesta, rozhodne o tom MsZ hlasovaním.

Zásady pre vytváranie a pre činnosť poslaneckých klubov

Poslanci môžu vytvárať poslanecké kluby podľa politickej príslušnosti alebo na základe svojho rozhodnutia na účinné vykonávanie poslaneckého mandátu, na prehĺbenie politickej spolupráce, výmeny názorov a na podporu poslaneckej iniciatívy. Poslanecký klub musí mať najmenej 3 členov. Poslanci spoločnej politickej príslušnosti môžu vytvárať jeden poslanecký klub. Viac o vytváraní poslaneckých klubov nájdete v zásadách nižšie.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!