Výstavba a stavebný poriadok

Podania podľa zákona č. 50/1967 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) spoločne s prílohami môžete Mestu Trenčín doručiť osobne, poštou alebo elektronicky prostredníctvom portálu www.slovensko.sk (služba všeobecná agenda). Podmienkou je prihlásenie prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom (eID karta). Vytvorené podanie musí byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP).

Stavebný poriadok

Zmena stavby pred dokončením
Povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení
Ohlásenie udržiavacích prác
Ohlásenie drobnej stavby
Ohlásenie stavebných úprav

Územné a stavebné konanie

Územné konanie
Stavebné konanie
Kolaudačné rozhodnutie
Zmena termínu dokončenia stavby
Povolenie zmeny užívania stavby
Odstránenie stavby
Stavebný zákon – zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku

Územno-technické informácie, stanoviská k stavbám

Poskytovanie územno-technických informácií
Vydanie predbežného stanoviska k stavbe
Vydanie záväzného stanoviska k stavbe

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!