Vydanie predbežného stanoviska k stavbe

Posúdenie zámeru stavby vydáva Útvar  hlavného architekta  na základe písomnej žiadosti. Posúdenie zámeru stavby je potrebné predložiť k záväznému stanovisku,(vydáva Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií MsÚ) ako súčasť všetkých legislatívnych úkonov v zmysle zákona č.50/76 Zb., v znení neskorších doplnkov. Posúdenie zámeru stavby predstavuje súlad s územno-plánovacími dokumentáciami a koncepčnými zámermi mesta.

Potrebné doklady

Vybavuje

Útvar hlavného architekta

Kontakt:
tel:
 032/6504 435, 032/6504 436, 032/6504 444
email:  martin.bedats@trencin.sk, adriana.mlyncekova@trencin.skandrea.ondrusova@trencin.sk, pavol.guga@trencin.sk

Doba vybavenia: 
do 30 dní 

Poplatok: 
bez poplatku

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!