Verejné zbierky

S účinnosťou od 1. júla 2014 platí nový zákon NR SR č. 162/2014 o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zbierku môžu vykonávať len právnické osoby uvedené v odseku 2 §3 zákona č.162/2014 Z.z. až po právoplatnosti rozhodnutia o zápise zbierky do registra zbierok.

Zbierku povoľuje

  • Okresný úrad v Trenčíne, ak sa má zbierka konať v jeho územnom obvode
  • Ministerstvo vnútra SR po dohode s Ministerstvom financií SR, ak sa má konať na území presahujúcom územný obvod okresného úradu

Verejnú zbierku zbieraním do stacionárnych pokladničiek, zbieraním do prenosných pokladničiek, predajom predmetov, ak je príspevok zahrnutý v ich cene a predajom vstupeniek na kultúrne podujatie, športové podujatie alebo iné verejné podujatie usporadúvané na získanie príspevkov, ak je príspevok zahrnutý v cene vstupeniek možno vykonávať na verejných priestranstvách a v priestoroch právnických osôb prístupných verejnosti až po predchádzajúcom písomnom súhlase vlastníka, nájomcu alebo správcu nehnuteľnosti. Zbierku možno vykonávať aj v priestoroch vo vlastníctve fyzických osôb, a to po ich predchádzajúcom súhlase. 

Organizátor verejnej zbierky, ktorý má záujem získať písomný súhlas mesta Trenčín s vykonaním verejnej zbierky na verejných priestranstvách mesta Trenčín podľa § 3 , ods. 4 zákona č. 162/2014 Z.z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, požiada o vydanie takéhoto súhlasu žiadosťou na formulári, ktorý na tento účel používa mesto Trenčín

 

Vybavuje: Útvar kultúrno-informačných služieb
tel.: 032/6504 710
e-mail: kultura@trencin.sk
doba vybavenia: do 30 dní
poplatok: bez poplatku
súvisiace predpisy: Zákon NRSR č. 162/2014 o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
potrebné doklady:

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!