Vyhlásenie o prístupnosti

Mesto Trenčín má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č.95/2019Z.z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.
Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na www.trencin.sk

Stav súladu

Toto webové sídlo je v nesúlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:

 • Náhľadové obrázky článkov sú súčasne aj hypertextovými odkazmi, ktoré odkazujú na samotné články. Jednotlivé obrázky majú uvedený alternatívny text ako „thumb“. Znevýhodnený používateľ nedokáže na základe tejto informácie zistiť funkciu netextového obsahu. [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah]
 • Webová stránka používa dekoračnú grafiku s alternatívnym textom. [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah]
 • Pre video záznam neexistuje alternatívna informácia alebo zvuková stopa, ktorá obsahuje ekvivalentné informácie. [Kritérium úspešnosti 1.2.1 Samostatný zvukový a samostatný video záznam, 1.2.2 Titulky (nahraté vopred), 1.2.3 Audiokomentár alebo alternatívne médium (nahratý vopred)],
 • Vytvára sa obsah, ktorý nie je možné prezentovať rôznymi spôsobmi bez straty informácií alebo štruktúry [Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy, 1.3.2 Zmysluplné poradie a 1.3.5 Identifikácia účelu vstupu],
 • Uľahčenie používateľom prezeranie a počúvanie obsahu, vrátane oddeľovania popredia od pozadia [Kritérium úspešnosti 1.4.1 Používanie farieb, 1.4.3 Kontrast (minimálny)],
 • Vizuálne znázornenie, na sprostredkovanie informácií je v niektorých prípadoch namiesto textu vo forme obrázkov [Kritérium úspešnosti 1.4.5 Text vo forme obrázkov],
 • Vizuálne zobrazenie nasledujúcich prvkov nemá k susednej(-ým) farbe(-ám) kontrastný pomer najmenej 3:1 [Kritérium úspešnosti 1.4.11 Kontrast netextových prvkov],
 • Pri zmene obsahu implementovanom pomocou značkovacích jazykov môže dôjsť k strate funkčnosti [Kritérium úspešnosti 1.4.12 Rozloženie textu],
 • Nastavenie a následne odsunutie kurzora alebo zameranie pomocou klávesnice spúšťa zobrazenie ďalšieho obsahu, ktorý sa následne skryje [Kritérium úspešnosti 1.4.13 Obsah pri zameraní myšou alebo kurzorom],
 • Niektoré prvky stránok webového sídla sa nedajú dostatočne ovládať z klávesnice [Kritérium úspešnosti 2.1.1 Klávesnica, Kritérium úspešnosti],
 • Odkazy nie sú doplnené informáciou o formáte súboru. Používateľ nie je informovaný, že hypertextový odkaz vedie na súbor iného formátu (napr. DOCX, XLS, PDF, ZIP atď.). [Kritérium úspešnosti 2.4.4 Účel odkazu (v kontexte)],
 • Indikátor zamerania klávesnice nie je viditeľný. [Kritérium úspešnosti 2.4.7 Viditeľné zameranie],
 • Niektorý text v inom jazyku, ako je samotná stránka, nemá definovaný zodpovedajúci jazyk. [Kritérium úspešnosti 3.1.2 Jazyk jednotlivých častí],
 • Pri zadávaní vstupných informácií sa automaticky nekontrolujú chybné položky a neponúkajú sa pokyny či vhodné varianty [Kritérium úspešnosti 3.3.2 Menovky alebo pokyny, 3.3.3 Návrh na opravu chyby a 3.3.4. Predchádzanie chybám (právne, finančné, dátové)],
 • Validátor pre značkovací jazyk vykázal chyby. [Kritérium úspešnosti 4.1.1 Syntaktická analýza],
 • Pri niektorých prvkoch používateľského rozhrania nie je možné z kódu odvodiť ich názov a funkciu. [Kritérium úspešnosti 4.1.2 Názov, funkcia, hodnota],
 • Stavové správy nie sú vždy v obsahu odvodené z kódu pomocou funkcie alebo vlastností tak, aby mohli byť používateľovi prezentované prostredníctvom asistenčných technológií bez potreby zamerania. [Kritérium úspešnosti 4.1.3 Stavové správy].

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 29. 4. 2018.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 bolo posúdené treťou stranou.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 20. 9. 2021.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: webmaster@trencin.sk
Správcom webového sídla je Mesto Trenčín

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice (EÚ) 2016/2102 sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!