Sociálne veci

Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o. – SSMTN

Mestská rozpočtová organizácia, ktorá zabezpečuje poskytovanie sociálnej starostlivosti na území mesta.
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o. – SSMT

Detské jasle

Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa podľa § 32b zákona 448/2008 Z. z..
Detské jasle

Sociálne služby krízovej intervencie

Pre osoby s ťažkou životnou situáciou mesto prevádzkuje nízkoprahové centrum a nocľaháreň.
Nízkoprahové centrum
Nocľaháreň
Terénna sociálna služba krízovej intervencie

Zariadenia sociálnych služieb

Mesto Trenčín prevádzkuje dve pobytové zariadenia.
Zariadenie opatrovateľskej služby
Zariadenie pre seniorov

Terénne sociálne služby

Ako doplnkové služby k opatrovateľskej a sociálnej činnosti Mesto Trenčín prevádzkuje aj terénnu opatrovateľskú službu, prepravnú službu a službu dovozu stravy.
Terénna opatrovateľská služba
Prepravná služba

Dovoz stravy

Denné centrá

Bývalé kluby seniorov. Denné centrá poskytujú záujmovú činnosť najmä pre osoby ktoré dovŕšili dôchodkový vek, osobám ŤZP, zdravotne postihnutým, alebo rodičom či prarodičom s vnukom alebo vnučkou.
Denné centrá

Poradenstvo k žiadostiam v oblasti sociálnych vecí

Najčastejšie životné situácie a žiadosti sú spracované v sekcii Ako vybaviť.
Ako vybaviť – Sociálna pomoc

Komunitný plán sociálnych služieb

Dotácie na aktivity v oblasti sociálnych vecí

Mesto Trenčín každoročne dotuje aktivity v oblasti sociálnych vecí. Máme pripravenú sekciu dotácií, ktorú si môžete pozrieť na odkaze nižšie.
Dotácie na aktivity v oblasti sociálnych vecí

Sociálny šatník

Sociálny šatník

Komisia sociálnych vecí a verejného poriadku

Komisia je zriadená ako poradný orgán Mestského zastupiteľstva. Jej rokovania a náplň práce si môžete pozrieť na odkaze nižšie.
Komisia Sociálnych vecí a verejného poriadku

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!