Sociálne veci

Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o. – SSMTN

Mestská rozpočtová organizácia, ktorá zabezpečuje poskytovanie sociálnej starostlivosti na území mesta.
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o. – SSMT

Detské jasle

Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa podľa § 32b zákona 448/2008 Z. z..
Detské jasle

Sociálne služby krízovej intervencie

Pre osoby s ťažkou životnou situáciou mesto prevádzkuje nízkoprahové centrum a nocľaháreň.
Nízkoprahové centrum
Nocľaháreň
Terénna sociálna služba krízovej intervencie
Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci 
Hlinený dukát

Zariadenia sociálnych služieb

Mesto Trenčín prevádzkuje dve pobytové zariadenia.
Zariadenie opatrovateľskej služby
Zariadenie pre seniorov

Terénne sociálne služby

Ako doplnkové služby k opatrovateľskej a sociálnej činnosti Mesto Trenčín prevádzkuje aj terénnu opatrovateľskú službu, pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa, prepravnú službu a službu dovozu stravy.
Terénna opatrovateľská služba
Prepravná služba

Dovoz stravy
Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa

Denné centrum Sihoť a jeho detašované pracoviská

(bývalé mestské kluby dôchodcov) poskytujú záujmovú činnosť najmä pre osoby ktoré dovŕšili dôchodkový vek, osobám ŤZP, zdravotne postihnutým, alebo rodičom či prarodičom s vnukom alebo vnučkou.
Denné centrum Sihoť a jeho detašované pracoviská

Poradenstvo k žiadostiam v oblasti sociálnych vecí

Najčastejšie životné situácie a žiadosti sú spracované v sekcii Ako vybaviť.
Ako vybaviť – Sociálna pomoc

Komunitný plán sociálnych služieb

Dotácie na aktivity v oblasti sociálnych vecí

Mesto Trenčín každoročne dotuje aktivity v oblasti sociálnych vecí. Máme pripravenú sekciu dotácií, ktorú si môžete pozrieť na odkaze nižšie.
Dotácie na aktivity v oblasti sociálnych vecí

Sociálny šatník

Sociálny šatník

Komisia sociálnych vecí a verejného poriadku

Komisia je zriadená ako poradný orgán Mestského zastupiteľstva. Jej rokovania a náplň práce si môžete pozrieť na odkaze nižšie.
Komisia Sociálnych vecí a verejného poriadku

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!