Zariadenie opatrovateľskej služby

Kontakty Tel.: 032/652 15 81, 032/640 24 63

Mgr. Jana Frühbauerová
sociálny pracovník pre dĺžku pobytu pol roka
Druh pobytu: nepretržitá prevádzka
Tel.: 0911 041 774
E-mail: jana.fruhbauerova@ssmtn.sk

Mgr. Renáta Tomková
sociálny pracovník pre dĺžku pobytu 1 rok
Druh pobytu: celoročný pobyt
Tel.: 0903 975 171
E-mail: renata.tomkova@ssmtn.sk

Adresa Piaristická 271/42, 911 01, Trenčín
Poskytovateľ Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, ak jej nemožno poskytnúť napríklad opatrovateľskú službu v prirodzenom rodinnom prostredí. Tieto služby zahŕňajú ošetrovateľskú, opatrovateľskú, sociálnu a psychologickú starostlivosť pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby (dohľad, podávanie liekov, sprievod na lekárske vyšetrenia, zabezpečenie ošetrovateľskej starostlivosti), sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, aktivizačné činnosti, pracovné terapie zamerané na zlepšenie jemnej motoriky rúk, pamäťové cvičenia, psychologické a sociálne intervencie zamerané na zvládanie stresu a záťažových situácií, pomoc pri zabezpečovaní kontaktu s rodinou a tretími stranami, atď.), ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva.

V rámci zariadenia opatrovateľskej služby sa

a) poskytuje

  1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby;
  2. sociálne poradenstvo;
  3. sociálna rehabilitácia;
  4. ubytovanie;
  5. stravovanie;
  6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.

b) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí (§ 36 Zákona o sociálnych službách)

Klienti zariadenia majú možnosť  navštevovať tvorivé dielne, spoločenské stretnutia a výlety, besedy i keramickú dielňu,  ktoré sa orientujú na aktívne a zmysluplné využívanie voľného času.  Na voľnočasové aktivity je im k dispozícii záhrada a spoločenská miestnosť, v ktorej majú možnosť pozerať filmy a dokumenty v televízii alebo na plátne s využitím projektoru, zúčastňovať sa terapeutických a záujmových činností pod vedením inštruktoriek sociálnej rehabilitácie a psychologičky zariadenia. Každému klientovi zariadenia je podľa potreby k dispozícii dvaja fyzioterapeuti,  psychológ.

Stravovanie je zabezpečované dodávateľsky, podľa individuálnych požiadaviek klienta poskytujeme racionálnu, šetriacu a diabetickú stravu.

V priebehu poskytovania sociálnej služby v Zariadení opatrovateľskej služby si naši klienti podávajú žiadosť do iného zariadenia sociálnych služieb na dobu neurčitú (Zariadenie pre seniorov, špecializované zariadenie, ap.), nakoľko v našom zariadení sú im sociálne služby poskytované len na dobu určitú.

 

Druh pobytu: Nepretržitá prevádzka

Dĺžka pobytu: pol roka
Kapacita:  60 miest

V Zariadení opatrovateľskej služby na oddelení s nepretržitou prevádzkou sa poskytuje 24-hodinová komplexná ošetrovateľská a opatrovateľská starostlivosť, ktorú zabezpečuje tím odborne vzdelaných zdravotníckych pracovníkov, opatrovateliek, sanitárov a rehabilitačných pracovníkov. Jednu izbu obývajú spravidla dvaja klienti.

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby na nepretržitej prevádzke sa spravidla uzatvára s prijímateľom na pol roka, ale možné je jej uzatvorenie aj na kratšie obdobie.

 

Druh pobytu: Celoročný pobyt

Dĺžka pobytu: 1 rok
Kapacita: 77 miest

Na oddelení celoročného pobytu môžu byť klienti ubytovaní v izbách typu A,  B alebo C.  Každý klient obýva samostatnú izbu.  Dve izby majú spoločnú kúpeľňu a WC. 

Zamestnanci  o.i. poskytujú klientom pomoc pri sebaobslužných úkonoch, v individuálnych prípadoch (ak je to potrebné), poskytujú aj dohľad nad užívaním liekov, sprievod na vyšetrenia, realizujú drobné nákupy alebo sprevádzajú klienta pri vybavovaní úradných záležitostí. Zmluva o poskytovaní sociálnej služby sa uzatvára s prijímateľom služby na jeden rok.

 

Ako vybaviť začatie poskytovania sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby

1. Občan si podľa miesta trvalého pobytu podá na príslušný mestský/obecný úrad písomnú žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, ktorej súčasťou je potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti /zmluvného ošetrujúceho lekára/ o zdravotnom stave.

Na základe lekárskeho posudku a sociálneho posudku mesto/obec vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu podľa § 51 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

Na základe posudku o odkázanosti na sociálnu službu mesto/obec v zmysle § 80 písm. c/ zákona č. 448/2008 Z. z.  o sociálnych službách a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.

2. Ak má občan záujem o poskytovanie sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby poskytovanej prostredníctvom mestskej rozpočtovej organizácie Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o., podá písomnú žiadosť o zabezpečenie poskytovanie sociálnej služby spolu s prílohami  (Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu do zariadenia opatrovateľskej služby, posudok o odkázanosti na sociálnu službu do zariadenia opatrovateľskej služby a aktuálny výmer o dôchodku (stačí kópia) zo sociálnej poisťovne, resp. doklad o príjme) osobne alebo poštou na adresu: Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o., ul. Piaristická 42, Trenčín 911 01.

V prípade voľného miesta je žiadateľ vyzvaný k nástupu do zariadenia, ak nie je voľné miesto žiadosť vedieme v evidencii čakateľov.

Výška úhrady je  určená  podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 8/2016 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín v znení neskorších zmien a doplnkov.

Pred nástupom do zariadenia opatrovateľskej služby predkladá občan po konzultácii so sociálnym pracovníkom, resp. hlavnou sestrou potrebné aktuálne lekárske potvrdenia o svojom zdravotnom stave.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!