Detské jasle

Zariadenie starostlivosti o dieťa do troch rokov veku

Detské jasle (DJ) sú zariadenie, v ktorom ponúkame rodičom celodennú odbornú starostlivosť o ich ratolesti. Deťom poskytujeme starostlivosť a to najmä stravovanie, opateru a výchovnú  starostlivosť. Starostlivosť o dieťa v jasliach je zabezpečovaná so zohľadnením osobitostí jednotlivých vekových skupín detí. Výchovné ale i vzdelávacie aktivity sú realizované s prihliadnutím na vek, zdravotný stav ale i stupeň psychosomatického vývoja detí tak, aby podporovali, upevňovali a rozvíjali ich telesné i duševné zdravie. Zameriavame sa na individuálny prístup ku každému dieťaťu.

Objekt detských jaslí pozostáva z dvoch oddelení z ktorých každé má spálňu, herňu, hygienické priestory a príručnú kuchynku. Priestorové usporiadanie, funkčné členenie objektu ale i celkové materiálne vybavenie vyhovuje charakteru poskytovaných služieb. Areál je uzatvorený a ohradený.

Detské jasle sa starajú o zdravie a telesnú kultúru detí, dávajú im základy poznatkov a zručnosti, rozvíjajú ich reč, myslenie a záujem o hru. Výrazne sa podieľajú na osvojovaní sa návykov, spoločenského správania, kolektívneho spolužitia detí.
Denný pobyt v DJ sa riadi rozvrhom, ktorý zabezpečuje pravidelnosť jedla, spánku, pobytu vonku, voľných hier a výchovného zamestnania. Veľkú úlohu tu zohráva dobrá spolupráca sestier s rodičmi.

 

Poskytovateľ: Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.

Adresa: 28. októbra č. 7, 911 01, Trenčín

Meno zamestnanca: Kontakty:
Janka Hlavajová
vedúca zariadenia
tel.: 0902 911 074, 032/652 15 08
e-mail: janka.hlavajova@ssmtn.sk
Mgr. Martina Bulková
sociálny pracovník/administratíva (žiadosti, zmluvy)
tel.: 0911 344 381
e-mail: martina.bulkova@ssmtn.sk

 

Prijímanie detí

Kapacita zariadenia je 32 detí, ktoré sú rozdelené do dvoch oddelení podľa veku dieťaťa od 1 – 3 rokov.  Sociálna služba sa poskytuje do 31. augusta bezprostredne nasledujúceho po dovŕšení troch rokov veku dieťaťa.

Do zariadenia sa prijíma dieťa, ktoré:

 1. je zdravotne spôsobilé
 2. nemá nariadené karanténne opatrenie
 3. neprejavuje príznaky akútneho ochorenia

Podmienkou pre prijatie dieťaťa do zariadenia DJ je podanie písomnej žiadosti na Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o., Piaristická č. 42 , 911 01 Trenčín.

Deti sa prijímajú postupnou adaptáciou. Dĺžka adaptácie sa prispôsobuje individuálne dieťaťu, najdlhšie však 2 týždne.          

Pri prijímaní dieťaťa do jaslí je rodič povinný vyplniť dotazník a evidenčný list , ktorého súčasťou je: aktuálne potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od odborného lekára – pediatra.

Pri prijatí dieťaťa do jaslí je rodič, resp. zákonný zástupca dieťaťa povinný dodržiavať prevádzkový poriadok a to najmä:

 1. včas oznámiť neprítomnosť dieťaťa v jasliach, t. j. najneskôr prvý deň neprítomnosti do 8.00 hod.;
 2. okamžite ohlásiť výskyt prenosných ochorení v rodine;
 3. dodržiavať vnútorný režim jaslí;
 4. uhrádzať v stanovenom termíne výšku úhrady za poskytované služby.

 

Poplatok za poskytovanie služby

Výška úhrady za poskytovanú službu v detských jasliach (ďalej DJ)

 1. Úhrada za poskytovanú službu v DJ je vo výške 13,5 €/deň/1 dieťa. Mesačná úhrada je vypočítaná ako násobok dennej sadzby a pracovných dní v kalendárnom mesiaci, v ktorom bola služba poskytovaná.
 2. V prípade nástupu alebo ukončenia pobytu dieťaťa v DJ v priebehu mesiaca sa uhrádza poplatok za službu alikvotnou čiastkou.
 3. Úhrada za poskytované stravovanie v DJ je 2,00 €/deň/ na 1 dieťa. Poplatok za stravovanie sa uhrádza za skutočne odoberané jedlá v danom mesiaci. Stravovanie zahŕňa raňajky, desiatu, obed a olovrant.
 4. Úhrada za odborné činnosti zahŕňajúce bežné úkony starostlivosti o dieťa v DJ je 5,00 €/deň.
 5. V prípade neprítomnosti dieťaťa v DJ prijímateľ platí poplatok vo výške 100 % z úhrady vecných plnení spojených s poskytovaním služby v DJ a neplatí úhradu za odborné činnosti a stravovanie.

 

Denný program detí je rozdelený nasledovne:

Prevádzková doba je v pracovných dňoch v čase od: 6.00 – 16.30 hod.

Čas Aktivita
6.00 – 8.00 príchod detí do jaslí
8.00 – 8.15 rozcvička
8.15 – 8.45 raňajky
8.45 – 9.10 toaleta
9.10 – 9.30 výchovné zamestnanie
9.30 – 11.00 pobyt vonku
11.30 – 14.00 obed, toaleta, príprava na spánok
11.30 – 14.00 spánok
14.00 – 14.30 postupné vstávanie, toaleta, olovrant
14.30 – 16.30 voľné hry detí, odovzdávanie detí

Denný program sa zostavuje tak, aby zodpovedal veku detí.  V letnom období sa pobyt detí vonku predlžuje.
Hygienické úkony u detí sa realizujú individuálne a podľa akútnej potreby. Výchovné zamestnanie realizuje každá detská sestra so svojou skupinou detí.

Pozornosť sa venuje stolovaniu, stolovanie sa prispôsobuje individuálnemu tempu dieťaťa pri jedení, podporuje sa jeho samostatnosť, správne servírovanie stravy a pitný režim počas celého dňa.

Stravovanie v jasliach je organizované tak, aby v plnej miere poskytovalo deťom zdravé, jedlo, v ktorom sú zastúpené všetky potrebné zložky dôležité pre dieťa. Jedálny lístok je  k nahliadnutiu na nástenke na oddelení.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!