Agenda Klientskeho centra

Služby poskytované klientskym centrom:

 • poskytovanie informácií (o fungovaní mestského úradu a službách, ktoré občanom poskytuje)
 • príjem žiadostí (oznámenia, ohlásenia)
 • informovanie o podmienkach vybavenia žiadosti o výdaj tlačiva žiadosti
 • vysvetlenie príloh k žiadosti a dokumentov, ktoré je potrebné doložiť
 • pomoc pri vyplnení žiadosti
 • vstupná kontrola žiadosti
 • zaevidovanie do internej pošty
 • odovzdanie žiadosti na spracovanie v tzv. back-office (t.j. v odbornom zázemí úradu)
 • vybavenie žiadostí
 • založenie a evidencia dokumentov súvisiacich s vybavením žiadosti klienta

Hlavné okruhy činností klientskeho centra

Pokladňa

 • úhrady správnych, miestnych poplatkov a daní 

Podateľňa, informácie

 • poskytovanie informácií
 • príjem sťažností, petícií a iných podaní 
 • príjem a odosielanie pošty

Matrika

 • zápis narodenia do matriky 
 • určenie otcovstva pred alebo po narodení dieťaťa – vybavenie 
 • uzatvorenie manželstva – vybavenie
 • zápis manželstva do matriky
 • zápis úmrtia do matriky 
 • vedenie osobitnej matriky – príjem žiadostí
 • vystavenie druhopisu rodného listu – vybavenie
 • vystavenie druhopisu sobášneho listu – vybavenie
 • vystavenie druhopisu úmrtného listu – vybavenie
 • spracovanie zmien v osobných údajoch občanov – príjem žiadostí
 • úprava mena alebo priezviska – príjem žiadostí 

Osvedčovanie listín a podpisov

 • osvedčovanie listín a podpisov na listinách – vybavenie
 • vyhotovenie kópie listiny 
 • osvedčenie podpisu na potvrdení o žití pre občanov poberajúcich dôchodok z ČR – vybavenie

Evidencia obyvateľstva, súpisné čísla

 • prihlásenie na trvalý / prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci mesta – vybavenie
 • odhlásenie alebo zrušenie pobytu – vybavenie
 • potvrdenie o trvalom pobyte – vybavenie
 • určenie / zrušenie súpisných a orientačných čísiel – príjem žiadostí
 • vydávanie voličských a hlasovacích preukazov 

Dane a poplatky

 • daň z nehnuteľností – príjem priznaní
 • poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – príjem oznámení
 • zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – príjem žiadostí
 • zníženie dane z nehnuteľnosti – príjem žiadostí

Prevádzkovanie obchodu a služieb 

 • vydanie osvedčenia samostatne hospodáriaceho roľníka – príjem žiadostí
 • zrušenie osvedčenia samostatne hospodáriaceho roľníka – príjem žiadostí
 • povolenie ambulantného predaja – príjem žiadostí
 • povolenie predaja na trhových miestach – príjem žiadostí
 • povolenie konania príležitostného trhu – príjem žiadostí
 • stanovenie času predaja a času prevádzky služieb – vybavenie oznámení, príjem žiadostí
 • predĺženie záverečnej hodiny – príjem žiadostí
 • zrušenie prevádzkarne – príjem žiadostí
 • udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov – príjem žiadostí

Zabezpečovanie sociálnej pomoci

 • poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi – príjem žiadostí 
 • posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (umiestnenie do zariadenia, opatrovateľská služba a pod.) – príjem žiadostí 

 • nájom / výmena bytu vo vlastníctve mesta – príjem žiadostí 
 • Karta pre seniorov – príjem žiadostí

Životné prostredie, doprava, stavebný poriadok

 • nahlásenie nelegálnej skládky odpadu – príjem ohlásenia
 • prideľovanie nádob na vývoz komunálneho odpadu – príjem žiadostí
 • vyjadrenie k zriadeniu zariadenia na zneškodňovanie odpadu – príjem žiadostí
 • vyjadrenie k programu odpadového hospodárstva – príjem žiadostí
 • informácie o nakladaní s odpadom – vybavenie 
 • súhlas so zriadením MZZO – príjem žiadostí
 • súhlas s uvedením MZZO do prevádzky – príjem žiadostí
 • zmena typu kotla MZZO – príjem žiadostí
 • výrub dreviny na súkromnom pozemku – príjem žiadostí
 • výrub dreviny podľa osobitných predpisov – príjem oznámenia
 • výrub dreviny z dôvodu zlého zdravotného stavu alebo ohrozovania majetku, zdravia občanov – príjem oznámenia
 • oznámenie o vyrúbaní ovocných drevín pri obnove – príjem oznámenia
 • povolenie rozkopávky verejnej zelene – príjem žiadostí
 • zriadenie studne maloodberateľom – príjem žiadostí
 • evidencia psov – vybavenie
 • vydanie rybárskeho lístka – vybavenie   
 • povolenie rozkopávky na miestnych komunikáciách – príjem žiadostí
 • určenie podmienok úpravy komunikácií po haváriách na IS – príjem žiadostí
 • povolenie uzávierky miestnych komunikácií – príjem žiadostí
 • určenie prenosného dopravného značenia na MK – príjem žiadostí
 • povolenie na zvláštne užívanie verejného priestranstva – príjem žiadostí
 • vyhradenie parkovacích miest – príjem žiadostí  
 • pripojenie na miestnu komunikáciu, resp. zriadenie vjazdu z MK – príjem žiadostí 
 • oznámenie vzniku poruchy na vedení uloženom v telese miestnej komunikácie – príjem oznámenia
 • určenie podmienok uvedenia miestnej komunikácie do pôvodného stavu –  príjem žiadostí
 • povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení – príjem žiadostí
 • ohlásenie udržiavacích prác – príjem ohlásenia
 • ohlásenie drobnej stavby – príjem ohlásenia
 • ohlásenie stavebných úprav – príjem ohlásenia
 • predaj parkovacích kariet – vybavenie

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!