Deratizácia

Oznam o vykonaní deratizácie verejnej kanalizácie

V termíne od 07.05.2018 do 16.05.2018 vykoná aj spoločnosť TVK, a. s., Trenčín prostredníctvom firmy Pavol Beták – ASANA na území mesta deratizáciu verejnej kanalizácie, ktorú má v správe.

Výzva na vykonanie deratizácie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, vydáva výzvu na vykonanie deratizácie (regulácie živočíšnych škodcov) v termíne od 01.05.2018 do 31.05.2018 pre Mesto Trenčín, fyzické osoby – občanov, fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby na území mesta Trenčín za účelom predchádzaniu vzniku a šíreniu prenosných ochorení. Touto výzvou je uložená povinnosť zabezpečiť plnenie opatrenia podľa § 12 ods. 2 písm. e) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Táto výzva je uverejnená na webovej stránke úradu www.ruvztn.sk, ina stránke mesta www.trencin.sk.

Výzva z regionálneho úradu verejného zdravotníctva


Oznam o vykonaní deratizácie na priestranstvách verejnej zelene

Mesto Trenčín v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia zabezpečí deratizáciu priestranstiev verejnej zelene v rozsahu cca 110 ha vrátane stojísk smetných nádob nachádzajúcich sa na verejnej zeleni a objektov v majetku mesta v termíne od 02.05.2018 do 16.05.2018.

Deratizáciu vykoná firma Pavol Beták – ASANA, s.r.o., Kubranská 181/269, Trenčín.

Deratizačné práce budú zrealizované na verejných plochách zelene v týchtolokalitách : sídlisko Kvetná; Zámostie – Nové Zlatovce, Zlatovce;Zámostie – pred železnicou; JUH; Centrum – Dolné mesto; Bytovky pri Leoni; Noviny; Sihoť I.,II.,III.,IV; Pod Sokolice; Kubra; Kubrica; Opatová.

Upozorňujeme majiteľov domácich a spoločenských zvierat, aby včase vykonávania deratizácie zvýšili kontrolu ich pohybu na verejných priestranstvách zelene a zabránili tým kontaktu zvierat s návnadami.

Zároveň odporúčame všetkým bytovým družstvám, bytovým spoločenstvám,poľnohospodárskym družstvám, podnikom, prevádzkam podnikania a organizáciám, ktoré spravujú objekty na území mesta Trenčín, ako aj vlastníkombytových domov a objektov, užívateľom nehnuteľností a pozemkov, aby sisplnili povinnosť v zmysle § 51 ods. 1 písm. a/ a § 52 ods. 1 písm. k/ zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a zabezpečili vykonanie regulácie živočíšnych škodcov – deratizácie ( § 12 ods. 2 písm. e/ ) svojich objektov, ich okolia a prípojok kanalizácie pred objektmi.

Vyzývame občanov, ak zaevidovali zvýšený výskyt hlodavcov na verejnýchpozemkoch, aby nám to nahlásili na Útvar stavebný a životného prostredia.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!