Deratizácia

 

Oznam o vykonaní deratizácie na priestranstvách verejnej zelene

Mesto Trenčín v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia zabezpečí deratizáciu priestranstiev verejnej zelene v rozsahu cca 110 ha vrátane stojísk smetných nádob nachádzajúcich sa na verejnej zeleni a  objektov v majetku mesta v termíne od 11. 5. 2010 do 24. 5. 2020. 

Deratizáciu vykoná firma Pavol Beták – ASANA, s.r.o., Kubranská 181/269, Trenčín.

Deratizačné práce budú zrealizované na verejných plochách zelene v týchto lokalitách: sídlisko Kvetná; Zámostie – Nové Zlatovce, Zlatovce; Zámostie – pred železnicou; JUH; Centrum – Dolné mesto; Bytovky pri Leoni; Noviny; Sihoť I.,II.,III.,IV; Pod Sokolice; Kubra; Kubrica; Opatová.

Upozorňujeme majiteľov domácich a spoločenských zvierat, aby v čase vykonávania deratizácie zvýšili kontrolu ich pohybu na verejných priestranstvách zelene a zabránili tým kontaktu zvierat s návnadami.

Zároveň vyzývame všetkým bytové družstvá, bytové spoločenstvá, poľnohospodárske družstvá, podniky, prevádzky podnikania a organizácie, ktoré spravujú objekty na území mesta Trenčín, ako aj vlastníkov bytových domov a objektov, užívateľov nehnuteľností a pozemkov,  aby si splnili povinnosť v zmysle § 51 ods. 1 písm. a/ a § 52 ods. 1 písm. k/ zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia  a  zabezpečili vykonanie regulácie živočíšnych škodcov  – deratizácie (§ 12 ods. 2 písm. e/) svojich objektov, ich okolia  a prípojok kanalizácie pred objektmi.

Vyzývame  občanov, ak  zaevidovali zvýšený výskyt hlodavcov na verejných pozemkoch, aby nám to nahlásili na Útvar stavebný a životného prostredia.


Oznam o vykonaní deratizácie verejnej kanalizácie

V  termíne od 27. 4. 2020 do 11. 5. 2020 vykoná aj spoločnosť TVK, a. s., Trenčín prostredníctvom firmy Pavol Beták – ASANA na území mesta deratizáciu verejnej kanalizácie, ktorú má v správe.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!