Územné plánovanie

Hlavný architekt

Hlavný architekt

Útvar územného plánovania

Útvar územného plánovania

Územný plán mesta Trenčín

Územný plán mesta Trenčín v znení Zmien a doplnkov č. 3, schválených uznesením MsZ č. 1537 zo dňa 26. 9. 2018, je základný nástroj, ktorým sa riadi  rozvoj a investičná činnosť na území mesta. Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2012 o ÚPN mesta Trenčín, v znení Zmien a doplnkov č. 1 a č. 2., nadobudlo účinnosť dňom 16. 10. 2018. Nedeliteľnou súčasťou VZN 9/2018 je Záväzná časť a Grafická časť. Akékoľvek informácie, týkajúce sa výkladu územného plánu mesta, získa verejnosť aj na Útvare územného plánovania MsÚ v Trenčíne, na Farskej ul. 10.
Územný plán mesta Trenčín v znení zmien a doplnkov č. 1 – 6
Revitalizácia pešej zóny Hviezdoslavova…

Stratégia adaptability mesta Trenčín na klimatickú zmenu

Plán hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 2016 – 2022, s výhľadom do r. 2040

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja je základný komplexný strednodobý programový a rozvojový dokument, ktorý má voči ostatným plánovacím dokumentom spracovaným na miestnej úrovni zastrešujúcu funkciu.
Plán hospodárskeho rozvoja

Cyklogenerel

Generel cyklistickej dopravy tvorí územnoplánovací podklad v zmysle § 3 stavebného zákona a je predmetom aktualizácie územného plánu v zmysle ustanovení § 30 a § 31 stavebného zákona. Generely vo všeobecnosti majú za cieľ riešiť podrobnejšie otázky územného rozvoja jednotlivých zložiek osídlenia, pričom cyklistická doprava predstavuje jednu z dôležitých zložiek mobility.

Celá sieť cyklistických komunikácií je koncipovaná s cieľom vytvorenia uceleného systému a návrhom konkrétnych cyklistických opatrení.
Cyklogenerel

Projekt TRENČÍN si TY

Mesto Trenčín v roku 2011 spustilo proces participatívneho plánovania s názvom TRENČÍN si TY. Cieľom procesu bolo vytvorenie zadania pre urbanistickú súťaž centrálnej mestskej zóny. Medzinárodná ideová urbanistická súťaž prebehla v roku 2014, zúčastnilo sa jej 59 tímov z viac ako 20 krajín z celého sveta. Na základe výsledkov tejto súťaže mesto pripravilo urbanistickú štúdiu, ktorá tvorí podklad pre zmeny územného plánu.
TRENČÍN si TY

Mestská pamiatková rezervácia – zásady

Podľa § 29 ods. 2 pamiatkového zákona Krajský pamiatkový úrad vypracúva zásady ochrany pamiatkového územia, ktoré sú dokumentom na vykonávanie základnej ochrany pamiatkového územia zahrňujúcej podľa § 29 ods. 1 pamiatkového zákona činnosti a opatrenia, ktorými orgány štátnej správy a územnej samosprávy v spolupráci s vlastníkmi nehnuteľností zabezpečujú zachovanie pamiatkových hodnôt v území, ich dobrý technický, prevádzkový a estetický stav, ako aj vhodný spôsob využitia jednotlivých stavieb, skupín stavieb, areálov alebo urbanistických súborov a vhodné technické vybavenie územia.
Mestská pamiatková rezervácia – zásady

Zoznam pamiatkových objektov

Mesto Trenčín s pomocou Krajského pamiatkového úradu spracovalo Zoznam pamiatkových objektov mesta Trenčín zapísaných v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZ PF).

Každý objekt má číslo, pod ktorým je zapísaný v ÚZ PF, adresu, v ktorej miestnej časti sa nachádza, názov pamiatky, vlastníka prípadne správcu pamiatky a dátum vyhlásenia za Národnú kultúrnu pamiatku a kedy bol zapísaný v ÚZ PF.
Zoznam pamiatkových objektov

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!