Územné plánovanie

Hlavný architekt
Hlavný architekt

Útvar územného plánovania
Útvar územného plánovania

Územný plán mesta Trenčín

Územný plán mesta Trenčín je základný nástroj na zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja. Aktuálne sa dostáva k verejnosti po schválení v orgánoch mesta v znení Zmien a doplnkov č. 1, čím sú naplnené ustanovenia zákona č. 50/76 Zb., v znení neskorších predpisov, podľa § 30 a § 31. Jeho trvalé sprístupnenie je v súlade s § 28 zákona.
Územný plán mesta Trenčín
Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN mesta Trenčín

Zmeny a doplnky č. 4 ÚPN mesta Trenčín
Čistopis Zmien a doplnkov č. 3 ÚPN mesta Trenčín

Plán hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 2016 – 2022, s výhľadom do r. 2040

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja je základný komplexný strednodobý programový a rozvojový dokument, ktorý má voči ostatným plánovacím dokumentom spracovaným na miestnej úrovni zastrešujúcu funkciu.
Plán hospodárskeho rozvoja

Cyklogenerel

Generel cyklistickej dopravy tvorí územnoplánovací podklad v zmysle § 3 stavebného zákona a je predmetom aktualizácie územného plánu v zmysle ustanovení § 30 a § 31 stavebného zákona. Generely vo všeobecnosti majú za cieľ riešiť podrobnejšie otázky územného rozvoja jednotlivých zložiek osídlenia, pričom cyklistická doprava predstavuje jednu z dôležitých zložiek mobility.

Celá sieť cyklistických komunikácií je koncipovaná s cieľom vytvorenia uceleného systému a návrhom konkrétnych cyklistických opatrení.
Cyklogenerel

Projekt TRENČÍN si TY

Mesto Trenčín v roku 2011 spustilo proces participatívneho plánovania s názvom TRENČÍN si TY. Cieľom procesu bolo vytvorenie zadania pre urbanistickú súťaž centrálnej mestskej zóny. Medzinárodná ideová urbanistická súťaž prebehla v roku 2014, zúčastnilo sa jej 59 tímov z viac ako 20 krajín z celého sveta. Na základe výsledkov tejto súťaže mesto pripravilo urbanistickú štúdiu, ktorá tvorí podklad pre zmeny územného plánu.
TRENČÍN si TY

Mestská pamiatková rezervácia – zásady

Podľa § 29 ods. 2 pamiatkového zákona Krajský pamiatkový úrad vypracúva zásady ochrany pamiatkového územia, ktoré sú dokumentom na vykonávanie základnej ochrany pamiatkového územia zahrňujúcej podľa § 29 ods. 1 pamiatkového zákona činnosti a opatrenia, ktorými orgány štátnej správy a územnej samosprávy v spolupráci s vlastníkmi nehnuteľností zabezpečujú zachovanie pamiatkových hodnôt v území, ich dobrý technický, prevádzkový a estetický stav, ako aj vhodný spôsob využitia jednotlivých stavieb, skupín stavieb, areálov alebo urbanistických súborov a vhodné technické vybavenie územia.
Mestská pamiatková rezervácia – zásady

Zoznam pamiatkových objektov

Mesto Trenčín s pomocou Krajského pamiatkového úradu spracovalo Zoznam pamiatkových objektov mesta Trenčín zapísaných v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZ PF).

Každý objekt má číslo, pod ktorým je zapísaný v ÚZ PF, adresu, v ktorej miestnej časti sa nachádza, názov pamiatky, vlastníka prípadne správcu pamiatky a dátum vyhlásenia za Národnú kultúrnu pamiatku a kedy bol zapísaný v ÚZ PF.
Zoznam pamiatkových objektov

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!