Územné plánovanie

Hlavný architekt
Útvar územného plánovania

 

Územný plán mesta Trenčín

Územný plán mesta Trenčín, v znení schválených zmien a doplnkov, je základný nástrojom, ktorým sa riadi rozvoj a investičná činnosť na území mesta. Všetky VZN, viažúce sa k územnému plánu a jeho zmenám a doplnkom, sú zverejnené v sekcii VZN, nedeliteľnou súčasťou je vždy  príslušná grafická , textová časť a záväzná časť Územného plánu, v znení zmien a doplnkov. Akékoľvek informácie, týkajúce sa výkladu územného plánu mesta, získa verejnosť na Útvare územného plánovania MsÚ v Trenčíne, na Farskej ul. 10.

Územný plán mesta Trenčín v znení zmien a doplnkov č. 1 – 7
Zmeny a doplnky č. 8 ÚPN mesta Trenčín – Nová Merina
Zmeny a doplnky č. 9 ÚPN mesta Trenčín – Ozeta, Kara, PD Opatová a plocha odpadového hospodárstva
Geoportál mesta Trenčín

Revitalizácia pešej zóny Hviezdoslavova…
Stratégia adaptability mesta Trenčín na klimatickú zmenu
Revitalizácia starého železničného mosta

 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín pre roky 2023 – 2029 s výhľadom do roku 2050 (Program rozvoja mesta Trenčín 2023+)

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja je základný komplexný strednodobý programový a rozvojový dokument, ktorý má voči ostatným plánovacím dokumentom spracovaným na miestnej úrovni zastrešujúcu funkciu.
Program rozvoja mesta Trenčín 2023+

 

Cyklogenerel

Generel cyklistickej dopravy tvorí územnoplánovací podklad v zmysle § 3 stavebného zákona a je predmetom aktualizácie územného plánu v zmysle ustanovení § 30 a § 31 stavebného zákona. Generely vo všeobecnosti majú za cieľ riešiť podrobnejšie otázky územného rozvoja jednotlivých zložiek osídlenia, pričom cyklistická doprava predstavuje jednu z dôležitých zložiek mobility.

Celá sieť cyklistických komunikácií je koncipovaná s cieľom vytvorenia uceleného systému a návrhom konkrétnych cyklistických opatrení.
Cyklogenerel

 

Projekt TRENČÍN si TY

Mesto Trenčín v roku 2011 spustilo proces participatívneho plánovania s názvom TRENČÍN si TY. Cieľom procesu bolo vytvorenie zadania pre urbanistickú súťaž centrálnej mestskej zóny. Medzinárodná ideová urbanistická súťaž prebehla v roku 2014, zúčastnilo sa jej 59 tímov z viac ako 20 krajín z celého sveta. Na základe výsledkov tejto súťaže mesto pripravilo urbanistickú štúdiu, ktorá tvorí podklad pre zmeny územného plánu.
TRENČÍN si TY

 

Mestská pamiatková rezervácia – zásady

Podľa § 29 ods. 2 pamiatkového zákona Krajský pamiatkový úrad vypracúva zásady ochrany pamiatkového územia, ktoré sú dokumentom na vykonávanie základnej ochrany pamiatkového územia zahrňujúcej podľa § 29 ods. 1 pamiatkového zákona činnosti a opatrenia, ktorými orgány štátnej správy a územnej samosprávy v spolupráci s vlastníkmi nehnuteľností zabezpečujú zachovanie pamiatkových hodnôt v území, ich dobrý technický, prevádzkový a estetický stav, ako aj vhodný spôsob využitia jednotlivých stavieb, skupín stavieb, areálov alebo urbanistických súborov a vhodné technické vybavenie územia.
Mestská pamiatková rezervácia – zásady

 

Zoznam pamiatkových objektov

Mesto Trenčín s pomocou Krajského pamiatkového úradu spracovalo Zoznam pamiatkových objektov mesta Trenčín zapísaných v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZ PF).

Každý objekt má číslo, pod ktorým je zapísaný v ÚZ PF, adresu, v ktorej miestnej časti sa nachádza, názov pamiatky, vlastníka prípadne správcu pamiatky a dátum vyhlásenia za Národnú kultúrnu pamiatku a kedy bol zapísaný v ÚZ PF.
Zoznam pamiatkových objektov

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!