Zmeny a doplnky č. 8 ÚPN mesta Trenčín – Nová Merina

Mesto Trenčín ako orgán územného plánovania v zmysle hore uvedeného zákona oznamuje širokej verejnosti, ako aj  dotknutým orgánom štátnej správy, organizáciám, samosprávnemu kraju a dotknutým obciam   prerokovanie  Zmien a doplnkov č. 8 ÚPN mesta Trenčín – Nová Merina, v zmysle § 22 zákona č. 50/76 Zb., v znení neskorších predpisov, vo väzbe na ustanovenia § 30 a § 31 zákona.

Predmetom Zmien a doplnkov č. 8 je zmena funkčného využitia plochy s regulatívom PZ 02 – Polyfunkčná zóna – Výrobno – obslužné funkcie, na plochu s regulatívom UB/O – Polyfunkčná zóna bývania a občianskeho vybavenia, vrátane navrhovanej špeciálnej regulácie, stanovenia podmienok a parametrov priestorového a funkčného usporiadania územia, s dlhodobejším výhľadovým horizontom.

  • Po prerokovaní Zmien a doplnkov č. 8 ÚPN mesta Trenčín – Nová Merina a získaní záverečného stanoviska podľa § 25 zákona, boli schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 13. 12. 2023, s účinnosťou od k 15.1. 2024.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!