Výbory Mestských Častí

Výbory mestských častí zriaďuje mesto v mestských častiach a po zohľadnení vnútorného členenia mesta v nadväznosti na plnenie úloh samosprávy. Výbory mestských častí reprezentujú obyvateľov mestskej časti a podieľajú sa na samospráve mesta. O ich zriadení rozhoduje mestské zastupiteľstvo.  Členmi sú všetci poslanci mestského zastupiteľstva zvolení v mestskej časti. Členmi  môžu byť aj obyvatelia mesta s trvalým pobytom v mestskej časti zvolení mestským zastupiteľstvom po predchádzajúcom súhlase príslušného VMČ so zvolením tejto osoby za člena VMČ.

 

Výbory mestských častí

V archíve zápisníc VMČ nájdete zápisnice od roku 2001 do roku 2014.

 

Harmonogram zasadnutí

Termíny zasadnutí mestského zastupiteľstva, odborných komisií a výborov mestských častí nájdete v kalendári nižšie.

Harmonogram zasadnutí

 

Rokovanie zasadnutí VMČ

Rokovanie VMČ je verejné stretnutie poslancov s občanmi. Vedie ho poslanec, ktorý bol zvolený za predsedu VMČ. Zasadnutia majú svojho garanta, ktorý najmä vyhotovuje zápisnicu a pripravuje materiály podľa požiadaviek výboru. Pravidlá rokovania VMČ určuje najmä dokument publikovaný nižšie.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!