Úradná tabuľa

Úradne tabuľa mesta Trenčín je dostupná na stránke špeciálne venovanej elektronickej verejnej správe.

Úradná tabuľa Trenčín

 

Archív úradnej tabule do 24. 4. 2018

Pri prechode na novú internetovú stránku Trenčína sa presunulo zverejňovanie dokumentov úradnej tabuľe do sekcie egov.trencin.sk Nižšie nájdete oznamy zverejnené pred 24. 4. 2018

FILTER

Názov
Dátum
VZN 3/2018 - o určení názvu ulice v mestskej časti ZÁPAD
9. 4. 2018
VZN 1/2018 - ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.12/2012 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy alebo školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území mesta
26. 2. 2018
VZN 2/2018 - ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré všeobecne záväzné nariadenia v súvislosti s novou právnou úpravou ochrany osobných údajov
26. 2. 2018
VZN 15/2017 - ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.6/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Trenčín
27. 11. 2017
VZN 16/2017 - ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trenčín
27. 11. 2017
VZN 17/2017 - o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia
27. 11. 2017
VZN 18/2017 - ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín
27. 11. 2017
VZN 19/2017 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.14/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
27. 11. 2017

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!