Strategické dokumenty

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre roky 2023 – 2029

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín pre roky 2023-2029 s výhľadom do  roku  2050 (ďalej aj„PHRSR“) predstavuje aktualizáciu pôvodného Plánu rozvoja mesta Trenčín (ďalej aj PRM“) pre  roky  2016 –2022  s výhľadom do roku 2040. Jeho vypracovaním Mesto Trenčín deklaruje  pretrvávajúci  záujem  o udržateľný  rozvoj  územia  s dôrazom  na  kvalitu  života,  atraktivitu územia a o koordináciu s relevantnými kľúčovými aktérmi (stakeholdermi) územia.

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín pre roky 2023 – 2029 s výhľadom do roku 2050

 

Smart stratégia mesta Trenčín

Dokument definuje základné rámce rozvoja mesta v oblasti plánovania a implementácie projektov zameraných na moderné technológie, predovšetkým v oblasti SMART technológií a riešení. Téma Smart City je v rámci tohoto dokumentu chápaná ako súčasť širšieho strategického plánovania a rozvoja mesta. Zmyslom Koncepcie Smart city je vytvoriť prostredie, ktoré prinesie občanom mesta možnosť profitovať zo zavádzania sofistikovaných moderných prístupov, postupov a technológií,  ktoré  sa  navzájom synergicky dopĺňajú a prekračujú význam jednej oblasti (doprava, energetika, životné prostredie a i.).

Moderné technológie – Smart plán mesta Trenčín

 

Stratégia adaptability mesta Trenčín na klimatickú zmenu

Stratégia  adaptability  mesta  Trenčín  na  klimatickú zmenu nadväzuje  na  metodické  princípy  dokumentácie  ÚPD mesta Trenčín. Strategický dokument ÚPD mesta Trenčín bol vypracovaný „v zmysle zásad Európskej perspektívy priestorového rozvoja (ESDP) ďalej spresnených v projektoch ESPON a PlaNet CenSE rozvíjať  mesto  Trenčín  ako  tzv.  funkčné  mestské  územie  (FUA)  medzinárodného  až  národného významu. 

Stratégia adaptability na klimatickú zmenu

 

Stratégia nielen pre kultúrne a kreatívne odvetvia mesta Trenčín na roky 2021 – 2030 s výhľadom do roku 2040

Ambíciou stratégie je zlepšiť kultúrny a kreatívny  priemysel  postupne,  počnúc  budovaním  Centra  kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda a napĺňaním stanovených priorít. Strategický  rámec  je  tvorený  prostredníctvom  vízie  Trenčín  2040 – stať  sa  lídrom regiónu  a  jedným  z  najatraktívnejších  miest  Slovenska  z  pohľadu  kvality  života. Stratégia reflektuje potreby a priority mesta a má za cieľ vytvárať podmienky pre rozvoj vedomostne založenej ekonomiky, príležitosti pre mladých ľudí a seniorov, priaznivé podnikateľské  prostredie,  ako  aj  rozvoj  mestského  turizmu.  Priority  v  strategickom rámci sa venujú rozvoju kultúrnej infraštruktúry, kreatívnemu a kultúrnemu potenciálu, prístupu  ku  kultúre  pre  všetkých  obyvateľov,  budovaniu  kapacít,  rozvoju  publika  a posilneniu ekologického rozmeru v kultúre. Stratégia nadväzuje na kľúčové myšlienky projektu “Trenčín si Ty” prostredníctvom participácie  na  podpore  partnerstiev,  hospodárskych  klastrov  a  budovaní konkurencieschopnej ekonomiky. Je taktiež dôležité budovať prestíž prostredníctvom produktov, činností a aktivít s označením “Made in Trenčín”.

 

Komunitný plán Sociálnych služieb mesta Trenčín pre obdobie 2018 – 2021 s výhľadom do roku 2030

Zaoberá sa rozvojom sociálnych služieb na území mesta, nevyhnutným pre nárast kvality života obyvateľov, najmä špecifických skupín, ktoré predstavujú najzraniteľnejších členov spoločenstva.

Tento dokument vznikol v spolupráci s členmi pracovnej skupiny delegovanej Mestským úradom Trenčín, ktorí prispeli svojimi podnetmi a praktickými skúsenosťami s fungovaním sociálnych služieb v meste. Zapojení boli však aj poskytovatelia sociálnych služieb  v meste a obyvatelia, pre ktorých sú adresované.

 

Koncepcia rozvoja práce s mládežou mesta Trenčín na roky 2021 – 2028

Cieľom koncepcie je rozvíjať a zlepšovať podmienky pre rozvoj zručností a kompetencií mládeže a využiť ich potenciál prostredníctvom aktívnej účasti v spoločnosti. Taktiež chce komplexným a integrovaným spôsobom nadstaviť, podporovať, rozvíjať a dlhodobo zlepšovať život mladých ľudí v meste.

Strategický dokument reflektuje potreby mladých ľudí a kľúčových aktérov, ktorí ovplyvňujú život mládeži v meste Trenčín. Potreby boli zisťované počas niekoľkých rokov pri rôznych udalostiach ako fokusové skupiny, dotazníky, osobné stretnutia, diskusie a rozhovory s mladými ľuďmi a kľúčovými aktérmi.

Smernice a dokumenty

 

Koncepcia rozvoja školstva v meste Trenčín na roky 2021 – 2026

Súčasťou koncepcie je zhodnotenie aktuálneho stavu sietí škôl a školských zariadení, ktorých je mesto Trenčín zriaďovateľom. Uvedená koncepcia predstavuje určité nasmerovanie, aby sa práca všetkých zainteresovaných aktérov uberala k rovnakým, všeobecne a odborne uznávaným cieľom.

Zámerom koncepcie nie je od základov zmeniť súčasný systém školy. Ide o rozvíjanie a rozšírenie pozitív, ktoré v práci školy prevládajú. Je potrebné zachytiť nové trendy v školstve a aplikovať ich na naše podmienky.

Koncepcia rozvoja školstva 2021 – 2026

 

Plán udržateľnej mobility mesta Trenčín

Plán udržateľnej mobility je strategickým dokumentom. Hlavnými cieľmi riešenia stratégie je definovanie zásadných koncepčných smerov udržateľného a vyváženého rozvoja komplexnej dopravnej sústavy a všetkých jej dopravných systémov. Dokument zahŕňa riešené územie tvoriace nasledovné katastrálne územia: Trenčín, Trenčianska Turná, Veľké Bierovce, Kostolná-Záriečie, Zamarovce, Skalka nad Váhom, Trenčianska Teplá a Soblahov.

Plán udržateľnej mobility mesta Trenčín

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!