Stratégia adaptability na klimatickú zmenu

Logá: Európska únia, Európsky fond regionálneho rozvoja, Integrovaný regionálny operačný program, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Názov projektu: Stratégia adaptability mesta Trenčín na klimatickú zmenu
Kód projektu: NFP302040J989
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 4 – Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie
Kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2017-16
Prijímateľ: Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín
Riadiaci orgán pre IROP: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Zmluva: http://egov.trencin.sk/Default.aspx?NavigationState=778%3a0%3a

Cieľ projektu:

Cieľ projektu sa má dosiahnuť vypracovaním jedného koncepčného strategického dokumentu – prispôsobovania sa zmenám klímy, je považovaný za prvok zelenej infraštruktúry a hmatateľným fyzickým výstupom projektu. Definovanie systematického súboru krokov, reagujúcich na zníženie citlivosti a zvýšenie adaptívnej kapacity na vplyvy zmeny klímy, a to tak v oblasti technickej ako aj procesnej, ktoré uľahčia celý proces rozhodovania a riadenia mesta Trenčín pri prispôsobovaní sa nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy, pričom umožnia zvyšovať podiel zelenej infraštruktúry na celkovej rozlohe mesta Trenčín.

Opis projektu:

Mesto Trenčín ako cieľové územie realizácie projektu „Stratégia adaptability mesta Trenčín na klimatickú zmenu“ patrí do ekologicky vyvážených miest, avšak koncepčný strategický dokument, ktorý by zahrňoval nadčasové riešenia v oblasti environmentálnej, ekologickej, sociálnej i ekonomickej na elimináciu negatívnych vplyvov klimatických zmien s využitím ich pozitívnych účinkov a podporil udržateľný urbanizmus i udržateľný rozvoj mesta Trenčín v meste absentuje.

Celková výška oprávnených výdavkov: 110 026,56 €
Výška poskytnutého príspevku z EU a zo ŠR (95%): 104 525,23 €
Vlastné zdroje Mesta Trenčín (5%): 5 501,33 €

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 10 % zo štátneho rozpočtu SR.

Dokument na stiahnutie

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!