Odpady

Informácie o nakladaní s odpadom

Agendu vybavuje
Útvar stavebný a životného prostredia
tel.: 032/6504 418
e-mail: zuzana.cachova@trencin.sk, renata.palova@trencin.sk
Informácie ohľadom poplatkov a prihlásenia sa k poplatku
Útvar ekonomický
tel.: 032/6504 203
e-mail: odpady@trencin.sk

Útvar stavebný a Životného prostredia MsÚ podáva informácie o zbere, preprave, zhodnocovaní a zneškodňovaní odpadov, informácie o zberných miestach, nakladaní s nebezpečným odpadom, atď.

Čo s odpadom z domácností?

Tu nájdete informácie o tom ako triediť a nakladať s odpadom.

Triedenie a nakladanie s odpadom
Zberné dvory
Vrecia na odpad


Harmonogramy vývozu odpadu

Termíny vývozov triedeného odpadu (papier, plasty, sklo, kovy, TetraPaky), bioodpadu a nadrozmerného odpadu.

Triedený odpad a bioodpad
Nadrozmerný odpad


Harmonogramy upratovania

V Trenčíne máme 2 upratovania – jarné a jesenné. Po zime sa naviac robí aj čistenie ciest a chodníkov od pozostatkov zimného posypu.

Jarné upratovanie
Jesenné upratovanie
Čistenie komunikácií po zime


Čo s odpadom z podnikania?

Pre podnikateľov a prevádzky platia iné pravidlá, ako pre fyzické osoby. Právnické osoby (podnikatelia a prevádzky) majú povinnosť si sami zabezpečiť vývoz komunálneho a separovaného odpadu. Je prísne zakázané a pokutované vhadzovať odpad z prevádzok do smetných nádob určených pre obyvateľov mesta.


Úroveň vytriedenia odpadu

V roku 2020 bola úroveň vytriedenia komunálneho odpadu 42,06 %. Poplatok za uloženie komunálneho odpadu na skládku pre rok 2021 je 18 € za tonu.


Navrhovaný vzhľad stojísk pre smetné nádoby

Havný architekt mesta pripravil dizajn manuál, ktorý slúži ako usmernenie pri budovaní nových prístreškov pre smetné nádoby.


Miestne predpisy

Všeobecne záväzné nariadenia

Skrátene nazývané aj „VZN“ sú miestne zákony, ktoré nastavujú pravidlá pre obyvateľov miest a obcí. Nižšie nájdete dve najdôležitejšie ktoré sa týkajú odpadov.

Program odpadového hospodárstva Mesta Trenčín na roky 2016 – 2020

Výhľadový plán schválený v roku 2018 platný do roku 2020.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!