Odpady

Informácie o nakladaní s odpadom

Útvar stavebný a Životného prostredia MsÚ podáva informácie o zbere, preprave, zhodnocovaní a zneškodňovaní odpadov, informácie o zberných miestach, nakladaní s nebezpečným odpadom, atď.

Agendu vybavuje

Útvar stavebný a Životného prostredia

Kontakt:
tel.:
032/6504 418
e-mail: zuzana.cachova@trencin.sk

Harmonogram vývozu nadrozmerného odpadu
Harmonogram vývozu triedeného odpadu
Zberné dvory
Harmonogram jesenného upratovania
Harmonogram jarného upratovania
Triedenie odpadu
Množstevný zber odpadu

Program odpadového hospodárstva Mesta Trenčín na roky 2011-2015

Navrhovaný vzhľad stojísk pre smetné nádoby

Havný architekt mesta pripravil dizajn manuál, ktorý slúži ako usmernenie pri budovaní nových prístreškov pre smetné nádoby.

Zákaz spaľovania odpadu

Upozorňujeme občanov, prípadne návštevníkov mesta, že podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č. 15/2013 o odpadoch, čl. 5, ods. 3 sa na území mesta Trenčín prísne zakazuje zneškodnenie odpadu alebo zhodnotenie odpadu iným spôsobom ako určuje zákon o odpadoch, to znamená, že zakazuje sa spaľovať lístie, trávu, odpad zo záhrad ako aj komunálny odpad.

Občania mesta Trenčín majú možnosť tento odpad bezplatne odovzdať na zberných dvoroch mesta, ktoré sa nachádzajú na Zlatovskej ulici 2200 (oproti SAD) a na Soblahovskej ulici (oproti Villa parku). Oba zberné dvory sú otvorené každý pracovný deň, a aj v sobotu do 17.30 hod.

Odpady je možné odovzdať aj počas jarného a jesenného upratovania, kedy je možné ich uložiť do veľkoobjemových kontajnerov, ktoré sú rozmiestnené po  jednotlivých mestských lokalitách podľa harmonogramu.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!