Odpady

Informácie o nakladaní s odpadom

 

Agendu vybavuje

Útvar stavebný a životného prostredia
tel.: 032/6504 418
e-mail: zuzana.cachova@trencin.sk, renata.palova@trencin.sk
Útvar stavebný a Životného prostredia MsÚ podáva informácie o zbere, preprave, zhodnocovaní a zneškodňovaní odpadov, informácie o zberných miestach, nakladaní s nebezpečným odpadom, atď.

 

Informácie ohľadom poplatkov a prihlásenia sa k poplatku

Útvar ekonomický
tel.: 032/6504 203
e-mail: odpady@trencin.sk

 


Čo s odpadom z domácností?

Tu nájdete informácie o tom ako triediť a nakladať s odpadom.

Triedenie a nakladanie s odpadom
Zberné dvory
Vrecia na odpad 
Odber kompostu
Odber košíkov na kuchynský odpad
Informačné materiály
www.trencinrecykluje.sk


Harmonogramy vývozu odpadu

Termíny vývozov triedeného odpadu (papier, plasty, sklo, kovy, TetraPaky), bioodpadu a nadrozmerného odpadu.

Triedený odpad a bioodpad
Nadrozmerný odpad


Harmonogramy upratovania

V Trenčíne máme 2 upratovania – jarné a jesenné. Po zime sa naviac robí aj čistenie ciest a chodníkov od pozostatkov zimného posypu.

Harmonogram jarného a jesenného upratovania
Čistenie komunikácií po zime


Čo s odpadom z podnikania?

Pre podnikateľov a prevádzky platia iné pravidlá, ako pre fyzické osoby. Právnické osoby (podnikatelia a prevádzky) majú povinnosť si sami zabezpečiť vývoz komunálneho a separovaného odpadu. Je prísne zakázané a pokutované vhadzovať odpad z prevádzok do smetných nádob určených pre obyvateľov mesta.


Úroveň vytriedenia odpadu

V roku 2023 bola úroveň vytriedenia komunálneho odpadu 48,67 %. Zákonný poplatok na skládke pri tejto miere vytriedenosti nám na rok 2024 ostáva vo výške 18 €/tonu uloženého odpadu na skládke.

 


Navrhovaný vzhľad stojísk pre smetné nádoby

Havný architekt mesta pripravil dizajn manuál, ktorý slúži ako usmernenie pri budovaní nových prístreškov pre smetné nádoby.


Miestne predpisy

Všeobecne záväzné nariadenia

Skrátene nazývané aj “VZN” sú miestne zákony, ktoré nastavujú pravidlá pre obyvateľov miest a obcí. Nižšie nájdete dve najdôležitejšie ktoré sa týkajú odpadov.

 

Program odpadového hospodárstva Mesta Trenčín na roky 2016 – 2020

Výhľadový plán schválený v roku 2018 platný do roku 2020.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!