Harmonogram upratovania

Jesenné upratovanie

Mesto Trenčín prostredníctvom spoločnosti Marius Pedersen, a. s., v spolupráci s Mestskou políciou a občanmi vykoná na území mesta počas 7 sobôt v mesiacoch september, október a november 2022 jesenné upratovanie.
Obraciame sa na občanov, aby túto možnosť využili a prispeli tak k čistote mesta. Nakoľko podľa zákona platí zákaz ukladania biologicky rozložiteľného odpadu na skládku, zber odpadu sa bude uskutočňovať do 2 rôznych veľkoobjemových kontajnerov (VOK). Jeden z nich bude slúžiť výhradne na odkladanie biologicky rozložiteľného odpadu (konáre, odpad zo záhrad, trávnikov a pod.), druhý na odkladanie iného odpadu, okrem drobného stavebného odpadu.
Hádzať do VOK akýkoľvek iný odpad ako ten, na ktorý je kontajner určený, je prísne zakázané!
Prosíme o disciplinované dodržiavanie účelu kontajnerov. PRÍSNE SA ZAKAZUJE vykladať odpad po odvezení kontajnera. Pri porušení hrozí pokuta do 1 500 €.
Prípadné zmeny sledujte na www.trencin.sk.

Ilustračný obrázok - Harmonogram jesenného upratovania 2022

Do VOK nie je možné ukladať elektroodpad, vyradené batérie a akumulátory, žiarivky, železný šrot ani iné nebezpečné odpady. Môžete ich vyložiť ku kontajnerom, odkiaľ odvoz zabezpečí spoločnosť Marius Pedersen, a. s.
Pneumatiky podľa zákona o odpadoch nie sú súčasťou komunálnych odpadov, a preto ich počas upratovania nie je možné odovzdávať. Občania ich môžu odovzdať bezplatne v rámci siete distribútorov a pneuservisov.
V bežnom režime bývajú počas upratovania otvorené zberné dvory na Zlatovskej, na Soblahovskej a na ulici K zábraniu, kde je možné odovzdať druhy odpadu podľa platného VZN č. 7/2016 o nakladaní s odpadmi. Pre pandemickú situáciu však môžu byť ich otváracie hodiny obmedzené, preto sledujte aktualizované informácie na www.trencin.sk .

Prosíme občanov, aby do kontajnerov ukladali len určené odpady a nevykladali odpad po odvezení kontajnerov. Na disciplinovanosť pri ukladaní odpadu budú dohliadať pracovníci Marius Pedersen, a. s., a Mestskej polície.

 

Jarné upratovanie 2022 je vyhodnotené

Organizované jarné upratovanie v našom meste sa uskutočnilo počas sobôt od 2. apríla do 21. mája 2022, s výnimkou soboty 16. 4. 2022, ktorá bola sviatkom.

Na 85 stanovištiach boli podľa harmonogramu pristavené vždy dva veľkoobjemové kontajnery, kam mohli občania odpad odkladať. Zmluvný partner mesta spoločnosť Marius Pedersen vyviezla z týchto stanovíšť 118 kontajnerov s objemným odpadom a 110 kontajnerov s biologicky rozložiteľným odpadom.

Celkovo sa počas sobôt zozbieralo 5,091 t obalov, obsahujúcich nebezpečné látky, 0,98 t vyradených zariadení, obsahujúcich chlórfluórované uhľovodíky,  8,195 t vyradených elektrických a elektronických zariadení, 172,36 t biologicky rozložiteľného odpadu, 168,44 t objemného odpadu a 0,957 t ostatných nebezpečných odpadov. Spolu išlo o 356,023 t všetkého zozbieraného odpadu.

Celkové náklady na jarné upratovanie 2022 boli vyčíslené na 33 803,92 €.

Kam išiel všetok odpad?
Biologicky rozložiteľný odpad bol zhodnotený na kompostárni biologicky rozložiteľných odpadov v Trenčíne. Objemný odpad bol uložený na skládke Spoločnosť Stredné Považie, a.s. „Luštek“ Dubnica nad Váhom. Nebezpečné odpady, OEEZ boli dočasne uložené v skladoch nebezpečných odpadov v Trenčíne, na ulici Zlatovská 2200 a následne odvezené na zhodnotenie a zneškodnenie.

Útvar stavebný a životného prostredia ďakuje všetkým občanom i organizáciám, ktoré sa zapojili do tejto akcie. Ďakujeme tiež za dodržiavanie pravidiel a veríme, že v podobnom duchu prebehne aj najbližšie plánované jesenné upratovanie.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!