Harmonogram upratovania

Jesenné upratovanie

Mesto Trenčín prostredníctvom spoločnosti Marius Pedersen, a. s., v spolupráci s trenčianskou Mestskou políciou a občanmi vykoná na území mesta počas 7 sobôt v mesiacoch september, október a november 2023 jesenné upratovanie.
Obraciame sa na občanov, aby túto možnosť využili a prispeli tak k čistote mesta. Nakoľko podľa zákona platí zákaz ukladania biologicky rozložiteľného odpadu na skládku, zber odpadu sa bude uskutočňovať do 2 rôznych veľkoobjemových kontajnerov (VOK). Jeden z nich bude slúžiť výhradne na odkladanie biologicky rozložiteľného odpadu (konáre, odpad zo záhrad, trávnikov a pod.), druhý na odkladanie iného odpadu, okrem drobného stavebného odpadu.
Hádzať do VOK akýkoľvek iný odpad ako ten, na ktorý je kontajner určený, je prísne zakázané!
Prosíme o disciplinované dodržiavanie účelu kontajnerov. PRÍSNE SA ZAKAZUJE vykladať odpad po odvezení kontajnera. Pri porušení hrozí pokuta do 1 500 €.
Prípadné zmeny sledujte na www.trencin.sk.

Ilustračný obrázok - Harmonogram jesenného upratovania 2023

Do VOK nie je možné ukladať elektroodpad, vyradené batérie a akumulátory, žiarivky, železný šrot ani iné nebezpečné odpady. Môžete ich vyložiť ku kontajnerom, odkiaľ odvoz zabezpečí spoločnosť Marius Pedersen, a. s.
Pneumatiky podľa zákona o odpadoch nie sú súčasťou komunálnych odpadov, a preto ich počas upratovania nie je možné odovzdávať. Občania ich môžu odovzdať bezplatne v rámci siete distribútorov a pneuservisov.
V bežnom režime bývajú počas upratovania otvorené zberné dvory na Zlatovskej, na Soblahovskej a na ulici K zábraniu, kde je možné odovzdať druhy odpadu podľa platného VZN č. 7/2016 o nakladaní s odpadmi. Pre pandemickú situáciu však môžu byť ich otváracie hodiny obmedzené, preto sledujte aktualizované informácie na www.trencin.sk .

Prosíme občanov, aby do kontajnerov ukladali len určené odpady a nevykladali odpad po odvezení kontajnerov. Na disciplinovanosť pri ukladaní odpadu budú dohliadať pracovníci Marius Pedersen, a. s., a Mestskej polície.

 

Vyhodnotenie Jarného upratovania 2023

Organizované jarné upratovanie sa v našom meste uskutočnilo počas sobôt od 15. apríla do 27. mája 2023.

Z 85 stanovíšť s pristavenými veľkoobjemovými kontajnermi vyviezol zmluvný partner mesta spoločnosť Marius Pedersen 130 kontajnerov s objemným odpadom a 107 s biologicky rozložiteľným odpadom. Celkovo sa zozbieralo 3,57 t obalov, obsahujúcich nebezpečné látky, 1,35 t vyradených zariadení, obsahujúcich chlórfluórované uhľovodíky, 7,815 t vyradených elektrických a elektronických zariadení, 163 t biologicky rozložiteľného odpadu, 193,9 t objemného odpadu a 1,868 t ostatných nebezpečných odpadov. Spolu išlo o 371,503 t všetkého zozbieraného odpadu. Náklady na jarné upratovanie boli vyčíslené na 38 830,79 €.

Biologicky rozložiteľný odpad bol zhodnotený na kompostárni v Trenčíne. Objemný odpad bol uložený na skládke spoločnosti Stredné Považie, a.s. „Luštek“ pri Dubnici nad Váhom. Nebezpečné odpady dočasne uložené v skladoch na Zlatovskej ulici a neskôr odvezené na zhodnotenie a zneškodnenie. Ďakujeme všetkým občanom i organizáciám, ktoré sa do upratovania zapojili.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!