Harmonogram upratovania

Jarné upratovanie

Mesto Trenčín prostredníctvom spoločnosti Marius Pedersen, a. s., v spolupráci s trenčianskou Mestskou políciou a občanmi vykoná na území mesta počas 7 sobôt v mesiacoch apríl a máj 2023 jarné upratovanie.
Obraciame sa na občanov, aby túto možnosť využili a prispeli tak k čistote mesta. Nakoľko podľa zákona platí zákaz ukladania biologicky rozložiteľného odpadu na skládku, zber odpadu sa bude uskutočňovať do 2 rôznych veľkoobjemových kontajnerov (VOK). Jeden z nich bude slúžiť výhradne na odkladanie biologicky rozložiteľného odpadu (konáre, odpad zo záhrad, trávnikov a pod.), druhý na odkladanie iného odpadu, okrem drobného stavebného odpadu.
Hádzať do VOK akýkoľvek iný odpad ako ten, na ktorý je kontajner určený, je prísne zakázané!
Prosíme o disciplinované dodržiavanie účelu kontajnerov. PRÍSNE SA ZAKAZUJE vykladať odpad po odvezení kontajnera. Pri porušení hrozí pokuta do 1 500 €.
Prípadné zmeny sledujte na www.trencin.sk.

Ilustračný obrázok - Harmonogram jarného upratovania 2023

Do VOK nie je možné ukladať elektroodpad, vyradené batérie a akumulátory, žiarivky, železný šrot ani iné nebezpečné odpady. Môžete ich vyložiť ku kontajnerom, odkiaľ odvoz zabezpečí spoločnosť Marius Pedersen, a. s.
Pneumatiky podľa zákona o odpadoch nie sú súčasťou komunálnych odpadov, a preto ich počas upratovania nie je možné odovzdávať. Občania ich môžu odovzdať bezplatne v rámci siete distribútorov a pneuservisov.
V bežnom režime bývajú počas upratovania otvorené zberné dvory na Zlatovskej, na Soblahovskej a na ulici K zábraniu, kde je možné odovzdať druhy odpadu podľa platného VZN č. 7/2016 o nakladaní s odpadmi. Pre pandemickú situáciu však môžu byť ich otváracie hodiny obmedzené, preto sledujte aktualizované informácie na www.trencin.sk .

Prosíme občanov, aby do kontajnerov ukladali len určené odpady a nevykladali odpad po odvezení kontajnerov. Na disciplinovanosť pri ukladaní odpadu budú dohliadať pracovníci Marius Pedersen, a. s., a Mestskej polície.

 

Vyhodnotenie Jesenného upratovania 2022

 

Bioodpadu bolo viac, objemného menej. Na jeseň sa vyviezlo na kompostáreň 113 veľkoobjemových kontajnerov (VOK) s biologicky rozložiteľným odpadom. Na skládku sme vyviezli 99 kontajnerov s objemným odpadom.

Celkovo išlo o 196,22 tony biologicky rozložiteľného odpadu a 131,25 t objemného odpadu, ktorý do VOK zhromaždili obyvatelia mesta počas siedmich sobôt.

Zároveň sa zbierali aj nebezpečné odpady, ktoré boli dočasne uložené v skladoch nebezpečných odpadov v Trenčíne, na Zlatovskej ulici 2200 a potom odvezené na zhodnotenie a zneškodnenie. Z nich najväčšiu časť (3,62 t) tvorili obaly obsahujúce nebezpečné látky a vyradené elektrické a elektronické zariadenia (3,615 t). Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky vážili 1,09 t a ostatné nebezpečné odpady 2,877 t.

Celkovo sa na 85 stanovištiach v meste vyzbieralo 338,672 t odpadov. Náklady na organizované Jesenné upratovanie 2022, ktoré sa konalo od 24. septembra do 12. novembra, vyšli mesto na 34 513,90 €. Útvar stavebný a životného prostredia Mestského úradu v Trenčíne ďakuje všetkým občanom i organizáciám, ktoré sa do tejto akcie zapojili.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!