Harmonogram upratovania

Jarné upratovanie

Mesto Trenčín prostredníctvom spoločnosti Marius Pedersen, a. s., v spolupráci s trenčianskou Mestskou políciou a občanmi vykoná na území mesta počas 7 sobôt v mesiacoch apríl a máj 2024 jarné upratovanie.
Obraciame sa na občanov, aby túto možnosť využili a prispeli tak k čistote mesta. Nakoľko podľa zákona platí zákaz ukladania biologicky rozložiteľného odpadu na skládku, zber odpadu sa bude uskutočňovať do 2 rôznych veľkoobjemových kontajnerov (VOK). Jeden z nich bude slúžiť výhradne na odkladanie biologicky rozložiteľného odpadu (konáre, odpad zo záhrad, trávnikov a pod.), druhý na odkladanie iného odpadu, okrem drobného stavebného odpadu.
Hádzať do VOK akýkoľvek iný odpad ako ten, na ktorý je kontajner určený, je prísne zakázané!
Prosíme o disciplinované dodržiavanie účelu kontajnerov. PRÍSNE SA ZAKAZUJE vykladať odpad po odvezení kontajnera. Pri porušení hrozí pokuta do 1 500 €.
Prípadné zmeny sledujte na www.trencin.sk.

 

Do VOK nie je možné ukladať elektroodpad, vyradené batérie a akumulátory, žiarivky, železný šrot ani iné nebezpečné odpady. Môžete ich vyložiť ku kontajnerom, odkiaľ odvoz zabezpečí spoločnosť Marius Pedersen, a. s.
Pneumatiky podľa zákona o odpadoch nie sú súčasťou komunálnych odpadov, a preto ich počas upratovania nie je možné odovzdávať. Občania ich môžu odovzdať bezplatne v rámci siete distribútorov a pneuservisov.
V bežnom režime bývajú počas upratovania otvorené zberné dvory na Zlatovskej, na Soblahovskej a na ulici K zábraniu, kde je možné odovzdať druhy odpadu podľa platného VZN č. 7/2016 o nakladaní s odpadmi. Pre pandemickú situáciu však môžu byť ich otváracie hodiny obmedzené, preto sledujte aktualizované informácie na www.trencin.sk .

Prosíme občanov, aby do kontajnerov ukladali len určené odpady a nevykladali odpad po odvezení kontajnerov. Na disciplinovanosť pri ukladaní odpadu budú dohliadať pracovníci Marius Pedersen, a. s., a Mestskej polície.

 

Vyhodnotenie Jesenného upratovania 2023

Počas sobôt v období od 30. septembra do 11. novembra 2023 prebiehalo na území nášho mesta organizované Jesenné upratovanie 2023. Vyzbieraný odpad vážil spolu viac ako 342 ton.

Najväčšiu časť tvoril biologicky rozložiteľný odpad (192,63t), ktorý bol vyvezený a zhodnotený na kompostárni v Trenčíne. Naplnili sme ním 123 veľkoobjemových kontajnerov.

Objemný odpad zaplnil 101 kontajnerov a na skládku „Luštek“ pri Dubnici nad Váhom, ktorú prevádzkuje Spoločnosť Stredné Považie, a. s. bolo uložených 141,34 t tohto odpadu.

Na 85 stanovištiach sa zbierali aj ďalšie odpady: obaly obsahujúce nebezpečné látky (vyzbieralo sa 3,01 t), vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky (0,50 t), vyradené elektrické a elektronické zariadenia (4,665 t) a ostatné nebezpečné odpady (0,049 t).

Nebezpečné odpady boli dočasne uložené v skladoch nebezpečných odpadov na Zlatovskej ulici a potom odvezené na zhodnotenie a zneškodnenie. Celkové náklady na toto jesenné upratovanie boli vyčíslené na 39 296,53 €.

Všetkým občanom i organizáciám, ktoré sa zapojili do jesenného upratovania, ďakujeme.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!