Voda a ovzdušie

 

Povinnosť oznámiť za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín

Upozornenie pre majiteľov a užívateľov pozemkov susediacich s vodným tokom

Z dôvodu väčšieho výskytu dažďových zrážok a tým vzniku nebezpečenstva povodní, vyzývame všetkých majiteľov, prípadne užívateľov pozemkov susediacich s vodnými tokmi, aby z ich blízkosti odstránili všetok materiál, ktorý by mohol v prípade odplavenia spôsobiť prekážku pre plynulý a neškodný odtok vody. 

Podľa §43, zákona č. 666/2004 Z. z. O ochrane pred povodňami je zakázané v blízkosti vodných tokov : 

  • skladovať odplaviteľný materiál, látky a predmety, 
  • zriaďovať oplotenie, živé ploty a iné obdobné prekážky, 
  • umiestňovať a prevádzkovať stavby, ktoré môžu zhoršiť odtok povodňových prietokov, 
  • zriadiť tábory, kempy a iné dočasné ubytovacie zariadenia alebo zriadiť plávajúce ubytovacie zariadenie bez súhlasu príslušného správcu vodného toku, 
  • zriadiť skládky odpadov vrátane zariadení na spracovania starých vozidiel a odkalísk, 
  • zriadiť sklad nebezpečných látok, 
  • nevypracovať povodňový plán pre objekty, ktoré sú v jeho vlastníctve a môžu byť postihnuté povodňou. 

Za porušenie tohto zákazu hrozí pokuta od 16,69 € do 1 659,69 €. 

Zákaz znečisťovania vodných tokov odpadom

V zmysle § 77 bodu g) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov upozorňujeme občanov na zákaz:      

  • meniť smer koryta vodného toku
  • ukladania predmetov (odpadu, dreva, stavebného materiálu a pod.) do vodného toku, ktoré môžu ohroziť plynulosť odtoku vody v koryte, zdravie ľudí a ich bezpečnosť
  • ukladať predmety na miesta, z ktorých môžu byť splavené do vodného toku.

Za porušenie tohto zákazu v zmysle zákona o priestupkoch hrozí pokuta do 99,50 eur.

Opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia

V súčasnosti boli v ovzduší mesta Trenčín zaznamenané zvýšené koncentrácie prachových častíc.

Žiadame občanov, fyzické a právnické osoby zabezpečiť obmedzenie úletov tuhých znečisťujúcich látok do ovzdušia, najmä pri stavebnej činnosti.

K znečisťovaniu ovzdušia prispieva aj doprava a lokálne vykurovanie budov a rodinných domov tuhými palivami. S príchodom chladného obdobia sa každoročne zhoršuje kvalita ovzdušia. Je to najmä dôsledok vykurovania domácností tuhými palivami, ktoré je často znásobené spoluspaľovaním odpadov alebo spaľovaním iného paliva, ako určuje výrobca spaľovacieho zariadenia, prevádzkovaním kotlov a nedokonalým spaľovaním. Žiadame preto občanov, aby uprednostnili v spaľovacích zariadeniach, ak je to možné plynné palivo. V zariadeniach na spaľovanie tuhých palív sa môžu spaľovať len určené palivá.

Začatie uplatňovania opatrení akčného plánu na zlepšenie kvality ovzdušia pre oblasť riadenia kvality ovzdušia pre katastrálne územia mesta Trenčín bolo vyhlásené Okresným úradom Trenčín, odborom starostlivosti o životné prostredie dňa 22.10.2018 v zmysle Všeobecne záväznej vyhlášky Okresného úradu Trenčín č.9/2014.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!