Voda a ovzdušie

 

Povinnosť oznámiť za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín

Upozornenie pre majiteľov a užívateľov pozemkov susediacich s vodným tokom

Z dôvodu väčšieho výskytu dažďových zrážok a tým vzniku nebezpečenstva povodní, vyzývame všetkých majiteľov, prípadne užívateľov pozemkov susediacich s vodnými tokmi, aby z ich blízkosti odstránili všetok materiál, ktorý by mohol v prípade odplavenia spôsobiť prekážku pre plynulý a neškodný odtok vody. 

Podľa §43, zákona č. 666/2004 Z. z. O ochrane pred povodňami je zakázané v blízkosti vodných tokov : 

  • skladovať odplaviteľný materiál, látky a predmety, 
  • zriaďovať oplotenie, živé ploty a iné obdobné prekážky, 
  • umiestňovať a prevádzkovať stavby, ktoré môžu zhoršiť odtok povodňových prietokov, 
  • zriadiť tábory, kempy a iné dočasné ubytovacie zariadenia alebo zriadiť plávajúce ubytovacie zariadenie bez súhlasu príslušného správcu vodného toku, 
  • zriadiť skládky odpadov vrátane zariadení na spracovania starých vozidiel a odkalísk, 
  • zriadiť sklad nebezpečných látok, 
  • nevypracovať povodňový plán pre objekty, ktoré sú v jeho vlastníctve a môžu byť postihnuté povodňou. 

Za porušenie tohto zákazu hrozí pokuta od 16,69 € do 1 659,69 €. 

Zákaz znečisťovania vodných tokov odpadom

V zmysle § 77 bodu g) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov upozorňujeme občanov na zákaz:      

  • meniť smer koryta vodného toku
  • ukladania predmetov (odpadu, dreva, stavebného materiálu a pod.) do vodného toku, ktoré môžu ohroziť plynulosť odtoku vody v koryte, zdravie ľudí a ich bezpečnosť
  • ukladať predmety na miesta, z ktorých môžu byť splavené do vodného toku.

Za porušenie tohto zákazu v zmysle zákona o priestupkoch hrozí pokuta do 99,50 eur.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!