Voda a ovzdušie

Upozornenie pre občanov mesta najmä pre majiteľov a užívateľov vodných stavieb, žúmp a pozemkov a stavieb susediacich s vodným tokom

Z dôvodu častého porušovania právnych predpisov v oblasti zásobovania nehnuteľností vodou, odkanalizovania nehnuteľností a povinností vyplývajúcich zo zákona o ochrane pred povodňami, vyzývame všetkých občanov mesta, najmä majiteľov, prípadne užívateľov vodných stavieb, žúmp a pozemkov susediacich s vodnými tokmi na dodržiavanie povinnosti vyplývajúcich im zo zákona o vodách, zákona o ochrane pred povodňami a zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách.

V zmysle § 77 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov upozorňujeme občanov na zákaz:      

 • odoberať povrchové vody alebo podzemné vody alebo vypúšťať odpadové vody do povrchových vôd alebo do podzemných vôd bez povolenia orgánu štátnej vodnej správy alebo v rozpore s ním,
 • vysádzať, stínať a odstraňovať stromy a kry v korytách, na pobrežných pozemkoch a v inundačných územiach alebo ťažiť riečny materiál z pozemkov tvoriacich koryto bez povolenia orgánu štátnej vodnej správy,
 • uskutočňovať, meniť, užívať alebo odstraňovať vodnú stavbu ( studňu, domovú čistiareň odpadových vôd a pod.) bez povolenia orgánu štátnej vodnej správy alebo v rozpore s ním ,
 • umývať motorové vozidlá a mechanizmy v povrchových vodách alebo v odkrytých podzemných vodách, alebo na miestach, z ktorých by uniknuté pohonné látky mohli vniknúť do povrchových vôd alebo do podzemných vôd,
 • meniť smer koryta, poškodzovať brehy, ukladať predmety do vodného toku, ktoré môžu ohroziť plynulosť odtoku vody v koryte, zdravie ľudí a ich bezpečnosť,
 • poškodzovať vodné stavby a ich funkcie najmä tým, že sa ťaží zemina z ochranných hrádzí, vysádzajú sa na nich dreviny, jazdí sa po nich motorovými vozidlami,
 • znečistiť alebo ohroziť povrchové vody alebo podzemné vody, ukladať predmety na miesta, z ktorých môžu byť splavené do vodného toku,

Za porušenie tohto zákazu v zmysle zákona o priestupkoch hrozí pokuta do 165 eur.

Povinnosti vlastníkov pobrežných pozemkov.

Podľa § 50 zákona o vodách je vlastník pobrežného pozemku je povinný umožniť správcovi vodného toku výkon jeho oprávnenia, dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodnom toku, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu, znemožniť alebo sťažiť riadnu prevádzku a údržbu vodného toku a s ním súvisiacich vodných stavieb.

Ak ide o pobrežný pozemok pri drobnom vodnom toku, je jeho vlastník povinný udržiavať breh v takom stave, aby sa netvorili prekážky, ktoré bránia nehatenému odtoku vody, sťažujú alebo znemožňujú prístup k vodnému toku alebo podporujú usadzovanie plavenín alebo ukladanie splavenín.

Podľa §47, zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami je zakázané vo vodnom toku a v inundačnom území : 

 • skladovať odplaviteľný materiál, látky a predmety,
 • zriaďovať oplotenie, živé ploty a iné obdobné prekážky, ktoré zhoršujú podmienky pre odtok povrchových vôd,
 • umiestňovať a prevádzkovať bytovú budovu, nebytovú budovu, stavbu, objekt alebo zariadenie, ktoré môže počas povodňovej situácie zhoršiť odtok povrchových vôd, chod ľadov alebo kvalitu vody,
 • umiestniť a prevádzkovať stavbu, objekt alebo zariadenie, ktoré obsahuje škodlivé látky a obzvlášť škodlivé látky,
 • umiestniť a prevádzkovať čerpaciu stanicu pohonných látok, odkalisko, skládku odpadu alebo zariadenie na spracovanie starých vozidiel
 • ťažiť zeminu, piesok, štrk alebo nerasty bez povolenia okresného úradu alebo okresného úradu v sídle kraja,
 • vykonávať terénne úpravy, ktoré môžu zhoršiť odtok povrchových vôd počas povodne,
 • obhospodarovať lesné pozemky, poľnohospodárske pozemky alebo záhrady spôsobom, pri ktorom by mohlo dôjsť k zhoršeniu odtoku povrchových vôd počas povodne,
 • zriaďovať tábor, kemp alebo iné dočasné ubytovacie zariadenie okrem krátkodobého turistického stanovania,
 • nevypracovať povodňový plán pre stavbu, objekt alebo zariadenie, ktoré je v jeho vlastníctve, správe a užívaní.

Za porušenie tohto zákazu hrozí pokuta do 1 700 €. 

Povinnosti vlastníkov nehnuteľností týkajúce sa odvedenia a zneškodnenia odpadových vôd z nehnuteľnosti.

Podľa § 36 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov upozorňujeme občanov na  nasledovné povinnosti

Komunálne odpadové vody (odpadové vody zo sídelných útvarov obsahujúce prevažne splaškovú odpadovú vodu), sa musia odvádzať a prejsť čistením len verejnou kanalizáciou. Tam, kde výstavba verejnej kanalizácie nepredstavuje prínos pre životné prostredie alebo vyžaduje neprimerane vysoké náklady, možno použiť individuálne systémy alebo iné primerané systémy, ktorými sa dosiahne rovnaká úroveň ochrany životného prostredia ako pri odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou. Takýmito systémami sú najmä vodotesné žumpy alebo malé čistiarne odpadových vôd.

Povolenie na stavbu iného primeraného systému alebo individuálneho systému ( žumpy a ČOV) vydáva obec a orgán štátnej vodnej správy len na dobu určitú. V lokalitách, kde je vybudovaná a uvedená do prevádzky verejná kanalizácia sa po skončení platnosti povolenia toto predlžovať nebude.Ten, kto akumuluje odpadové vody v žumpe, je povinný zabezpečovať ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd a na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy predložiť doklady o odvoze odpadových vôd najviac za posledné dva roky. Odvoz odpadových vôd môže vykonávať len prevádzkovateľ verejnej kanalizácie, obec alebo osoba oprávnená podľa osobitného predpisu. Ten, kto vykonáva odvoz odpadových vôd, je povinný vydať doklad o odvoze tomu, kto o odvoz požiadal; doklad o odvoze odpadových vôd obsahuje meno, priezvisko a adresu toho, komu bol odvoz odpadových vôd vykonaný, dátum odvozu, miesto umiestnenia žumpy, množstvo vyvezených odpadových vôd, názov osoby, ktorá odvoz odpadových vôd vykonala a adresu čistiarne odpadových vôd.

Podľa § 23 ods. 2 zákona a § 42bb o verejných vodovodoch a kanalizáciách v znení neskorších predpisov je vlastník stavby alebo vlastník pozemku je povinný pripojiť stavbu alebo pozemok, kde vznikajú odpadové vody, na verejnú kanalizáciu a splniť technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie, ak v obci, na ktorej území sa stavba alebo pozemok nachádza, je zriadená a vlastník stavby alebo vlastník pozemku nemá povolenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami. Vlastník stavby alebo vlastník pozemku, na ktorom bola povolená žumpa, je povinný pripojiť stavbu alebo pozemok na verejnú kanalizáciu, ak je to technicky možné a nevyžaduje si to neprimerane vysoké náklady do 31. decembra 2021.

Za nesplnenie uvedených povinností hrozí pokuta do 331 €. 

Dodržiavajme zásady správneho kúrenia

 • používať len palivá (palivové drevo, drevené brikety, drevené pelety a uhlie) uvedené výrobcom zariadenia v návode na obsluhu,
 • spaľovať len čisté prírodné drevo s vlhkosťou pod 20 % (sušené cca 2 roky), v zariadeniach na spaľovanie dreva
 • v kotloch spaľujúcich uhlie používať palivo s požadovanou sírnatosťou,
 • nespaľovať v kotloch a krboch mokré drevo, drevotriesku, OSB dosky, rámy okien, chemicky ošetrené drevo a iný stavebný odpad,
 • nespaľovať komunálny odpad (plienky, plastové fľaše, viacvrstvové obaly od nápojov, fólie, celofarebné letáky a časopisy, textil, …), 
 • dodržiavať správny postup pri rozkurovaní a dodržiavať podmienky pre dokonalé spaľovanie, nedusiť horenie,
 • pravidelne čistiť vykurovacie zariadenie a spalinovody (komín, dymovod),
 • udržiavať vykurovacie zariadenie v dobrom technickom stave,
 • používať moderné vykurovacie zariadenia.

Praktické informácie o kúrení v domácnostiach sú prístupné na webovej stránke vykurovanie.enviroportal.sk.

Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne upozorňuje všetkých prevádzkovateľov zariadení na spaľovanie tuhých palív, že spaľovať odpad je zakázané. Pri nesprávnom spôsobe kúrenia sa do ovzdušia dostávajú látky, ktoré poškodzujú ľudské zdravie.

Aktuálne informácie o kvalite ovzdušia zverejňuje Slovenský hydrometeorologický ústav na webovej stránke www.shmu.sk.

 

Ekonomické a ekologické rady pre vykurovaciu sezónu

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!