Plán udržateľnej mobility mesta Trenčín

Naše mesto sa rozhodlo do konca roka 2020 zostaviť do­kument, ktorý navrhne tvár do­pravy v jeho vnútri na niekoľko ďalších desaťročí. Ide o takzva­ný plán udržateľnej mestskej mobility. Mal by zorganizovať dopravu tak, aby zodpovedala potrebám obyvateľov, bola bez­pečnejšia, neobťažovala hlukom a emisiami, nezaťažovala životné prostredie. Opatrenia v doprave zvýšia kvalitu mestského prostredia v prospech všetkých obyvateľov, v prospech ekono­mického i spoločenského rozvoja mesta.

 

Aktuálne

 • Na jar 2021 prebieha dokončenie a odovzdanie strategického dokumentu PUMM.

Novinky o príprave plánu udržateľnej mobility

 

Správa o hodnotení strategického dokumentu

„Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Trenčín (ďalej PUM Trenčín) je strategickým dokumentom, ktorý zahŕňa riešené územie tvoriace nasledovné katastrálne územia: Trenčín, Trenčianska Turná, Veľké Bierovce, Kostolná-Záriečie, Zamarovce, Skalka nad Váhom, Trenčianska Teplá a Soblahov. Hlavnými cieľmi riešenia stratégie je definovanie zásadných koncepčných smerov udržateľného a vyváženého rozvoja komplexnej dopravnej sústavy a všetkých jej dopravných systémov. Predkladaná správa o hodnotení v rámci procesu SEA (Strategického environmentálneho posudzovania) vyhodnotila súlad navrhovaných opatrení s princípmi ochrany životného prostredia. Verejnosť môže v rámci verejného prerokovania pripomienkovať oba dokumenty.“

 

Prečo plán potrebujeme?

Plán udržateľnej mestskej mobility pomôže Trenčínu v niekoľkých ohľadoch:

 • KVALITNEJŠÍ ŽIVOT – Plán vytvorí podmienky pre rozvoj kvalitného dopravného systému, ktorý povedie k zníženiu emisií, hluku a iných škodlivých látok z motorovej dopravy, ktoré majú vplyv na zdravie obyvateľov a životné prostredie
 • RÝCHLEJŠIE DOPRAVA – Plán zlepší organizáciu dopravy a vnútorného prepojenie jednotlivých druhov dopravy, odstráni úzke hrdlá, čím zvýši plynulosť dopravy a skráti cestovný čas
 • UPOKOJENÁ DOPRAVA – Plán obmedzí tranzitnú dopravu na a území mesta, zníži intenzitu a upokojí cestnej dopravy
 • ZELENÁ DOPRAVA – Plán podporí trvalo udržateľné formy dopravy
 • LEPŠIA DOSTUPNOSŤ – Plán zlepší dopravnú dostupnosť či už v meste, tak v jeho širšom okolí
 • VYŠŠIA BEZPEČNOSŤ – Plán sa zameria na zvýšenie bezpečnosti v doprave

 

Ako bude tvorba plánu prebiehať?

Plán sa pripravuje v troch fázach, z ktorých každá bude prerokovaná s odbornou i laickou verejnosťou a potom predložená voleným orgánom mesta na schválenie. Zapojenie širokej verejnosti do jednotlivých fáz spracovania Plánu mobility je nevyhnutnou súčasťou celého procesu.

Analytická časť

Zameriava sa na analýzu súčasného stavu všetkých dopravných módov (individuálna automobilová doprava, parkovanie, cyklistická a pešia doprava, verejná doprava, železničná a letecká doprava) v súvislosti s prognózou vývoja počtu obyvateľov a rozložením pracovných príležitostí a dopytom po mobilite. Reflektuje súčasný stav životného prostredia v meste. Súčasťou analytickej časti je aj vypracovanie SWOT analýzy.

Navrhová časť

Návrhová časť vychádza z podkladov analytickej časti. Na základe vytvorenia jednotnej vízie udržateľnej mobility pre rok 2030, z ktorej budú vychádzať strategické a špecifické ciele, pripravíme návrh jednotlivých infraštruktúrne a neinfraštruktúrne opatrenia na rozvoj dopravného systému a zvýšenie atraktivity jednotlivých druhov dopravy s minimalizáciou negatívnych dopadov v riešenom území. Vznikne návrh rozvoja dopravnej obslužnosti vrátane etapizácie od súčasného stavu do návrhového horizonte roku 2030. Navrhované opatrenia budú overené na dopravnom modeli.

Akčný plán

Súbor opatrení zostavených na základe hodnotenia pre mieru naplnenie strategických a špecifických cieľov, ktoré vychádzajú z vízie udržateľnej mobility. Súčasťou bude vyčíslenie investičných nákladov na zavádzanie a realizáciu jednotlivých opatrení vrátane návrhu možných zdrojov financovania.

 

Kto plán vytvorí?

Plán mobility bude vypracovaný Centrom dopravného výskumu na základe prieskumov, odborných analýz, ale aj v spolupráci s obyvateľmi mesta, expertmi a všetkými inštitúciami a organizáciami, ktoré ovplyvňujú súčasnú podobu dopravy v meste.

Okrem verejnosti bude do realizácie sa zapojených niekoľko odborných skupín.

Riadiaca skupina

Rozhoduje o všetkých dôležitých krokoch v rámci spracovania, zaoberá sa strategickým smerovaním a riadením projektu, dohliada na priebežné výstupy projektu, s cieľom schvaľovať a niesť zodpovednosť za priebežné aj záverečné výstupy PUM.

Odborná skupina

Odborný pracovníci mesta, sektorový partneri a zainteresované strany, ktorí majú v gescii dopravné plánovanie či rieši väzbu na dopravu v meste, ich zapojenie v priebehu realizácie je na spoluvytváraní priebežných a záverečných výstupov PUM.

Pracovná skupina ku komunikácii

Odborný pracovníci mesta a odborný partneri projektu, ktorí sa zaoberajú komunikačnými aktivitami a zapájaním verejnosti v priebehu realizácie projektu. Verejnosť sa zapája v jednotlivých častiach spracovania PUM zasielaním podnetov, komentárov, námetov a pripomienok, účasťou v prieskumoch a zapojením sa do aktivít (workshopy, panelové diskusie a ďalšie).

Záverečný dokument potom bude predložený tiež Zastupiteľstvu mesta Trenčín na schválenie.

 

Harmonogram

Plán udržateľnej mestskej mobility Trenčín sa pripravuje od 1. 3. 2019 do 28. 2. 2021. Plán je pripravovaný na obdobie do roku 2030 s výhľadom do roku 2050.

Časová os

 • marec 2019 – zahájenie spracovania
 • apríl 2019 – zahájenie prieskumov a meraní
 • október 2019 – ukončenie prieskumov a meraní
 • máj 2020 – predstavenie analytickej časti, vizionárske fórum pre tvorbu spoločnej vízie mobility 2030+
 • november 2020 – predstavenie návrhovej časti
 • február 2021 – dokončenie plánu

 

 

Kontakty

Kontaktná osoba za Mesto Trenčín

Róbert Hartmann
projektový manažér Plánu udržateľnej mobility Mestský úrad Trenčín
Tel.: +421 902 911 027
E-mail: robert.hartmann@trencin.sk

Kontaktná osoba za spracovateľa:

Mgr. Renáta Zrůstová
Projektový manažer, UGT
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Tel.: +420 541 641 342
E-mail: renata.zrustova@cdv.cz

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!