Projekty EÚ

Podané projekty rok 2018

Operačný program  Kód výzvy  Názov projektu  Podanie žiadosti
IROP
Integrovaný regionálny operačný program 
IROP-PO1-SC122-2016-15 Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Vetva D – SO 05 Cyklotrasa, úsek ul. Ľ. Stárka marec 2018
IROP-PO4-SC431-2017-16 Zelené pľúca mesta – Revitalizácia priestoru átria Trenčín apríl 2018

 

Podané projekty rok 2017

Operačný program  Kód výzvy  Názov projektu  Podanie žiadosti
IROP
Integrovaný regionálny operačný program 
IROP-PO1-SC121-2016-9 Plán udržateľnej mobility  jún 2017
IROP-PO2-SC222-2016-13 Modernizácia priestorov ZŠ Bezručova
pre zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov
jún 2017
IROP-PO2-SC222-2016-13 Modernizácia priestorov ZŠ Dlhé Hony 
pre zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov
jún 2017
IROP-PO2-SC222-2016-13 Modernizácia priestorov ZŠ Hodžova
pre zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov
jún 2017
IROP-PO2-SC222-2016-13 Modernizácia priestorov ZŠ Kubranská
pre zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov
jún 2017
IROP-PO2-SC222-2016-13 Modernizácia priestorov ZŠ Na dolinách 
pre zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov
jún 2017
IROP-PO2-SC222-2016-13 Modernizácia priestorov ZŠ Novomeského
pre zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov
jún 2017
IROP-PO2-SC222-2016-13 Modernizácia priestorov ZŠ Veľkomoravská 
pre zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov
jún 2017
IROP-PO2-SC222-2016-13 Modernizácia priestorov ZŠ Východná 
pre zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov
jún 2017
IROP-PO4-SC431-2017-16 Zelené pľúca mesta –
Revitalizácia Parku M.R. Štefánika 
jún 2017
IROP-PO4-SC431-2017-16 Stratégia adaptability mesta
Trenčín na klimatické zmeny 
jún 2017
IROP-PO1-SC122-2016-15 Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej
infraštruktúry v Trenčíne – Centrum sídlisko JUH 2.etapa 
jún 2017
IROP-PO1-SC122-2016-15 Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej
infraštruktúry v Trenčíne – ul. Karpatská
jún 2017
IROP-PO1-SC122-2016-15 Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej
infraštruktúry v Trenčíne – Chodník a cyklotrasa Kasárenská ul.
september 2017
IROP-PO1-SC122-2016-15 Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Vetva D – ul. Zlatovská a Prepojenie ul. Zlatovská – Hlavná december 2017
IROP-PO1-SC122-2016-15 Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Ul. Stárka k priemyselnému parku december 2017
IROP-PO4-SC431-2017-16 Zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Trenčín – vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku J. Halašu december 2017
IROP-PO4-SC431-2017-16 Zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Trenčín – vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku Východná ulica december 2017

 

Schválené projekty rok 2016

Operačný program Kód projektu Názov projektu Celková výška oprávnených výdavkov  Maximálna výška nenávratného finančného príspevku (NFP) Výška spolufinancovania
z vlastných zdrojov 
Kvalita životného prostredia  310041A546 Obnova Materskej školy,
Šafárikova 11, Trenčín 
1 174 832,56 1 116 090,93 58 741,63
310041A649 Obnova Materskej školy
Opatovská 654/39
Trenčín 911 01 – Kubrá 
865 193,71 821 934,02 43 259,69

 

Schválené projekty rok 2015

Operačný program Kód projektu Názov projektu Celková výška oprávnených výdavkov Maximálna výška nenávratného finančného príspevku (NFP) Výška spolufinancovania
z vlastných zdrojov
Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast 25120220475 Komplexná modernizácia časti verejného osvetlenia v meste Trenčín 229 728,07 218 241,66 11 486,41

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!