Elektronické služby

Podmienky na vyplnenie elektronického formulára

  • musíte vlastniť občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID karta) a bezpečnostný osobný kód (BOK) k nemu.
  • čip karty obsahuje kvalifikovaný certifikát, prostredníctvom ktorého môžete elektronicky podpisovať Vaše podania a súvisiace prílohy. Ak disponujete iným bezpečnostným zariadením s uloženým kvalifikovaným certifikátom (karta, USB token), môžete ho rovnako použiť na elektronické podpísanie podania a príp. príloh.
  • musíte mať na Vašom počítači nainštalovanú aplikáciu eIDklient (inštalátor a používateľská príručka bezodplatne dostupná na stránke ÚPVS (Ústredný portál verejnej správy), blok Na stiahnutie),
  • musíte vlastniť kontaktnú čítačku čipových kariet a mať na počítači nainštalovaný ovládač k čítačke kariet (od výrobcu čítačky),
  • musíte mať na Vašom počítači nainštalovanú aplikáciu D.Signer/XAdES (inštalátor a používateľská príručka bezodplatne dostupná na stránke ÚPVS, blok Na stiahnutie).

 

Ako postupovať

Po kliknutí na link formulára podania sa prihlásite pomocou Vášho občianskeho preukazu. Návod ako sa prihlásiť a elektronicky podpisovať  je zverejnený na stránkach ÚPVS. Postup pri vyplňovaní elektronického formulára.

Vaše podanie budete mať k dispozícii vo Vašej elektronickej schránke na Ústrednom portáli verejnej správy v priečinku Odoslané správy. Do schránky Vám doručíme potvrdenie o prijatí oznámenia a prípadne pokyn na úhradu alebo, ak Vaše podanie nebude kompletné, výzvu na úpravu/doplnenie podania.

 

Druhy elektronických služieb

Vysvetlivky: FO – fyzická osoba; PO – právnická osoba; KO – komunálne odpady; DSO – drobné stavebné odpady.

 

Elektronická úradná tabuľa obce

 

Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľností

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti – FO (A1)
Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti – PO (A2)

 

Podávanie daňového priznania k dani za psa

Daňové priznanie k dani za psa – FO (A3)
Daňové priznanie k dani za psa – PO (A4)
Evidenčný list psa – FO (A5)
Evidenčný list psa – PO (A6)

 

Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za ubytovanie

Daňové priznanie k dani za ubytovanie – FO (A7)
Daňové priznanie k dani za ubytovanie – PO (A8)
Registračný list k dani za ubytovanie – FO (A9)
Registračný list k dani za ubytovanie – PO (A10)

 

Potvrdzovanie výšky pohľadávok voči obci

Žiadosť o potvrdenie výšky pohľadávok – FO (C1)
Žiadosť o potvrdenie výšky pohľadávok – PO (C2)

 

Vrátenie pomernej časti dane

Žiadosť o vrátenie dane, poplatku – FO (C3)
Žiadosť o vrátenie dane, poplatku – PO (C4)

 

Povoľovanie užívania a zabratia verejného priestranstva

Žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta – FO (D1)
Žiadosť o zrušenie vyhradeného parkovacieho miesta – FO (D6)
Žiadosť o zmenu vyhradeného parkovacieho miesta – FO (D7)

 

Vydávanie rozhodnutí o uzávierke miestnej komunikácie

Žiadosť o povolenie uzávierky komunikácie – FO (D2)
Žiadosť o povolenie uzávierky komunikácie – PO (D3)

 

Určovanie trvalého alebo prenosného dopravného značenia

Žiadosť o použitie dopravného značenia – FO (D4)
Žiadosť o použitie dopravného značenia – PO (D5)

 

Ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti za KO a DSO

Ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti za KO a DSO – FO
Návratka k poplatku za KO a DSO pre rodinné domy – FO
Oznámenie k miestnemu poplatku za KO a DSO pre vlastníka resp. užívateľa nehnuteľnosti určenej na bývanie – FO

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!