Triedenie a nakladanie s odpadom

Zmesový komunálny odpadDrobný stavebný odpad Papier Plasty Sklo Kovy Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky BIO odpad zo záhrad BIO kuchynské odpady Jedlé oleje a tuky Objemný (nadrozmerný) odpad Textil a šatstvo Lieky Elektroodpad Odpady s obsahom škodlivín Pneumatiky Jarné a jesenné upratovanie Zber psích exkrementov Zber odpadu z uličných nádob Zberné dvoryKompostovanie – letákKomunitné kompostovanie – letákNeplytvajte potravinami – letákPredchádzanie vzniku odpadov – letákVyužitie bioodpadu záhradaOpatrenia na predchádzanie vzniku odpadov


Súbor na stiahnutie: Trieďte zodpovedne a efektívne 

Čo znamenajú značky na obaloch? Tu nájdete prehľad piktogramov.

 

Zmesový komunálny odpad


nádoba na odpad

Druh nádoby:

zberné nádoby plechové alebo plastové 110 l, 120 l, 240 l, 1 100 l označené  nálepkou s logom „MARIUS PEDERSEN“ a údajom o frekvencii vývozu, polopodzemné kontajnery 5 m3, alebo 100 l logom „MARIUS PEDERSEN“ označené čierne vrecia.

Frekvencia vývozu: 

minimálne 1x mesačne. Frekvencia vývozu odpadu je vyznačená na zbernej nádobe nálepkou. Vývozy nádob 1x za 14 dní sa realizujú v nepárny týždeň. Vývozy 1x mesačne sa realizujú v posledný bežný vývozný deň v mesiaci.

Frekvencia vývozu KO na území mesta môže byť:  1x za mesiac, 1x za 14 dní, 1x týždenne, 2x týždenne, 3x týždenne.

Za komunálne odpady sa na území mesta platí poplatok v zmysle VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO, a to paušálne alebo spôsobom množstvového zberu. Množstvový zber sa na území mesta povinne zavádza pre všetky právnické osoby, fyzické osoby podnikateľov a občanov bývajúcich v rodinných domoch.  Pôvodcovia zmesového KO sú povinní vzniknutý odpad ukladať len do pre nich mestom určených  zberných nádob. V prípade, že im príležitostne vznikne väčšie množstvo odpadu a nádoba nie je postačujúca, je možné na Klientskom centre MsÚ zakúpiť si čierne 100 l logom  „MARIUS PEDERSEN“ označené vrecia. Tieto môžu byť vyložené k zbernej nádobe  pri najbližšom vývoze zbernej nádoby a budú  odvezené. V cene tohto vreca sú zahrnuté náklady na jeho odvoz a uloženie odpadu na skládku. Neoznačené vrecia s odpadom od zberných nádob nie sú odvážané. Ukladať zmesový KO vedľa nádob, alebo do nádob, ktoré nemá pôvodca odpadu oficiálne pridelené v súlade s VZN  je zakázané.

Zbiera sa:

zmesové komunálne odpady, ktoré sa nedajú ďalej triediť.

Nezbiera sa:

do týchto nádob je zakázané ukladať akékoľvek stavebné odpady a podobné odpady (zemina, kamene, drevo, popol a pod.), zložky triedeného systému zberu, nebezpečné odpady, biologicky rozložiteľný odpad, ako aj iné odpady.


 

Drobný stavebný odpad


staré tehly

Zbiera sa formou množstvového zberu.

Sadzbu poplatku určuje VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku.

Je možné ho odovzdať v zberných dvoroch mesta na Soblahovskej, Zlatovskej ulici a na ul. K zábraniu, v čase do 17.00 hod.

Pri odovzdávaní DSO v zbernom dvore je pôvodca povinný preukázať sa občianskym preukazom. Odovzdávaný DSO sa odváži a  následne sa zaň vyberie poplatok ako súčin odovzdávaného množstva DSO a stanovenej sadzby vo VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO.

Poplatok sa platí v hotovosti priamo na zbernom mieste hneď pri odovzdávaní DSO.

Zakazuje sa vyhadzovanie DSO do zberných nádob alebo do VOK na cintorínoch či do VOK počas jarného a jesenného upratovania.

Zbiera sa:

len vytriedené drobné stavebné odpady

Nezbiera sa:

nevytriedené stavebné odpady, odpady s obsahom škodlivých látok, odpady s obsahom zmesového komunálneho odpadu, či zložiek triedeného zberu odpadov.


 

Papier


balík starých novín

Druh nádoby:

1 100 l, 240 l, 120 l nádoby modrej farby alebo polopodzemné kontajnery v objeme 5 m3, príp. 3 m3.

Frekvencia vývozu:

1x za 14 dní z 1 100 l nádob, 1x za 28 dní zo 120 l a 240 l nádob.

Vytriedený papier je možné odovzdať aj v zberných dvoroch mesta alebo počas  mobilného zberu.

Zakazuje sa vyhadzovanie iných druhov odpadu do zberných nádob na papier.

Zbiera sa:

noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, papierové krabice, kartón, obálky, letáky, katalógy, plagáty, pohľadnice, baliaci papier…

Nezbiera sa:

plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály (napr. tzv. tetrapakové obaly), voskovaný papier, papier s hliníkovou fóliou, silne znečistený, či mastný papier, kopírovací papier…


 

Plasty


PET fľaše

Druh nádoby:

1 100 l nádoby žltej farby, žlté vrecia alebo polopodzemné kontajnery v objeme 5 m3, príp. 3 m3

Frekvencia vývozu:

1x za týždeň z 1 100 l nádob, 1x za 28 dní z rodinných domov žlté vrecia. Zber žltých vriec prebieha tak, že občania si v deň vývozu najneskôr do 06:30 hod. ráno v zmysle Harmonogramu vývozov triedených zložiek odpadu vyložia plné žlté vrecia pred nehnuteľnosť. Zberová spoločnosť vykoná zber a podľa počtu vyložených vriec zanechá nové žlté vrecia pre ďalší zber.

Vytriedené  plasty je možné odovzdať aj v zberných dvoroch mesta.

Zakazuje sa vyhadzovanie iných druhov odpadu do zberných nádob na plasty.

Zbiera sa:

plastové obaly a plastové výrobky ako číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš, fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov, obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky a hračky, penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky, vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastové okná a nábytok a pod.

Nezbiera sa:

obaly znečistené chemikáliami a olejmi, viacvrstvové kombinované materiály, hrubo znečistené plasty, podlahové krytiny, guma, molitan a pod…


 

Sklo


fľaše

Druh nádoby: 

špeciálne nádoby zelenej farby, t.j.  zvony alebo polopodzemné kontajnery v objeme 3 m3

Frekvencia vývozu:

spravidla každých 21 dní

Odpadové sklo je zbierané bez rozlíšenia na biele sklo a farebné sklo.

Vytriedené sklo je možné odovzdať aj v zberných dvoroch mesta.

Zakazuje sa vyhadzovanie iných druhov odpadu do zberných nádob na sklo.

Zbiera sa:

sklenené fľaše, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov…

Nezbiera sa:

vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo, dymové sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky, obrazovky, silne znečistené sklo (zeminou, farbami, potravinami)…


 

Kovy


plechovica

Druh nádoby: 1

100 l nádoby červenej farby alebo polopodzemné kontajnery v objeme 1,3 m3 až 3 m3

Frekvencia vývozu:

spravidla 1x za 6 týždňov

Vytriedené kovy je možné odovzdať aj v zberných dvoroch mesta alebo počas jarného či jesenného upratovania.

Zakazuje sa vyhadzovanie iných druhov odpadu do zberných nádob na kovy.

Zbiera sa:

kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové súčiastky, drôty a káble (bez bužírky), starý riad, kovový šrot, oceľ, farebné kovy, hliník, hliníkový obal, kovová rúrka, konzervy, oceľové plechovky, kovové obaly z potravín zbavené obsahu, plechovky z nápojov…

Nezbiera sa:

kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami, či olejmi…

Umiestnenie kontajnerov na mape je orientačné.


 

Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky


viacvrstvový obal

Druh nádoby:

1 100 l nádoby oranžovej farby alebo polopodzemné kontajnery v objeme 1,3 m3 až 3 m3

Frekvencia vývozu:

spravidla 1x za 28 dní

Vytriedené viacvrstvové kombinované materiály (= VKM, resp. „tetrapak“) je možné odovzdať aj v zberných dvoroch mesta.

Za VKM sa považujú materiály tvorené najmenej dvoma kompaktne spojenými vrstvami.

Zakazuje sa vyhadzovanie iných druhov odpadu do zberných nádob na VKM.

Zbiera sa:

viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína, piva, kozmetiky…

Nezbiera sa:

znečistené VKM, viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok, pudingov, práškov do pečiva, práškového cukru, korenín, nanukov, kakaového prášku, plasty, hliník…

Umiestnenie kontajnerov na mape je orientačné.


 

BIO odpad zo záhrad


tráva

Druh nádoby

 • 120 l  a 240 l nádoby hnedej farby alebo vlastné kompostovacie zásobníky vo všetkých rodinných domoch a bytových domoch so záhradou alebo pozemkom vo svojom vlastníctve, na ktorom sa nachádza zeleň,
 • špeciálne určené  veľkoobjemové kontajnery počas jarného a jesenného upratovania (kampaňový sezónny zber),
 • zberné dvory,
 • špeciálne kompostovateľné 120 l vrecia určené na bioodpad.

Leták o kompostovaní zo záhrad

Frekvencia vývozu

podľa platného Harmonogramu vývozu bioodpadu, ktorý je uverejňovaný aktuálne na webovej stránke mesta www.trencin.sk, v mesačníku INFO alebo k dispozícii v tlačenej forme na Klientskom centre MsÚ, v počte vývozov 26 za rok. Zbernú nádobu na bioodpad treba mať vyloženú v deň vývozu na verejne prístupnom mieste od 6.00 hod.

Doplnkovou službou pre triedenie bioodpadu, ktorá nenahrádza domácnosti zvolený systém triedenia bioodpadu počas celého roku, je možnosť odvozu bioodpad z kompostovateľných 120 l vriec označených nálepkou „Marius Pedersen“ určených výlučne na bioodpad. Je možné ich zakúpiť na Klientskom centre MsÚ. Na vývoz môžu byť vyložené len v termíne v zmysle Harmonogramu vývozu bioodpadu  na danej ulici, ak sa na ulici nejaké bionádoby nachádzajú. V cene tohto vreca sú zahrnuté náklady na jeho odvoz a uloženie odpadu na kompostáreň. Keďže ide o kompostovateľné vrecia, trvanlivosť tohto vreca sa uvádza 90 dní.

Je zakázané ukladať bioodpad do zberných nádob na KO, na iné miesta než je určené alebo ho spaľovať.

Zbiera sa:

biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov, tzv. „ zelený odpad“, (ďalej len „BRO“ t. j. tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, piliny, drevná štiepka…)

Nezbiera sa:

zvyšky jedál, kamene, cigaretové ohorky, uhynuté zvieratá, časti zvierat a pod.


 

BIO kuchynské odpady


(Na území mesta Trenčín sa spustí zber 1.1.2021)

bioodpad

V zmysle § 81 ods. 21  písm. d)  Zákona o odpadoch si mesto uplatňuje možnosť výnimky na zavedenie a zabezpečenie vykonávania triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad na celom území mesta z dôvodu, že je to pre mesto ekonomicky neúnosné, nakoľko náklady na nakladanie s týmto biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom nemožno pokryť ani pri určení miestneho poplatku vo výške 50 % zo zákonom ustanovenej hornej hranice sadzby miestneho poplatku. Uvedená výnimka sa nevzťahuje na povinnosť zabezpečiť vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu pre prevádzkovateľa kuchyne.

Patrí sem:

šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupinky z orecha, trus malých zvierat, papierové vrecká znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené, použité papierové vreckovky a servítky, nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu…


 

Jedlé oleje a tuky


karafa s olejom

Jedlé oleje a tuky je možné odovzdať v uzatvárateľných nádobách (napr. v PET fľašiach):

 1. na zberných dvoroch, kde za 3 l použitého oleja je môžete získať bezplatne 1 rolku kompostovateľných vreciek vhodných na triedenie kuchynského bioodpadu, 
 2. počas jarného a jesenného upratovania,
 3. do zberných nádob na benzínových pumpách Slovnaft – za cestným mostom na ul. Bratislavská, oproti Billa na ul. gen. M. R. Štefánika.
 4. mobilný zberom – je vykonávaný odovzdávaním do dodávky na vopred uverejnených miestach v pravidelných intervaloch, min. 4 x ročne. Termíny zberu sú uverejnené na stránke mesta a v INFO. Za odovzdanie 1 l použitého oleja bude poskytnutý pri mobilnom zbere 1 l 8 %-ného octu a za 3 l použitého oleja – 1 l slnečnicového oleja.
  Najbližší mobilný zber oleja je naplánovaný na 17. a 18. mája 2024.

Je zakázané sa zbaviť použitých jedlých olejov a tukov ich vypustením do kanalizácie. Zbierajte použitý olej, oplatí sa to.

Jedlé oleje a tuky je zakázané zmiešavať s KO a ukladať na verejné priestranstvá, resp. k zberným nádobám na KO.

Zbiera sa:

oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky nespotrebovaných olejov, prepálené oleje, zvyšky margarínov, masla, či tuku…

Nezbiera sa:

motorové, hydraulické, či iné oleje a tuky, ktoré neboli pôvodne určené na konzumáciu, či na prípravu jedla…


 

Objemný (nadrozmerný) odpad


stará komoda

Objemné odpady sú  také komunálne odpady, ktoré nie je možné pre ich rozmer a veľkosť uložiť do zberných nádob štandardne používaných na území mesta (napr. starý nábytok a jeho časti, sedačka,  koberce…). Objemným (nadrozmerným) odpadom nie sú vrecia naplnené stavebným odpadom či iným KO.  

Počas celého roku je možné objemný (nadrozmerný) odpad  bezplatne odovzdať v zbernom dvore. Náklady na dopravu odpadu do zberného dvora si pôvodca hradí sám.

Nadrozmerný odpad je možné odovzdať aj umiestnením do VOK najmenej dvakrát ročne, obvykle na jar a na jeseň (počas jarného alebo jesenného upratovania).

Na území mesta prebieha aj pravidelný mobilný zber nadrozmerného odpadu zo stojísk zberných nádob podľa stanoveného harmonogramu vývozu:

Harmonogram vývozu nadrozmerného (objemného ) odpadu:

Z KBV a v IBV, párny týždeň:

 • Štvrtok – Juh I., II., Nad Tehelňou, vrátane priľahlých ulíc s IBV
 • Piatok – Soblahovská, Dlhé Hony, Noviny, Centrum,  Biskupice a Nozdrkovce, vrátane priľahlých ulíc s IBV

Z KBV a v IBV, nepárny týždeň:

 • Štvrtok – Sihoť I., II., III., IV., Pod Sokolice, Pred Poľom, vrátane priľahlých ulíc s IBV
 • Piatok – Kvetná, Nové Zlatovce, Zámostie, vrátane priľahlých ulíc s IBV

Z IBV, posledná streda v mesiaci:

 • Záblatie, Zlatovce, Kubrá, Kubrica, Opatová, Istebník, Orechové, Horné Orechové, Belá

Objemný odpad je možné vyložiť len v predvečer dňa vývozu na stojisko zberných nádob na KO, pričom musí byť rozložený na čo najmenšie možné časti.


 

Textil a šatstvo


tričko

Druh nádoby: 

špeciálne biele nádoby určené na textil a šatstvo. Každá nádoba je označená štítkom s tel. kontaktom na organizáciu, ktorej nádoba patrí. V prípade, že občan hodí do nádoby niečo omylom, treba sa ihneď obrátiť na organizáciu, v ktorej vlastníctve je zberná nádoba.

Frekvencia vývozu:

spravidla 1x za týždeň, resp. podľa potreby.

Vytriedený textil a šatstvo je možné odovzdať aj v zberných dvoroch mesta.

Zbiera sa:

čisté a suché šatstvo a textil (všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň), topánky, doplnky k oblečeniu (čiapky, šále), prípadne iné druhy šatstva a textilu…

Nezbiera sa:

znečistené a mokré šatstvo…


 

Lieky


lieky

Nespotrebované lieky a zdravotnícke pomôcky sú občania povinní odovzdať do verejných lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať. Verejná lekáreň  ich odovzdá Štátnemu ústavu na kontrolu liečiv.

Nespotrebované lieky nepatria do zmesového komunálneho odpadu a ani do vôd odvádzaných v rámci mestskej kanalizácie.


 

Batérie a akumulátory


batérie veľkosti AA

Použité batérie a akumulátory je možné odovzdať:

 • bezplatne na zbernom dvore na Zlatovskej ulici,
 • počas jarného či jesenného upratovania uložením vedľa VOK, odkiaľ zmluvná zberová spoločnosť zabezpečí ich odvoz,
 • počas mobilného zberu, ak je organizovaný v spolupráci s mestom, pričom mesto včas a vopred oznámi podmienky mobilného zberu prostredníctvom mestskej webovej stránky a mesačníka INFO,
 • na predajných miestach u distribútora batérií a akumulátorov, alebo na iných miestach zriadených v súlade so zákonom o odpadoch.

Použité batérie a akumulátory je zakázané:

 • ukladať do zberných nádob určených na KO z domácností,
 • ukladať k zberným nádobám a stojiskám zberných nádob,
 • odovzdávať iným subjektom (napr. pouličným výkupcom), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu s mestom,
 • rozoberať, zasahovať do nich a vyberať jednotlivé časti.

Zbiera sa:

prenosné (gombíkové, tužkové, …), batérie do hodiniek, hračiek, a automobilové batérie a akumulátory … .

Nezbiera sa:

priemyselné batérie a akumulátory, iné odpady s obsahom škodlivých látok ako sú samotné batérie a akumulátory.


 

Elektroodpad


elektroodpad

Elektroodpady je možné odovzdať:

Zbiera sa:

televízory, rádiá, elektronické hračky,  počítačová technika, kancelárska technika, telekomunikačná technika, videá, žiarovky, žiarivky, svietidlá, mobily, ohrievače, kávovary, práčky, chladničky, elektromotory, ručné elektrické náradie, a pod.   

Ich zber je možné vykonávať len oddelene od ostatných druhov odpadu. Zaraďujú sa medzi nebezpečné odpady.


 

Odpady s obsahom škodlivín


výstražná značka

(odpadové motorové a mazacie oleje, farbivá, chemikálie a iné nebezpečné odpady)
Mesto zabezpečuje bezplatne dvakrát do roka, počas jarného a jesenného upratovania, zber a prepravu oddelene zbieraných zložiek KO z domácností s obsahom škodlivých látok na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia.

Mimo jarného a jesenného upratovania je zber a preprava oddelene zbieraných zložiek KO z domácností s obsahom škodlivých látok realizovaný v zbernom dvore na Zlatovskej ulici za poplatok.

Zbiera sa:

použité batérie a akumulátory, odpadové  motorové oleje (ktoré sú ale súčasťou KO), chemikálie, rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, handry a rukavice znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami … .


 

Pneumatiky


pneumatiky

Odpadové pneumatiky nie sú súčasťou komunálnych odpadov a ani zberu odpadov, ktorý zabezpečuje mesto, preto ich nie je možné odovzdať ani v zbernom dvore.

Odpadové pneumatiky je povinný konečný užívateľ odovzdať v súlade s ustanovením §72 Zákona o odpadoch distribútorovi pneumatík.

Každý distribútor pneumatík je povinný zabezpečiť spätný zber odpadových pneumatík bez ohľadu na výrobnú značku a na dátum uvedenia pneumatík na trh.


 

Jarné a jesenné upratovanie


Veľkoobjemový kontajner

Dvakrát ročne organizuje mesto upratovanie, spravidla na jar a na jeseň, ktoré prebieha postupne po jednotlivých mestských častiach. Aj počas upratovania sú otvorené všetky tri zberné dvory.

Počas upratovania sú rozmiestnené dva veľkoobjemové kontajnery (=VOK), pričom jeden slúži výhradne na bioodpad (kampaňový sezónny zber bioodpadu) a druhý na ostatný odpad.

Hádzať akýkoľvek iný odpad, než na ktorý je VOK určený, je zakázané. Do VOK je zakázané ukladať DSO, elektroodpady, vyradené batérie a akumulátory, žiarivky, železný šrot, pneumatiky, oleje, farby. DSO je možné odovzdať v zbernom dvore spôsobom množstvového zberu a pneumatiky, keďže nie sú súčasťou KO, je možné bezplatne odovzdať v rámci siete distribútorov a pneuservisov.

Vyradené batérie a akumulátory, žiarivky, železný šrot, oleje a farby je možné vyložiť k VOK, odkiaľ odvoz zabezpečí zberová spoločnosť.

Zakazuje sa vykladať odpad po odvezení VOK.


 

Zber psích exkrementov


Nádoba na psie exkrementy

Zber psích exkrementov sa vykonáva 1x za 14 dní z uličných zberných nádob označených piktogramom, z ktorého je zrejmý účel použitia nádoby.


 

Zber odpadu z uličných nádob


odpadkový kôš

Odpad vznikajúci pri pobyte osôb na verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach je zberaný uličnými zbernými nádobami.

Každý na území mesta je povinný ukladať tento odpad iba do nádob na to určených.

Do uličných zberných nádob je zakázané ukladať iný odpad ako zmesový KO, ktorý vzniká pri pobyte osôb na verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach, tj. KO a iný odpad z domácností, odpady z podnikateľskej činnosti, odpady z trhovísk a pod.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!