Opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov

Pred kúpou akéhokoľvek výrobku, tovaru alebo aj služby je potrebné sa zamyslieť koľko a akého z neho odpadu vznikne ak nám doslúži.

Dôsledkom konzumnej spoločnosti je, že množstvo odpadov narastá nezvratným tempom a zanechá negatívne stopy na životnom prostredí. Zber, preprava a nakladanie s nimi je čoraz drahšia. Neustále rastie tlak a prijímajú sa rôzne opatrenia, aby odpady na skládke končili v čo najmenšej miere, hoci to bol doteraz najlacnejší spôsob nakladania s odpadmi.

Triedenie odpadu je základným prístupom vo fáze ak už odpad vznikol, no tiež nie je bez ekologickej stopy na životnom prostredí. Pre životné prostredie je oveľa prospešnejšie vzniku odpadov predchádzať, lebo najlepší odpad je ten, ktorý ani nevznikne. Odpad, ktorého vzniku nevieme zabrániť, by sme sa mali snažiť v zmysle záväznej hierarchie odpadového hospodárstva, najprv. vytriediť a dať ho recyklovať; ak to nie je možné, dať ho energeticky zhodnotiť a až na poslednom mieste, ak nie je žiadny iný spôsob, uložiť ho na skládku.

 

Čo znamená predchádzať vzniku odpadov?

V zmysle zákona o odpadoch sú to opatrenia, ktoré sa prijmú pred tým, ako sa látka, materiál alebo výrobok stanú odpadom, a ktoré znižujú

 • množstvo odpadu aj prostredníctvom opätovného použitia výrobkov alebo predĺženia životnosti výrobkov,
 • nepriaznivé vplyvy vzniknutého odpadu na živ. prostredie a zdravie ľudí alebo
 • obsah nebezpečných látok v materiáloch a vo výrobkoch.

V praxi to znamená osobné nastavenie každého z nás, aby už pri kúpe výrobku sme uprednostňovali kúpu takých, ktoré nie sú zabalené v zbytočných a nerecyklovateľných obaloch, aby sme nakupovali len to čo skutočne  využijeme, aby sme neplytvali potravinami a pod.

 

Aké opatrenia a odporúčania na prechádzanie vzniku odpadov sme prijali v našom
meste?

 1. organizátor jarmokov, trhov, resp. iných hromadných akcií je povinný poskytovať čapované nápoje výlučne vo vratných zálohovateľných pohároch,
 2. organizátor jarmokov, trhov, resp. iných hromadných akcií je povinný potravinárske výrobky podávať výlučne na papierovom riade, baliť ich výlučne do papierových obalov,
 3. organizátor jarmokov, trhov, resp. iných hromadných akcií je povinný zabezpečiť podmienky pre ukladanie a triedenie odpadu pre plasty, papier, sklo, kovy, VKM, zmesový odpad a bioodpad (kuchynský vrátane zvyškov oleja) prostredníctvom triediacich staníc s obsluhou,
 4. aktivity na znižovanie množstiev biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov – v celom meste bol zavedený triedený zber prostredníctvom bionádob alebo kompostovacích zásobníkov,
 5. zavedenie množstvového zberu odpadu pre zmesové komunálne odpady
 6. podpora zberu použitého textilu a využitie na charitatívne účely – sociálny šatník,
 7. informačné a vzdelávacie kampane – cez sociálne siete, na webovej stránke Trenčín recykluje, v mesačníku INFO, letáky doručované do domácností
 8. osobitný zber vianočných stromčekov a ich zhodnotenie kompostovaním,
 9. podpora myšlienky RE-USE, dať nepotrebným veciam druhú šancu, opätovne využiť nábytky či iné ešte využiteľné veci od občanov pred tým než skončia v zbernom dvore ako odpad – na webovej stránke mesta zverejnené odkazy, cez ktoré je možné darovať či získať veci.

 

Aké odporúčania a opatrenia k znižovaniu množstiev plastového odpadu boli
prijaté na Mestskom úrade a v organizáciách mesta?

 • nákup nápojov vo vratných zálohovaných obaloch,
 • používanie vody z vodovodu namiesto balenej vody, 
 • minimalizovanie používania jednorazových príborov, riadu a tašiek,
 • používanie rozložiteľných materiálov namiesto plastu,
 • uprednostňovanie nebalených produktov,
 • opakované využívanie obalov (tašky, vrecká, plastové dózy…),
 • triedenie odpadu v priestoroch úradu,
 • odpady, ktoré vzniknú z činnosti úradu prednostne dať na zhodnotenie pred zneškodnením, resp. tie, ktoré je možné nejak využiť, poskytnúť ich na opätovné využitie.

 

Vypracovala Bc. Zuzana Čachová – špecialista pre životné prostredie (odpady), Útvar stavebný a životného prostredia.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!