Zberné dvory

Zberné dvory Trenčín mapaV Trenčíne sa nachádzajú 3 zberné dvory:

 • na Soblahovskej ulici (kruhový otoč pod Juhom smer Soblahov)
 • na Zlatovskej ulici (oproti SAD)
 • na ulici K zábraniu (pri nákladnej vrátnici spoločnosti Trens)

Zberné dvory pre Mesto Trenčín prevádzkuje spoločnosť Marius Pedersen, a. s.

 

Mimoriadna situácia

Od pondelka 11. mája 2020 sa všetky tri zberné dvory v Trenčíne vrátia do svojho režimu tak, ako pred obmedzeniami. Zberný dvor na Zlatovskej ulici bude od 11. mája tiež otvorený. Za drobný stavebný odpad sa bude od 11. 5. 2020 vo všetkých zberných dvoroch vyberať opäť hotovosť. Hygienické opatrenia – rúško, rukavice a vstup po jednom stále platia.

 

Zberný dvor Soblahovská ulica

Otváracie hodiny sú od pondelka do soboty od 8.00 – 17.30, pre odovzdanie DSO do 17.00 hod.
tel.: 0902 999 458

Zberný dvor na Soblahovskej ulici sa nachádza v oplotenom areáli po ľavej strane smerom do Soblahova, takmer oproti Villa parku. Prístup do zberného dvora je odbočkou priamo z mestskej komunikácie zo Soblahovskej ulice. V zbernom dvore na Soblahovskej ulicije možné odovzdať druhy odpadov, ktoré nie sú kategorizované ako nebezpečné. Na uloženie odpadov slúžia veľkoobjemové kontajnery a nádoby na sklo, plasty, papier, kovy, VKM (tetrapaky), BIO odpad, šatstvo a textil, drobný stavebný odpad, nadrozmerný odpad. Je možné odovzdať aj jedlé oleje a tuky v riadne uzatvorených fľašiach, resp. bandaskách. Nie je možné odovzdávať elektroodpady (napr. televízory, počítače, a pod.) a iné nebezpečné odpady. Za drobný stavebný odpad sa platí poplatok.

Zberný dvor Zlatovská ulica

Otváracie hodiny sú od pondelka do soboty od 6.30 – 17.30, pre odovzdanie DSO do 17.00 hod. 
tel.: 0902 999 446

Zberný dvor na Zlatovskej ul.  sa nachádza v oplotenom areáli na Zlatovskej ul. 2200. Prístup do zberného dvora je odbočkou priamo z mestskej komunikácie zo Zlatovskej ulice. Súčasťou zberného dvoru na Zlatovskej ulicije aj sklad nebezpečných odpadov. Z toho vyplýva, že občania na tomto zbernom dvore môžu odovzdať aj odpady kategorizované ako nebezpečné, napr. batérie, akumulátory, vyradené elektrospotrebiče a pod. Umiestnené sú tu veľkoobjemové kontajnery a nádoby na papier, sklo, plasty, bioodpad, drobný stavebný odpad, nadrozmerný  odpad, kovy, VKM (tetrapaky),  šatstvo a textil. Je možné odovzdať aj jedlé oleje a tuky v riadne uzatvorených fľašiach, resp. bandaskách Na tomto zbernom dvore sú umiestnené aj sklady na nebezpečný odpad a mobilný EKO-sklad.  Za drobný stavebný odpad a za odpad z domácností s obsahom škodlivín sa platí poplatok.

Zberný dvor SEVER

Otváracie hodiny sú od pondelka do soboty od 8.00 – 17.30, pre odovzdanie DSO do 17.00 hod.
tel.: 0914 362 111
dispečing: 032/640 13 40

Zberný dvor SEVER sa nachádza na ulici K zábraniu v oplotenom areáli (pri nákladnej vrátnici spoločnosti Trens). Prístup do zberného dvora je odbočkou priamo z mestskej komunikácie z ul. Kubranská. V zbernom dvore SEVER K Zábraniu je možné odovzdať druhy odpadov, ktoré nie sú kategorizované ako nebezpečné. Na uloženie odpadov slúžia veľkoobjemové kontajnery a nádoby na sklo, plasty, papier, kovy, VKM (tetrapaky), BIO odpad, šatstvo a textil, drobný stavebný odpad, nadrozmerný odpad. Je možné odovzdať aj jedlé oleje a tuky v riadne uzatvorených fľašiach, resp. bandaskách. Z nebezpečných odpadov je možné odovzdať len žiarivky, spotrebnú elektroniku a bielu techniku.


Načo nám slúžia zberné dvory?

Zberné dvory sú miesta, na ktorých môžuobčania -poplatníci mesta odovzdávať drobný stavebný odpad (ďalej len „DSO“), objemný odpad, BIO odpada oddelene zbierané zložky KO v rozsahu uvedenom Všeobecne záväznom nariadení č. 7/2016 o nakladaní s KO a DSO (ďalej len „VZN“) na území mesta Trenčín.V zberných dvoroch nie je možné odovzdávať zmesový komunálny odpad.

V zberných dvoroch je možné odovzdať aj jedlé oleje a tuky v riadne uzatvorených fľašiach, resp. bandaskách; tetrapaky a šatstvo či iné textílie.

Zberné dvory slúžia pre občanov mesta Trenčín, ktorí majú v meste trvalý, resp. prechodný pobyt, alebo si ako fyzická osoba – občan platia poplatok za KO a DSO. Zber odpadov na zbernom dvore sa neuskutočňuje od podnikateľských subjektov. Zberný dvor je iba jednou zo súčastí nakladania s odpadom na území mesta a nenahrádza pravidelný vývoz komunálneho odpadu od obyvateľov. Pri dodržaní podmienok stanovených vo VZN č. 7/2016 o nakladaní s KO a DSO na území mesta Trenčín a v Prevádzkovom poriadku Zberného dvora je pre občanov mesta Trenčín odovzdanie odpadov bezplatné, okrem drobných stavebných odpadov a odpadov z domácnosti s obsahom škodlivín.

Odpady, ktoré môžu byť odovzdané v zbernom dvore musia spĺňať aj určite kvalitatívne požiadavky, resp. objemové limity. Podmienky a kvalitatívne požiadavky na odovzdávané odpady v zberných dvoroch  sú popísané vo VZN č. 7/2016 o nakladaní s KO a DSO na území mesta Trenčín, v čl. 26. Tie druhy odpadov, ktoré je možné využiť ako druhotnú surovinu, nemajú limitované množstvo, sú to napr. papier a lepenka, sklo, plasty, kovy, bioodpad, elektroodpad.  Všetky tieto odpady by nemali byť znečistené nebezpečnými škodlivinami, napr. zvyškami chemikálií, farieb či olejovými látkami, papier by nemal byť znehodnotený vlhkosťou, bioodpad by nemal byť v štádiu rozkladu, jedlé oleje a tuky by mali byť uskladnené v uzavretých nepriepustných fľašiach alebo bandaskách.

Postup preberania odpadu

Zber odpadu sa uskutočňuje podľa nasledujúceho postupu:

 1. pri vstupe do zberného dvora, je umiestnená informačná tabuľa, na ktorej sú uvedené všetky druhové čísla odpadov, s ktorými sa nakladá v zbernom dvore. Na informačnej tabuli sú rovnako uvedené aj meno prevádzkovateľaareálu, jeho presná adresa a kontaktné telefónne a faxové čísla.
 2. poplatník mesta je povinný sa pri vstupe do priestorov zberného dvora ohlásiť sa na vrátnici u obsluhujúceho pracovníka,
 3. prevádzkovateľom poverený pracovník overí druh dovážaného odpadu (v prípade, že tento druh odpadu nie je uvedený v zozname prevádzkového poriadku, zabráni poverený pracovník pôvodcovi umiestniť tento do kontajnera alebo skladu nebezpečných odpadov),
 4. poverený pracovník je pri preberaní odpadu oprávnený overiť totožnosť a bydlisko poplatníka na základe ním predloženého dokladu totožnosti /občianskeho preukazu (potrebné identifikačné údaje sa zaznamenajú do evidencie), ako aj skutočnosť, či poplatník neprekročil limit, ak je stanovený pre daný druh odpadu a jeho osobu,
 5. následne pracovník poverený prevádzkovateľom informuje o mieste, na ktorom má zložiť odpad (obsluha mu ukáže príslušný kontajner alebo ho odprevadí do skladu nebezpečných odpadov),
 6. v prípade, že poplatník dováža nebezpečný odpad, vykoná sa ich váženie na váhe umiestnenej v sklade nebezpečných odpadov a následne sa umiestnia do skladu nebezpečných odpadov tak, aby nemohlo dôjsť k ich pádu a poškodeniu,
 7. váženie sa zaznamená do evidencie,
 8. odovzdanie odpadov v zbernom dvore potvrdí poplatník svojím podpisom na príslušnom tlačive
 9. drobný stavebný odpad
  1. zber DSO sa v zmysle zákona o odpadoch uskutočňuje formou množstvového zberu
  2. sadzbu poplatku za kg DSO určuje VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku
  3. je možné ho odovzdať v čase do 17.00 hod.
  4. odovzdávaný DSO sa   odváži a  následne sa zaň vyberie poplatok ako súčin odovzdávaného množstva DSO a stanovenej sadzby vo VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KOa DSO
  5. poplatok sa platí v hotovosti priamo na zbernom mieste hneď pri odovzdávaní
  6. pôvodca DSO obdrží potvrdenie o úhrade
  7. je umiestňovaný do otvoreného kontajnera
  8. do zberného dvora nie je dovolené dovážať stavebný odpad znečistený nebezpečnými látkami  (chemikálie, farby, ropné produkty, azbest)

Tiež pripomíname občanom, že v situáciách, keď majú komunálneho odpadu viac ako sa im zmestí do ich nádoby, môžu si na Klientskom centre zakúpiť 100 l čierne logom označené vrecia, ktoré keď vyložia ku svojej nádobe na komunálny odpad, budú im bez problémov odvezené. Neoznačené vrecia a iný odpad uložený mimo nádoby, je od nádob odvážať zakázané . Cena tohto vreca je 2,12 € za 1 ks 100 l vreca. V cene tohto vreca je zabezpečený odvoz a zneškodnenie odpadu na skládke.

Na Klientskom centre je možné od 1.3.2018 zakúpiť aj kompostovateľné 120 l vrecia označené nálepkou„Marius Pedersen“určené výlučne len na bioodpad. Ide o doplnkovú službu pretriedenie bioodpadu, ktorá nemá nahrádzať domácnosti zvolený systém triedenia bioodpadu počas celého roku.  Je možné ich zakúpiť na Klientskom centre MsÚ. Na vývoz môžu byť vyložené len v termíne v zmysle Harmonogramu vývozu bioodpadu  na danej ulici, ak sa na ulici nejaké bionádoby nachádzajú. V cene tohto vreca sú zahrnuté náklady na jeho odvoz a uloženie odpadu na kompostáreň. Cena tohto vreca je 2,31 € za 1 ks vreca.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!