Zberné dvory

Zberné dvory Trenčín mapaV Trenčíne sa nachádzajú 3 zberné dvory:

 • na Soblahovskej ulici (kruhový otoč pod Juhom smer Soblahov)
 • na Zlatovskej ulici (oproti SAD)
 • na ulici K zábraniu (pri nákladnej vrátnici spoločnosti Trens)

Zberné dvory pre Mesto Trenčín prevádzkuje spoločnosť Marius Pedersen, a. s.

Zberný dvor Soblahovská ulica

Otváracie hodiny sú od pondelka do soboty od 8.00 – 17.30, pre odovzdanie DSO do 17.00 hod.
tel.: 0902 999 458

Zberný dvor na Soblahovskej ulici sa nachádza v oplotenom areáli po ľavej strane smerom do Soblahova, takmer oproti Villa parku. Prístup do zberného dvora je odbočkou priamo z mestskej komunikácie zo Soblahovskej ulice. V zbernom dvore na Soblahovskej ulicije možné odovzdať druhy odpadov, ktoré nie sú kategorizované ako nebezpečné. Na uloženie odpadov slúžia veľkoobjemové kontajnery a nádoby na sklo, plasty, papier, kovy, VKM (tetrapaky), BIO odpad, šatstvo a textil, drobný stavebný odpad, nadrozmerný odpad. Je možné odovzdať aj jedlé oleje a tuky v riadne uzatvorených fľašiach, resp. bandaskách. Za 3 litre použitého kuchynského oleja dostanete rolku kompostovateľných vreciek, vhodných do biokošíkov na triedený kuchynský bioodpad. Nie je možné odovzdávať elektroodpady (napr. televízory, počítače, a pod.) a iné nebezpečné odpady. Za drobný stavebný odpad sa platí poplatok.

Zberný dvor Zlatovská ulica

Otváracie hodiny sú od pondelka do soboty od 6.30 – 17.30, pre odovzdanie DSO do 17.00 hod. 
tel.: 0902 999 446

Zberný dvor na Zlatovskej ul.  sa nachádza v oplotenom areáli na Zlatovskej ul. 2200. Prístup do zberného dvora je odbočkou priamo z mestskej komunikácie zo Zlatovskej ulice. Súčasťou zberného dvoru na Zlatovskej ulicije aj sklad nebezpečných odpadov. Z toho vyplýva, že občania na tomto zbernom dvore môžu odovzdať aj odpady kategorizované ako nebezpečné, napr. batérie, akumulátory, vyradené elektrospotrebiče a pod. Umiestnené sú tu veľkoobjemové kontajnery a nádoby na papier, sklo, plasty, bioodpad, drobný stavebný odpad, nadrozmerný  odpad, kovy, VKM (tetrapaky),  šatstvo a textil. Je možné odovzdať aj jedlé oleje a tuky v riadne uzatvorených fľašiach, resp. bandaskách. Za 3 litre použitého kuchynského oleja dostanete rolku kompostovateľných vreciek, vhodných do biokošíkov na triedený kuchynský bioodpad. Na tomto zbernom dvore sú umiestnené aj sklady na nebezpečný odpad a mobilný EKO-sklad.  Za drobný stavebný odpad a za odpad z domácností s obsahom škodlivín sa platí poplatok.

Zberný dvor SEVER

Otváracie hodiny sú od pondelka do soboty od 8.00 – 17.30, pre odovzdanie DSO do 17.00 hod.
tel.: 0914 362 111
dispečing: 032/640 13 40

Zberný dvor SEVER sa nachádza na ulici K zábraniu v oplotenom areáli (pri nákladnej vrátnici spoločnosti Trens). Prístup do zberného dvora je odbočkou priamo z mestskej komunikácie z ul. Kubranská. V zbernom dvore SEVER K Zábraniu je možné odovzdať druhy odpadov, ktoré nie sú kategorizované ako nebezpečné. Na uloženie odpadov slúžia veľkoobjemové kontajnery a nádoby na sklo, plasty, papier, kovy, VKM (tetrapaky), BIO odpad, šatstvo a textil, drobný stavebný odpad, nadrozmerný odpad. Je možné odovzdať aj jedlé oleje a tuky v riadne uzatvorených fľašiach, resp. bandaskách. Za 3 litre použitého kuchynského oleja dostanete rolku kompostovateľných vreciek, vhodných do biokošíkov na triedený kuchynský bioodpad. Z nebezpečných odpadov je možné odovzdať len žiarivky, spotrebnú elektroniku a bielu techniku.


Načo nám slúžia zberné dvory?

Zberné dvory sú miesta, na ktorých môžuobčania -poplatníci mesta odovzdávať drobný stavebný odpad (ďalej len „DSO“), objemný odpad, BIO odpada oddelene zbierané zložky KO v rozsahu uvedenom Všeobecne záväznom nariadení č. 7/2016 o nakladaní s KO a DSO (ďalej len „VZN“) na území mesta Trenčín.V zberných dvoroch nie je možné odovzdávať zmesový komunálny odpad.

V zberných dvoroch je možné odovzdať aj jedlé oleje a tuky v riadne uzatvorených fľašiach, resp. bandaskách; tetrapaky a šatstvo či iné textílie.

Zberné dvory slúžia pre občanov mesta Trenčín, ktorí majú v meste trvalý, resp. prechodný pobyt, alebo si ako fyzická osoba – občan platia poplatok za KO a DSO. Zber odpadov na zbernom dvore sa neuskutočňuje od podnikateľských subjektov. Zberný dvor je iba jednou zo súčastí nakladania s odpadom na území mesta a nenahrádza pravidelný vývoz komunálneho odpadu od obyvateľov. Pri dodržaní podmienok stanovených vo VZN č. 7/2016 o nakladaní s KO a DSO na území mesta Trenčín a v Prevádzkovom poriadku Zberného dvora je pre občanov mesta Trenčín odovzdanie odpadov bezplatné, okrem drobných stavebných odpadov a odpadov z domácnosti s obsahom škodlivín.

Odpady, ktoré môžu byť odovzdané v zbernom dvore musia spĺňať aj určite kvalitatívne požiadavky, resp. objemové limity. Podmienky a kvalitatívne požiadavky na odovzdávané odpady v zberných dvoroch  sú popísané vo VZN č. 7/2016 o nakladaní s KO a DSO na území mesta Trenčín, v čl. 26. Tie druhy odpadov, ktoré je možné využiť ako druhotnú surovinu, nemajú limitované množstvo, sú to napr. papier a lepenka, sklo, plasty, kovy, bioodpad, elektroodpad.  Všetky tieto odpady by nemali byť znečistené nebezpečnými škodlivinami, napr. zvyškami chemikálií, farieb či olejovými látkami, papier by nemal byť znehodnotený vlhkosťou, bioodpad by nemal byť v štádiu rozkladu, jedlé oleje a tuky by mali byť uskladnené v uzavretých nepriepustných fľašiach alebo bandaskách.

Postup preberania odpadu

Zber odpadu sa uskutočňuje podľa nasledujúceho postupu:

 1. pri vstupe do zberného dvora, je umiestnená informačná tabuľa, na ktorej sú uvedené všetky druhové čísla odpadov, s ktorými sa nakladá v zbernom dvore. Na informačnej tabuli sú rovnako uvedené aj meno prevádzkovateľaareálu, jeho presná adresa a kontaktné telefónne a faxové čísla.
 2. poplatník mesta je povinný sa pri vstupe do priestorov zberného dvora ohlásiť sa na vrátnici u obsluhujúceho pracovníka,
 3. prevádzkovateľom poverený pracovník overí druh dovážaného odpadu (v prípade, že tento druh odpadu nie je uvedený v zozname prevádzkového poriadku, zabráni poverený pracovník pôvodcovi umiestniť tento do kontajnera alebo skladu nebezpečných odpadov),
 4. poverený pracovník je pri preberaní odpadu oprávnený overiť totožnosť a bydlisko poplatníka na základe ním predloženého dokladu totožnosti /občianskeho preukazu (potrebné identifikačné údaje sa zaznamenajú do evidencie), ako aj skutočnosť, či poplatník neprekročil limit, ak je stanovený pre daný druh odpadu a jeho osobu,
 5. následne pracovník poverený prevádzkovateľom informuje o mieste, na ktorom má zložiť odpad (obsluha mu ukáže príslušný kontajner alebo ho odprevadí do skladu nebezpečných odpadov),
 6. v prípade, že poplatník dováža nebezpečný odpad, vykoná sa ich váženie na váhe umiestnenej v sklade nebezpečných odpadov a následne sa umiestnia do skladu nebezpečných odpadov tak, aby nemohlo dôjsť k ich pádu a poškodeniu,
 7. váženie sa zaznamená do evidencie,
 8. odovzdanie odpadov v zbernom dvore potvrdí poplatník svojím podpisom na príslušnom tlačive
 9. drobný stavebný odpad
  1. zber DSO sa v zmysle zákona o odpadoch uskutočňuje formou množstvového zberu
  2. sadzbu poplatku za kg DSO určuje VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku
  3. je možné ho odovzdať v čase do 17.00 hod.
  4. odovzdávaný DSO sa   odváži a  následne sa zaň vyberie poplatok ako súčin odovzdávaného množstva DSO a stanovenej sadzby vo VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KOa DSO
  5. poplatok sa platí v hotovosti priamo na zbernom mieste hneď pri odovzdávaní
  6. pôvodca DSO obdrží potvrdenie o úhrade
  7. je umiestňovaný do otvoreného kontajnera
  8. do zberného dvora nie je dovolené dovážať stavebný odpad znečistený nebezpečnými látkami  (chemikálie, farby, ropné produkty, azbest)

Tiež pripomíname občanom, že v situáciách, keď majú komunálneho odpadu viac ako sa im zmestí do ich nádoby, môžu si na Klientskom centre zakúpiť 100 l čierne logom označené vrecia, ktoré keď vyložia ku svojej nádobe na komunálny odpad, budú im bez problémov odvezené. Neoznačené vrecia a iný odpad uložený mimo nádoby, je od nádob odvážať zakázané . Cena tohto vreca je 2,12 € za 1 ks 100 l vreca. V cene tohto vreca je zabezpečený odvoz a zneškodnenie odpadu na skládke.

Na Klientskom centre je možné od 1. 3. 2018 zakúpiť aj kompostovateľné 120 l vrecia označené nálepkou„Marius Pedersen“určené výlučne len na bioodpad. Ide o doplnkovú službu pretriedenie bioodpadu, ktorá nemá nahrádzať domácnosti zvolený systém triedenia bioodpadu počas celého roku.  Je možné ich zakúpiť na Klientskom centre MsÚ. Na vývoz môžu byť vyložené len v termíne v zmysle Harmonogramu vývozu bioodpadu  na danej ulici, ak sa na ulici nejaké bionádoby nachádzajú. V cene tohto vreca sú zahrnuté náklady na jeho odvoz a uloženie odpadu na kompostáreň. Cena tohto vreca je 2,31 € za 1 ks vreca.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!