Harmonogram jarného upratovania

Mesto Trenčín prostredníctvom spoločnosti Marius Pedersen, a. s., v spolupráci s Mestskou políciou a občanmi vykoná na území mesta počas 7 sobôt v mesiacoch marec, apríl a máj 2021 jarné upratovanie.
Obraciame sa na občanov, aby túto možnosť využili a prispeli tak k čistote mesta. Nakoľko podľa zákona platí zákaz ukladania biologicky rozložiteľného odpadu na skládku, zber odpadu sa bude uskutočňovať do 2 rôznych veľkoobjemových kontajnerov (VOK). Jeden z nich bude slúžiť výhradne na odkladanie biologicky rozložiteľného odpadu (konáre, odpad zo záhrad, trávnikov a pod.), druhý na odkladanie iného odpadu, okrem drobného stavebného odpadu.
Hádzať do VOK akýkoľvek iný odpad ako ten, na ktorý je kontajner určený, je prísne zakázané!
Prosíme o disciplinované dodržiavanie účelu kontajnerov. PRÍSNE SA ZAKAZUJE vykladať odpad po odvezení kontajnera. Pri porušení hrozí pokuta do 1 500 €.
Prosíme, dodržiavajte všetky aktuálne bezpečnostné opatrenia – rúško, rukavice, dodržujte od seba vzdialenosti a nezdržujte sa v skupinách. Prípadné zmeny sledujte na www.trencin.sk.

 

Do VOK nie je možné ukladať elektroodpad, vyradené batérie a akumulátory, žiarivky, železný šrot ani iné nebezpečné odpady. Môžete ich vyložiť ku kontajnerom, odkiaľ odvoz zabezpečí spoločnosť Marius Pedersen, a. s.
Pneumatiky podľa zákona o odpadoch nie sú súčasťou komunálnych odpadov, a preto ich počas upratovania nie je možné odovzdávať. Občania ich môžu odovzdať bezplatne v rámci siete distribútorov a pneuservisov.
V bežnom režime bývajú počas upratovania otvorené zberné dvory na Zlatovskej, na Soblahovskej a na ulici K zábraniu, kde je možné odovzdať druhy odpadu podľa platného VZN č. 7/2016 o nakladaní s odpadmi. Pre pandemickú situáciu však môžu byť ich otváracie hodiny obmedzené, preto sledujte aktualizované informácie na www.trencin.sk .

Prosíme občanov, aby do kontajnerov ukladali len určené odpady a nevykladali odpad po odvezení kontajnerov. Na disciplinovanosť pri ukladaní odpadu budú dohliadať pracovníci Marius Pedersen, a. s., a Mestskej polície.

 

Vyhodnotenie jarného upratovania v roku 2021

V termíne od 27. 3. 2021 do 29. 5. 2021 (mimo sobôt 3. 4., 1. 5. a 8. 5. 2021) prebiehalo na území Mesta Trenčín „ Jarné upratovanie 2021 “, ktorého rozsah bol určený v obojstranne schválenom harmonograme jarného upratovania. Jarné upratovanie prebiehalo výlučne počas sobôt.

Zhodnotenie a zneškodnenie odpadov:

  • Biologicky rozložiteľný odpad bol zhodnotený na kompostárni biologicky rozložiteľných odpadov v Trenčíne.
  • Objemný odpad bol zneškodnený uložením na skládke Spoločnosť Stredné Považie, a.s. „Luštek“ Dubnica nad Váhom.
  • Nebezpečné odpady, OEEZ boli dočasne uložené v skladoch nebezpečných odpadov v Trenčíne, na ulici Zlatovská 2200 a následne odvezené na zhodnotenie a zneškodnenie.

Na jednotlivých stanovištiach boli umiestnené 2 kusy veľkoobjemových kontajnerov, do ktorých bolo možné ukladať biologicky rozložiteľný odpad a objemný odpad. Aby nedošlo k miešaniu jednotlivých zložiek odpadu, znehodnocovaniu biologicky rozložiteľného odpadu, prípadne aby do kontajnerov neboli umiestňované nepovolené druhy odpadov, na každom stanovišti bol počas celej doby pristavenia kontajnerov zodpovedný zamestnanec Marius Pedersen, a.s. Trenčín, ktorý koordinoval celý systém odberu odpadu na danom stanovišti.

Vývozy veľkoobjemových kontajnerov:

Počet stanovíšť: 85
Počet vývozov – objemný odpad: 151
Počet vývozov – biologicky rozložiteľný odpad: 116

Zozbierané množstvá odpadov v t:

Obaly obsahujúce nebezpečné látky: 2,245
Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodík: 0,67
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia: 6,025
Biologicky rozložiteľný odpad: 181,06
Objemný odpad: 177,46
Ostatné nebezpečné odpady: 1,061
Spolu: 368,521

Celkové náklady na jarné upratovanie 2021 – 39 093,36 €

 

Zozbierané možstvo odpadu v tonách – jar 2021

 

História vyzbieraných množstiev odpadu

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!