Harmonogram jesenného upratovania

Po rozhodnutí Vlády SR zo štvrtka 22. 10. 2020 sprísniť opatrenia pre získanie kontroly nad COVID-19 bolo organizované jesenné upratovanie na území nášho mesta pozastavené s tým, že tri zvyšné termíny budú presunuté na neskôr.  

  • Jesenné upratovanie, ktoré sa malo konať v termínoch 24. októbra, bude v sobotu 21. novembra 2020.
  • Upratovanie, ktoré malo byť 7. novembra, je presunuté na 28. novembra 2020
  • Pôvodný termín 14. novembra 2020 zostáva podľa pôvodného harmonogramu.

Harmonogram upratovania - COVID

Mesto Trenčín prostredníctvom spoločnosti Marius Pedersen, a. s., v spolupráci s Mestskou políciou a občanmi vykoná na území mesta počas 7 sobôt v mesiacoch september, október a november 2020 jesenné upratovanie.

Obraciame sa na občanov, aby túto možnosť využili a prispeli tak k čistote mesta. Nakoľko podľa zákona platí zákaz ukladania biologicky rozložiteľného odpadu na skládku, zber odpadu sa bude uskutočňovať do 2 rôznych veľkoobjemových kontajnerov (VOK). Jeden z nich bude slúžiť výhradne na odkladanie biologicky rozložiteľného odpadu (konáre, odpad zo záhrad, trávnikov a pod.), druhý na odkladanie iného odpadu (napr. veľkorozmerný odpad z domácností v rozloženom stave), okrem drobného stavebného odpadu.
Hádzať do VOK akýkoľvek iný odpad ako ten, na ktorý je kontajner určený, je prísne zakázané! Prosíme o disciplinované dodržiavanie účelu kontajnerov. PRÍSNE SA ZAKAZUJE vykladať odpad po odvezení kontajnera. Pri porušení hrozí pokuta do 1 500 €.

Prosím, dodržiavajte všetky aktuálne bezpečnostné opatrenia – rúško, rukavice, dodržujte od seba vzdialenosti a nezdržujte sa v skupinách.

Do VOK nie je možné ukladať elektroodpad, vyradené batérie a akumulátory, žiarivky, železný šrot ani iné nebezpečné odpady. Môžete ich vyložiť ku kontajnerom, odkiaľ odvoz zabezpečí spoločnosť Marius Pedersen, a. s.
Pneumatiky
podľa zákona o odpadoch nie sú súčasťou komunálnych odpadov, a preto ich počas upratovania nie je možné odovzdávať. Občania ich môžu odovzdať bezplatne v rámci siete distribútorov a pneuservisov.
Aj počas upratovania sú otvorené tri zberné dvory – na Zlatovskej, na Soblahovskej a na Ulici K zábraniu.
Tu je možné odovzdať druhy odpadu podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trenčín, ktoré je uverejnené na www.trencin.sk.
Prosíme občanov, aby do kontajnerov ukladali len určené odpady, a nevykladali odpad po odvezení kontajnerov. Na disciplinovanosť pri ukladaní odpadu budú dohliadať pracovníci Marius Pedersen, a. s., a Mestskej polície.

 

Vyhodnotenie jesenného upratovania v roku 2019

Počas ôsmich sobôt sa v našom meste od 21. septembra do 16. novembra 2019 vyzbieralo celkovo 374,958 t odpadov.

85 stanovíšť, na ktorých boli podľa časového harmonogramu umiestňované vždy dva veľkoobjemové kontajnery, bolo vyvezených 136 kontajnerov s objemným odpadom a 115 kontajnerov s biologicky rozložiteľným odpadom. Objemný odpad bol zneškodnený uložením na skládke Spoločnosť Stredné Považie, a. s. „Luštek“ Dubnica nad Váhom. Biologicky rozložiteľný odpad bol zhodnotený na kompostárni v Trenčíne. Nebezpečné odpady, boli dočasne uložené v skladoch nebezpečných odpadov v Trenčíne, na Zlatovskej ulici 2200 a následne odvezené na zhodnotenie a zneškodnenie.

Spolu bolo vyzbieraných 374,958 t odpadu.
Celkové náklady – 29 999,85 eur.

 

Útvar stavebný a životného prostredia všetkým občanom i organizáciám, ktorí sa zapojili do tejto akcie, srdečne ďakuje.

Štatistika upratovaní

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!