Harmonogram jesenného upratovania

Mesto Trenčín prostredníctvom spoločnosti Marius Pedersen, a. s., v spolupráci s Mestskou políciou a občanmi vykoná na území mesta počas 8 sobôt v mesiacoch september, október a november 2019 jesenné upratovanie.

Obraciame sa na občanov, aby túto možnosť využili a prispeli tak k čistote mesta. Nakoľko podľa zákona platí zákaz ukladania biologicky rozložiteľného odpadu na skládku, zber odpadu sa bude uskutočňovať do 2 rôznych veľkoobjemových kontajnerov (VOK). Jeden z nich bude slúžiť výhradne na odkladanie biologicky rozložiteľného odpadu (konáre, odpad zo záhrad, trávnikov a pod.), druhý na odkladanie iného odpadu, okrem drobného stavebného odpadu.
Hádzať do VOK akýkoľvek iný odpad ako ten, na ktorý je kontajner určený, je prísne zakázané! Prosíme o disciplinované dodržiavanie účelu kontajnerov. PRÍSNE SA ZAKAZUJE vykladať odpad po odvezení kontajnera. Pri porušení hrozí pokuta 1 500 €.
VOK budú umiestnené harmonogramu:

Harmonogram-jesenneho-upratovania-tabuľka 2019

Do VOK nie je možné ukladať elektroodpad, vyradené batérie a akumulátory, žiarivky, železný šrot ani iné nebezpečné odpady. Môžete ich vyložiť ku kontajnerom, odvoz zabezpečí spoločnosť Marius Pedersen, a.s.
Pneumatiky podľa zákona o odpadoch nie sú súčasťou komunálnych odpadov, a preto ich počas upratovania nie je možné odovzdávať. Občania ich môžu odovzdať bezplatne u distribútorov a v pneuservisoch. Aj počas upratovania sú otvorené tri zberné dvory – na Zlatovskej, na Soblahovskej a na ulici K zábraniu, kde je možné odovzdať druhy odpadu podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trenčín, ktoré je uverejnené na www.trencin.sk.
Prosíme občanov, aby dodržiavali označenie kontajnerov a ukladali do nich len určené odpady a aby nevykladali odpad po odvezení kontajnerov. Na disciplinovanosť pri ukladaní odpadu budú dohliadať pracovníci Marius Pedersen, a.s., a Mestskej polície.

Vyhodnotenie jesenného upratovania v roku 2018

Počas ôsmich sobôt sa v našom meste od 22. septembra do 10. novembra 2018 vyzbieralo celkovo 367,823 t odpadov.

85 stanovíšť, na ktorých boli podľa časového harmonogramu umiestňované vždy dva veľkoobjemové kontajnery, bolo vyvezených 118 kontajnerov s objemným odpadom a 84 kontajnerov s biologicky rozložiteľným odpadom. Objemný odpad bol zneškodnený uložením na skládke Spoločnosť Stredné Považie, a. s. „Luštek“ Dubnica nad Váhom. Biologicky rozložiteľný odpad bol zhodnotený na kompostárni v Trenčíne. Nebezpečné odpady, boli dočasne uložené v skladoch nebezpečných odpadov v Trenčíne, na Zlatovskej ulici 2200 a následne odvezené na zhodnotenie a zneškodnenie.

Spolu bolo vyzbieraných 367,823 t odpadu.
Celkové náklady – 29 723,69 eur.

 

Útvar stavebný a životného prostredia všetkým občanom i organizáciám, ktorí sa zapojili do tejto akcie, srdečne ďakuje.

Štatistika upratovaní

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!