Harmonogram jesenného upratovania

Mesto Trenčín prostredníctvom spoločnosti Marius Pedersen, a. s., v spolupráci s Mestskou políciou a občanmi vykoná na území mesta počas 8 sobôt v mesiacoch september, október a november 2018 jesenné upratovanie.

Obraciame sa na občanov, aby túto možnosť využili a prispeli tak k čistote mesta. Zber odpadu sa bude uskutočňovať do 2 rôznych veľkoobjemových kontajnerov (VOK). Jeden z nich bude slúžiť výhradne na odkladanie biologicky rozložiteľného odpadu (konáre, odpad zo záhrad, trávnikov a pod.), druhý na odkladanie iného odpadu, okrem drobného stavebného odpadu. Hádzať do VOK akýkoľvek iný odpad ako ten, na ktorý je kontajner určený, je prísne zakázané! Prosíme o dodržiavanie účelu kontajnerov. PRÍSNE SA ZAKAZUJE vykladať odpad po odvezení kontajnera. Pri porušení hrozí pokuta 166 €. VOK budú umiestňované podľa harmonogramu:


Upozornenie: Z dôvodu investičných akcií sa jednotlivé stanovištia môžu meniť v závislosti od stavebných prác. Aktuálne informácie budú uverejňované na www.trencin.sk

Do VOK nie je možné ukladať elektroodpad, vyradené batérie a akumulátory, žiarivky, železný šrot ani iné nebezpečné odpady. Môžete ich vyložiť ku kontajnerom, odkiaľ odvoz zabezpečí spoločnosť Marius Pedersen, a. s. Pneumatiky v zmysle zákona o odpadoch nie sú  súčasťou komunálnych odpadov a preto ich počas upratovania nie je možné odovzdávať. Občania ich môžu odovzdať bezplatne v sieti distribútorov a pneuservisov. Aj počas upratovania sú otvorené zberné dvory na Zlatovskej, na Soblahovskej a na ulici K zábraniu. Tu je možné odovzdať druhy odpadu v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trenčín.
Prosíme občanov, aby do kontajnerov ukladali len určené odpady a nevykladali odpad po odvezení kontajnerov. Na disciplinovanosť pri ukladaní odpadu budú dohliadať pracovníci Marius Pedersen, a. s., a Mestskej polície.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!