Harmonogram jesenného upratovania

Mesto Trenčín prostredníctvom spoločnosti Marius Pedersen, a. s., v spolupráci s Mestskou políciou a občanmi organizuje na území mesta počas 7 sobôt v mesiacoch september, október a november 2021 jesenné upratovanie.

Obraciame sa na občanov, aby túto možnosť využili a prispeli tak k čistote mesta. Nakoľko podľa zákona platí zákaz ukladania biologicky rozložiteľného odpadu na skládku, zber odpadu sa bude uskutočňovať do 2 rôznych veľkoobjemových kontajnerov (VOK). Jeden z nich bude slúžiť výhradne na odkladanie biologicky rozložiteľného odpadu (konáre, odpad zo záhrad, trávnikov a pod.), druhý na odkladanie iného odpadu, okrem drobného stavebného odpadu.

Hádzať do VOK akýkoľvek iný odpad ako ten, na ktorý je kontajner určený, je prísne zakázané!

Prosíme o disciplinované dodržiavanie účelu kontajnerov. PRÍSNE SA ZAKAZUJE vykladať odpad po odvezení kontajnera. Pri porušení hrozí pokuta do 1 500 €.

Prosím, dodržiavajte všetky aktuálne bezpečnostné opatrenia – rúško, rukavice, dodržujte od seba vzdialenosti a nezdržujte sa v skupinách.

Harmonogram jesenného upratovania 2021

Do VOK nie je možné ukladať elektroodpad, vyradené batérie a akumulátory, žiarivky, železný šrot ani iné nebezpečné odpady. Môžete ich vyložiť ku kontajnerom, odkiaľ odvoz zabezpečí spoločnosť Marius Pedersen, a. s.

Pneumatiky podľa zákona o odpadoch nie sú súčasťou komunálnych odpadov, a preto ich počas upratovania nie je možné odovzdávať. Občania ich môžu odovzdať bezplatne v rámci siete distribútorov a pneuservisov. Aj počas upratovania sú otvorené tri zberné dvory – na Zlatovskej, na Soblahovskej a na ulici K zábraniu. Tu je možné odovzdať druhy odpadu podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trenčín, ktoré je uverejnené na www.trencin.sk. Prosíme občanov, aby do kontajnerov ukladali len určené odpady a nevykladali odpad po odvezení kontajnerov. Na disciplinovanosť pri ukladaní odpadu budú dohliadať pracovníci Marius Pedersen, a. s., a Mestskej polície.

 

Vyhodnotenie jesenného upratovania 2020

Počas sobôt od 26. septembra do 28. novembra, okrem sobôt 24. 10., 31. 10. a 7. 11. 2020, bolo z 85 stanovíšť vyvezených celkovo 413,686 ton odpadu.

Z vyhodnotenia jesenného upratovania Útvarom stavebným a životného prostredia MsÚ v Trenčíne vyplýva, že najväčšiu časť zozbieraného odpadu tvoril biologicky rozložiteľný odpad (244,40 t), ktorý bol potom zhodnotený v kompostárni biologicky rozložiteľných odpadov v Trenčíne. Druhý najväčší podiel mal objemný odpad (155,02 t). Ten bol vyvezený a uložený na skládke spoločnosti Stredné Považie, a. s. „Luštek“ v Dubnici nad Váhom. Vyradených elektrických a elektronických zariadení sa vyzbieralo 8,8 tony, približne 3 tony vážili vyzbierané obaly obsahujúce nebezpečné látky, vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky mali 0,715 tony a ostatné nebezpečné odpady takmer 2 tony. Všetky nebezpečné odpady boli dočasne uložené v skladoch nebezpečných odpadov na Zlatovskej ulici a následne odvezené na zhodnotenie a zneškodnenie.

Spolu bolo vyzbieraných 413,686 t odpadu.
Celkové náklady – 39 999,84 eur.

 

Zozbierané možstvo odpadu v tonách – jeseň 2020

Útvar stavebný a životného prostredia všetkým občanom i organizáciám, ktorí sa zapojili do tejto akcie, srdečne ďakuje.

 

História vyzbieraných množstiev odpadu

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!