Harmonogram vývozu nadrozmerného odpadu

Nadrozmerný odpad je možné odniesť do zberného dvoru, alebo ho vyložiť k nádobám komunálneho odpadu podľa Harmonogramu vývozu nadrozmerného odpadu.

Na území mesta prebieha pravidelný mobilný zber nadrozmerného odpadu zo stojísk zberných nádob podľa stanoveného harmonogramu vývozu.

Objemný odpad je možné vyložiť len v predvečer dňa vývozu na stojisko zberných nádob, pričom musí byť rozložený na čo najmenšie možné časti. 

Počas celého roku môžu občania (poplatníci) mesta Trenčín objemný (nadrozmerný) odpad bezplatne odovzdávať aj v zberných dvoroch. Nadrozmerný odpad je možné odovzdať aj umiestnením do veľkoobjemového kontajnera najmenej dvakrát ročne, obvykle na jar a na jeseň (počas jarného alebo jesenného upratovania).

 

Párny týždeň

Z kolektívnej bytovej výstavby a individuálnej bytovej výstavby:

Štvrtok – Juh I., II., Nad Tehelňou, vrátane priľahlých ulíc s IBV

Piatok – Soblahovská, Dlhé Hony, Noviny, Centrum,  Biskupice a Nozdrkovce, vrátane priľahlých ulíc s IBV

 

Nepárny týždeň

Z kolektívnej bytovej výstavby a individuálnej bytovej výstavby:

Štvrtok – Sihoť I., II., III., IV., Pod Sokolice, Pred Poľom, vrátane priľahlých ulíc s IBV

Piatok – Kvetná, Nové Zlatovce, Zámostie, vrátane priľahlých ulíc s IBV

 

Posledná streda v mesiaci

Z individuálnej bytovej výstavby:

Záblatie, Zlatovce, Kubrá, Kubrica, Opatová, Istebník, Orechové, Horné Orechové, Belá

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!