Moderné technológie – Smart plán mesta Trenčín

Štúdia uskutočniteľnosti pre projekt “Smart plán mesta Trenčín”.

Dovoľujeme si Vás požiadať o zaslanie pripomienok k štúdii uskutočniteľnosti pre projekt “Smart plán mesta Trenčín.” Dôvodom realizácie predkladaného projektu s týmto názvom je zavádzanie moderných smart technológií  a smart riešení do verejného života v meste Trenčín.

Ide o projekt zameraný na budovanie IKT platforiem v rámci mesta s cieľom prepojiť mestský informačný systém a externé senzory a smart zariadenia, potrebné pre získavanie a poskytovanie dát v rámci bezpečnosti obyvateľov, dynamickej a statickej dopravy mesta, parkovacej politiky, manažmentu verejného osvetlenia, odpadového hospodárstva a ochrany ovzdušia. Predkladaná štúdia je Štúdiou uskutočniteľnosti pre Žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci Výzvy OPII-2020/7/11-DOP – Moderné technológie.

Táto Štúdia uskutočniteľnosti popisuje súčasný stav v tejto oblasti riadenia v našom meste, rámcovo navrhuje budúce riešenie dátovej platformy spolu s ďalšími komponentmi aplikačnej architektúry a prepojenie jednotlivých systémov.

Hlavnou úlohou navrhovaného riešenia bude zefektívnenie hospodárenia mestkých prevádzok, poskytovania kvalitnejších služieb mesta a zvýšenie bezpečnosti a kvality života občanov. Výsledkom tejto štúdie uskutočniteľnosti je detailný pohľad na analýzu súčasného stavu, dôsledný popis aktuálnej situácie mesta v tejto oblasti, základná analýza nákladov a prínosov projektu, stanovenie priorít a popis služieb s pridanou hodnotou pre efektívnu správu mesta po prípadnej budúcej úspešnej inštalácii a zavedení prevádzky nových IKT systémov.

Pripomienky k štúdii uskutočniteľnosti  je možné zaslať v dole uvedenom formulári pripomienkovania na e-mailovú adresu: ivana.latkoczyova@trencin.sk do 3.8.2020.

Štúdia uskutočniteľnosti vrátane povinných príloh a TCO je zverejnená v nižšie zverejnených dokumentoch:

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!