Moderné technológie – Smart plán mesta Trenčín

Logo EFRR OPII - Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Názov prijímateľa: Mesto Trenčín
Názov projektu: SMART plán mesta Trenčín
Miesto realizácie projektu: Mesto Trenčín
Výška zazmluvneného NFP: 941 923,10 EUR

Mesto Trenčín vypracovalo strategický dokument „Stratégia implementácie SMART technológií v Meste Trenčín“, ktorý definuje základné rámce jeho rozvoja v oblasti plánovania a implementácie projektov zameraných na využívanie moderných technológií, predovšetkým v oblasti SMART technológií a riešení.

Dokument analyzuje podmienky a definuje prístup mesta k rozvoju svojho územia s využitím konceptu Smart City v jeho širšom ponímaní (kedy moderné technológie v spojení s ľudským a sociálnym kapitálom a širšou hospodárskou politikou dokážu úspešne pôsobiť na rozvoj mesta a jeho fungovanie). Má slúžiť ako základný strategický rámec pre rozvoj využívania konceptu inteligentného mesta v Trenčíne.

Stratégia implementácie SMART technológií v Meste Trenčín navrhuje systematickú a trvalo udržateľnú rozvojovú stratégiu v oblasti smart technológií a ich využitia pre čo najefektívnejšie poskytovanie všetkých služieb obyvateľom mesta s ohľadom na podporu inovácií, výskumu, nových myšlienok, rešpektovanie životného prostredia a zohľadňovania názorov obyvateľov mesta Trenčín.

Za účelom čo možno najširšieho konsenzu v oblasti navrhovaných opatrení a cieľov tejto stratégie prosíme dotknutú verejnosť k vysloveniu prípadných pripomienok k jej zneniu a to najneskôr do 14.1.2021. Vaše pripomienky zasielajte na adresu: ivana.latkoczyova@trencin.sk.

Štúdia uskutočniteľnosti vrátane povinných príloh a TCO je zverejnená v nižšie zverejnených dokumentoch:

Poznámka: Na tejto stránke bola nedopatrením najskôr zverejnená staršia verzia stratégie. Aktuálne zverejnená verzia s dátumom 7. januára 2021 je správna. Za chybu sa ospravedlňujeme.

 

Štúdia uskutočniteľnosti “Smart plán mesta Trenčín”

Ide o projekt zameraný na budovanie IKT platforiem v rámci mesta s cieľom prepojiť mestský informačný systém a externé senzory a smart zariadenia, potrebné pre získavanie a poskytovanie dát v rámci bezpečnosti obyvateľov, dynamickej a statickej dopravy mesta, parkovacej politiky, manažmentu verejného osvetlenia, odpadového hospodárstva a ochrany ovzdušia. Predkladaná štúdia je Štúdiou uskutočniteľnosti pre Žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci Výzvy OPII-2020/7/11-DOP – Moderné technológie.

Táto Štúdia uskutočniteľnosti popisuje súčasný stav v tejto oblasti riadenia v našom meste, rámcovo navrhuje budúce riešenie dátovej platformy spolu s ďalšími komponentmi aplikačnej architektúry a prepojenie jednotlivých systémov.

Hlavnou úlohou navrhovaného riešenia bude zefektívnenie hospodárenia mestkých prevádzok, poskytovania kvalitnejších služieb mesta a zvýšenie bezpečnosti a kvality života občanov. Výsledkom tejto štúdie uskutočniteľnosti je detailný pohľad na analýzu súčasného stavu, dôsledný popis aktuálnej situácie mesta v tejto oblasti, základná analýza nákladov a prínosov projektu, stanovenie priorít a popis služieb s pridanou hodnotou pre efektívnu správu mesta po prípadnej budúcej úspešnej inštalácii a zavedení prevádzky nových IKT systémov.

Štúdia uskutočniteľnosti vrátane povinných príloh a TCO je zverejnená v nižšie zverejnených dokumentoch:

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na stránke www.opii.gov.sk.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!