Zmeny a doplnky č. 9 ÚPN mesta Trenčín – Lokality Ozeta, Kara, PD Opatová a plocha odpadového hospodárstva

Mesto Trenčín ako orgán územného plánovania v zmysle hore uvedeného zákona oznamuje širokej verejnosti, ako aj  dotknutým orgánom štátnej správy, organizáciám, samosprávnemu kraju a dotknutým obciam   prerokovanie  Zmien a doplnkov č. 9 ÚPN mesta Trenčín – Lokality Ozeta, Kara, PD Opatová a Plocha odpadového hospodárstva, v zmysle § 22 zákona č. 50/76 Zb., v znení účinnom do 31. 3. 2024 a §40 ods. 5 zákona č. 200/2022 Z. z., v znení účinnom od 1. 4. 2024. Predmetom Zmien a doplnkov č. 9 sú zmeny funkčného využitia plôch s výrobnými regulatívmi na plochy s obytnými a vybavenostnými  funkciami, umožňujúcimi po ukončení procesu prerokovania a schválenia konverziu jestvujúcich pôvodných priemyselných areálov a  pôvodného areálu poľnohospodárskeho družstva. Súčasťou týchto Zmien a doplnkov č. 9 je aj doplnenie plochy odpadového hospodárstva v blízkosti areálu priemyselného parku na Bratislavskej ul., vrátane špeciálnej regulácie a stanovenia podmienok a parametrov priestorového a funkčného usporiadania územia.  Verejnosť môže podať svoje písomné pripomienky k prerokovávaným  Zmenám a doplnkom č. 9, adresované na Útvar územného plánovania, Farská ul. 10, alebo mailom na adresu adriana.mlyncekova@trencin.sk, v lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia na webovom sídle a elektronickej úradnej tabuli, t. j. do 20. 6. 2024

Dotknuté orgány štátnej správy, samosprávy a dotknuté organizácie sa vyjadrujú jednotlivo.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!